BINNENLAND. Officieel. STADSNIEUWS. echter een zware nederlaag waarop de iman eenige belangrijke plaatsen bezette, tn China. Volgens een bericht aan de „Times", hebben de revohitiomnairen, die gelijk ge meld werd eene eigen rogeering te Kanton hebben ingesteld, den \ice-presideut der republiek, generaal Li Toean Hoeng, tot president uitgeroepen. Deze bevindt zich echter nog steeds te Peking, en kan, zcoals in het „Times"-be richt uitdrukkelijk wordt vermeld, niet verantwo-ordelijk worden gesteld voor het geen ju het zuiden voorviel. Do Kantonneesehe partij bestaat hoofd zakelijk uit de revolutionnaire elementen vun 1911 esn staat onverzoenlijk tegenover Yoean Sji Kai. Tegen een eventueel te Tanking te nemen besluit, waarbij Toean Sji Kai, al ware 't ook slechts tijdelijk, als president zou wor den gehandhaafd, zal deze porlij zich ver zetten. Uit dit l>ericlit moet worden afgeleid, dat hot niet in de bedoeling ligt eene afschei ding te bewerkstelligen tusschen de vier opstandige provinciën' en het overig deel van China, miaar dat de te Kanton inge stelde regecrïng. gelijk indertijd de schijn- regeering te Nanking tijdens de groote revolutie, voor heel China is bedoeld. Zilverb.ons. In verband met de nog1 steeds zeer sterke vraag naar ruilmiddelen van klein bedrag, heeft do regeering besloten op nieuw «over te gaan tot de uitgifte van zilverbons van 1. Deze bons, welk dezer dagen in om loop zullen gebracht worden, zijn bruin van Ideur en dragen als watermerk de Woordeneen gulden. Hofberichten. Hoewel H. M. de Koningin-Hoeder, die aan iritis leed, zich "toog ©enigszins moet ontzien, kan H. M. reeds weder Haar paleis verlaten en heeft Zif gisteren en ook lieden rijtoeren gemaakt. t Onze gezanten. Baron Gevers, Nederlandsch gezant te Berlijn, die gedurende een paar dagen te -'s-Gravenhage vertoefde, is hedenochtend per Hollandsche Spoor "naar zijn post te ruggekeerd. Een Japansehe handelscommisiie fn Indlë. Men seint aan de „Tel." uit Weltevreden: Een Japansehe handelscommissic, be staande uit ziestig bekende personen op handelsgebied in Japan, kwam heden te Makassar aan en vertrekt morgen naar Soe- rabaja, waar de delegatie feestelijk zal wor den ontvangen? Het gemeentebestuur van Soerabaja zal de Japanners ontvangen. Landgtovmlichting 1910. De Minister van Oorlog heeft den bur gemeesters verzocht, het daarheen 1ewil len leiden, dat do inschrijving van dq landstormlichting 1910 óór 1 Juni a.s. haar beslag zal kunnen krijgen. De keu ring dezer lichting zal vermoedelijk in Augustus a. s. plaats hebben. Statenverkiezingen De liberale kiesvereeniging „Dordrecht"' heeft de aftredende leden, de herren E. vaa der Grijp Blarendrecht en H. J. Wichers, opnieuw candidaat gesteld. De R.K. kiesvereeniging to Schoonhoven heeft besloten, de candidaten der centrale a. r. kiesvereeniging te Gouda over te ne men. en krachtig te steunen. led Bo»de Ernts. Te Middelburg is het kruis van ver dienste van het Nederlandsch© Roode Kruis uitgereikt aan de hoeren E. W. Hendrik- se, secretaris van de afdeeling Middel; burg, en dr. R. Bi'rjlsma, ledder dertrans- portcolo'vne, en aan de dames mevrouw GoesterCrookewiten mevrouivllartman Wisse. Gonddeposlto's De Argentijnsdh'e legatie te 's-Gravenhage ontving van haar regeering een telegram, waarin gemeld wordt, dat bjf decreet be paald is, dat voortaan door do gezant schappen van Argentinië in Europa geen goud-deposito's meer mogen worden aan genomen'. De Effectenbeurs. De minister Van financiën heeft goed gevonden te bepalen; dat de Zaterdagen 20 en 27 Mei 1916 voor geldleeningcjn als bedoeld ir< afdeeling V der Een rsvoor schriften 1914 niet als werkdagen zul len v/orden beschouwd. Raadslid en Landstorm. B. en W. van Renkum; hebben den heer G. Wolzak medegedeeld, dat hij door vrijwil lige verbintenis bij den landstorm, ingevolge art 23 Juncto art. 25 Gemeentewet, hoeft opgehouden lid van den Gemeenteraad te zijn. Scbr.|fwSjze van de Nederlandsche taal. De Staatscommissie, van 1909, die in het begin van 1912 haar rapport over het spel lingvraagstuk uitbracht, beeft daarin o.m. aanbevolen dat. indien de meer algemeen in gebruik zijnde schrijfwijze van *'de Ne- derfandstih© taal onzekerheden overlaat of als afwijkingen daarvan in broeden kring ingang hebben gevonden, de regeering voor zïdh zelve heeft uit te maken, welke keuze zij ten deze te doen heeft en dat ,zij in dat geval het advies zou kunnen inwin nen van een doör haar te benoemen com missie, samengesteld^ uit personen, die ge acht mogen worden voor wat de schrijfwijze Jer Nederlandsche Saai bel reft, hiertoe ge noegzaam gezag Ie bezitten. Naar wij vernemen, bereid; dj ivreéilug do samenstelling van een Stoa tsrum missie ran advies als hier bedoeld voor en is Je henoom ins weldra te verwachten. (X. Ct De „Batavier T". Do Londen sche correspondent \,vi Iret „Il.LLl." seint dil. 17 Mei: Do bemanning en de pa«<*t:C'!\au de Batavier V" zijn bodmin» 'Ja* hier aangekomen. De moesten veilrekktn mor eenoehtend met de vI!ata\ icr A w e der naar Rotterdam. liet schip met oen bemanning i,ui2S koppen en acht pasuigiers aan bonid 'drie Atnerikanen. twee Russen en dm» .\eder- 1 anders), was Dinsdagochtend vertrekken. Omstixx'ks 13.30 uur stiel het .na bak boordzijde op een mijn. Onmiddellijk daar na volgde een zw.uontploffing ca lui schip heide over naar slimrL wid. Hét was getroffen bij de ninchinekamei De Xederlandsche pas-agiors waren J. <le Jong van Goud i, Jacobus Cohen van Nijmegen. en Alfred Schram van Delft. De ontploffing was buitengewoon lie vig, een groote massa water vloog op het dek, een ge] eel te van het dok werd verbrijzeld en eveneens een paar booten en de hut van den Marconist. Deze had nog juist den tiju om het dek te bereiken. Do passagiers, die allen op liet dek stonden, begaven zich in de booten. Som migen gelukte dit onmiddellijk, mauceni gen van hen cn van de bemanning kwa men in het water terechf, De /.oe was echter kalm. Sommigen bereikt® /wem mende de bdt>ten, anderen werden opge pikt, o.a. de stewardess d» ivnie \i mw die aan Word was. De Nederlanders vertelden mij, dit één hunner met den Arm rikniureebcn pts«.i- gier Mancinl, een ingenieur uit w. Vork, een lijn hadden vastgehouden, t n de achtersteven van het schip n rider waterwas gewoed, en het rum .volle omhoog stak uit het water, lit Vader lander liet de lijn los en ?w mi naar de boot, maar de Amerikaan bleet de lijn vasthouden en ging naar hem* ton met het schip, dal ongeveer 25 inmaten na dat het schip op de mijn gestooien was, w as verdwen ei i De kapitein was ook in hot water geval len, maar weder opgepikt. Door de ontploffing waren de tweede en dc derde machinist in Je machinekamer gedood en eveneens een hoefmeester. Do eerste machinist werd gewond aan de lip1- pen. Een stoker had wonden aan het hoofd en een been. Toen hij te Londen aankwam, .werd hij aan het station ver benden in een taxi naar het Bureau van de Batavier 'gereden. Tad al Je menschen on gei eer een uur in drie booten hadden rondgedreven, werden alten opgepikt door een Engetochen trnw- ler en te Tarmouth gela-.d. Twee der booten van de „Batavier" w mvten naafr Yarmouth gesloopt. Een jler 'Russische passagiers was gedu rende den ooilog eenmaal op mi si hip ge weest, waarop geschoten was, later op een schip, dat in de MiddeUandscho Zee ge torpedeerd was en nu weder op een vaar tuig, dat op' oen mijn was geloop, n. Alten waren bij aankomst te Londen welgemoed. i Hot schip had een groote lading levcns- middolen aan boord voor de Anui Lkaari- sche .Commissie voor ondersteuning van België, en vooral veel rijst. Men meldt uit Rotterdam De vier vermisten van de „llatavic-r V" zijn J. Mast, tweede machinist, Rotterdam C\ de Bruyn, derde-machinist, SrhtoJam; C. de Ridder, hofmeudersboJtomto, en een passagier, wiens naam nog onb-'k-ml is. Nederland m de oorlog. Kelend i stribu tic. De minister van landbouw, nijverheid en handel hepft ingesteld een commissie Van beroep in zake kolendistributie en in deze commissie benoemd tot: lid en voorzitter, den heer rar. dr. A. A. II. Struycken, lid van den Raad van State, te 's-Gravenhage; en lot leden, do lieereu H. »A. yajri IJsselsteyn, directeur-generaal van den ar beid, en J. W|. IJzerman, oudlid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, lui den te 's Gravenhage. Distributie van groen fiein. Taar liet „IldbL" meldt, zal het. Rijks bureau Voor Distributie van Groenten enz. 100 wagons aardappelen ter beschikking stellen van de gemeentcbestuien, voor f450 per Waggon. De Directeur van de Aardipjiel rerccni- ging deelt, naar aanleiding van dit bcricilit, het volgende mede: Door de Aardappel vereeniging zijn ten be hoeve van gemeentebesturen lm beschik king gesteld van liet Rijksdistrihutiekantoor van. levensmiddelen gén tot twee mïllloen kilogram klei-aaidappelen tegen den prijs van f4150 jper 100 K.G. franca station van aflading. i Kaas. Naar wordt gemeld, is de regeering voornemens den prijs der 'aan de boe ren uit te betalen regeoringsprijs voor kaas viarl 32 op 34 cent per pond te brengen. De Vereeniging Van kaashandelaren is voor nemens dit niet aan de boeren uit .te betalen, maar zelfs den prijs te viermin- deren op 31 .cent Zoodat thans misschien een k'aasporlog dreigt I Uitvoer Van aardappelen. Voorloopig mogen thans geen consenten meer worden afgegeven voor den uitvoer Van Koode Siar en Inustrie, aardappelen an zand- en veengronden, S tr ooc art on f a b r ieke n. Wegens gebrek aan kalk is de stroo- artoufabriek „De Toekomst" te Scheem- dermeer, waar ongeveer 130 arbeiders wer ken, stopgezet. Verder staan stil tweestroo- i artonfabrieken te 0u.de Pekel a eon teCoe- orden en een te Appingedam. lloar pro ductie ingekrompen hebben 4 stroocarton- fabrieken to Oude-Pekela en een 1e Hoo gezand. Elf fabrieken werken nog jmiet het volledige personeel. De „Atlas". Het reddingscliip „Atlas", dat gisleren zijn standplaats verliet om een onderzoek in te stellen naar dc „Batavier V", is weder op zijn standplaats teruggekeerd. D"C liooge vee- en vleest oh prijzen. Taar de „X. R. Ct." van welingelichte zijde verneemt, 1 estaat er alle kans, dat binnen kort de w.' en v3ee»rhprijz©a weder zulten dalen. Op dit oogenblik houden de boeren nog liun nustvee vast; wanneer echter al lengs blijkt, 'dat van. uitvoer van. slachtvee en zelfs van ongelinri teerden uitvoer van melkvee geen sprake kan zijn, zullen zij wel van gedachten veranderen. Geconstateerd wordt, dat plannen tot het vrijlaten van den uitvoer van slachtvee in liet gebrul niet bestaan. Trouwefts afge zien van wat varbensvleesch is zelfs de uitvoer van vtoesch op dit oogenblik verbo den. 1 Er schijnt bij de uitgifte van de consenten voor uitvoer door het Ted. Rundveestam- boek met de noodige beperking te zijn in acht genomen. Maandagmorgen te 10 mr bleek, dat aan enkele importeurs reeds machtiging door haar was verleend voor den uitvoer van 30.500 stuks va», terwijl het Friese he Rund- vees Lamboek in Friesland slechts voor 500 stuks i onsenten liad verleend. De minister besloot daarop, voorloopig geen enkel con sent meer te verleen en. Bij de uitnfte is blijkbaar ook geen schei ding in a< ht genomen bij melkvee en slacht- iv, /ix>»J.> de voorwaai-deii vroor»chrcvaiL M.uiiregebm laart'-gen zullen genomen wor den. Het is zelfs met mogelijk, dat voortaan de koeien du voor export gereed staan eerst 24 uur on Jjr .toezicht van de keuring moe ten blijven en dat ze ter verkrijging van oen maatstaf of het werkelijk melkvee is. gedu- re'iadei die 24 uur minstens 15 Liter m «s 1 k moeten geven. Dir. bel.» Invoerr. en nee. Bij Kon. besluit van 16 dezer: is belast, voor den tijd van één jaar, met de waarneming der betrekking van ontv. dir. belast, en acc. te Horst, P, P. H. van (de Ven, verificateur der invoerr. en acc. te Roosendaalj l zijn benoemd: tot ontv. dir. belast, eni ace. te Xieuive- Tiedorp, J. F. Hampo, ontv. dir. belast., invoerr. en ace. te Axel; tot ontv. dir. belast., invoerr. en acc. te Medembhk, C- A. Meijer, ontv. dir. belast, en acc. te Spanbroek; tot ontv, invoerr. en acc. te Dordrecht, jhr. X. Cal koen, onjtv- dir. belast, en acc. te Bussuni; is ingetrokken <le benoemirg vran den ontv. dir. belast, en acc. W. JKoopmans te Velji', tot ontv. invoerr. en *ric. te llaas- trieht, gedaan bij Kon. besluit van 18 Maart en is hij lievestigd in zijne tegenwoordige betrekking als ontvanger te Velp; is benoemd tot ontv. invoerr. en acc. te Maastricht, II. Fclsser, ontv. dir. belast., invoerr. en acc. te Zaandam. Ijjj het examen voor het diploma Duitsche Handelscorrespondentie, gehouden vanwege do Vereeniging van Leeraren, is o. m. ge slaagd mej. N. Dekker, van Eer. Bezoek van den Commissaris der Koningin. De Commissaris der Koningin in Zuid- Ilolland, baron Sweerts de Landas Wj- bofgh, brengt op Vrij'dag 19 Mei, vergezeld ivan mr. v. d. Hoop, commies jer provin ciale griffie, een ambtelijkbezoek aan deze gemeente. Bonden joblie». Gisteravond jis door de vereeniging „St. Ambrosius", directeur de heer F. H. J. Smits en hel Mannenkoor „St. Cecilia", directeur de heer II. Veugeters, oen serenade gebracht aan den hoer en mevrouw W. A. Beukers IIerkearat.li, ter gelegenheid van hun gouden huwelijksfeest- Een ontzaglijke hoeveelheid belangstellen den had zich. Verzameld voor hat huis op de Nieuwe Haven en achter den tuin in lie "Warande, dit laatste omdat dei serenade- brengende vereerd gingen weerden uitgenoo- digd in dori tuin, waar liet gouden bruids paar plaats nam op het terras omgeven van hunne huisgen ooien en gasten. S.t Ambrosius opende de muzikale hulde met een paar nummers, waarna St. Cecilia zith 'mot ©en tweetal nummers deed liooren en waarvan hot eerste nummer „Lang zul len 'ze loven", daarna nog herhaald werd, nadat 'de directeuren' en besturen op het terras genoodjgd waren, Waar de heer Beu kers hen hartelijk dankte voor do gebrachte serenade. I Vervol yens speelde St Ambrosius nog oen paar nummers cn toen-marcheerden de ge zelschappen Weer af, omstuwd door om grcole 'mlenigte on' onder de opwekkende muziek van St. Ambrosius. Vóór het vertrek had het gouden echtpaar zich Qpi bet halcon voor hlét huis begeven, waar hel 't publiek1 vxxendelijik dankte voor Je getoonde belangstelling, wat m>et luid gejuich werd beantwoord, j De Tleeschnood, Vanwege het Levensmiddelen Bureau wordt ons het volgende medegedeeld: Met ingang van Maandag 22 dezer, zullen die prijzlen van hot varkensvleesdh hier ter slede Worden verhoogd. 1 Roods gedurende ©enigen tijd was er een lielangrijk tekort aan varkensvlecsch en ivel in zulk een mate, dat hot meerendee.l der slagers 's Zaterdags en 's Maandags niet ver- koopen kon. Bogingen herhaaldelijk aange wend. om voor doze gemeente meer varkens lieschikbaar te krijgen, loden schipbreuk. De touotariJ was dus .ilnxds onaange naam zoo voor de distrilmanton als voor de verbruikers, doih werd onhoudbaar, toen de piijswrhooging en J' s( iiaarschle van hel "runJvleest lp de viaa»; paar varkens- vleesch nog aanmerkelijk kv.amen verhoo- gen. Zwichtende voor de omstandiglude'i lueft de 15urgerneasier dan ook ton slott- een voorstel dier Slageisveiomiigiug „On tolling Belang" geiu-ct pteerd, om de pnjzen van hel arki'iisvlwsch I - verlmogen, onlei beding, da' deze vereeniging zoov varkens zal bij- koopen op de vrije markt; wat todeekenl tegfen 'hoogere prijzen, dat geacht kan werden, dat in do behoefte kan won Jen voorzien. Hoe onaangenaam, in deze tijden vooral, elke prijstorhooging ook is. in de gegeven omstandigheden Jileek zij noodzakelijk om al'.lians ven onmisbare horveellieil vleesr-h en vxvt ter beschikking van Je liurgerij te houden. Indien de beschikbaarstelling van varkens door tto regering ruimer kan word m toege- pas'. zal de bestaande prijslijst w<»or in oere wonlen hersteld. Oemeeotelljke rlsehTorkoop. Hedenavond zal in het tentje aan de Koe markt worden verkocht Kabeljmiw a IC ■•ent, Schelvisch a 16 cent p->r ponJ; bak- bokking 5 a 10 cent en harde bokking a 2'b cent jx'i' stuk. Ee verkoop zal te 6 uur aanvangen. Beroepskeuze. In „Maison van Jer Heijden" werd gister avond, onder voorzitterschap van den heer J. H. Scheuerman, een vergadering gehou den van hen, die zich tijdens en na de in de vorige maand gehouden lezing over „beroepskeuze" ais voorloopige Jolen had den opgegeven voor een- eventueel hier op de richten vereeniging voor beroep* keuze voor jongens en meisjes. Nadat eenige mededeelingen waion ge daan én enkele besprokingen ge li oud en, werd een stemming ter benoeming van een voorloopig bestuur gehouden, waarbij werden gekozen de heeron M. Germeraad, Simon A. Maas, P. IL Pomes. J. H. Scheuer man en mr. M. M. van Volzen. De ter vergadering aanwezige heeren Germeraad. Pomes en Scheuerman namen hun benoeming aan. t Het voorloopig bestuur zal zich' nu be zighouden met het ontwerpen van statuten en huishoudelijk reglement en het doen yan at liet verder noodige, om tot de oprich ting van een wettelijke vereeniging te gera ken. v 'Aan het einde der vergadering werd den voorzitter hulde gebracht voor den ijver en de toewijding die hij had betoon 1 om tot de oprichting van deze vereenigmg te ge raken. Aanbestedinr- Bij de aanbesteding van het plaatsen van een ijzeren afscheiding om een voet balterrein aan den Frankelandschen djjk was de laagste inschrijver de lieer G. Krab bendam, Rotterdamse!)© dijk, alhier, voor f807.20. Voorts werd ingeschreven door de firma Sliedrecht, te Rotterdam, voor f 858.50; N. Krabbendam, alhier, f996; firma Slaven burg en Scheurkogel, alhier, flOlö; A. Timmerman, alhier, £1040. FI»ra-BIoscoop. Het hoofdnummer van liet programma voor de eerstvolgende bioscoopvoorstellin gen' zal zijn „De dochter van den vuur torenwachter", een buitengewoon spannen de romantische film in 7 aoton, Voorts verschillende HLms van verschillenden aar'J. Gisternamiddag viel op 'Tie Broersvest een, lA/a-jarig kind van Jung, wonende aan de Gedempte Broersvest, juist toen een vrachtwagen kwam aanrijden, uit den kin derwagen, waarbij het kind met het wiel van den vrachtwagen in aanraking kwam. De linkervoet werd gekneusd. Aan 'de politiepost bij' de "Koemaf-kt is gistermiddag voorLoopig verb'onden S, Hen nes, wonende in de Laurens Kosterstraal, die bij bet spelen op straat een gal in het hoofd was gevallen, Een heer uit Amsterdam, die met dc elecirische tram uit Rotterdam hier aan kwam, beklaagde zich 'hij de politie, dat een auto, waarvan de eigenaar bekend is, met opzet zijn hoed,die afgewaaid was herwij! bijl op] de tram stond, had overreden. 'i 1 l_ Uit den Gemeenteraad. IL Wijziging der Gemeente- begrooting 1916 (6 ontwerpen model p. en C,). De heer Scheffers zegt, dat een paar dezer ontwerpen zijn aandacht ge trokken hebben, speciaal één, dat betreft de inrichting dér tweede zwemplaats; bij suppeltoire begrooting wordt daarvoor ruim f3000 gevraagd; Waar deze zwemplaats reeds 2-maal f 10.000 koste, wordt dat bedrag nu ver hoogt tot f 23.000 ruim en dit, blijkens de toelichting, voor het maken van een bergplaats voor rijwielen, een douche-inrich ting, aanplanting, enz. Waar dit echter zaken zijn, die gemakkelijk te voorzien waren door den ambtenaar met den b'ouw belast daar wil spr. er zijn verwondering over uiten, dat daarvoor nog een supple- toire begrooting noodig is. De heer v. Wie stendorp kan werkelijk uit het hoofd niet zeggen wat de oorzaak der overschrijding is. Wjel wil Ej nu reeds, zeggen, dat het maken van een hek voor rijwielen en van een douche geen f3000 kan kosten. Misschien wil de heer Scheffers met zijn opmerking doen verstaan, dat de omschrij. ving hij dit ontwerp-besluït niet juist is? Zoo niet, dan wil spr. weL nagaan, waar voor het bedrag noodig is geworden en. hem daarvan mededeeiing doen. Den hem Scheffers moot men niet kwalijk nemen, wanneer bij op de omschrij ving af gaat, die het ontwerp-toesiuil bevat cn volgens die omschrijving is de post noodig geworden voor zaken, die toohj wel te voorzien waren. Het blijkt daardoor, dal den Raad voor stellen worden .voorgelegd, die niet af zijn. Als 29 mille niet voldoende is, laat men dan 25 mille aanvragen. Spr. heeft liever dat een werk mee dan tegenvalt; Eer echter vallen do werken altijd tegen. Bet betreft alle zaken die er zoo ter sluws doorgaan. De heer v. Westendorp; Men schijnt den ouden weg weer te willen opgaan; spr. had gedacht, dat dit nu afgeloopen was. Hij wil den heer Scheffers evenwel opmer ken, ilal Gemeentewerken met die omschrij ving niets te rnalcen heeft. Daarvoor is Afd. C. verantwoordelijk en niet Gemeente wei ken. Daarop komt wel voor fietsenberg plaats, douche en aanplanting, maar dan volgt nog „enz.". Het betreft liier natuurlijk verschillende posten; maar wat is moeilijker dan yoor Gemeentewerken een juiste begroeting té maken! Zou men den weg willen opgaan, door den heer Scheffers aangewezen, dan meet,spr. toch zeggen, dat dil. een heel gevaarlijke zou zijn. Van een ter sluiks doorgaan is geen sprake, waar de heer Scheffers die heeft kunnen constateeren. Laat liij maar eens precies opgeven in welke gevallen zulke feiten zijn voorgeko men. Het zal dan wel duidelijk worden dat die een zeer klein percentage vormen. Dat do zweminrichting veel geld heeft gekost, zal wel niemand verbazen, die weet, dat dit werk is uitgevoerd ais werkver- Jiaffing. i Spr. dacht, dat de weg, dien dc heer Scheffers nu weer opgaat, met meer be wandeld werd. Deze schijnt daarop echter veer terug te kernen. Met genoegen wil spr. echter opgeven waarvan de verhooging het gevolg is. De heer Scheffers wil dan alleen vragen dat de aanwijzingen op de ontwerp besluiten voortaan 'goed worden omschre ven. i De heer mr. Kavelaars Jioeft ge zien, dat de zweminrichting aan 3 kan ten is afgesloten met een schutting en aan de achterzijde afgesloten is geweest met matten; deze afscheiding is echter in elkaar gezakt. Is het niet goedkoopsr ook daar een dergelijke schutting te zet ten, in plaats van die rieten "malton, die waarschijnlijk 'telkens vernieuwd moeten worden De heer v. Westendorp deelt mede, dat de bedoeling is daar een afsluiting door houtgewas te liehben. De rieten af scheiding was slechts als een tijdelijke be doeld en is door 'den storm. In elkaar ge zakt. Maatregelen zijn echter reeds geno men dit de afscheiding in deze week weer in orde zal. zijn. t De verschillende ontwerpbesluiten wor den hierna .achtereenvolgens goedgekeurd met algemoene .Remmen. Mestu i tvoe r. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot afwijzende beschikking op "het verzoek van J. Hoogenboezem c. a., om wijziging der bepalingen der Verordemng op de openbare reinheid en gezondheid, betreffende 'het mestlranspprt. De heer Koopmans gaat met hef advies van Bi. cn Wi aec-oord en meent dat ook moeilijk anders gehandeld kan worden. Toch zou hij het College in over weging willen geven te onderzoeken of het niet mogelijk! is voor sommigebe- langliebben al moeten ook allen over een kam geschoren worden waar het geen hinder geeft voor onwonenden of passanten, eenige '--erzaohting van de be paling toe te staan. ue heer mr. Kavelaars heeft de vorige maal tegen het voorstel gestemd, en zal ook nu weer tegen het voorstel van B|. en W. stemmen. Hij wil echter de aandacht van den Raad er op vestigen dat de tijd in de verordening nu 1 uur vervroegd is; waar de mesttransporten vroeger voor 8 uur klaar moesten zijn, is dat nu voor 7 uur. Is het met het oog daarop nu niet moge lijk oni dat uur te verlateu tot 10 of tot 9 uur? Do heer G o s 1 i n g aAan bet bezwaar wordt tegemoet gekomen wanneer in de verordening de bepaling wordt opgenomen, dat de uren, in die verordening genoemd, bedoeld zijn als de uren van tijdaanwij zing door den torenklok. De heer R i s kan zich voorstellen, dat die vervroeging wat lastig is in de maand April, maar daarna, blijft het voor hen, hetzelfde. De heer Goslinga; Het vee geeft nu niet-» een uur vroeger melk, zoodat de boeren toch een -uur later zijn. De zui- velfabrieken regelen zich dan ook naar den ouden tijd De heer v. d. Ilook zegt dat de boe ren zeer vroeg in de weer zijn; men ziet ze reeds 's morgens om 2 uur, om dat de vervoermiddelen den zomertijd vol gen. Spr. sluit zich aan luj het voorstal van den heer Goslinga. De heer Goslinga: De verordening b'ehoeft eigenlijk niet te worden .veran derd; ecu enkele aanwijzing aan de po li tie 'zal reeds voldoende zijn. De heer mr. Kavelaars wil om de belanghebbenden tegemoet te komen, voor stellen den tijd voorloopig op 9 uur te stellen, zoodat h'et viervoer mag plaats

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2