a De oorlog 09'" Jaargang. Vrijdag 19 Mei 1916 No 15144 Het al te goede hart. Kennisgeving. Kennisgeving. v. sickenga: Kennisgeying. BUITENLAND. Yanbet Westelijke front Van het Oostelijke front Yauhet Zuidelijke front. In Egypte. Ter Zee. EDAMSCHE Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Pnjs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Adverteniiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middagï vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Burgemeester en Wethouders van. Schie dam; Been te .weten a dat $o Raad in zijne openbare verga dering van den 2 9 sten Februari 1916 heeft vastgesteld de volgende WIJZIGING van de verordening rege lende het heffen van vergunnings recht voor (de uitoefening van den kleinhandel in sterken drank, in de "Gemeente Schiedam (Gemeenteblad no. 3 van 1915). I. In art. .5, lo lid, wordt in plaats Van f„eeh door hen .aangestelde deskundige" gelezen: „door hen (aangestelde deskundigen". In arL .6, 2o lid, wordt in plaats van („den deskundige" gelezen: „de deskundigen". III. Dczie verordening treedt in werking den dag na Rare afkondiging. ij. dat bovenstaande heffingsverordening is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 25s'.en April 1916 no. 67. En is (hiervan afkondiging geschied, waar hot behoort, ,den lSdon Mei 1916. Burgemeester cn Wethouders van Schiedam, Mv L. IÏONNEBLAGE GRETE, De Secretaris, 1 V. SICKENGA. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van, Schie dam'; Gezien hot verzoek van: lo. L. VAN PELT o'm Vergunning fot het oprichten ran oen fabriek tot het be meten en drogen van groenten en fruit in het pand Nieuwe Kavten* gi, kadaster Sectie M no. 1987, mét 3 elèctro'motoren van resp. 34, 20 en 2 P.K., drijvende ver schillende snijmachines en exhausters; 2o. L. VAN PELT o'm vergunning tot het oprichten Van een fabriek voor het snijden, kaken en drogen van vruchten en groenten in liét pand Lange Nieuwtstraal 27, kadaster Sectie L no;. 575, met 2 electronic toren van resp. 10 en 15 £.K.„ drijvende een exhauster en diverse snij machines, benevtens een ketel van 11 M.2 Verwarmingsotppervliak, voor het koken van groenten Overwegende, dat het deskundig onder zoek met betrekking tot deze aanvragen nog riiet is .geëindigd; Gelet op de Hinderwet; Besluiten: i de Beslissing over gcno'emde aanvragen te Verdagen. Schiedam, 18 Mei 1916. t Burgemeester cn Wethouders van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRETE. D* Secretaris, Roman naar het Duilseh van Marie Diers 1) EERSTE HOOFDSTUK. Dokter Gropius was plotseling aan een beroerte gestorven. De sensatie in de provinciestadwaarin hij bijna twintig! jaren had gewerkt, was groot. Er, waren dan ook velen, die dit plotseling uiteinde reeds lang voorspeld hadden. Het gestel van hun dokter had hun reeds heimelijk zorg gebaard, want hij was klein en gjezlet, had. een korten, vleezigen hals en leed dikwijls aan con gestie. Die volbloedigheid was zeker ook de oorzaak van zijn in de stad bekende grot heden. Hij had daarmee de voornaamste en fijugevoeligste dames van zijn practijk 1 niet ontzien. Maar in zijn grofheden stuk een geheime kbm, die zo outer 't alge-, meen sympathiek maakte. Men vertelde die in gezelschap lachend verder on vele van zijn norsche, gepeperde,aardigheden kregen het karakter van gevleugelde woor den. Als hij van onder zijn ^borstelige wenkbrauwen, over zijn bril heen oven- goed iemand ran stand als een plooit pen 'boer fixeerde cn hun dan zijn reeds met beven verwachte, onverbloemde ruw heden in 't apzieht wierp, dari werd hem Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Rurgwmseater en Wethouders van Schie dam, - i Gelet op, de bepalingen der'Hinderwet: Brengen ter algemeene kennis, flat op den 18en Mei 1916 vergunning is ver leend .aan: lo. de N. V. NEDERLANBSCHE KLINK NAGELFABRIEK en hare rechtverkrijgen den, tot het oprichten van een klinknagel fabriek met reparatiednriohting in de, pan den, staande Koondvestsingelf nos. 12u*127 en 129 en 's-Graveliandschestraat no. 2, kadaster Sectie If note. 103, 110, 111, 118 en' '764. met' een electromotor van 100 P.K. 2oi. DE GEREEDSCHAPPENFABRIEK „LABOR" en hare rechtverkrijgenden, toit het oprichten van een smederij in het pand staande Bui ten havenweg 94, kadaster Sec tie L noi. 1702, met 2 electro'motoren van resp. 15 cn 4 P.K., drijvende een arna.ri I- sleen, een slijpmachine, een schaafmachine, een l'raismachine, 3 draaibanken, 2 boor- machines en een smeedhamer; 3o. M. J. VLUG en zijne rechtverkrijgen den lot het uitbreiden ran zijn banket bakkerij. gedreven door den bestaanden electromotor van i P.K., in bot pand Sin gel 222, kadaster Sectie f na 381, door bijplaatsingvan oen dubbelen heeteluoht- ovcn. "Schiedam, 18 Mei 1916. 1 Burgemeester en Wethouders voornoemd, Ml L'. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. Franse h leger bericht. Van gistermiddag Tusschen Oise en Aisnc werd een ster ke Duitscho verken-nigsafdeeling, die de Fransciro linies trachtte to naderen bij Armanville, aangevallen door Franschen ou uiteengedreven, dooien achterlatende. Links van do Maas trachtten de Duïl- scliers na een lievige artilleristische voor- bereiding in den loop van. don nacht her haaldelijk liet werk in het Avocoiurlboseh te veroveren, maar werden telkens terug gedreven door het Fransehe Vuur. Zijle den zw ire verliezen. Do Franschen de den to-gon. drie uur in den morgen ten Oorden -ran hoogite 287 een oveival op een (Duilsrlie loopgraaf, waarvan de bo ze, tting överd gelood of gevangen geno men. (Terzclfdeitijd maakten de Franschen zich na een hovig gevecht meester van een sterk Duitsch werk op de noordoos telijke helling van hoogte 304. Op den rechteroever en in Woëvre wo- dcrzijdsclio artilleriebeschieting. Duitoclie dat niet ernstig ten kwade geduid. Ilij was nu eenmaal „de oude Gropius". Die kon zich veroorloven wat hem goeddunk- te. i Deze algemeene weerloosheid tegenover den ouden dokter had echter een dieper liggende oorzaak. Er was geen kind in oen omtrek van vier mijlen, dat niet wist, welk een zacht hart de oude brombeer onder zijn ruwen buitenkant bezat. Ilij leefde immers slechts voor zijn patiën ten. Zijn eigen welzijn was hein totaal onverschillig. 0C het nacht of dag, koud of Warm was, had hij levenslang nau welijks geweien. In dat opzicht konden zijn patiënten met hem doen wat zij wil den, hij zou op do handen naar heai zijn toegeloopcn, als zijn voelen hem niet hadden kunnen dragen. Om zulke .din gen werd hij ook nooit grof, slechts als „zijn luidjes", zooals hij zo noemde, zich tegeaiover zichzelf bezondigden. Zijn weldadigheid ging tot in het be lachelijke. liet had er dikwijls veel van alsof hij do waarde van het geld niet kende. En daartusschcn gaf hij dan onl- venvacht weer blijk van een soort boa rensluwheid. Hij liet zich dan ook door geraffineerde speculanten niets wijs ma ken, maar waar hij zag! dat hulp noo dig Wfts, werd hij een groot kind, dat alles weggeeft wat het in handen heeft. ©ij hemi thuis zag het er dan menig maal bedenkelijk uit. Zijn eerste vrouw, oen schepseltje dat de Lieve Heer extra voor hem moest uitgedacht hebben, huil- vliegers (wierp én des nachts bommen op Luneville, (Epinal en Belfort en veroor zaakten onbeteekenende schade. In den nacht ran 16 en 17 Mei wier pen (Fransehe vliegers bommen ten noor den yan Verdun; 15 zware projectielen werden op een belangrijk munitiedepot ge worpen ilussehen Itaucourt en Arrocourt, 10 K.M. ,ten zuiden van Sedan, vijf op het station (van Sedan, waar brand uitbrak en JA op een munitiedepot bij Azannes. In denzelfden nacht wierpen Fransehe vlie cers ,80 bommen op het station van .Mc-tz Sablons. O o s te n r ij k s ch 1 c g er b er i ca L Geen bijzondere gebeurtenissen. 0 o s l e n r ij k s c b 1 e g c r b e r i c.h .L Aan het kustfront en het front in Karia tide weid de artillerie-actie meestal be lemmerd dooi den mist. ïcn zuidoosten van Monfaleone werd een poging der Italianen om de stelling bij Ilagni, die zij onlangs verloren hadden, te heroveren, verijdeld. lil het Col di Lana-gebied mislukten vel schillende aanvallen van den vijand. In Zuid-Tirol namen de Oostenrijksdie troepen in een aanval tusschen Aslaeh en Lal Naldi (Astico Leno-dal) den Maggico in bezit, maakten zich, na door het Lain- dal (ten zuidoosten van Platzu, Piazza) le zijn getrokken, meester- van de Costa Belle en sloegen ten zuiden van Moscheri verscheiden vijandelijke aanvallen af. Gisteren (Woensdag) werden wederom 000 man, onder wie 12 officieren, krijgsge vangen gemaakt en werden 18 kanonnen en 18 machinegeweren veroverd. Het legerbericht onlkeut verder de juist heid van de mededeeling in do Italiaan- sche communiqués van 16 'en 17 dezer, dat de Oostenrijkers in de jongste gevech ten zware verliezen hebben geleden, en ver klaart, dat de verliezen integendeel uiterst gering waren. Italiaansch legerbericht. In liet Adamollo-gehied hebben onze troe pen een rijken Ruit behaald- aan wapens, munitie en krijgsmalerioal, door den vijand achtergelaten in de Topetc- en Fargorida- passen. (n den loop van don 17en hebben onze Alpenjagers hun vermeestering van den Nooidelijken kam van den Fargorida tot in bet gebied van Maltaroll bij de bronnen van de Sarea voortgezet. In het Ledrodal heeft de vijand, na een lievig artillerievuur gedurende Jou nacht v an 16 op 17 dezer, bij het krieken van den dag onze stellingen op de hellingen \an den Bonte Pari aangevallen, doch is mot gevoelige vei Mezen afgeslagen. In liet Lagaiina da! heef! de vijand gis teren de beschieting van onze stelling op den Zugna Toila met behulp van talrijke zware batterijen heirat cn daarna nog vijf de «Jik'wijls een beetje, als zij van hem iu 'l geheel geen geld kreeg om iels or dentelijks lo koopen en lachte dan veer, als ^ij hoorde hoe hij het had verdaan. Maar in do laatste vijf jaren van zijn jnactijk werd hij rijk. Ho-e dat kwant, wist hij niet te zoggen, hij had gc-en lijd om boek te houden. Hot geld. werd hem ecn- voudig in huis gestuurd. Maar toen was zijn allerliefste vrouw er reeds lang niet meer om zich er over te verheuji gen. Zij had hem de kleine bruinoogïge Donate achtergelaten en was naar buiten, naar den stillen tuin builen de stads poort gegaan. Toen had zij haar „lieven vont" haar „dwarskop" cn haar „dom uien Hans" toch geleerd om gedurende ele lange, donkere maanden meer aim zichzelf te denken en aan zijn eigen ge voelens dan aan al zijn „luidjes". Het tweede huwelijk, dat Gropius ver scheidene jaren later sloot, was bijna oor zaak, dat vele mensclien hem niet be grepen. Hij nam een reeds niet meer jong meisje uit een anno ainbLenaarsfamille dat ziekelijk cn niet zeer ontwikkeld, zich zelf niet verder helpen kon, en vOor wie hij beide ouders, die kort na elkaar in een typhusepidemio waren gestorven, niet had kunnen redden. Misschien beschuldig de hjj zich ook, dat hij iets vérzuimd had, want hij had het toen overmatig druk, kon nauwelijks at zijn zieken be zoeken, en besloot pas later, tijdelijk een assistent te nemen, omdat hij zijn pa tiënten hoogst ongaarne uit handen gaf. Prijs der Adverientiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meel 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. A d ver te n t ië n bij abonnement op voordc-eligo voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advert ent iën opgenomen tot den pr§s van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan Let Bureau te voldoen. Deze adverientiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. verwoede aanvallen ge-daan, die telkenmale met bloedigl verliezen werden gekeerd. In de siieek tusschen het 'JVuagnolo dal en de boven-Asüco is de vijand onze voor naamste weerstand-linie onafgebioh.cn blij ven beschieten. Wij hebben de gt-bruikH jhi afleidende aanvallen in het Ban Pd! \iuim dal, het Marnioiata-gcbied, liet IVl.ua lal .'boveii-Avisioj en aan de innen Corn -vel afgeslagen. Aan de tsonzo matig w ederzijd-ch ge- schutvuur. fn het vak van Monfab one hebben onze troepen door een .schitteiemlen tegenaan val' een loopgraafgedeelte hernomen, da! in een gevecht van 13 dezer aan den vijand was gebleven. Be -strijd in Zuid-Tirol. Reeds eeni,gon tijd geleden kwamen uit Zwitserland berichten, over nnhluiie toebe reidselen tuin Italiaanse Ju zijde iu Zuid Tuol getroffen, welke op een giuote mill talie actie schenen te wijzen. De Oosten rijkers zijn (echter Itjor, evenals de L'uitachers 'in het Weden, liun vijand vóór geweest. Zij hebben, door een kluch tige aanvallende beweging die der Italia nen voorkomen, en de berichten, dl-; ou» van het Italiaansche front h-irike.n, wij zen op .niet onbelangrijke plaatselijk"*- sii;- cessen der Oostenrijke! s. In Zuid-Tirol hebben de OiisieiinjkM he troepen tul van Italiaans' lie stellingen ver overd, voornamelijk in de siieek ten Zuid oosten van liet dal van de 1 In-uta (\al Sugana) en het dal van de Etsrh f.Wiue). Do Italianen moesten den burgrug van Zugna Torta ontruimen, welke evenwijdig loopt met de Etsoh; zoodat de Oostenrij kers in bet dal van deze rivier aanzienlijk zijn vooruitgekomen. i Op den Armen te ira -b erg ra gdie zich uit strekt 'op den rechteroever van de Drente, lieblien de Oostenrijkere evi-no-ji- een Ita liaansche stelling vermeesterd, terwijl -/ ij op de hoogvlakte van Vielgercuth opui-uvv vorderingen liehberi .gemaakt. Zij vertin- ven de Italianen uit oen sic tting, v\ -Ike in verschillende 'groepen is verdeeld cn met di even metedieuse als omslachtige namen van Soglio d'Aspio, .'oston Costa <m Casta d'Agria Maronia worden aangeduid. Bo vendien moesten de Italianen in ln-t Ter- ragno-lodal de Mosheri stelling ontniim-m Het Italiaansche slafberidil mtunl d -n tegenslag 'niet al te ernstig op. II-4 spreekt van een gerectificeerde frontlijn en van cm teruggeschoven linie; helg'-ende geijkt' tonnen voor hef melden van tegenslag-Mi zijn. Hel Oo-'tenrijkselie oftonsief is ni-lle min in zóóver zeer hMangrijfc, dat de ![•)- lianen thans in Zuid-Tirol uit "de slelhn- m zijn jtenth-OYrn, welk- zij oumibhdlijk in den aanvang van den oorlog heblcn in- genoinlen eln wparin ze zich een vol jaai g'-handhaaf'! hehhen. Het is dan nok waar lijk niet hemoedigend te noemen, dat d" Italianen, die een offensief wilden ouder neuten, uit .lnm eigen stollingen geworpen zijn. Het „Berl. Tageld." verneemt nog van het ftalioansohe front, dat het begin van den aanval in Zuid-Tircd Hoofdzakelijk op liet plateau van Vielgercuth, ten zuiden Hoe liet ook z.ij, hij vroeg hol 'wan hopige meisje op zijn knonlgslen toon -of zij zich aan hem toevertrouwen wil- en zijn vrouw wilde worden. Het meisje deed preutseh, terwijl zij het in liaar bin nenste luide van geluk had kunnen uit schreeuwen en zei daarop ja. Alen meende in het eerst, dat hij op liet groote, roodblonde meisje verliefd was geraakt, en vond dat dit niet voor zijn smaak pleitte. Langzamertiaiid echter kwam de openbare mooning er achter, dat het hier weer eens een poets betinf, die zijn good hart hem had gespeeld, i-en poels zeer zeker, die hem vrijwel de gioolsle domheid van zijn leven deed hegmui. De altijd druk bezette dagen van dok- Ier Gropius .touchten imv, dit er voor berouw hebben, niet veel tijd overbleef. Wat hij had gedaan, was gedaan cn nu kwam iels anders aan de beurt. Hoog stens sloeg hij zich nu en dan is-nst^ gen 't voorhoobl en bromde liaulop- ,.lk ouwe ziel", maar dan was 't weer voor bij. Voor nadenken, wat hij anders zou hebben kunnen doen, luid liij ee-eii ge legenheid. i Toen hij met Boortje Kalde trouwde, was 'L vrijwel hetzelfde. Ilij hield zeker niet meer van haar, dan liij van z.i.jn andere „arme drommels" hield, maar dat was ook ook voldoende. Ilij verwachtte ook in het huishouden geen bijzonders heerlijkheden van haar. Hij had altijd goe de bonnes voor het kind en vrij goede dienstboden gehad. Maar hij zag nu toch van Rovereto en ten zuiden van het Su- eanadal. weid ingezet. Als een sterk uit- g-bouwde ftaiiamische stelling strekt zich nu Iwr-ste ijk van Borgo de lange, 1500 nader liooge Armen terra-bergrug uit. welke -to ni'-nderhand werd genomen. Latere aan vallen 1,, achten de Oosk-nrijksche troepen neg mi h-r hij den bergrug. tweede do >ibraak der Oostenrijksch- rti->ea ii-i la- hoepen geschiedde ten zui den van Bmeielo. Hier werd de Italiaan- -Che hoofdstelling, de 1257 meter oooge Zuena Tn-i te:; na een verschrikkelijk: rof- fe'vuur des nachts stormenderliand geno men en de tegenstander uit zijn yprbin- iliiigsjPiialfeen ix-noi di Vallarsa en Leno di Terragnolo bij" Het dorp. Moreheri U>- i uggewoipen. Ook van uit liet plateau van Vielgercuth trokken in samenwerking met de zwaarste arfiTr-rie, linies uit, over de geheele berg keten Sogliio d'Aspio, Costa d'Agra tot aan dvn 1700 meter hoogen Monte jlaro- ni<-, die onmiddellijk tegen dek greasberg Monte Maggio gelegen is. Hier eveneens weiden van de italiaansdie bezetting, voor zoover ze bet roffel vuur liadden over leefd, duizenden gevangen genomen. K n g e I s e h leger H e r i c h.t. Ken colonne bereden Australiërs en Nieuw Zeelanders ondernam een gelukkige Operatie legen den vijand bij Jkiyt-jd en Mageibia. De vijand bood geen tvgenstand en vluchtte. Er werden 36 kameelen en i en aanniejkelijkc voorraad Turkscbe mu nitie buitgemaakt. Het vijandelijk katiqi w erd verwoest De duikboot- en mijncnoorlog. Reuter meldt uit Londen, dat het En gelse,be s.s. „Mac Research" in de Noord -co gezonken is. Eén "opvarende is om gekomen, twee werden gewond; de'pve- .igen zijn geland. Volgens een Lloyds bericht is het Fran- -rbe s.s. „Slira (groot 3030 ton) gezon ken. t Behalve ,1c „Hora," zijn Woensdagmid- ;,ig naar een Wolfftelegrain meldt i o« twee Unitedn- stoomsclumcn door enn duikboot, waarsciiijnlijk een Russische, ter cogte van Landsort (een klein eiland aan de zuidoostkust van Zweden) tcd zin ken gcbract. De Kolga" _(20Sö ton), op weg van Hamburg naar Stockholm, werd 's middags om tien minuten vóór half zes, zuid-zuid oostelijk van Landsort door oen duik <x>t mei giaiiaatvuur beschoten. Twee man weï den licht gewond. Ge stoomboot werd ver volgens getoipedecrd en zonk onmiddel lijk. Dertien letten tier bëmanning werden door liet ZWeedsohe s.s.. „Soedra Sverigs" gered. De kapitein, de tirteede stuurman* cn nog twee led pa van de bemanning wor- den vei mist. Om tien minuten vóór Half zieven werd de Duitscihe stoomboot „Biauca"- (1054 ion) up dezelfde plaats beschoten. Twee man weiden verwond; lrét schip >verd getorpedeerd en zonk na 20 minuten. De kapitein werd gevangengenomen en __de overige leden der bemanning door do „Soc hi, dat zij eigenlijk' niet in zijn huis paste. Zij was lui, hield van opschik! ten had. Mien aanleg tot hysterie. Maar zij was er nu eenmaal. Hij kon haar niet meer do deur uitzetten. Hij .hield haar echter binnen do peihen, voor zoover dat cin,g eu schikte zich in hetgeen niet meer to veranderen viel.Hij 'noemde ziihzelf hierbij niet eens: „ouwe ezel", w nul er zij'n dingen, die een man doet en waarover bij als fatsoenlijke kerel geen berouw mag hebben. En daarmede afgedaan. lie meusclien kregen toen ook vrede! met de dokfei-vrouw. Gropius wist, dal, wal hij eenmaal had geluid, n.L dat zich Huns gevoelen, dat stille geluk, waarvan ile aanwezigheid als van zelf sprak hij zijn Mieze, nu toch met meer te krijt' gan was. Ilij leefde eigenlijk immers bui tenshuis. Goed, dat lnj een sum, engel- „elukkig wurm gelukkig gemaakt en haar o-ti thuis bezorgd had. Wanneer bij voor het eerst liad ge merkt, dat liet kind het thuis niet goéd had, wist hij later niet meer, Itcnalewas toen nog heel klein. Een klein, bruin ding mei lange vlechten en een gestreept scliool- -clioi tjc. De slieftna.iina had het niet ge slagen en niet gestenpt, maar hij zag toch plotseling, dat het ding geen rech ten steun en geen liefde thujs vond, en niet.-van harte vroolijk was. (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1