ie oorlog ilg^s 69"° jaargang Dinsdag 23 Mei 1916. No 15147 Het al te goede hart. -g Deze courant verschijnt d a g e 1 ij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pnjs per kwartaal: vroor Schiedam en V laar dingen. £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs por week: Voor Schiedam en VI aard in gen. 10 cent afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverlenliën voor het eerstvolgend riu mm or moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prigs dor Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent - per regel. Groote letters naar de' plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven Meiwan zijn gratis aan het Bureau te -bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Juni a. s., voor minstens 3 maanden op de „Sckiedamseke Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum versckij nende nummers gratis. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op artikel 12 der Drankwet; Brengen ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek van II. F. C. SEGER, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan ster ken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop in de bovenlocaliteit van 'het pand Groenelaan 109. En herinneren, dat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 23 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, hl l: honnerlage grete. 1 De Secretarie, V, SICRENGA. BurfomwHter en Wethouder» van Schie dam, i Gezien -het verzoek van: lo. de N. V. NEDERLANDSCHE DISTIL LEERDERIJ EN FLESSCHENFABR1EK, VOORHEEN 'DE FIRMA HERMAN JAN SEN, om vergunning tot het uitbreiden barer glasfabriek in het pand staande Noordvestsingel 37, kadaster Sectie IL no. 754 en 761, door verplaatsing van den bes taanden warmoven en het maken van een nieuwe gemengkamer; 2o. de N. V. GLASFABRIEK „DE BA TAAF", om vergunning tot het uitbrei den harer .glasfabriek, gelegen 's-Graveland 185, kadaster Sectie II. nos. 730, 731, 733 en 736, door bijplaatsing van een stoom ketel van 85 .M.2 verwarmingsoppervlak; 'Overwegende, dat het deskundig onder zoek met betrekking tot deze aanvraag nog niet is geëindigd; Gelet op de Hinderwet; Besluiten: ■de beslissing over genoemde aanvragen te verdagen. Schiedam, 22 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Mk l. honnerlage grete. ft» Secretaris, i 1 y. sickejsöa: Roman naar het Duitsch van Marie Diers 4) V, Nauwelijks was hij weg of zij greep met bevende haast, waarbij zij zelfs pile Voorzichtigheid vergat, uit vrees nog eens gestoord il(e zullen worden, naar de kof fiekan, schonk zich in, deed er met be vende hand melk en suiker bij en nam een teug, die haar bijna den mond ver brandde. Toen greep.zij het broodje,dat zij nog herkende en, daar zij geen tijd had dat met boter te besmeien, doopte zij het in haar kopje, en toen het ver. orberd was, schonk zij nog eens in en. zocht een tweede broodje uit. Daarop veegde zij haar mond zorgvul dig aan een ontbijtsarvetje af, en toen zij nu opstond, voeldezij' zich gesterkt en noods bij machte naar de ziekenkamer te gaan en zuchtend en snikkend hij bat sterfbed te staan. Een paar minuten, lan ger was niet noodig. De? oogen afwen den, zei ze itot zichzelf, vooral hem niet tenzien, want dat vervolgt mij anders weer maanden lang. - M Grauw, en somber brafc de morgen na den dag der begrafenis aan. Het sneeuw de nog altijd een weinig en de sneeuw, die in den afgeloopen nacht onhoorbaar 'Was neergevallen, lag op den verschep, heuyel, w,aaronder de dokter nu op dq Ter Gemeente Secretarie te Schiedam, Af- deeling Financiën en Belastingen, wordt gevraagd een 2e Controleur der gemeente-belastingen (speciaal voor de schoolgelden). Het salaris bedraagt f850f1200 en wordt 'binnen deze grenzen door Burge meester en Wethouders geregeld. Sollicitatiën vóór 1 Juni in te zenden bij den Burgemeester. BUITENLAND Fan het Westelijke front. D'uitsoh legerbericdit. Ten Oosten van Nieuwpoprt drong een patrouille van oaize manne-infanterie een Fiansahe loopgraaf binnen, verwoestte dè lenfedigingswerken van den vijand en koerde terug met een officier en 32 ïr tn aan gevangenen. Tan zuidwesten van Givenehy en Gohelle werden verschillende liniën van. de Engel- scilio stelling over een breedte van 2 K.M. \eroverd; nachtelijke tegenaanvallen wer den afgeslagen. Aan gevangenen weiden, gemaakt 8 officieren en 220 man, aan buit 4 mitrailleurs en 3 mijnwerpers. De vijand leed buitengewoon "zWore bloedige verhezen. In de streek van Berry au SJfaö bleef ,een in den vroegen morgen door de Fransehen ondernomen gasaanvalspoging zonder re sultaat. Ter linkerzijde van de Maas namen onze troepten in storm de Fransdhe stellingen op de oostelijke uitloopers van hoogte 304; zij behielden die, ondanks de herhaalde vijan delijke aanvallen. Behalve groote bloedige verliezen verloor de vijand aan gevangenen 9 officieren en' 518 man. Hij liet vijf mi trailleurs in onze handen. Ee buit behaald bij oir to naanval aan de zuidelijke helling van den Morfhomme steeg tot 13 kanonnen, 21 mitrailleurs. Ook hier en van do richting Chattancourt uit hadden de pogingen van don vijand ooi hot verloren terrein te herwinnen, goqu succes. Rechts van de Maas dedan de Franschen herhaaldelijk tevergeefs aanvallen op onze liniën in de streek van de steengroeve ter> zuiden van de hoeve Haudroanont en op de hoogte van Vaux. Bij de derdo bestorming slaagden ze er edh,ter in' voet te krijgen dn do steengroeve. Den gahoelian nacht was de verlemjdsche artillerie-actie in dit ge vechtsterrein buitengewoon hevig. Onze vlieger-eskaders herhaalden gister namiddag, met naar werd waargenomen groot succes, hun aanvallen op de etappe- haren Duinkerken. Een Vijandelijke twee- Jekker viel na een gevecht in zee. Nog weiden 4 vliegtuigen in luchtgevechten binnen onzte liniën buiten gevecht gesteld, en wel in de streek van Wervioq. bij jNoyon, bij Manc'Ourf ten oosten van de Maas en ten noordoosten van Chauteau Salins. Dit laateto ,r] icgtuig weid neergeschoten door luitenant Wintgens, wiens vierde het daar- vrijgelaten plaats naast zijn eerste vrouw- rustte. Menigeen had den vorigen dag, toen de kist neergelaten werd, gedacht: „Nu gaat hij weer naar haar, die altijd in waarheid zijn eenigo vrouw was, die hij nooit door een ander had mogen la ten vervangen. En velen van hen, die hem genegen waren en wier genegenheid hem al die jonen door dik en dun was trouw gebleven, wendden hun oogen op zettelijk van zijn weduwe af, wier ver toon van smart beleed igond werkte. ',s Nachts waren de ramen in de ont vangkamer, waar de kist met den ont slapene had gestaan, open geweest. Me vrouw Gropius had ontzettend- veel hinder Van de lijklucht. Maar de 'denne takken geur hing ovleral in de woning en vermengde zich nu met dien van koffie en versch gebakken taart. Toen zij haar ontbijt had genuttigd, ston 1 zij met een diepen zucht op en gihgj naar het aangrenzend ver trek,- waarin Do nate zonder iets uit te Voeren voor het raam zat en als wezenloos in de grijze lucht staarde. Zij vond het prettig, voor 't oogenblik ten minste, dat zij haar stief dochter had, om mee te spreken. Zij ver wachtte oarer 't geheel veel van dezen dag': bezoek, besprekingen en het maken van plannen voor de toekomst. Er zou tori minste eenige voortgang komen. Maar de toekomst lag tamelijk donker en dreigend voor hen, „Renate", zei zij. „Liefje wij moeten ons nu vermannen. We mogen niet aan ons verdriet toegeven. Dat smartelijke geluk mee was. Bovendien schoot eerste-luitenant Bolke, ten zuiden van Avocourt en ten /uilen van Jen Mortliomme zijn zeventien de en achttiende vijandelijke vliegtuig neer. De/te uitstekende vliegerofficier werd tor erkenning van zijn verdiensten door den keizer tot kapitein bevorderd. Franseh logerbericht Van g i s terjinidd ag Ten zuiden van Bjerry au Bac deden de Franschen miet goed gevolg twee mij nen springen op hoogte 108. In Champagne bracht een Duitsche gasaanval in destreek tussehen de wegen SbuainSommepy en St. Hilaira—Si Sbuplet geen enkel resul taat. Het plotseling yitschieten van den- wind deed de gaswodk riaar de vijande lijke loopgraven keeren. Aan den linkeroever van de Maas duur den de infanterie-actiën tijdens den nacht voori In het bosch van Avocourt kregen, de Fransche granatenwerpers eenige voor- deelen, zij bezetten verschillende door de Duitschers ontruimde blokhuizen. In de streek ten westen van den Mort Homme was de strijd bijzonder lievig. Ver schillende pogingen van de Duitschers om huu vooruitgang uit te breiden werden door versperringsvuur en mitrailleur vuur afgeslagen. Daarentegen slaagden de Fran schen in een feilen aanval er ineen deel Van het in den nacht van 20 dezer Verloren terrein te herwinnen. Aan den rechteroever van de Maas de den de Duitschers herhaaldelijk tegenaanval len op de stellingen bij de steengroeve van Handremon t, gisteren door de Fran schen vermeesterd. Alle aanvallen wer den tot staan gebracht door het Franscbd vuur met zware verliezen voor de Duit schers. Een kleine operatic aan de toe gangen van het dorp Vaux des morgens uitgevoerd, bracht de Franschen in 'het bezit van een Duitsche loopgraaf. 'lij Les Eparges werden vele mijnen tot ontploffing gebracht zonder schade te berokkenen aan do Franschen. Van het Oostelijke front Duitsch logerbericht. De toestand is over 't algemeen omreran- deid. i OostenrijkseKlegerFericht. Niets nieuws. Russischdeger bericht. Bij het dorp Ostrow, ten noorden van het Naroozlneer, hebben de Duitschers eer gisteravond na een hevige beschieting her haaldelijk getracht tot het offensief over te gaan, maar zjj zijn telkenmale door ons vuur teruggedreven. Ten zuidwesten van het Naroozmeer heeft ons geschutvuur aanzienlijke vijandelijke troepenconcentraties verslrooid. Bij hot dorp Ivoslioeknowka, ten noord westen van Czartoryso, 'hebhen wij een vijandelijken aanval afgeslagen. Dp do overige gedeelten van het front van do Golf van Riga tot de Roemeensohe grens niets dan geweervuur en verken ningen. is ons niet gegUnd. J© neef komt straks, en in den loop van den dag ook nog Lüdicke, Hünefeld en Ahrens. Nu moet de nalatenschap-van onzen dierbaren dood© geregeld worden. Zijn boeken, al zijn pa pieren, wat wij maar vinden en 2ijn ge heel© doiktersinventaris. Er wacht ons veel droevigsKom, laat ons naar heneden gaan en vast wat vooruitwerken. Renate had zich omgekeerd. Zij keek haar moeder met een bleek gezichtje en duizelig aan. „Wat moeten wij?" vroeg zij stamelend. „Alles nazien? Willen andere menschen alles nazien?" „Dat is altijd zoo", zei haar stiefmoe der. „Dat gaat niet anders." Renate was opgestaan. Haar tanden klap perden zacht van zenuwachtigheid. „Neen, mama, dat kunnen we toch neen, het is toch niet moedig, dat v „Maak je toch niet onnoodig overstuur'*, zei mevrouw Gropius. „Het is nu"'een maal onvermijdelijk. Het valt mij immers ook niet licht. Ga nu meo."1 „Mama", zei Renate met Levende lip pen, „Kan \ifik dan niet eerst alleen] Ik zal niets in wanorde brengen. Ik wil alleen de instrumenten en de schrijftafel; „Wel zoo T, zei mevrouw; Gropius onthutst. „Wat betoekent dit? Is er mis schien Ji ets bijzonders? Iets dat voor mij geheim moet worden gehouden? Een geheim mogelijk ja?''" Jïaar verdenking was heel vaag, zonder den minsten bepaalden vorm. Eigenlijk'wist zij zelf niet op welk punt zij haar ovter- Vanïiet Zuidelijke front. Oostcnrijksch leger belicht. De nederlaag der Italianen aan hel front in Zuid-Tirol wordt steeds grootoi. Een aanval van het corps uit Graz op de luog- vlakte van Lafraun weid iiml ioil-dig succes bekroond. De vijand i-> uit dge heele stelling verdreven, De Oostenrijksche troepen zyn in hot bezit van de Cinva Mandriola on l« luvjg- ten onmiddellijk ten westen van de grens van dezen top tot aan hel Astafin Wit-»"* dal. i. Het corps van aartshertog Kail I'ranz Joseph maakte zich meester van do linie Monte FormanoMonte Majo. Sedert het begin van den aanval zijn 23.883 man, waarondei 482 officieren ge vangen 'genomen. De buit bedraagt thans 172 stuks ge sehut. c De strijd in Zuid Tirol. Leoiihardl Adelt seint aan het „Berliner Tageblatt" pver het offensief in Tirol: Be legergroep die aan de troepen van aartshei tog ,Karel oostelijk aansluit, gaat nu ,ook voorwaarts van uit de hoogvlakte van Lafraun, tussehen Astachdal en Assa. in Je richting van de Italiaansche vcistei hingen, (den 1600 nicker Imogen Cima Mande riodo, den 2000 meter Monte Verena un 'den 1530 .meter Como di Gainjiolongo. Het ge bied ten westen van de Astacih is met de beid© permanente forten Campomolon en Torano reeds gevallen en daardoor zijn d? ten cteele in pantserforten ingebouwde, ton deele langs daarvoor aangelegde straatwe- gen miet moeite naar den berg toegebrachte houwitsers van groot kaliber, die de lager staande Oostonnjksche sperforten aan den rand van de hoogvlakte van Vielgereuth een jaar lang hebhen gebombardeerd, in de han den der Oostenrijkers Hongaren gevallen. Da Yen a-pas daalt van den weg langs de Astach den 700 meter af naar Arsiero, hel eindpunt van den zij«poonveg Arsieio—Yi denzo. Arsiero is in vogelvlucht S kilomelci van den Yena-pas en den hem behe:r«chen- den berg Tomezlzo verwijdt-id en bevind! zich met die ten noorden daarvan aangeleg de forten in: het bereik der zware Oostcn rijksch Hongaarsceli houwitsers. De Borcnlo. p,os is eveneens van tegenstanders ge zul vend, zoadat nu alle drie wegen naai Arsiero namelijk langs den Roven-Asfico, door do Vena- (em Boreolo possen geopend zijn vooi den oprnarsch. De uitwerking van dezen groot opgezetten en uitgevoerdon aanval ïn de dal-in gangen van Arsiero en Sehio doet zich ook gevoelen in den noordelijken sector van het gevechts terrein, de hoogvlakte van Lafraun en in het Sugana-dal. Het bezit van Campomolon en dion Tonezrio maakte het den Oostenrijk sche batterijen mogelijk over het hovem- AsticiOHdal te komen. Da flankrering der Ita liaansche forten Mandrielle, Yerena en Cam- polongo on do daarvoor aangelegde velii- stellingen tussehen Monte Campo en Cima Manderiolo, begunstigden den Oostcnrijksch Hongaarschon aanval', waarvoor de tegen stander op de tweede verletdigingslini e is te ruggetrokken. In' •verhand hiermee viel ook de Armenterra-bergrug, die als e<vv dwars boom bet Sugana-dal versperde. liet verlies leden man van geheimhouding zon kun nen verdenken. Het was meer het typische, algemeen© wantrouwen, dat menschen dik wijls hebhen, die zelf geen eigenlijke be zigheid hebhen en wier gezichtskring zecr- beperk't is. Renate begreep Ivaar in 't geheel niet. „Geheim?" vroeg zij verbaasd. „Neen.ma ma. Maai- ik Wou alleen ik moet Zij kon niet zoggen, was het was. Het was zoo onuitsprekelijk' pijnlijk, hel greep haar zoo aan. Zij.kon de gedachte niet verdragen, dat iemand zijn laden zou open schuiven en daarin snuffelen. Alles moest dichtgesloten blijven, geen blik mochtdaar. aan raken. Kon dat niet? Zijn instrumen ten zij had die altijd zelf gepoetst, zij kendo eigenlijk elke tang en elkmes. Als hier moest opgeruimd worden, kon men dan niet alles in een Jdsfc doen, en die dicht spijkeren? Wie had de la den dan noodigj? Die kan dan immers ergens in een hoek' staan. Zij was niet bij machte iets van da!t alles te zeggen. Er zat een dikke prop in haar keel en do oogjen van baarmoe der keken haar koel onderzoekend aan. Zij had een onbestemde angst voor woor den, die konden komen, als zij zelf iets zeide. Terwijl zij daar zoo stond, zoo hulpe loos en in haax gemoed met (gedachten strijdend, die zij niet uitsprak en die ecu blinde toch op haar voorhoofd, hatl kun nen lezen, ontwaakte er iets in de vrouw, W!at al die jaren, zonder dat zij er zich van bewust was, in haar hand had ge- hiervan kan niet zonder invloed blijven op den I tahaamscben sector bij Borgo en ten oosten van den Monte Collo. Gel ukwenschen en eer- belui gingen. Uit het O'.-ïï oorlogspersbureau wordt bericht: Veldmaarschalk aartshertog Friedrich heeft de volgende legerorder uitgevaar- d'gd ,.Het heeft Z. M. behaagd het vol gende telegram tot mij te richten: ..Ik heb mijn achterneef „Feldmarschalleut- nant* a ui-hertog Karl Franz Joseph we gens de seinIterende wijze, waarop hij zijn coips heeft aangevoerd, mijn orde van de Ilzcren Kioon met de oorlogsdecoratie ver leend. v In blijde ontroering deel ik u dit mede en drang u op aan al mijn dappere en met succes strij lende bevelhebbers en troe pen mijn groote waaideering, mijn warm- stcn dank en mijn groeten over te bren gen." De Duitsche rijkskanselier heeft den Oodenrijksch Hongaarschon minister van Imitenl.indsche zaken, haion Burian, tele- giafheb zijn gelukwenschen met het suc ces der O.-H. wapenen in Tirol gezonden. In den Knukasns. Turksch Icgerbericht. Niels van behing'. De door ons inden laats ten slag gemaakte buit bestaat uitj 400 geweren, 200.000 geweerpatronen, draagbare tenten voor een bataljon, en een hoeveelheid ander oorlogsinateriee). Russisch logerbericht. ïn de richting van Diabekïr voorpostge vechten. In Mosopotamie. Engelsch logerbericht. De iB'nteehe opperbevelhebber in Tuee- slronmenland bericht: De rechteroever van den Tigris is nu tot de SjalolHai (die tegenover Kocl-el- Anmia met den Tigris samenvloeit) van vijanden gezuiverd, behalve kleine achter hoede troepen, die de brug; over de Sjat ol.] lai. 500 M. van do samenvloeiing met den Tigus, verdedigen. Onze hoofdmacht heelt op dezen oever de lijn Magassis-Doajalah bereikt. Op den hnkeroof er houdt dè vijand nog de Sanrwiiyal stelling (Felaliieh) bezet. Het is buitensporig warm. Turksch logerbericht. Op hel Irakfront duurt de rust voort Kapitein Schut?, heeft een vijandelijk vlieg tuig, dat op 500 meter hoogte hoven het vliegterrein vloog, neergeschoten. Dit is het derde door hein in Irak gevelde vlieg tuig. 1 1 I Ter Zee. De duikboot- en mijnenoorlog. Loyds meldt dat het Italiaansche stoom schip „Bilrmarua" (groot 2215 ton) is ge zonken. Reuter seint uit Marseille, dat het Fran sche s.s. „Languedoc". (1612 ton) Zater- leefd, ui aar dat tengevolge van haar ge makzucht en. haar goed verzorgd leven tot dusver had gesluimerd, n.l. een plot selinge ijverzucht (Blij het .levten van den dokter was die niet aan 't licht gekomen. Op de oen of andere manier had zijn ge heele we zén, haar half onbewust respect voor hem, en ook h.tor groote neiging tot gemakzucht die onderdrukt Vader en dochter hadden met aiuigoboren tact vermeden iets van den nauwen hand, die hen vereenigde; aan de moeder te doen blijken. Nu was bij weg en de beid© Vrou wen stonden verlaten, op elkaar aan gewe zen, tegenover elkaar. En plotseling voelde de weduwe, hoe dit kind als 't ware tl© wacht hield bij het eigendom van jden,. oveiledene, hoe veel nader, hoe onobirlig veel nader zij hem tijdens zijn levenrnoz'st zijn geweest. Ecu hevige bitterheid, die tranen in haar oogen deed opwellen, steeg: in baar op. „Ga maar alleen!" riep zij met brekende stem „Ga maarI lk begrijp het Wel. Jij hem alles voor je vader geweest, en ik niets," Uc heb geen aandeel aan zijn eigen dom. Jij, jij alleen moogi alles nazien^ hij heeft alles met jou besproken. Ik sta er buiten! lk hen een vreemde pp de plaats die mij het dierbaarst is, een vreem-* do en alleen!" Zij drukte den zakdoek Voor haar gezicht en begon te snikken. Renate Was doodsbleek geworden, j (Wordt vervolgd), 'M- Ip SCHIEDAMSCHE COURANT :;S=5^U=:r"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1