De oorlog 09*" Jaargang Zaterdag 20 Mei 1910. No, 15145 Bit ïnutr Instaat ait DBIE Mate. Eerste Blad. Het af te goede hart. Deze courant verschijnt dage 1 ij ks, met uitzondering van. Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: \oor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 o^nt Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad verten tie n voor net eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Brijs dear Advertentiën: Van 16 regels £1. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgerornen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. Maximumprijzen voor varkensvleeseli. De Burgemeester van Schiedam maakt liekend, dat voor den verkoop van V a r- kensvJeesch de volgende m axi- mu m prijzen zijn vastgesteld: Roilada 13 ct. per ons, 65 cL per pond. Magere lappen 13 ct. per ons, 65 ct per pond. Magere lappen van de ham 13 ct. per ons. 65 ot. per pond. Vette lappen 11 ct. _per ons, 5 2 Va ct. per pond. Fricandeau 13 ct. per ons, 65 ct per pond. Doorregen lappen 11 ct. per ons. 55 ct. per pond. Carbonnado van do lenden 13 ot. per ons, 65 ot. per pond. Carbonnade van "de ribben 12 ot. .per ons, 60 ct. per pond. Versoh vet spek 10 ct, per ons, 50 ct. per pond. Versch doorregen "spek 11 ct. per ons, 55 ct. per pond. Gezouten of gerookt vet spek 11 ct. per ons, 52Vr ct. jper pond. Gezouten of gerookt mager spek 12 ct. per ons, 57% ot. per pond. Gesmolten reuzel 11 ot. per ons, 55 ct. per pond. Ongesmolten reuzel (bladreuzelj 13 ct per ons, 65 ot. per pond. Gehakt 11 ct, per ons, 55 ct. per pond. Hiel of kniestuk 7 ct. per ons, 35 ct. per pond. Heele of halve kop 6 ot. per ons, 30 ct. per pond. Onderpooten 3y2 ct. per ons, 17i/2 ct. per pond. Lever 10 cent per ons, 50 ct. per pond. Aan den winkel afgehaald a contant. Alléén het spek cn de kluiven, die niet voor direct gebruik gewaagd worden, mo gen gezouten Worden. Alléén spek mag gesnokt worden, v Schiedam, 20 Mei 1916. Do Burgemeester van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRKTE. Gymnasium te Schiedam. Aangiften voor het toelatingsexamen wor den ingewacht Vóór 1 Juli a.s. bij den rector; schriftelijk met opgave van datum en jaar van geboorte, volledigen na am, adres en vroegere opleiding, of mondeling op het spreekuur: 'sMaandags van 23 of 's Woensdags van 1112 uur. De Rector, A. HENGEVELD. Roman naar het Duitsch van Marie Diers 2) Nu gebeurde wat daarna tien jarenlang duurdo en waaraan de mensehen even zeer gewend raakten als aan alles Wat hun dokter deed en uithaalde. De kleine Nate werd haar Vaders adjudant. Hij iuun haar mee of het good of slechit weep was, stopte haar mee in' zijn groeten Voet- zak ©n' de voetzak scheen met Nate te groeien, want toen zij twaaif en dertien' jaar was, zat zij er nog altijd bij in, totdat 't op eens niet meer ging. Toen 2ei ze: „Vader, u drukt mij", emancipeer de zich, voorzag! zich van eigen omhul sels en liet zich door list noch geweld Weer in -het oude, harige ding stoppen. Het leek wiel dwaas, maar het weid ten slotte een gewoonte, dat Nate haar schoolwerk bij haar vader in de spreek kamer maakte. Niemand ergerde er zdch meer aan, dat men altijd den rug met de lange, bruine vlecht aan de tafel hij het raam zag. Het schoolmeisje hinder de niemand en niemand hinderde haar. Maar als zij een kind hoorde huilen of ©en arme moeder zacht hoorde schreien, dan Kwam zij op eens naderbij, nam it kindje op haar schoot en fluisterde het zachte, lieve woordjes toe, die dikwijls BUITENLAND, Van liet Westelijke front Fransch legerbericht, Van gislermidSdag In hei westelijk deel der Argonnen de den de Duitschers na een mijnontploffmg oen poging om door te dringen m de .kleine saillant, welke de Fransche linie vormt bij St. Hubert. Het Fransche spervuur bracht don aanvaller tot staan, die vervolgens in zijn loopgraven werd teruggeworpen. Op den linker Maasoever herhaalden de Duitschers gisteren op het einde van den dag hun aanvallen op liet Avooourtbosch en hoogte 304. Deze aanvallen, welke bui tengewoon herig waren en gedaan werden met twee versche divisies, vermochten niet de Franschen uit het - Avooourtbosch en de stellingen ten westen van hoogte 304 te verdrijven. In het centrum echter wisten de Duitschers zich moester te maken van een klein werk, gelegen ten zuiden van hoogte 287. Verschillende pogingen van de Duitschers om hun succes hier te vervolgen, werden door het Fransche vuur verijdeld, Op de noordoostelijke hellingen van hoogte 304 mislukte een Duitsche poging tot her overing van een gisteren door de Franschen bezet we rig e. Op den rechteroever en in Voëvre mid delmatige artillerieactie. Duitsche vliegers wierpen- in den nacht van 18 op 19 Mei drie bommen op Gerani mo r, waardoor slechts geringe schade werd aangericht. Bij St. Menehoukl werd giste ren can Duitsche vlieger door een Franschen ariateur neergeschoten; de inzittende Duit schers werden krijgsgevangen gemaakt. Onderluitenant Navarre echoot zijn tien de Duitsche vliegmachine naar heneden. het vliegtuig viel te pletter bij Bolante (Argonne). Yan het Oostelijke front Oostenrijksch legerbericCi t Niets bijzonders. Russisch le gerberichf. Bij Mentziendorf beschoten wij de vijan delijke artillerie en veroorzaakten wij een ontploffing in ©en vijandelijke batterij. Ten noordwesten van Kremenetsj ont dekten onze sappeurs een Oostenrijksche niiingalerjj, waarin zij dadelijk ec-n inval doden; de verraste vijand nam. de vlucht en liet al zijn materieel achter. Een poging van den vijand omi de verloren mijngang te heroveren, werd met handgranaten ver ijdeld. In Galidié ten noordien van Toganovtsji drongen onze verkenners lusschen een sterk vijandelijk detachement en de ijzerdraad- versp'emng en vernietigden het detache ment. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch logerbericht. Aan het kust- on het Karinthischc front duurde over het algemeen do vuurpauz© ook gisteren voort. iets ongelooflijks kalmeorends hadden, ter wijl zij toch de dochter was van dien boezen man met het mos, die zoo'n pijn wild© doen. Wat het weggeven betrof, was zij ge heel gelijk aan haar vader. Eens had zij een klein, ziek weeskind, haar gouden hartje geschonken, dat zij van baarmoe der had geërfd. Toen zij het den vol genden dag ouder gewoonte wilde om doen, ,was het weg. Zij was toen toch een oogenblik onthutst. „Nu ja", zed ze daarop. „Och wat." Zij slikte eens even, toen Was alles Weor in orde. Het hartje was van nu af een gouden herinnering evenals het doode moedertje zelve. De ptiefmama was niet bepaald slecht voor haari Misschien zou zij met haar aard hoosaardig ijverzuchtig op haar ka meraadschap tusschen vader en dochter zijn geworden als die later was begon nen. Maar nu,, nu Gropius haar liet klei ne ,dinig, dat haar lastig was, afnam, kon haar dat niet anders dan aangenaam zijn. Als daarop aanmerkingen werden ge- maak^ die een verwijt voor haar bevat ten, dan hooide zij1 zo eenvoudig niet. Dat behoorde tot haar speciale handig- digheden. In haar jonge jaren was ze klierachtig!, bleekzuchtig, haar lichaam,was totaal ongeoefend,, zij had geen besef van zelfbeheersching. Maar gemak! was haar daarom 't hoogste. Dat wist ze geraffineerd te [verdedigen. Zij kreeg bijna esprit bij zulke gelegenheden en een soort [van waar- digjheidi, welke haar natuur anders [vreemd w!as. i Hediemnorgen vroeg werden twee vijande lijke aanvallen op door onze troepen onlangs veroverde stellingen oostelijk van Monfal- eone afgeslagen. Een onzer marine-vlieg tuigeakaders bom bardeerde met succes het stationsemplace- Jnent van San Giorgio di Nogaro en el© (Vijan delijk© marme-vlieginriehling bij Grade. Aan het Zuid-Tuolsehe front wonnen wij voortdurend terrein. Dp den Armenterra- rug weiden zes vijandelijke aanvallen afge slagen. Onze tusschen het Astico- en het Le- noJai oprukkende strijdkrachten, onder aan voering van aarislrertog Karl Franz Joseph, dreven den vijand over het geheel© front te rug; zij veroverden hedoni Vrijdagjmorgen vi neg de ltahaansche forten Camponolon en Torarotusschen het Leno- en het BranddaL bereikten onze treepen den noordelijken rand van, den Col Santo. In het Etschdal moesten de Italianen de plaatsen .Marco en Mori ontruimen. Het aantal gevangenen is gestegen tot ruim 10.000 man en 196 officieren, terwijl 51 mitrailleurs en 61 kanonnen weiden ver overd. Italiaansch legerbericht. In het Adamel 1 o-gebed hebben onze troe pen den kop van het dal der boveu-Tacea ieii de aangrenzende hoogten bezet, een 30 tal gevangenen gemaakt en den vijand een nj ken buit aan oorlogstuig en levensmiddelen afgenomen, Tusschen Clnese en Etsch herig artillerie vuur. Op het front tusschen de Etsch en het Terragnolo-dal hebben wij onze stelling op den Zugna Torta, welke door een onafge broken dnedaagsch bombardement in elkaar was geschoten, ontruimd. Aanvallen legen onze stellingen ten Zuiden van den Zugna Torta hebben wij met zeer groote verliezen voer den vijand afgeslagen. Wij hebben ook gevangenen gemaakt en een machinegeweer vermeesteixL In de streek tusschen het Terragnolodal en de bovan-Aslico blijft de vijand met tal rijke batterijen van alle kaliber onze weer- slandshnie van den Monte Maggi o tot den Sogüo d'Aspao beschieten. Ten einde noodeiooze verliezen te ver mijden is deze linie ontruimd. Onze troepen hebben zich in goede orde naar de achter waarts gelegen stellingen teruggetrokken cn zich daar versterkt. In het Lugana-dal heeft de vijand na een herig artillerievuur, dat den boelen nacht van 17 op 18 Mei duurde, bij he (la.anbreken van don dag onzte stollingen van hot Maggio- da,l tot den Monte Cello aangevallen, doch is overal teruggeslagen. Ons geschut heeft Innichen en Sillian in het Bravadal gebombardeerd. Langs bet overige front krachtige werk zaamheid van die artillerie aan de Boven- Bul, matige werkzaamheid aan de Isonzo en op den Karst. In den nacht van 17 op 18 Mei fis een vijandelijke aanval in het gebied van Mon- falcone afgeslagen. Aanvallen van vijandelijke vliegtuigen zijn gedaan op verschillende punten van het ge bied van Venetië. In 't gehoede gebied is één persoon gedood en één gewond, terwijl do schade gering is. j De 'dokter wias dood,, neergemaaid in negen korte uren. Om elf uur 's avonds wias hij nog bij een kraamvrouw; geweest, hij de vrouw van een boekhouder, die haar eersten flinken jongen kreeg. Rij had haar als een vader toegesproken, Ier vijl haar vast i<U zijn armen gehouden en de jonge echtgenoot, geheel uit zijn even wicht gebracht, in de aangrenzende ka mer rondliep. Niato had intusscben in het nette keukentje de koffie gezet, die hij, toen ialles gelukkig achter den rug Was, zelf nog had mieegedronken. Toen zij de smalle Wenteltrap afgingen, strompelde hij plotseling Wet zijn zware laarzen krakend oen 'paar trappen naar beneden, maar hield zich 'neg vast. Blcneden in de gang, waar de gelukkige jonge rader met een keu kenlamp voorlichtte, kwam de tweedeen ernstiger aanval van duizeligheid. Hij moest nog de verschrikte oogen van zijn doch ter gezien hebben, want hij zei: „Natc, maak je met ongerust waarop hij in do lucht greep, wankelde en neerviel Hij kwant niet meer tot bewustzijn, den geheelen nacht niet meer endat duurde tot 's morgens negen uur toon alles voor bij w|as, al zat ook de vurigste liefde, die in hemel en op (aarde te rindjïln is, voor rijn bed, die al die lange uren zijn ,hand 'niet losliet en met woest open gesperde oogen in zijn zoo Vroeselijkl ver anderd gezicht staarde. Er was een collega van hem, een neef, een heel jonge dokter, die sedert een half jaar in het ziekenhuis assistent was. Die bezat den aard der Gropiussen, zijn Onze vliegtuigen hebben de vijandelijke wapen- en legerplaatsen in het gebied van Foig&ria gebombardeerd en zijn onverlet teruggekeerd, hoewel ze aan het vuur van tal van batterijen hebben blootgestaan. In den Kankasns. Russisch legerbericht Onbeteekenende schermutselingen tus sehen de vooiposten op het geheele front. In Egypte. De commandant aan de Westgrens. Officieel wordt uit Londen gemeld, dat generaal Bryan Mahon het bevel heeft aanvaard over de Britsche trogpen aan de westgrens van Egypte, terwijl generaal Mil ne te Saloniki bevel voert. Aan de Oostgrens. Het Engelsehe oorlogspersbureau meldt het volgende telegram van den Britsehen opperbevelhebber m Egypte- In den morgen van 18 Mei hebben En gelsehe oorlogsschepen, aeroplanes en wa tervliegtuigen met succes Ê1 Arisj, een belangrijk punt op 's vijands verbindings lijnen tusschen Syrië en'Egypte, gebombar deerd. Oorlogsschepen beschoten hot fort ten zuidwesten van de stad, dat, naar men gelooft, in puin is geschoten. De luchtaan val geschiedde in twee phasen: de water vliegtuigen openden het vuur, waarna de vliegtuigen in actie kwamen, welke in op dracht hadden de vijandelijke vliegers in bedwang te houden en in het bijzonder aandacht te wijden aan de vijandelijke troepen in de kampementen. Een vijande lijke colonne ter sterkte van duizend man was op marsch ten zuiden Van de stad waargenomen. Drie bommen ontploften in hun midden. Alle kampementen werden krachtig gebombardeerd.' Schepen en vliegmachines keerden alle behouden terug. Ter Zee. De duikboot- en mijnenoorl og. Lloyds meldt uit Grimsby, dat een trawler uit Huil door een duikboot in den grond is geboord. De bemanning is gered. Wolff seint uit Helsingb'org, dat bel Duit sche s.s. „Tiave" (groot 762 ton) Donder dagavond om half tien ter hoogte van Kul len door een Engelsehe duikboot werd be schoten, getorpedeerd en ip" den grond geboord. De bemanning van 17 koppen werd gered. De Engelsehe duikboot maakte zich schuldig qan misbruik van de vlag, daar "zij de Duitsche oorlogsvlag heesch om bet stoomschip uit de Zweedsche terri toriale wateren te lokken. Diverse berichten. Het Servische leger naar Saloniki. Renter's agentschap verneemt, dat de kwestie tusschen de bondgenooten on dc Griekscho regeering aangaande bet ver voer van liet Servische leger op bevredi gende wijze is opgelost en aldus geschikt dat de Serviërs de reis over zee maken. F r a n k r ij k e n Roemenië. Naar Wol ff uit Boekarest seint, wordt de moeder Was dan ook! een Gropius geWteest, oen volle nicht van den dokter, llij leek niet in het minst op (zijn oom, maar Was een slanke, jonge man met oen ma ger, hoekig gelaat, doch hij drukte zich op dezelfde besliste, gereserveerde k'nor rig© wijze uit waarachter zich veel in nerlijk gevoel verborg. De oude doktor had nog in de laatste weiken van zijn loven iets gemerkt, dat hem ongerust maakte. Ilij zag dat zijn neef, die Blob Andreas, die reeds aK gym nasiast de kleine Renate ate een onnoo zele had nagestaard, nu verlegen werd, zoodra het meisje do kamer binnenkwam. Daarbij was Rate in zulke dingen nog onbevangen als eon kind en men kon nog absoluut niet voorspellen, in welke richting rich later daarin haai' gevoel zou ontwikkelen. Gropius echter, die zijn eigen vleesch en bloed kende, kon zich precies voor stellen, hoe Nato hem ook zijn dwaas heden zou nadoen en zich op zekeren dag uit 1 oulet gocdaardiglieid kalm zou verloven, alleen omdat do ander dat zoo razend gaarne wil do. Hij weerde daarom den jongen, hoe gaarne hij hem overigens ook mocht lij den, uit zijn huis, tot diens verbazing en verdriet, maar hij k'on het nu toch niet verhinderen, dat hij ia dit ernstig uur verscheen en zich heel een langen .acht door naast de kleine Renate allo moeite rioor rijn arm, stervend omhulsel gaf. De .jonge man wias dien nacht tot gek Fransche gezant Blondel aldaar, volgens de bladen, op eigen verzoek teruggeroepen. Ingezonden Mededeeïingen. Waarom zoudt ge Uw Stoom- en Ver {goederen naar elders zenden, terwijl „De Phoenix", Telef.nummer 15, U even goed en vlug bedient BINNENLAND. Onderzoek van verlofgangers. Bij Kon. Besluit van 12 dezer is be paald, dat in verband met de tegenwoor dige bijzondere tijdsomstandigheden, indit jaar geen verlofgangers van de militie te land worden ondexworpen aan het onder zoek, vermeld in art. 92 der Militie wet. Statenverkiezingen De Chr.-IIist. Kiosverecmging te 's-Gra- venhage heeft candidaat gesteld den heer J. R. Snoeck-Henkemans, lid van de Twee de Kamer. («Nrri-") V De centr. anti rcv. kiesvereeniging te Oud- Beijerland heeft candidaat gesteld den heer mr. O. A. Diepenhorst, te Rotterdam. De af(l. Vlaardingen van do S. D, A. P, heeft candidaat gesteld de heer A. B. de Zeeuw en W. v. lleteien. („Volk".) Een antl-rev. dagblad. Bij de besprekingen over dc oprichting van een groot anli-rev. dagblad, gehouden ter vergadering van het l'rov. Comité van Anti-Rev. Kiesvercemgingen in Gelderland, heeft de heer Colijn medegedeeld, dat een anti-iov. comité met o. m. tot dat doel in wording is. Voor het blad zou een kapitaal van f300,000 noodig zijn. Zcevlsscherij-MaatichappijeB. De „Stct." no. 118 bevat de statuten van do Maassluische Visscherij-Maatschap- pij „De "Toekomst", te Maassluis. ïedcrland on de oorlog. Passcnvoor zeelieden. Sinds eemge dagen eischt de Engelsehe regeenng, dat zeelieden op schepen, die op Engelsehe havens varen of deze aan doen, van passen moeten zijn voorzien. wordens toe vierward in 't hoofd. Hij zag rijn oom, van wien hij nog zooveel had gedacht te loeren en dien hij boven alles op de wereld vereerde, zoo maar onder rijn handen sterven en hij voelde zijn bruinlokkig nichtjo naast zich, waarop hij het laatste half jaar op halsstarrige, ro mantische wijze verliefd was, zooals dat slechts bij een gestoten, eigenrimiigen Noordduitschen jongen voorkomt. Hij voel de, dat dit sterfgeval haar zoo verlaten maakte als slechts oen wees op de groo te, uitgestrekte aarde kan zijn en hij moest zijn tanden opéén klemmen om niet naast het bed op de kniëon te Wallen, eade andere van die beide trouwe, zoo on uitsprekelijk gezegende handen te grijpen en onder snikken uit to roepen: „Oom Vader laat mij uW kind beschermen Maar hij zag wel. dat Nato op die manier in 't geheel niet aan hem dacht, en dat bij zoo jets nu niet mocht doen. Hoop en zielsbedroefdheid waren zonder ling Vermengd in don VTeeselijken win ternacht. Do vrouw! Van den dokter verscheen slechts enkele seconden. Zij kon niet men schen zien sterven. De laatste maal was het haar moeder geweest, aan wier bed zij tot bot laatst bad moeten uithouden, en zij jiad dat zoo huiveringwekkend ge vonden, dat het haar nog maandenlang in de leden had. gezeten. i t (Wordt vervolgd SCHIEDAMSCHE COURANT. (i( j i i f i („Volk".)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1