De oorlog Donderdag 18 Mei 1316 NA LANGE JAREN, M) - ;T Kennisgeving. Periodieke Verkiezin.g Vjoor de Prov. Staten. i De Burgemeester van de Hoofdplaats van het Kiesdistrict Schiedam voor de verkie zing van leden der Provinciale Staten, brengt ter kennis yan belanghebbenden lo. dat de periodieke verkiezing van een lid van de Provinciale. Staten zal ge- Monden worden op Dinsdag den Gen Jimi a.st, van des voormiddags ,9- tot des na middags '4 uur, gedurende welken tijd" ten Raaidih'uize van Sctóedam Overeenkomstig art. 52 der Kieswet, opgaven van candi- daten kunnen worden Ingeleverd; 2o. dat de formulieren, bestemd voor de Bovenbedoelde opgaven, ter Secretarie, Af- deeling A", dier 'gemeente, kosteloos ver krijgbaar zijn van heden tot en met (den Gen Juni d. a.v. van des' morgens 9- tot des namiddags !4' uur; 3o. dat voor deze verkiezing, zoo noo- dig, do stemming, zal plaats hébben pp. Donderdag den 15den Juni cus:. en de her stemming op Vrijdag den 23en Juni d. a.v. Sdhiedam, den 17den Mei 1916. I JDe Burgemeester voornoemd, i i ML'. HONNERLAGE GRETE, Gem. Gasfabriek, Driakwater leiding en Electrieiteitsfoedrijf. Het kantoor 'zSü' voortaan! géo'pénid zijn: MaandagVrijdag 8 uui- tot 6 uur. Zaterdag 8 u,ur tot 123/2,' uur. BUITENLAND. Van'het Westelijke front. D.uitsch legerlierich t. Jen zuiden Van Lens hadden in aan sluiting pp mijhontploffingen levendige bandgranatengevecjiten. plaals. Op béide Maasoevers nam de weder zijdse!)© actie afwisselend toe. Een aan val yan de Franschen tegen' de zuide lijkte helling Van hpogto 304 liep dood .in' jong sperVuur. Dé 'actie der vliegers was aan heide Zijden groot. Luitenant Immelmann schoot Westelijk! Van D'ouaumont zijn vijftiende vliegmachine omlaag. Een Engelsche vlieg machine leed in een luchbeg|evecht bij Feumes de nederlaag. De inzittenden, twee Engjelsche pfficieren, werden ongekwetst ge- Vangen genomen. j Eiranscih' le gerber ich t. ,Van gistermiddag: In de Argoime bij! Fille Morto voor de Franschen succesvolle mijngevechten. Op den linkeroever van dé Maas beschieting van de eerste .Fransche linies. Een po ging der Duitschers om: terrein te win nen in een gevecht met handgranaten aan den voet Van de Mort Romme mislukte geheel. Op den rechteroever levendige actie üer wederzijdscho artillerie in. het gebied tus schen het Haudromontbosch en den vij ver van Vaux. Ten noordwesben van de Thiaumontboerderij weid? een handgranalcn- uanval op een Franschen luisterpost afge slagen. Artillerieduel op verschillende punten Van het front," vooral in Champagne bij den jBlute de Mesnii. In den nacht Van 16 op 17 Mei wier pen 13 vliegers 24 hommen op bivakis bij AVilfers in de omgeving van Chau- mont, elf op het station van B|rieux en Clery, Veertien op Duitsche k'ampen bij Nancy-le-Roy en Romagnes en 21 op het station Van Aprernont en op Granpré.. Ver schillende branden wierden geconstateerd, ,Een Fransfehe vlieger schoot een Duitsoh vliegtuig omlaag ten noorden van Vic- sur-Aisn©. Twee vleugels van het Duik sche vliegtuig braken in den val. In den zelfden nacht wierp oen derde Fransche escadrille 40 bommen op het station wan Frasc'atï, 20 op dat vanMetz en Airs', 40 op dat van Armaville. 30 op den' spoorweg pn dé stations tusschen Metz en Thionville. Van ket Oostelijke front Duitsdh" ï'egérberïcht- Niets bijzonders. Oostenrijkse/K légerhericlit. Geen veranderingen. Russiscfh' '1'ég!érh'öricht. Ten 'zuiden! van hét Obél-méer hebben wij een aanyaJspögüig kier Diuitsdhérs verijdeld. In de streek yain! den spoorweg Mïtau, Kreuzberg hééft de vijand twee wolken1 ver stikkend gas op onze loopgravten geblazen. Bij' het SWe.nten'-meer hebben omzéj troe pen vijandelijke voorhoeden teruggedreven, hun draadversperringen verbroken en zijn vervolgens een Duitsche loopgraaf 'binnenge drongen', waar izdj ©en deeli der verdedigers hebben gedood en de rest tot de vlUclht ge dwongen. - 1 i Gisternacht heb bén wij. bij Nowió Siolki, ten 'zinder: van Krewo-, een mijn laten! ^sprin gen iép den trechter bezet en Versterkt. Daarna hebben we door ons vuur een tegen den 'trechter gerichter vijandel'ijk'en aanval afgeslagen tem 'den vijand zware verliezen toegebracht. i i Ten westetn' van Olyka zijn onze troepen opgeschoten. In dezelfde streek hebben wij ©en zoeklicht vim den vijand vernietigd. Ten oosten van Ezérna hevig artillerie- gevecht. Ons geschutvuur heeft versperrin gen van den vijand vernield. Ten moorden van Bojan hébben de Oosten rijkers .getracht tot biet offensief over te gaan, doch zij zijn door ons vuur naar him stellingen teruggedreven. Tan hetZuideliJke front. 0ostenrijksoh legerbericht. Aan hét 'geheelo front duren de artille riegevechten voort. 'Op de hoogvlakte' van Dpbérdo lieten! de Oostenrijkers mijnen springen,waar-door hun nieuwe stelling ten. westen Van' San Martin© werd uitgebreid. De vijand ant woordde daarop niét trommelvuur en een aanval, die door het 49e regiment infante rie in ©en, gevecht met handgranaten werd afgeslagen. Aan het bruggiehoofd van Görz', in het Krn-gebicd, bij Flitséh' en in verscheiden sectoren van het Karinthisclie front was het geschutvuur nu ien dan zéér levendig. In de Dolomieten werden nachtelijke aan vallen van' idie:n vijand op, den Ilcxen fells (Sasso di Stria) en dén! pas ten noorden Van den Sief afgeslagen: In Zuid-T'iro] wonnen de Ooatenrijksch'- Hongaarsche troepen' terrein op den Armen- terra-rug, namén op de hoogvlakte van Viel- geréuth de vijandelijke stellingen Soglio d'Aspio, Goston, Costra d'Agra en Maronio, drongen den Terragnola-seotor, Piazza en Valduga binnen, Verdreven de Italianen! uit Mosc'hefio én inamien Zugna Torta (ten ziii- iden van Rovéreto) stormenderhand geduren de den nacht 1 Het aantal* gevangenen in deze gevechten is gestegen tot 141. officieren' en 6200 man schappen, terwijl' 17 machinegeweren èn 13 stuks ges "hut wierden buitgemaakt. In den secltor van het Loppio-meer onder hield de vijand gedurende den* nacht een krachtig vuur op zijn eigen' linies'. Stertóé escadrilles aeroplanes en' hydro:- planes wierpen: eergistemacht en gisteren in de vroégte een groot aantal bommen op Vcntotië, Mestre, Cérnioma, CiviiiMé, Udine, Fer ld Emia én! Treviso. Dveral, vooral ech ter te Udine, waar ongeveer 30 vijandelijke kanonnen dé vliegtuigen vruchteloos bescho ten, wénd waargenomen, dat de bommen doel' hadden getroffen'. Djfo strijd aan htet It'alii'ajajniscfhjet front Ovier dé 'gevechten in' Zuïd-Tirof k'an na tuurlijk' voorloopig niet veel worden bericht, doch men züiat in' Dpitschland in hei Oosten- rijksch succes hij" Rovertoeen begin van een offensief tegen Italië,dat den vroegpren! bondgenoot nog kwade verrassingen z'al! be reiden. Majoor Mora'lh', dia ook deze ziens wijze is toegedaan, .schrijft, naar aanleiding van het vorige Oostemrijkséhe legerberichl, inhét „Berf. Tageblatt". Södert eenii- gen tijd is de strijd Van Oostenrijk-Hon- garije tégen Italië levenidigér gewoiden en hét is niét oinrnoigielijk' «lat bij een langer voortduren van het su'dces aan de zijde van onzen bondgenoot, men zal' kunnen gewagen dat d© oorlog, dié een jaar geduurd heeft,- in één nieuw stadium is getreden. .Wannéér men die iinomlijkbeden' voor de oorlogvoering in Zuid-Krol naar waarde wéét te schatten, meet mlen dit succes als zeer gewichtig be schouwen. OppérVlakkig kensclietst dit sud- ces zich' door die gevangenneming van 65 offieïérem éiï 'meer dan 2500 man;, een voor dode bergstreek hoog getal1. Dat ook tevens 11' machinegeweren en 7 lcanonn'en wérden buit gemaakt, wjj'st op éen snélle superieure Kracht der aanValfehaudteling. Met onz'e dappere' bondgemöoten verheugen wij ons' in dit succes. Tegelijkertijd herinneren wij ons dat ongeveer een jaar geleden in de „Stampa" een aanbod van land door Oostenrijk-Hon- garije werd. gepubliceerd, hetwelk' men te Woenen in hét belang van. den vrede bereid was te Vénvezenlijkén. Indien wij ons voor den geest roepén, dat het gebied van Tren- tino ca Isonzo niét- inbegrip van Gradiska zou worden afgestaan, dal belangrijks auto nomie aan de stad Triest zou worden ver leend en 'dat de inbezitneming van Valoma door Italië 'zöu worden bevestigd, dan kun nen wij niéts' anders doen dan de verblin ding van' Italië-prijzen, dat dit aanbod hoeft afgewézten. Het hééft aan het aanzien van Oostenrijk-Hongarije geen grooteren dienst kunnen béwijzten. Van het Balkanfront. Duitsch legerber.icht. Een in hét Vardargebied tegen onze stel lingen optrekkende zwakke vijandelijke af- deeling weid teruggeslagen. Ter Zee. Voor de Belgische kust. 'Officieel wordt uit Berlijn gemeld: Dinsdagnamiddag verschenen EngelsclM schepën voor do kust van Vlaandereii. Duit sche torpedohooten en bewakingsvaartui gen liepen uit, waarbij hét tot oen kort vuurgevecht op groeten afstond kwam. Een Duitsche vlieger wierp tijdens het gevecht hommen op. een vijandelijken torpedoboot- jager, waarbij' hij den achterkant van den commando-tören van het vaartuig trof. Dé Bri tsch'e admiraliteit' bericht, dat gistermiddag aan de Belgische kust een ontmoeting heeft plaats gehad tusschen En- gelsdhe torpedojagers.cn monitors en cenige Duitsche torpedojagers, Na een kort gevecht trok de vijand terug naar zijn havens. Aan Ëngelsché z§d© geen. verliezen. Jlerroepen tegenspraa.k. De admiraliteit maakt békend, dat blij kens een vertraagd telegram van den be velhebber in de Middellandsclh© Zee de kleine monitor M. 30 in den nacht van 13 Mei is getroffen door rijan.de! ijk ge schutvuur, inbrand is geraakt en ver gaan. Twee der opvarenden zijn gedood en twee gewond. De mededeeling van liét verloren gaan van hét sclrip, in een officieel Turksch bericht werd tegengesproken, omdat tele grammen, outvan.gen twee dagen na liet gebéurde, van bét geval gieen; melding maak ten. Het is nu gebleken, dat hét Engel sche bericht omtrent het verlies was zoek geraakt. In Engeland. Sir Roger Casement Naar Reuter bericht is de zaak-Case- mént en Bailey doorden politic-rechter naar de rech'thank yenvezen. De lersche kwestie. In Engeland is met grooto belangstelling de mededeeling ontvangen, dat Asquitli lid wordt yan 'den Iersch'en Privy Council, waardoor hij! feitelijk lid wordt yan het uitvoerend bewind van Ierland. Hét is de eerste maal, dat een Engelscho premier lid van den Iersehén Privy Council isgeworden. 'Asguith zal' nu. directe medezeggenschap liebben in de détails van. hét béstuur van Ierland. Zijn benoeming wordt besdhé.uwd als een nieuw bewijs, dat 'hij niets onbe proefd zal laten wat strekken kan tot ver betering van de toestanden, ip hét laud. Een 1 uchtdepartem'en L Teiinant, onderstaatssecretarin yan oor log.' deelde in liet 'Lagerhuis mede, dat er een uchtdcpartement wordt- ingesteld, waarvan ford Curzon president zal zijn. Dit departement zaL tot taak Hebben de bel lande ling van vraagstukken in verband met de 'luchtvaart, speciaalde gecombi neerde operatics .van de 'iuchtdienst yan leger en vloot en daaroyer en over de types van de bénoodigde machines voor stellen doen. 1 Het zal zorgen voor een beboorlijke aan vulling van materieel en naijver tusschen béide diensten verhinderen.- Tenuant verklaarde, sprekende over den algemeeuen toestand van den luchtoorlog', dat de Engelschen in de meeste gevechten overwinnaars zijn -gebleven en verder, dat de Engelschen twee types aeroplanes heb ben, die sneller zijn dan eenig Duitsch type en een ander eyien snel als de-Fok kers. De zomertijd. Het Hoogerhuis heeft de wet op 'den „zomertijd" aangekomen. Zij treedt den 21en Mei in werking, Giyerse toericfetea. Wddson's antw.oo,rd jian' den Paus. President IVilson heeft naar Reuter uit Washington seint geantwoord op de jongste boodschap yan den Paus. Of- scihoon de autoriteiten \Veigerden zich daar omtrent 'uit te laten,zijn er toch; besliste aanduidingen gegeven, dat de telegram- meriwisseling slechts uit de .verte met bet vraagstuk van den vrede in Europa in verband stonden. Naar verluidt, zou WRson den Pairs be richt hebben, dat het streven is de Ter en ui gde Staten buiten den oorlog te h'oo- den en dat hij alles izal- doen om' dit .doét te héruiken, v!oor zooverre ,do eer, en de recilrten der Vereenigde Staten er niet niede gemoeid zijn. Geen yan beide boodschappen zal opeir- haar gèmaakt worden. 'Verben. Stated! iopl Haïti.- Uit New-Vork' -wordt gemeld, dat Arneri- k-aanscho troepen zonder incident San! Do mingo, de 'hoofdstad van de .Rmiriiöaansche rripublibk, jiebben 'héztet. Generaal Desi- derio Aria had dm voriglur- nacht dc stad verlaten met 600 man, wapens; ejr munitie. De Amérikaansche 'admiraal; Capebtan; e mie- De Amieriikaanschie 'admiraal1 Ca.pertom; en de gezant der Vereeidgde Staten hadden hem een ultimatum gezénden, waarbij hij yveid. gesommeerd de vesting, over te geven, onder bedreiging dat 'zij' anders gcb'omhanleerd. zqa worden. - Eon neder 1' a a ;g- Öer R(n ig e,l s d h' en in - 1 Soedan? .Wolff seint -nit KanstantLnopél Uit. ]>gtrouwbare bron wordt bericht, flat de Engds'dhcini ,o'p|'twee scbepcu Epgelsch- In disdié troepeu Uaar Port Soedan hadlen gezonden 0111 'te strijden' tegen den imau van Darfoer (S.oiedau). Deze, troepen Iteden i F naar hét Engels bh', d 1 door l D, G-. M0BE.RLY. (Slot.) „Wiat Kan niet waar zijn?"- Er k'wam een straal van hoop op Joyce's -gezicht pWjat is er lieve? Zeg het mij." „Humphry telegrafeert. Engagement Verbroken. Ge zijn volkomen vrij. Zal u niet weer lastig vallen."- „Wat beteeként' dat?'.'' j ,JJet b'eteek'ent, dat God heel goed voor je geweest is, D.ulcie, mijn lieveling.'t De oudere vrouw: k'wam. naar haar toe en sloegj 'de armen oim!, hét jvjerbaasde meisje, „het beteeként d;at ik nu dadelijk een brief ga schrijven aan Mr. Tom Lan cing, yan wien Christoffel mij verteld heeft; en het beteeként dat jij1 en hij, zooals' dat schoon© vers zegt: „wederkomt mot' gejuich, dragende uw) schoven."' t 1 ;- I i 1 HOOFDSTUK XXIH. il'M '„En hiernamaals". De erica op de heuvelhellingen was ver- Welkt en had een doffe, zachtbruine tint 'aangenomen, de Varens werden goudge kleurd door- het zonlicht, en ook del'or- ;fefeo)m(en met hjun gel© Hljaideren &v)amn' als goud tégen den achtergrond vau don kere pijnboomen. De lucht,, nevelachtig blauw, scheen zich voorover te buigen, om de nevelachtige heuvels aan den ho rizon te ontmoeten; het heideveld baad de zich in het lage zonlicht van den laten namiddag; het was stil: de Koes terende stilte van een herfstdag. „Wat een gouden wereld," zei Joyce zacht en toen zij1 het omhoogloopende pad opliepen bleven zijj en Christoffel een oogen blik stilstaan. „Gouden varens, gouden hoo rnen, een lucht van goud."- Haar oogen wendden - zich naar het Westen, „het is als 't ware een .Weerkaatsing van ons leven, lieve man, van ons beider leven. Een leven overstroomd door zonneschijn." Christoffel glimlachte, zijn blik wendde zich af van de stralende lucht en aaide en .vestigde zich op het mooie gezicht vati zijn vrouw, 1 „Je verdient een leven- zich badende in geuden zonlicht," (zei,hij, „je hebt zooveel zonneschijn gebracht in het leven Van andere menschen," „Ik? neen Christoffel zij stak haar hand in de zijne. „Ik vind zelf, dat ik zoo vaak ben te kort geschoten, ik heb' rite weinig voor anderen gedaan. Ik ben zoo maar .gewoon voortgegaan, heb mis schien de een en-andere stumper voortge- holjietn', mhar. jij! bent het, die hét doffe metaal .Van; yeler leven -in goud vjeran- 'dert l'ï j I V i i „Wjat eén! lieVe manier om iels. yrien- delijl^'jégjepj j'éj^mlah. .tei géggeu,''*' tmtwjoppi- de'Birampton zacht lachende, in tusschen ben jij het geivjeest, die geluk hebt ge!- bracht aan.1 het .Rveefal, dat vandaag) jbij ons .Komt logceren en jij hebt vreugde gebracht aakdc Reaburns; jij: bent liet, die befde om je heien' Verspreidt, yfflar, je ook gaat!" „Christoffel, je ziet je doodgewone vlmriW weer door je rooskleurigebril, IK heb je al eens meer verteld, dat je "brillC- 'glazen te roodkleurig zijn, als je.mijaani- ziet, en iik! zal onuitstaanbaar verwaand worden als je voortgaat zulke lieve din gente 'zeggen, Daarenboven moeten Wij1 onzen tijd hier niet Verbeuzelen met el kaar complimentjes maken; 'Dulcie en haar Toni zullen aanstonds Komen ©n niemand vinden omi hen iwelkjom te heeten; ik wilde graag in ons landhuis zijn als zij Komen,"' Vlug Wandelden man en yirouw- naar Moorland .Cottage en naar den tuin, dien Joyce vjoor 't eerst achttien maanden gé- leden bétreden had. Op dien Aprildag van het Vorige jaar was de tuin verwaarloosd, en slordig, afgewisseld met massa's on kruid, Nu was er een rijkdom van bloe men, Ilerfstasters) en zonnebloemen, liooj- ge stokrozen en kleurrijke floxen vormde een heerlijke afwisseling van kleuren; on kruid .schitterde allecu door zijn afwezig heid, Het huis, dat Christoffel aan zijn vrouw, als huwebjksgesChenk' had gegeven, als rust plaats na hun ingespannen, werk m Lon den onder de armen, zag er boel janj. ders uit dan het droevige verblijf,waarin meVrouW] Marshall en Hetty haar sout her leven hadden voortgesleept. De wan den waren beschilderd met zachte, teere Kiemen, waaroj) de geliefkoosde schetsen en photographieën. Van Joyce goed uit kwamen, eikenhouten meubelen met hel der, ouderwetsch sits bekleed, gaven ge zelligheid en huiselijkheid aan de kamers; •dè gehoele atm;osfoer had iels vreedzaams. „Alles schijnt mee te werken om de .Wereld vandaag een gouden aanschijn te geyfen," zei Joyce, toen zij en haar man hun gasten opwachtten -in de zitkamer, waar een groote vaas met rozen een groole hij- had. aangetrokken, die loom. rondom do bloemen gonsde. „Ten eerste 'liet is yianidaagl, dat' Dulcie en Tom bij' ons Kernen tot slo.t Van hun huwelijksreis en het maakt-mij. gélukkig te weten, dalmijn lieve Dulcie liaar koninkrijk in bimenge- tred-en. En dan is er vandaag een brief gekomen yian mevrouw. Marshall me VrouW Raabiirn moet ik' haar nu noe men om mij to vertellen hoe geluk kig zij en baar man zich voelen in Caf n,ada en hoe prachtig zij. begonnen zijn mét h©t geld, dat James Tracey. hun heeft n,age talen. En het is zpo prettig, te we- ten, dat een gedeelte Van dat geld heeft geholpen om! Hetty met Hal te laten trou.- yen en een nieuW leven met hem te betrimien. Het is of James Douglas 3rij! zijn dpjod zoovpel mogelijk heeft góed ge maakt Wat hij' ih zijn leyep heeft mik- dham"' „Arme kérel," zei Birampton langzaam, „hij heeft op'het laafst zijn bést gedaan, maar hij kon toch nooit aan Reabum de joron teruggeven die de ongelukkige man in de gevangenis heeft doorgebracht; en evénmin joui de janna, van lijden, diei je lrebt doorgemaakt die lange, lan ge jaren." „Die lange, lange jaren," herhaalde Joy ce zacht, en, zij' kwam' bij haar jechtK genoot staan, zotxlat zij samen den tuin on de heide kénden overzien tot laan"de gouden lucht in bet Westen, j,en toch, nu zij voorbij zijp, nu wij yppr, goed bijelL kaar zijn, lijken ze mij' '11 akelige nacht merrie, te akeligom ooit Werkelijkheid geweest te zijn." Christoffel sloeg 'zijn !arm/m om haar heen en trok Jiaar dicht naar. zich too en rustte met zijn hoofd tegen de zil veren kroon yan baar, hoofd. „Misschien is do .vreugde des te groo te r door. het ycadriet dat ,vo.oiafging,'''-''zei ■hij, „onze winter is Voorbij, evenals je liev'e Dulcie zijp, wij ookj in onsj koinink- rijk aangekomen. „Mijn geliefde is de mijne en ïK de 7^ijiie,"r sprak Joyce zachtj „en dat sluit alles in. Wjj' héhopren élkaiider toé tot den dood.'.'; i\j „En hiernamaals," antwoordde Cliristof- fel met vaste stem. En Joyce herhaalde zacht„En hiérnanuuüs.''-' .;- EINDE. ?¥l ,..u Dezö courant verschijnt dagelij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pnjs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen. fL .1.25, Danco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10. oeut Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertcntiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. o- Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Dagelijks worden zoogenaamde kleine adverfentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertenliën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. intercommunale Telefoon No. 103. Prijs der Adverteatiën: Van 1—6 regels fL 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeslige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis' aan het Bureau te bekomen. x l i - i t 1 i COURANT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1