i@ oorlog. Laatste Nieuws» 411e Staatsloterij. tei hebben tusschen 11 uur 's avonds en 9 uur morgens. Dit voorstel wordt ondersteund door do •heeren Evers en Seheffers. De Voorzitter: Dit voorstel bedoelt dus oeu wijziging van. art. 14? De beer mr. Kavelaars bevestigt dit De boer Ris voell meer voor bet dcnk- fceeld-Goslinga, 'die aan hot bezwaar wil te «emoet komen, door oen wenk aan de politi3. Is de wijziging eenmaal in de veror dening gebracht, dan gaat dia er niet zoo gemakkelijk uit 1 De boer m r. Kavelaars: De bedoeling js ook dat het zoo zal blijven. Ee heer "Ris: Jujst, dit wilde ik hooren. Ex wordt dus nu voorgesteld een blijvende verandering in de verordening le brengen en daar ben ik vlak tegen. Be beer Korpel: Als we nu op eens de verordening gaan veranderen, slaan we toch wel een raar figuur. Do hoer Goslinga: Volstrekt niet. Er wordt door burgers iets gevraagd; de heer Kavelaars stelt Voor, dit verzoek in te willigen; dat is toch niets raars? Spri is ook niet vóór het voorstel van den heer Kavelaars en doet nu het voorstel om in arL 14 in. te lassdben die woorden „Amsterdamscbe tijd". Op deze wijze za! de verordening ook onveranderd kunnen blijven als de zomertijd weer vervangen wordt door den zonnetij!. De heer Ko op mans wil nog even aan dikken wat de heer Korpel heeft gezegd. Ook hij vindt liet oein wel wat vreemd figuur, als we nu weer terugkomen, op een bepaling ©ener verordening die nog zoo kort geleden is voorgesteld. De Voorzitter: Onwettig is het niet. Do heer 'Koopmans: Natuurlijk niet. maar het is ongewenzcm. Do heer mr. Kavelaars: Als ik zag dat een voorste) om den vroegeren toestand terug brengen, kans van slagen bad, zou ik daartoe 'bet voorstel doen. Nu doe ik sledhts een voorstel, dat in die richting gaat. Wordt het verwor|jen, dan stem ik voor het liet voorstel-Goslïnga. Het voorstel-mr. Kavelaars hierna instem ming gebracht, wordt aangenomen met 9 tegen 8 stemmen. Vóór stemmen de heeren mr. Kavelaars, mr. v. Briel Sasse, Dirikt!aar, v. <L Tempel, v. d. 'Hoek, Houtman, Evers, Nolet en Scheffers. Tegen stemmen de heeren Ris, v. Westen dorp. Goslinga v. d. Zee, Korpel, Sdhreu- der. Post en Koop mans. De heer Goslinga trekt nu zijn voor stel in, oplat duidelijk' zal Vaststaan, dat niet de tijd van vandaag, wondt bedoeld, maar den torentijd. Rechtzaken. Rotterdamache Rechtbank. In de strafzitting van Dinsdag werd o. a. Lp^andield He (zaajk van den ö^-jarigejis schoorsteenveger P. B. O. te .Schiedam. Hij 'zou op 29 Maart tweemaal een hoeveel heid lood hebben weggenomen, respectieve lijk Ivan eon pand aan de Korte Haven en een aam de Lange Haven alhier. Daaren boven zou hij in begin Maart een hoeveel heid lood weggenoman hebben van "hat dale van het door hem zielf bewoonde pand :ian de Lange Haven, hetwelk het eigendom van den winkelier J. ,S. Kruining, was. Het andere pand aan de Lange Haven was eigendom van den architect J. J. Kan- tere; het tpand aan de Korte Haven van den architect P. Sanders. De drie hoeveelheden lood hadden tezamen.een gewicht van on geveer 6 Va ,kg. gehad. Bek!1, bekende aan flTefstal van het lood van het huis van den heer Kantors. De andere diefstallen ontkende hij. Wel hal hij van hot pand, waarin hij zijn eigen woning had, ©enige stukken looi mee naar zijn pakhuis genomen, doch "hij zou dal slechts gedaan hebben om da ioosj-afiiekkinr van hel dak te herstellen, daar één van die stukken lood gescheurd was geweest. Bij het teerste onderzoek door de politic had bek), alles bekend, ook de twee dief stallen, die hij thans ontkiemde. Ilij zon dat echter slechts gedaan hebben oan „er af te zijn." i I Na verhoor [Van öeln agent van politi/» en de drie benadeelden, eischic liet O. M. ter z'akte ivan diefstal', gepleegd' als voort- gezlette handeling, drie maanden gevangenis straf. I Uitspraak §3 dezer. Veroordeeld .werden o.a.: A. v. 'JE., varensgezel', F, S., 28 jaar, tapper te Schiedam en W. Dl, varensgezel, den eerste en' den tweede, wegens weder- s'pUnniglieid, door twee personen met ver- eenigdie krachten gepleegd, en mishandeling van een ambtenaar, den derde wegens we- derspannighcidte iVlaardingetn, ieder tot een maand gevangenisstraf. H. P., ter zake van eenvoudige beloedi- giftg van teen ambtenaar te VlaaidingeU, tot f15 boste, sub'. 15 dagen hechtenis. P. Q., 07 jaar, tuinierskjnpcht te Ovorschie, wegens eenvoudige'beleeidiging, tot f6 boete subs. 6 dagen .hechtenis. A. R., wegens eenvoudige beteediging van een ambtenaar, te-Schiedam', tot f20 boete, subs. 20 dagen hechtenis. (N. R. Ct.J De aanrijding der Koninklijke auto. De rechtbank te 's-Gravenhage He ves tigde het vonnis van den kantonrechter te 's-Gravenhage mr. Bioudewijnse, waarbij Jhr. El H. F. A.Schimmelpenninck le Utrecht werd vrijgesproken in de zaak van de aanrijding van do auto van H. M. de Koningin op 20 September. Gemengd 'Nlenw»f Moord. Uit Assen wordt gemold Als vermoedelijke dader van dein! moord "te Schoonoord, is hier gevankelijk binnen gebracht eten 17-jarig joingmansch uit Ever- dingen, die dm fotograaf R. een1 messteek ia dep, hals heeft toe^ebraeiht, toen dszij lusschen beiden kwam, omdat die jongeman met kameraden een meisje lastig vielen. Vetdiefstal. Aangehouden en naar hot huis van bewa ring is overgebracht J. v. d. V. uit de Wannoeziorslraat te Rotterdam, houder van een nachtcafé in de Zandstraat aldaar, als verdacht van diefstal, in de maand April, van 160 vaten vet, ter waande van £32.000 uit een pakhuis aan de Rozenveltstraat Ver moedelijk had uien zich met valsche sleutels lot liet pakhuis toegang Verschaft ear de vaten in' vier partijen met sleeperswagenis' weggehaald. Een honderdtal van ilie vaten kwamen, nadat zij dn do vierde en vijfde hand waren overgegaan, terecht bij verschillende reëele vctdiandelaren Waar zij in beslag genomen zijn. Een vijftigtal' wordt nog .ver mist Als verdacht van heling is nog aange houden do ilorremkoop'man M. v. d. S. aan do G o uvernest raat. De -pokken te Amsterdam Sedert de vorige opgave (Manndas) if het aantal in het Wilhelminagarihuis to Amsterdam verpleegde lijders vermeerderd met één man en één vrouw, terwijl een man uit do verpleging werd ontsalgen. Bij 't baden verdronken. De 17.jarïge F. van Eek uit Zijdervdd hij Leerdan:, is bij het baden in de Lek verdronken. Eerst eenige uren na het on geluk werd zijn lijk op:; e vise hl. Noodlottige ontploffing. In de Kromhoutkazerne, te Utrecht, i-, heden de reserve-officier B. door een ont ploffing van een handgranaat getroffen en gedood. t Ongelukken. Aan do bekomen verwondingen (enge volge van overrijding door een auto vlak voor zijn woning aan de Nieuwe Parklaan. ie/ Scheveningen, op Maandagavond j.l„ is op 60 jarigen leeftijd overleden de lieer O. F. Thomson, stuwadoor, vroeger eige naar van „Thor> en's Havenbedrijf", het welk later in een vennootschap overging waarvan de heer Thomson gedelegeerd tt >m missaris was. Weersverwachting. Verwachting tot den avond van Vrijdag 18 dezer Zwakke tot matige westelijke tot zuide lijke wind; gedeeltelijk bewolkt; weinig of geen regen; zelfde temperatuur. Ouo Kamerleden. De lieer Van den Berch van Hjeemsledo heeft den voorzitter der Tweede Kamer bericht wegens voortdurende ongesteldheid verhinderd te zijn de Kamervergaderin gen bij te wonen, i Tweede Kamer. Oorlogswinst Do Tweede Kamer heeft heden art. 26 der Oorlogswitistlieffing ongewijzigd aan genomen. De regeling zal dus zijn: beneden 'n oor logswinst van f2500 is oen bedrag van f1000 vrij en van L' bedrag daar boven wordt 10 pCt. gehe1 nbij een oorlogs winst van f2500 is een bedrag van f2000 vrij en van het bedrag daar boven wordt 30 pCt. geheven. 1 Dit besluit werd genomen na verwerp int; van het amendement-Ter Laan om het hef fingspercentage op 50 pCt. te stellen. Hd wetsontwerp werd daarna zonder hoofdelijke sn.-u.ming aangenomen. Ouderdomsrente. De Tweede Kamer heeft met 51 logen 36 stemmen (Links tegen Rechts) aan genomen het wetsontwerp Ouderdomsrente. V&nhet Westelijke front D' u i t s c li 1 .o g r b e r i e li i. BERLIJN, 18 Mei. Ifet groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen Ten Westen van Lens werden de gevech ten met handgranaten voortgezet Diverse Franscho aanvallen op onze stol lingen hoogte 304, werden hedenor'hlend afgeslagen. Bij don terugtocht over Esncs leed de vijand in hot gemakkelijk te over zien© terrein, zware verliezen. Jict betrof ditmaal' pogingen, gedaan door een sterk"- divisie uit Fransche en zwarte troepen! l ies taande. Een door Zwakke vijandelijke strijdmach ten oinidemomcn aanval ten zuiden van den Reichsackterkopf mislukloi volkomen. Fransch logerbericht. PARIJS, 17 Mei. Het officieele commu niqué Van hedenavond luidt: In de streek bij Verdun in de secteren Avocourt, heuvel 304 en tussclien Dou; aumont enVaux hevige artillerie-actie. Aan de overige doelen van het front viel niets van beteekenis voor, behalve een hevig mijngevecht in Argonne. -Een Fransche vlieger schoot in oan luchtgevecht een Duitsche machine- naar benden, die ten N.W,. van Bezanvilto neerviel, Er werd nog een tweede ma chine door een der onzen neergeschoten. Deze viel in de streek van Bian de Sapt neer. Hedan liet een Fransch luchtesoa- drille 23 zware bommen Vallen op het station Metz-Sablon. In de streek' hij Ver dun werden 33 luchtgevechten geleverd. Drie Duitsche aeroplanes werden' neerge schoten. Al onze machines keerden be houden. terug. Engelsch legerbericjhjt. LONDEN, 17 Mei. (Officieel.) Grooto lac- I tivitedt van artillerie en loupgraafmorüe- i rep. Gisternacht .werden tw,eei overvallen gedaan op de Duitsche loopgraven ten noorden van Roclincourt, waarbij 5 Duit- schers in een loopgraat werden gedood. Drie loopgraven, waarin zich vele Duit- sehers bevonden, werden gebombardeerd en één loopgraaf sprong in de Juclit. De afdeel ingen die dezen tocht ondernomen hadden, keerden alle behouden terug. Het gevecht om de trechters van Vimy duurt voort. 27 luchtgevechten hadden gisteren plaats. 'Blij Rjjssel werd een Albatros neergcscho ten. Een tweede wend tot dalen gedrvon- gen in geliavenden toestand ten noorden van Vitry, tervujl een derde, naar werd waargenomen, op den grond neerkwam. Een verkenningsvliegtuig landde op vij andelijk gebied, terwijl er nog één ver mist wordt. Het vuur der vliegtuigen had goede uitwerking. Er werden veel photo- grafische opnamen gedaan. Van het Oostelijke front Duitsch leger bericht BERLIJN, 18 Mei. Het «root© hoofdkwar tier rneldt hedenmorgen Tbn Gotten van Karsclmi wend een vijandelijk vliegtuig neergeschoten. Van het Zuidelijke front. Ital iaan sch legerberiicht ROME, 17 Mei. (Officieel.) Van Tonale lot Giu di Capi hadden artillerieduels plaats. De vijand deed na een hegig artillerie, vuur in het I. agarinadal vijf krachtige aan vallen op hellingen ten noorden van Zug- na Porta. Hij werd met zware verliezen teruggeslagen door ons vernietigend, ar tillerie- en geweervuur. Ontelbare lijken van vijanden werden door de Et-ch me degevoerd. In de streek iius-ehett de Tcrragnoio- val lei en de Bloven-Astiko w irdcn wij gis teren door een hevig geconcentreerd ge schutvuur, waarbij kanonnen van allerlei kaliber gebruikt worden, genoodzaakt on ze vooruitgeschoven stellingen 1e on trui men. In den sector van Asiago deed devij and in den nacht van den 15en op den 16en hardnekkige aanvallen. Hij werd ech ter met zware verliezen teruggeslagen.cn verder was het in den loop van den nacht kalm. In den nacht van den dóen op den lGen en den daarop volgenden ochtend deed ide vijand een zeer hevige aanval op het frontgedcelte lusschen het begin van den Val Maggioi en den Monte Cello. Hij Sverdin den tegenaanval teruggesla gen en liet ongeveer 300 gevangenen, on der wie eenigo otiieieren, in onzv ban den. Langs dé Test van het front gisteren voortdurend artillerievuur van den vijand en sporadische aanvallen van verschillen den aard in de vallei San Pellegrine aan. de boven/Blut, en den Monte Nero op de Mrzl, in de Tolmein-sector, op de noon- dolijke hellingen van de Monte San Mx- chaele en Monlfalcone. Zij werden allo met hevige verliezen voor den vijand af geslagen; ongeveer 100 man maakten wij krijsgevangenen. Vijandelijke luchtschepen wierpen hom men op verschillends plaatsen, zonder .-eiia de aan le richten. Een onzer escadril les wierp bommen op Dellach en Kot vcliac!i in de fiailvallei, en veroorzaakte daar branden. Turksch legerberlelit. K 0 NS TA NT 1 NO P E L17 Mei. (Officieel) 0j) de verschillende fronten hadden geen wijzigingen van belang plaats. In de R(iissi-che leze/berichten van 6 en 7 Mei wordt beweerd, dat een Turkscli offensief in de richting van Erzindsjan en bij Selnas afgeslagen werd. Dit lie- rieht is geheel onjuist, aangezien er ge heel geen aanvallen gedaan zijn. De Rus sische opgave van den in Trebizonde ge- maakten buit is overdreven. De bewering in een Engelsch legerberiehl dat vierTurk- sche mitniillcfurs in het gevecht bij Ka- tia zijn buitgemaakt is onjuist Ter Zee. In de Oostzee., STOCKHOLM, 17 Mei. Het Duitsche stoomschip „Hera" is (er hoogte van Lands- ort getorpedeerd. De bemanning werd door een Zweedsclie schoener gered, en naar Stockholm gebracht. Volgens „AftonHadei" zou de gezagvoer der gevangen g-momen zijn. 1 Ha ndol en Bedrijf. Beurs ivan Schiedam. DONDERDAG, 18 Mei. Officieele noteering van dè Oommissie uit de Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: f46.per ILL'., contant, •onder fust en zonder belasting. Namens de flómm. voor de noteering. B. A. J. WITTKAMPF, Nöteering der Vereeniging i„Bond van Dis tillateurs", gerestigd te Rotterdam. MOUTWIJN: £48.— per H,L. JENEVER: f52.- per H.L. AMST. PROEF: f53.50 per TIL. Namens de .Comm. voor de noteering. MOUTWIJNStemming prijshoudend. SPOELING: fl.— SPIRITUS: f83—f125. RUWE SPIRITUS: f38—f40. £180—300. kalfkoeien le kw. £300—460, 2e kw. f180300, vaarkoeiea le kw f220 —375, 2e kw. f 100—220, vette kalveren le kw. f 80115, 2e kw. £50S0, wei lammeren f1422, magere varkens f 1G 60, biggen f516, nuchtere kalveren f.5 3G. Rundvleescli per kilo 134—126116 cl., vet kalfsvleesdh "120110100 ct. Aanvoer: 382 runderen, 4 vette kalveren, 314 magere kalveren, 3471 aohapeu of lam meren, 216 varkens, 723 biggmi en 12 gei ten of bokken. Visscheriji SCHIEDAM, 18 Mei. Vertokken Ier ha- lingvLsclierij SCI1 35, Wouter, s-ch. V. Taal, SCll 391, Emma, sch. A. Dijkhuijzcri. over de geheele markt, ondanks xuinur grid, t ('lanns Arnsl Bank 60 tot GO1,'} pCt Prolongatie 3 en 3Vx pCt, j Sew-Torkscbe Beun. Noteering van A lek. Topeka Burgerlijke Stans. SCHIEDAM. Gehuwd: 17 Mei. IE J. P. Caminada, 38 j. cn 'Al C. M. Zoetmulder, 43 j. J. B. W, Koole, 25 j. en A". 1L van .Stijn, 21 j. Geboren: 15 Mei. Jannetje, d, v. W. Broekhui/en en C. M. B. Kreuger, L. Nieuw -traaf. 17 Mei. Dirk," z. v. J. Soetere en G. L. Boender, Ouddorpschestraat. Overleden: 15 Mei. Jacob" de Ra,\ oud 15 innd., Gasstraat. i 16 Mei. "Adrianus Poot. oud 77 j en 7 mnd., Oosterstraat 1 Car and Foundry BetLleh. St Corp. i Denver and R. G- Erie Kansas City S. Miss K. en T. Miss Pac. N.-Y. Ontarioen West Rock isl. B..W. South Pac. Soutlx R.W. UxLion Pac. U. S. Steel Corp. /ïmer. Can. Co. Un. Cigar Co. 9 Va BEURS VAM AmTEr.D 18 Mei 1916, toJVw VIJFDE KLASSE. Trekking vsn 18 Mei 1916. Prijzen van f70. 153 224 497 834 1071 1125 1129 1238 1206 1293 1316 137b 1431 1613 1616 1629 1725 1736 1818 1820 2050 2094 2106 2204 2253 2341 2423 2461 3196 3698 3824 3931 4130 4197 4508 4993 5092 5111 5261 5437 54,38 516.3 5498 y.368 5636 5774 6170 6191 0662 679.3 6826 0816 7027 7185 7187 7213 7272 7390 7,317 7770 7819 7832 7845 7910 7925 8432 8145 8572 8747 8768 8780 8323 91.38 92.,0 9376 9414 9501 9643 979G 9926 lOJol 10314 10321 10369 10727 10862 11032 1 1038 312-28 11229 11361 H649 11684 12.338 12871 13032 13036 13.3.36 13709 13721 13775 13957 13097 14121 14132 14137 14264 14264 11275 34559 14723 14961 15097 15100 15253 15-285 15390 15727 15947 16014 16393 10624 16637 10943 17224 17507 17511 17530 17610 17GS3 17778 18086 18103 18193 JS4.33 18480 18514 18628 18S40 18928 19210 J9320 19412 19413 19504 195.34 19G38 19947 20055 20166 20204 20224 20233 20267 20300 206C7 20674 20S22 20829 20933 Nieten. 2 49 50 80 93 122 201 219 256 308 32S 372 376 409 135 558 595 606 632 832 DELFT, 18 Mei. Boter f62—66 per i/i vat van [40 "K.G. Aanvoer 509 achtste en '44 zestiende, wegende te samen 10620 K.G. Lijnkoeken f 18—19. Veemarkt Vette koeien le kw. 300—450, 2e kw. a. m ïsatfe JVs Ba^elijksch Benrshnriun Amsterdam IS 9f»i. ■Holl. foudsen zonder handel 1 pCt. om laag geworpen, door beropp&handriaare. Oos- tonr. williger, met local," knojiers. Oliewttardeu mot weinig handel, prijs houdend. Rubbers vaster voor enkel.sooi- ten. Tabakken hooger, doch inwratitleel.s met zwakke neiging. Schecpv. .'tand iieter voor Nod.-Amerik. vaart cn KoninU Ncd. tslmmv bootm., dócii Mulder's udvoopv. 17 pCt la gcr, door 3tet vergaan der BatavierV, Westersuiker opnieuw zwakker, Iland. Ver een. Arnsl "in en Cult. annd. beter geshnnd; ook Nod. Hand. Mij. A merit, fondsen zwak en lusteloos, met totaal gebrek aan handeltrouwens was dat 6C00 6022 6660 GG75 6690 6711 6721 6803 6821 C830 6812 6852 6S75 6902 09l7i 7063 7064 7122 7171 7335 7338 7-131 7139 7462 7596 7622 7626 7630 7656 7662 7685 7487 7710 7752 7851 7877 7959 7978 S033 8014 8068 SOSG 8173 8184 S253 8290 8347 8339 84-10 8361 8193 8552 8558 8601 8703 S705 8725 8734 8806 8809 8S87 S927 8933 8935 8954 9071 9197 9265 9274 9277 9310 9330 9384 9411 9122 9470 9518 9563 9627 9657 968G 970S 9777 9S0G 10036 30048 10098 10138 10214 10509 10544 10590 1075G 10799 10S33 10863 10S75 10388 10972 10982 10989 11020 11025 11122 11303 11332 11352 11353 11357 11453 11475 11482 11485 115iS 11537 11592 11G16 11611 11615 11712 11752 1)703 11772 11802 12328 12301 12316 12376 12426 12147 12449 12460 12194 12193 32520 12550 12C00 12609 12621 12807 12817 12914 12974 12991 13014 13160 13363 13351 13401 13411 13418 13183 13514 13561 13625 13816 13S54 13902 13050 11037 141-10 14143 11170 14223 14250 1-1332 14315 34660 14003 14785 11858 14936 1494S 35037 35175 15283 15308 15358 15382 15427 35131 15471 15181 15555 35G87 15G91 35700 1572S 15812 15867 15880 35912 15930 15950 15999 3G096 36363 16227 10336 16352 3C352 16615 16730 16993 17016 17078 17098 17137 17166 17322 17339 17345 17347 17355 17124 17129 17520 17561 17574 17631 17G97 17711 17750 17762 17805 17873 17883 17924 17946 18087 18094 18095 183OS 18172 18261 38324 18353 38366 1S513 18641 18644 18682 18723 18741 3,8780 18842 18851 '38890 18911 18912 19022 39034 19059 19071 19132 19155 19156 1916419193 19410 19421 19180 39488 1930S 19630 19681 19686 39765 39791 200920103 20258 20276 20277 20320 20366 20391 20137 20478 20491 20494 2Ö519 20553 20570 20631 20631 20732 20745 20751 20871 20873 20906 20924 20949 20990 20995. 5e Klasse 3e Lijst; 19285 Ï7Q 19255 f "fl, 6716 6865 7118 7166 7684 7931 8152 8357 8073 8815 9092 9377 9604 10313 10S17 10978 11245 11380 11519, 11730 11979, 12140 12518 12778 13014 33)04 33584 13977; 14225 14672 15120 15387i 156GG; 15845] 15958, 163371 17015) 17267; 17367| 176081 17772! 17954 18218; 1856S 18747j 18916: 19108] 19254 19579) 19989] 20283] 20 2001 20: 20984 15 Mei 16 Mei 17 Mei 103% 104 303% 61% Cl 60% 446 445 '443 12 12 37% 37% 37% 26 26% 25% 4 4 4 0% 6"/s 5% 27V - 27 27 21 20% 19% 98% 98% 98% 22i 23 22% 136% 1351'; 135% 85 (s 8 U/s 84 58 58% 57 60 59 59 ■9 f» naar do Orfjcieelo PnismotiMMMng- \an ao V.-r- voor den EffeclenwandeK STAATSLEENINCEX Nederland. V.K. I.K. Nod. W. S. Ol'l. f100 5 U)2U/!6 Ned. W. S. Obt. f1000 5 W,21 Ned. "W. S. Oblifc-, S»/2 fc'J Ned. \V. S. Oblig. 3 727/!s Ned. VV. S. Certif. 3 721'i XVI. W. S. Certif. 2V2 «ri'lS Oost-Indi8. Oblig. 1915 f100 6 "]00S/"4 Oblig. 1915 f1000 6 1001/2 Raslaad. Iwan. Darobi C R. 625 4'/2 89 Ob. k. 100 Nie. Sp. 1'2 71 601/2 1005'i II K. 72 'i 72 6*1». '67'6b 4 627/8 02 Obl. Gcconx. R, 825 'W 4 5C7/Ö W'ii Obl. Zuidwest 623 4 561,2 ÏSI/n Cons. GR. 625 *89 4 02 0+ Obl. '89—90 Hope 625 4 02!%, W. Ween. Sp. 625 '90 4 tSI/a Rolh. *94 6e Em. 625 0 4 61 021/2 Turkij o. OW. 1911 fr. D00-2500 4 China. Goudl. Russ, Gar. 1895 4 86 Japan. Oblig, le eer. ij 100 41/j> 851/2 Mexico. 100-1000 Afl. Obl. 181% 20 Brazil i 6. No. 9022 f 13.000. Nos. 6191, 11C57, 18510 ieder 11000. No=. 7312, 105.c0, 11873, 17118 itder 1400. Xor-, 1896, 6322. 11160, 13517 ieder 1200- Nos. 22S5, 2191, 3336, 53C7, 5782, 7857, j 9093, 17328, 20300 iOd'T tlOO. Fond 1914 20-100 6 07 C83Jg PBOV. EN STED. LEENINGEN. Nederland. Amsterdam 191b 6 1U3 INDUSTR. ONDERNLMINGEN. Buitenland. Am. B Sng C. f. g. A. 071': 07 American Can. Co. Cert. v. gew Aélv'h Am. Car 4 F. C. v. A. 00GÖty»t Am. Ride C. v. p A. 401/jj 45Ï1 ie Am. Sm. n. C. v. A. 921/e »'5/s AnncondaCopp. M. C. v.A. lï'-C/lfl UUmpn Belhleb. Steel. C. v. A. Centr. Leath g. A. Stand. Mill. C. g. A. "The Stud. Corp. C. g. A. 111 133 Un. Cigar. C. v. A." H 537/s U. S. Steel C. C. g. A. 801 /1S 7£)5/8 MIJNBOU\V-ONULJ-.\L.et Nederland cn KoloniiSn. Ouyana Gond. gew. A. ïlVa —Va Kefahoen Alijnb. pr. A. IS'/g Palel"h Mijnb. g. A. 17 PETROLEUM-ONDERNEMINGEN. K. M. tE. Pet. br. A. 0311/4 0281/a Perlak Peir. II. A. 48»/, 491/4 Z. Perlak P. pr. A. 78 7(9/8 RUBBER MAATSCHAPPIJEN. Nederland en liolouidn. Sü Amstord. Rubber A- 1971/2 109 Deli Batavia Rb. A. 142 146 Java Caoutch. Cy. TABAK-O.N DEUN CM f N G EN. Nederland en Kol o n i P n. Amst. Deli Co. A. 250 s«i h Doli-Maalachappij A. 523 5231/2 Padang Tabak-Mij. A. 54-i/a 55 Itolterd^ Deli-Mij, A- 2+5 242 202 119 625 218 801/ia - 88 94 DIVFRSEN. Buitenland. Mn\w L G. Rest; 811/j SPOORWEGEN Nederland. Ho!!. IJ. Sp,-M. A. 88 N.-B. BoxL-W. 1 h. O. i'/2 93% Idem 2o h. OS 17 Amerika. Atch. T. S. F6. C. v. A301 Denver Rio C. v. A. 121'e Erie Spw. gew. A. 853/| Kans C. South, A. 257/j8 Kansas le li. 08 8 V>/s Sfl«s. K. Tex. C. v. A.. N.-Y, Ont. 4t West, A. 28 Souib. Pac g. A84Vs Southern Railw. Cy. VoL Tr. Or. gew., A. 17 Union Pac. Rr. C. v. g.A. 131 PREMIELEENINGEN. Nederland. PaL v. Volksvl. "87 114-1/g Pal. v. Volksvl. "d9 l 2.10 Witte Krnis A 70 BelgiO. Antwerpen 1887 2OU/j Hongarij S. Theisa. Reg. Gea. 1880 4 109 Afrika. Congo loten 1882 26.00 Prolongatie 3 a ."1% pCt 1 SI U/18 12 35 26 Bi ll/is S11/3 6-Vs 1321 /w r.lTlv, 77 835 659 905 1020 1037 1311 1119 1139 1152 1176 1299 1300 1389 1396 1412 USi 1502 1512 3579 3660 1690 1720 1727 I860 1956 2035 2051 2203 2241 2272 2299 2351 2352 2378 2383 2150 2180 2530 2561 2578 2593 2613 2629 2035 2655 2733 2741 2813 2917 2961 2963 3015 3014 3077 3303 3173 3216 3222 3241 3294 3310 3371 33S2 3170 3182 3195 35SG 36-10 3660 3678 3686 3703 3729 3752 3789 3835 3901 3046 3983 4019 4020 4062 4126 4128 4160 ■1168 4192 4210 4251 4252 4273 4284 4301 4311 4316 4326 4329 4335 4359 4366 4373 4112 1470 4176 4384 4599 1603 4601 4620 4736 4795 4893 4915 -1936 5106 5181 5206 5266 5297 '5373 5,576 >>383 5171 5562 5611 5729 5859 .5977 5908 5912 5933 5961 5978 5983 GO'll 6089 6120 6156 6214 6230 6301 6317 6332 6397 6118 6331 6517 0549

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3