Ie oorlog 69"° Jaargang, Maandag 22 Mei 1916. No, 15146 Het al te goede hart i i Déze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering vau Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs par week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertenticn. voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advextentiën: Van 16 regels S. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Adrerteniiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. i i i Zij, die zich met ingang van 1 Jnni a.s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamscho Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datnm verschij nende nnmmers gratis. BUITENLAND. Tan het Westelijke front., Diuitscih legferbexicht. Van gisteren: Op de Zuidelijke en Zuidwestelijke helling van den, Morthöirrtinia rijn, na eeu handige voor'bewadirig door ide artillerie, omg© linies vwruitgjebraoht. Eön-en-dertig officie- ihi ejn, 1315 man zijn «Is gevangenen inge leverd. Zestien machinegeweren en acht ka nonnen zijn ondier onder materiaal buit gemaakt Tamelijk zWakke vijandelijke te genaanvallen bleven zjonder suctoes. Rerihts van die Maas is, naar achteraf is gemeld, in den macht, voorafgaande aan den 20ï>uen Mei, in het Cailletteixrsch een aanval1 van de Franstóhen mot handgranaten afgeslagen.' Gisteren hadden hier geen in- fanteriegearecjhtein plaats, maar het vuux van de wederzijdsche artillerie bereikte van tijd tot 'tijd grootehevigheid. Kleine ondernemingen, bijvoorbeeld ton Westen va|nj Beaumont en toni Zuiden van Gondrexon1, hebben ons voordeel opgeleverd. Bij 'Ostende is een vijandelijk' vliegtuig in Jibt vtuur van onrio afweerka-mmnem in zee gevallen. Vier andere rijn in luchtgevechten neergeschoten, twee vielen binnen onze li nies hij Ixifgfcs (ten Noorden van La Bas- sécj en tan' Zuiden vjan Chateau -Satinsde twee andere binnen de linies van den vijand bij tot Bourrujebosch (ton Weston, van de Maas) en over do heuvels ten Oosten van Vendun. i Onze vlidgeskaders hebben des nachts Duinkerken op'nieuw rijkelijkmet bommen aangevalleln. Fransöh' legerBericjht Van Zaterdagavond: 1 Links van de Maas hebben de Deitsehers na dan bombardement Van zleer groote ho- vigjhieüd, op een breed front de bede streek van deen Morthomimie aangevallen. Ten Oos ten van dien Morthomime drong hij voor den o-ogenblik: door in onae linies, maar oen édhierpe tegenaanval' dreef hern met zfware verliezen terug. Pp de Noordelijke jen Westelijke hélling van den Morthomime slaagden do Duitschers erin', na een reeks vruchtelooste aanvallen, die ons 'artillerie ën irafanterievttur moorddadig maakten, aan het eind. van! den dag eenige deelen vooruit- geschbvon loopgraaf te bezetten. Afdiealimgen des vijands, die tot onfzfe tweede linie waren doorgedrongen, zijn onder krachtig artillerie vuur genomen' en trokken rich! in wanorde met achterlating Van' vele dooden terug. Aanmerkelijke werkzaamheid der artille rie bij Avoooiixt ien heuvel 304. Tusschon!- Roman naar het Duïtsch van Marie Diers 3) Toen men haar man had (huis gebracht on Nate haar omzichtig op de hoogte! had gesteld, was zij met een" kreet van ontzetting pit haar bed -gesprongen, had met klapperende tanden haar blauwe mor genjapon aangetrokken en daarna wel een Uur lang jammerend en handenwringend doelloos door de kamers geloopen. Als rij ieimand -uit de slaapkamer hoorde ko men, snelde rij als opgejaagd weg, zij kon de gezichten niet zien, die zich een oogenblik te Voren over een stervende hadden jhcengebogen, wilde de berichten' niet hoeren, die zij" immers reeds vooruit Kende. In (don loop der eindeloos lange nach telijke uren kreeg haar phlegma langza merhand de «Verhand' over haar gejaagd heid. (Onwillekeurig scihikte zij zich in het onvermijdelijke. Alles rangschikte rich weer in haar hoofd. .Maar nu maakte zich een onuitsprekelijke vermoeidheid1 van haar mééster. Zif zon) er schatten voor gege ven' hebben als rij ergens had kunnen gaan. slapen. Maar dat ging niet om de dienstboden, die allen op waren en om ïfato gat de doctoren, Slechte bij Svjij'ite' y)ap! proef ging zij pcozbnd artillerievuur rechts van de Maas en in Woëvre. Ten Noordwesten van Roye heeft onze artillerie (Opslagplaatsen van dejn vijand Iradhoton en verscheiden branden veroor zaakt Bij Soissons rijn twee sterke Duitsche verkenni:ngsaJdeelingen door ons vuur ver strooid. C Een aanVall hij Verrassing in Champagne stelde ons in staat een vijandelijke loopgraaf ten Noordwesten van Vitte sur Tourbe bin nen tiqi dringen en de bezetting ervan te dooden. Wij hebben een Drtitsch vliegtuig vermees tend, dat in de buurt van. Verdun door ons vuur neier was geschoten. Van gistermïd dag: Op den linker Maasoever hébben de Duitschers in den loop van den nacht hun aanvallen op die Fransche stellingen op den Morthomimie voortgezet Ten Oosten daar van zijn zij opnieuw teruggedreven door spervuur, dat al hun pogingen verijdelde. De Duitschiers slaagden erin een Fransche loopgraaf in de vsoorsto linie op de wiestelijikle helling van den Marthomime te bezetten. Op den rechter Maasoever eau zfeer hevig arhllerilègevecht in de streek valt het fort. Vaux. Geen infanterie-actie. In Lotharinigen is het den Duttschors door den overrompeling, gevolgd op een verwoede beschieting .gelukt, Cazelles binnen te drin gen. Geschut -en1 machinegeweervuur heeft hen kert daarna genoodzaakt weer binnen hun linies terug te keeren, met achterlating van dooden en gewonden1 in de ontruimde stolling. 1 Tan het Oostelijke front Duitsch legerbericht Geen nieuws. Oostenrijksch legerbericht. Op het Russische front is niets bijzonders voorgevallen. Russisch' l'egerbericht Pogingen van de Duitschers, om bij II- loekst en ten noorden van het meer Idzol tot den aanval over te gaan, zijn door ons vuur gestuit. De vijand leed groote ver liezen. Op het overige front bleef de actie be perkt tot artilleriegevechtcn en geweervuur. Benige leve'ndigheid op dat gebied, bijDuna- burg en ten zuiden daarvan. Bij Dunaburg en ten noorden van het Miadziolmeer scho ten de Duitschers met ontplofbare kogels. Tan het Zuidelijke front. OostenrijksCÏÏ legerFerieht. Van Zaterdag: Aan het front in Zuid-Tirol sloegen de Oos- tenrijksch-Hongaarsche troepen den vijand nog verder terug. In het Sugana-da! drongen de O.-H. troe pen Rundschein (Roncegno) op den Armen- terra-rug binnen en maakten zich meester van den Sasso Alto. Ten. oosten der veroverde werken van Campomolon zijn de Tonezza-toppen, de Passo della Vena, en de Monte Melignefie in handen der Oostenrijkers. Hier deden de Italianen met inderhaast bijeengebrachte troepen een tegenaanval, die onmiddellijk werd afgeslagen. Ook van den Col Santo werd dd vijand verdreven. in een stoel ritten, dommelde in, rees verschrikt overeind en dommelde vaster in. De oogleden walen haar zóo1 zWaar als lood. Leven en dood dwarrelden in haar vermoeid brein verward dooreen ach slapen was het beste. Zij kon im mers toch niet helpen. Slechts vijf mi nuten slapen 1 Haar hoofd hing! over de leuning, zrj snurkte, zacht, met den mond halfopen, 't Wgs zoo stil in hois' alsof er niets Voorviel. De ontvangkamer, waarin rij zat, Was donker en koel. Maar uit de aan grenzende eetkamer scheen helder lamp licht. i Er sloeg een klok. Maar al door. De slagen hamerden in haar brein. Plotseling riep Van uit de deur een luide stcmï: „MeVrouW, ik "heb koffie gezet. Die staat hier binnen. De bakker heeft het brood ook' al gebracht."' „Wat W|a| wjai moeit ik! Me vrouw kWam; met eeu ruk haar voren, haar mond klapte toe, zij stond plotse ling overeind. „Ja, Mina. Ik weet het Wel. Koffie? Waarom:? Ik Weet immers alles. Ach God, mijn GodI"' i Het dienstmeisje verdween uitf tie Ver lichte opening der deur. De doktersvrouw deedeen paar stappen. Alle leden de den haar pijn. MieVe hemel, had zij wer kelijk geslapen? Dan toch maar een paar minuten, hoogstens een kwartier. Met iverblinde oogen trad zij tie eet kamer Innnen^ D© gropfe koperen.' lamp Sedert het hegin van tien aanval namen de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen 257 officieren en meer dan 12.900 man gevan gen en maakten zij 107 kanonnen, waar onder twaalf 28 cM. houwitsers, en 68 mi trailleurs buit. Oostenrijksch-Hongaarsche vliegers wier pen bommen op de stations van Pari, Vicenza, Citta della Castelfrance, Treviso, Casera en Cividale, de vijandelijke stations voor hydroplanes. Van Zondag: De gevechten op het Zuid-Tirolsche front zijn in uitbreiding toegenomen, doordat onzo troepen ook op de hoogvlakte van Lafraun (Lavarone) tot den aanval zijn overgegaan. De kam van den Armenterra- bergrug is in ons bezit. Op de hoogvlakte van Lafraun zijn onze troepen de eerste, hardnekkig verdedigde stellingen van Jen vijand binnengedrongen. De vechttroepen van aartshertog Karei Frans Jozef, bestaande uit Tiroolsche kei zerlijke jagers-en een infanterie-divisie uit Linz, hebbep hun succes uitgebreid. De Cima dei Laghi en ten noordoosten van dezen top de Cima di Mesole zijn ge nomen. i De vijand is uit den Borcolapas' gewor pen. Ten zuiden van dien pas zijn drie verdere 28 cM. houwitsers in onze han den gevallen. Van den Col Santo dringen onze troe pen tegen den Pasubio op. In het Brandda! (Brentadal, Val Sugana) hebben - wij Langeben (Anghebeni) bezet. Gedurende den dag van gisteren hebben wij ruim 3000 Italianen, waaronder 84 offi cieren, gevangen genomen, 25 kanonnen en 8 machinegeweren buitgemaakt. Italiuansüh legerberifcht. Van Zaterdag: In het gebied van do Ortler-groep zijn kleine gevechten gunstig voor ons afge- loopen, Tusschen de Etsch en het Terragnolo dal hebben wij vijandelijke aanvallen in de richting van Marco en langs den spoor weg afgeslagen. Vervolgens heeft de vijand de hevige beschieting onzer stellingen op do noordelijke helling van den Pasubio (ten zuiden van den Col Santo) hervat. Wij hebben daar waargenomen, dat de' vijand ontplofbare kogels en gianaten met traanverwekkende gassen bezigde. Tusschen het Terragnolo-dal en deboven- Astico is het vijandelijk offensief door onze troepen tot staan gebracht. Wij hebben een aanval tegen den Coston dei Laghi afge slagen. Op het plateau van Asiago zijn vijande lijke aanvallen van den Milegobre en van het front in het bekken van Busaverle, ofschoon voorbereid en gesteund door hevig geschutvuur, tegen den wakkeren tegen stand onzer troep.en gebroken. In het Sugana-dal is de toestand onver anderd. Langs het overige front heeft de vijand zijn geschut laten werken zonder eenig be paald doel. Onze artillerie heeft nagelaten het vuur te beantwoorden. Gisteren is hij het aanbreken van den dag door den vijand-een luchtaanval op groote schaal op verschillende plaatsen in do vlakte van Venetië beproefd. Te Bividale scheen over de gedekte koffietafel. Een sterke, aangename geur Van koffie kwam haar tegemoet, dat deed goed. Zij keek naar de staande klok met haar eikenJhoutenkast, die daar straks zoo plech tig had geslagen. Wjal? Was het al zes uur? Dat moest toch een vergissing zijn, zij kon toch niet urenlang t De koffiereuk nami Iiaar gedachten Weer in beslag. Het was toch heel aardig van Mina. Ach God, wat Wjas 't toch goed, dat deze nacht maar voorbij was. Wat was het stil. Zij 'zag door de ramen, dat het bui-' ten nog donker was. Sneeuwvlokken sloe gen legen dé ruiten. Mevrouw) Gropius had het koud, rij trok haar blatiWe mor genjapon dicht. Toen kéék zij1 ©enigszins onzeker door de kamer. Maar wat nu de koffie ■was nuj eenmaal geziet, die moest toch gedronken worden. Wie had er voordeel van als men die liet slaan. Zij trad naderbij, boog zich over den broodbak' en nam het eene broodje Ina het andere op, bekneep het, en legde het weer als te slap wjeg, totdat rij'aan! een knapperig exemplaar kwam. en dat behield. Zij richtte daarbij herhaal de ma len luid als tot haar eigen verontschul diging. Ach God rij at immers ook niet voor haar genoegen. Maar men moet toch wien hielp het Zij stak! juist de hand naar de koffie kan juit, toen zij de deur hoorde open gaan en schreden naderen. Snel trok rij en Movare zijn enkele slachtoffers gemaakt. Er is geen schade aangericht. De vijan delijke eskaders werden, na tot Udine en Casarsa te zijn doorgedrongen, teruggedre ven door onze onmiddellijk opgestegen vliegtuigen. De strijd in ZuidTirol. Over den aanvang van het offensief der Oostenrijkers seinde de oorlogscone->pon- dent van het „Berl. Tagebl." dd. Woensdag De eerste aanval had hoofdzakelijk plaats aan het plateau van Vielgereuth en ten zui den van Rovereto, benevens ten zuiden van het Sugana-dal. Als sterk aangelegde ita- liaansche hoofdstelling verheft zich zuid westelijk van Borgo de langgerekte, 1500 meter hooge Armenterra-kam. die ruim 1000 meter boven het Sugana-dal uitsteekt. Door duizenden granaten van zwaar kaliber stuk getrommeld, werden de eerste rijen loop graven op den Armenterra stormenderhand genomen. Verdere aanvallen brachten de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen nog dich ter aan de bergkam. Do tweede plek, waar het gelukte bin nen te dringen, was ten zuidoosten van Rovereto. Tusschen Etsch en Leno di Va- lassa is de Zngn a-kam de Itahaansche hoofdstelling. De 1257 meter hooge, noor delijke kop Zugna Torta werd na een vree- selijk roffelvuur 's nachts bestormd. En men sloeg den vijand terug op de plek, waar de Leno di Valassa en de Leno di Terrag nolo bij het dorp Moscheri samenvloeien Ook op het plateau van Vielgereuth, dat eenigo honderden meters steil uitsteekt hoven het Verragnone-dal, schoven zich de Oostenrijksche troepen vooruit onder samen werking van het allerzwaarste kaliber ar tillerie met de infanterie. De Oostenrijksch Ilongaarsche limën gingen hier vooruit op de geheele keten van Soghio d'Aspio, Cos- ton, Costa Dagra tot en met den 1700 metei hoogen Monte Marënia, die onmiddellijk voor den grensberg Monte Maggio en den Borcola-pas ligt. Ook hier werd de Ita- liaansche bezetting, die het roffelvuur over leefd had, hij duizenden gevangen genomen. Gisteren wend mag ,uit het Oostenr.-JIon- gaarSdho oorHogspjerskWal-tier gemeld over het Mender verloop van den! stnjd: Po Oostenrijlsdi-Hangaarsche troepen winmjan voortdurend terrein en hebban in Zuid-Tinoll nieuwte, belangrijke voordeden behaald. Do aanvalstroep, die de hoogvlakte van Vieligereulh van Italianen zuiverde, de Sterkte permanente Italiaanstihe forten Cam-' pc (Moten Hüni Torara veroverde en de Tomez- m-tappen Bezette, heeft thans den vijand genoodzaakt, jeto Qima dei Maghi en de Cima di Mesofci te ontruimen Het gebied tussohem dé Astico en Terragnola is thans in Ooistonrijkscih Beril en de weg naar de Italiaamsdbö hoofdstelling Arsïero (12 Iv.M. ovter do grens op IialiaariSch gebied), ligt optan. Tegelijkertijd zijn de Italiaamsohe stellin gen op dé hoogvlakte van,1 Lavarone aan- tgjeMaJlffin cm: is de vijand in het geheele po bied tusscihien TerragnnJa en Valt' Arsa-dal teruggedreven, yatn! den Cjoll Santo uit wordt de vajand in! (del richting van Pasubio ver- Mol'gd. In het Vall' Arsa-dal is Anghebeni1 bezet. De terugtocht van den1 vijand is daanloolr ernstig in' gevaar gébracht, daar de Boncola- haar hand terug en wierp de broodjes weer 'in den b!ak. Toen verschikte 'rij de kapjes alsof rij bezig was, voorde anderen 'de tafel in orde to brengen. De deur ging open, de neef trad haas tig binnen. Hij Was aschvaal met vreem de, roode plekken in 't gezicht, Debec- nige jonge man had zijn zelfbeheersching verloren ien rilde oVer zijn geheele li chaam. Hij zag et niet uit als oen dok ter, die reeds hondteid menschen heeft zien sterven, het schéén alsof hij van het beVen niet kon spreken. Mevrouw Gropius zou het liefst weg- geïoopen zijn. Zij las immers bij den eer sten blik op rirjh gezicht hoe hot ermee stond. Mogelijk was hij reeds dood. Haat dikke, weeko lippen beefden hul peloos, alsof rij ze niet in haar macht had, haar ontwijkende blik bleef op de koffiekan rusten. „Ik heb hier iets voor jullie klaar gemaakt," mompelde zij, „jul lie anoel wat gebruiken „Tante Donu," zei de jonge dokter ,,het loopt ton einde. Renato zendt mij, of u hem tno@ niet eens V' i De dotkterv'roiiw; slaakte onWillekeurigeen gil en hief haat handen op. „O God, kinderen neen. Ik kan niet. Het verscheurt mijn hart. 'k Heb immers zoo onuitsprekelijk van hem gehouden. O mijn hart, mijn zenuwen I Renale is zoo robust, maar ik niet. O, God, zeg,, ia hij hij Bewustzijn, wil hij mij zien?'/1 .Neen"-, zei. jBjoB Andrew onthutst, „maar Brij dashte» b=?< i pas en de dalweg naar de tweede grensover gang de Piano dtella Fugazzo in Oosten- njkséh Hongaarsch Bezit vterkeert. Het Engelsche blad „The Nation" schrijft dat do Oostenrijkers de Venetiaansche vlakte trachten te bereiken. Door den bizonderen aaid van de grens is Italië hiermede voort durend bedreigd. Vandaar ook dat generaal Cadorna sterke stellingen in Trentiao had m te nemen, terwijl hij den hoofdop:rnarsd langs de Isonzo ondernam. Elke opmarsoh m de vlakte van Venetie ztou, indien hij kon worden doorgezet naar de Verona-- spoorlijn, jte Isonzo legers afsnijden, en zelfs de aanwezigheid van een vijandelijke tioepenmacht dichtbij zijn, verbindingslijn1 zou Cadorna. wanneer hij er althans niet snel ilegen op kon treden, hoodzakem uit zijn moer 'Oostelijke stellingen terug te trekken. Het Engclsche weekblad vestigt er voorts de aandacht op dat de poring om de vlakte- van Venetie binnen te vallen, geschiedt door Sette Communi (de zeven! gemeenten), een der zleer zeldzame Duitsch-sprekende en claves m „de Irredenta"". Tegenspraak. Het Oostenr.-Hongaarstihe oorlogspers- kwartier meldt: Het Itahaansche bericht van1 den 17en Mei geeft op, dat de aanvallen van de Oostennjksch-Itongaarsche troepen op de Zugna Torta zijn afgeslagen, dal deze troe pen daarbij groote verliezen leden en ver scheidene lijken van Oostenrijkers met de Etedi meedreven. Daar slechts patrouilles langs dez» rivier zijn opgerukt eu ten Wes ten van de linie van LïzUana naar het (Zui den gean gevechten van beteekenis hébben plaats- geluid, spreekt vanzelf, dat dat be richt over die lijken in de Etsch niet juist is Voor het overige is de Zugna Torta (door ons genomen en trots verscheiden tegenaan vallen vast in onzte handen. Het Itahaansche Bancht Van! den 18den Mei zégt, «hit in den sector Van Monfalcone de Itahaansche troepen door «en schitteren den tegenaanval een deel van -de loopgraven die zij gedurende tie operaties Van den löden Mei aan dear Vijand hadden moeten Men, hébben heroverd. Dit succes der Italianen is eon verzinsel. Men heeft hier blijkbaar met een jxuri1^ I® doen, het Hal'iaansöhe publiek o var den tegenslag in ZuidT5rol door ver zonnen overwijmmgsberiéhten van andere doelen van het front te troosten. In Mesopotamia. Engelsch legerbericht Het departement van oorlog deelt, mede, dat, blijkens bericht van genei aal Lake, de vijand op 19 dezer hij Bethaiessa zijn vooruitgeschoven stellingen op den rech ter Tigris-oever heeft ontruimd. Generaal Goninge, die den vijand vervolgde, heeft de Dnjailah aangevallen en vermeesterd. De vijand houdt nog stand in de Sanjiaiyat- stelling op den linker oever. Een troep Russische ruiterij hoeft zich na een vermetelen, avontuurlijken rit bij Gorringe aangesloten. Russ isch 1 egierbericht,. In de richting van Mosoel hebben onze troepen hun vooruitgang voortgezet. Hij feen oen oogfenblik over zijn tan te Jieen. Hij had lioar nooit mogen lij den, maar nu maakte zich plotseling, met jeugdig© heftigheid een diepe verachting van hcrri.' meester „je Bent me ook een mooie"1 dacht hij. MjeiVtouw) Gropius w!as niet zoo dom, dat (zij niet heel goed in Blikken kon lezen ,a!s zij dat wilde. De zichtbare ver ontwaardiging Van dezen neef Vond zij hinderlijk. i „Ik! zal komen", zei zo met een plot seling^ Waardigheid, die zij dikwijls aan nam, als rij zich in het nauw zag ge- dreven. „Ik ben daarin weekbartiger <1 ;m jij, ook 'flan Rienate, jullie Beiden giet zoo jets dagelijks en Beht daardoor af gestompt. Ik vul mij ook mijn gevoelens niet laten ontnemen. Wat ik vannacht heb doorgemaakt, zal ik nooit, pteer te bo ven komen. Ga nu maar weer heen, ik kom dadelijk. Ik moet mij ©en oogenblik voorbereiden, mij Vermannen, opdat ik jul lie daarbinnen niet flauw] val" i Bob Andreas wou zeggen't Is Immers met uoodig dat u komt" maar bet stond hem tegen, nog moer woorden daar over te verspillen, nog eens Jvtocr zoó'in vloed van verzekferingien ten autwiooid te kiljigen. Hij dacht: Nate liad mij in 'tge heel niét moeten sturen. Meteen, keerde luj rich om ien ging heen. t 1 QSLorM vërvolgS^ 1' -•m: tIL SCHIEDAMSCHE: IURANT, h - *i 4 «s I 4 hg 4; 4| 6 v .V'V'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1