Be oorlog. 69*" Jaargang. Woensdag 24 Mei 1916 No 15148 Het al te goede hart. "Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Pnjs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentidn voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór ©en uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Juni a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Duitscih legerbericht. De plannen der Engelschen om een tegen aanval te doen. ten zuid-westen van Give'n- chy-en-Gohelte werden ontdekt en de uitvoe ring door spervuur verhinderd. Kleine aan vallen van de Engelschen bij Rochneourl, werden afgeslagen. In het Maasgebied Was de actie tem ge volge van de uitbreiding van de pogingen van den vijand om een tegenaanval te doen, bijzonder levendig. Op den linkeroever na men wij zuidelijk van het Caniardbosch een Franscih blokhuis. Vijandelijke aanvallen iten oosten van hoogte 304 en man de .zuide lijke helling van den Morihomtme mi— lukten. Op den rechteroever kwam1 het op het front ten noorden van de Thiaumont- boemtorij tot het Caiiletteboseh lot hevige infanteriegeveehton. Na een krachtige vuur voorbereiding drongen de Franschen onze voorste stellingen binnen. Onze tegenaanval wierp liien terug op den vleugel van llennan- valsseotor. Ten zuiden van het dorp en zui delijk van het vroegere fort DouaümOnt is Vie st rijd nog niet afgeloopen. De ten noordwesten van het fort Vaux eergisteren tijdelijk in de handen van den vijand geval ten bergtop is heroverd. Door het doen springen van mijnen ver nielden wij opi de Combreshoogte de eerste en tweede Fransche linies over aanmerkc- 1 ijken afstand. 1 Bij Vaux-tos-Palamey en Seucty (op de Manshoogten zuidoostelijk Van Vcriunj He pen vijandelijke aanvallen 'hoofdzakelijk in spervuur dood. Kleine afdoelingpn, welke onze loopgraven waren binnengedrongen, werden gedood- Ten zliidwteslen van Vailly word een vijan-i delijk vliegtuig neergeschoten. Fransch legerbericht. Van gistermiddagr IBlj Verdun werd de strijd vannacht aan weerszijden van de Maas met groote ver woedheid Voortgezet K)p den linkeroever werden door de Duit schors hevige aanvallen gedaan op alle Fransche posities van hoogte 304, die echter pllen mislukte". Ten westen van hoogte 304 maakten de Duitschers vooral veelvuldig gebruik van vlammenwerpers, waardoor zij in een Fransche loopgraaf konden dringen, maar in oen tegenaanval werden zij uit alle bezette stellingen ver dreven. 1 1 Roman naar het Duitsch van Marie Diers 5) it. Zij merkte nu pas, hoe waar de klach ten van haar moeder waren. Ja, het was was immers Woord vtoor woord zool En wat haar had verhinderd dadelijk mot haar naar de schrijftafel te gaan, was de groo te 'angst, ja., een soort van oubestemden weerzin, dat de banden van haar moe der, die weekte, onbeholpen handen, vol zomersproeten, daarin zouden woelen en alles betasten. Wjat zij gevoeld had, niet bewust, maar toch zoo sterk, dat alles fcich in haar daar tegen verzette, Was, dat haar mloeder daar geen rechten Jliad •en er niet hporde. Dat zdj eigenlijk! nooit had geweten, wat haar vlader's plannen waren, wat er in hem omging, wat hij aan vreugde en leed doormaakte. 1 Maar ©ven Vaag als zij dat alles tot dus'Ver had beseft, even vaag meende zij, moest haar moeder dat ook gpdaan hebben. En nu opeens sprak zij alles uit 1 Noem de al dat Verborgene met duidelijke woor den! Weende luid daarover, voelde zicli gekrenkt, was geschokt, misschien was het aandenken aan. liaar vader haar voor al tijd bedorven. En dit den dag' na haar Vader's be grafenis! Als hij dat zag! Wanneer jhij Ten oosten van hoogte 304 kon eeo Duitsch© aanval, niettegenstaande heftigt artiljerievoorbereiding, de Fransche steihn gen niet bereiken ten gevolge van het Fransche vuur. Op den rechteroever in de sectoren Thiaumont en Douaumonl wordt de strijd verbitterd voortgezet. De Duitschers die in den loop van den nacht hun massa aanval len voortzetten, leden geduchte verliezen, maar slaagden er niet in een der door de Franschen veroverde loopgraven ten noorden van de boerderij van Thiaumont te heroveren. j Overal elders handhaafden de Franschen zich. In het fort Douaumont bleven de Franschen, niettegenstaande een hevig ver zet, de Duitschers terugdringen^ die nog slechts den noordoostelijken hoek van het fort bezitten. j Op de Manshoogten werd door de Fran schen een overval gedaan in het Ruiteh bosch, welke volkomen slaagde. Engelsch jegerbericht. Varinacht en vandaag (Dinsdag) hevige wederzïjdsehe beschieting bij de heuvels van Ywnyj de toestand is er onveranderd gebleven. De vijandelijke artillerie is vandaag zeer bedrijvig geweest tusschen Ilooge en den spoorweg Yperen—Roesselaere. Elders zijn ©enige geschut1- en mange vechten getoverd. Do vijandelijke vliegers zijn tegen ge deelten van ons front in de weer gei- veest. Gisteren namen 14 vijandelijke vlie gers aan die tochten deel. Een er van is beschadigd binnen de vijandelijke lij- nies tot landen gedwongen. Tan het Oostelijke front Duitsch legerbericht. Niels bijzonders. Oostenrijksch legerbericht. Geen veranderingen, Russisch legerbericht. In de streek ten zuiden van Krowo lieten de Russen in den avond van 21 Meijeetamijn springen en bezetten toen den top van den trechter. In de "buurt van Kuhocka Val ia sloegen afdoeltngen van een Russisch regiment, ge steund door artillerie, de Duitschers terug naar de overzijde van de Wezel cc,ha, een zij rivier van de Pripet, en vernielden zij pas aangcelgde loopgraven van den vijand. Ten noorden van Buclzacs aan de Strypa beschoot vijandelijke artillerie Russische stellingen. Aan de rost van het front is de (toestand onveranderd gebleven. Tan lietSuidelijko front. Oostenrijksch legerbericht. De Oostenrijksch Homgaarsche troepen rukken thans ook aan weerszijden van het Suga na-dal voorwaarts. Bubgen (Borgoj is door den vijand vluchtende verlaten. Ei werd rijke Juut behaald. liet legercorps nit Graz is over do grens getrokken en vervolgt, den verslagen vijand. De Ilaliaanschc versterkingen op den eens wist wat zijn Nate hier, terwijl hij nauwelijks weg was, had aangericht! „Mama zei zij wanhopig. „Maar och neen, mama! 'Och schrei toch niet! Het is immers niet waar. Het is immers werkelijk piet waar!" Mevrouw Gropius vroeg snikkend van achter haar zakdoek: „Wil je mij nu wijs maken, dat ik hem eVen na heb gestaan? Dat gij beiden samen nooit wat bespro kon hebt, wat niet voor mij bestemd was Een ©ogenblik was het Renate, alsof haar hart zich in haar lichaam omdraai de bij dit soort Van gesprek. iMnar -izaj zei op bijna bedaarden toon: „Ik was zijn helpster, daardoor ontstond natuurlijk veel gemeenschappelijke belangstelling, waaraan u geen deel hadt. Wat wil dat zeggen? Dat zou immers bij iedere ver pleegster, die hem geholpen had, het ge val hebben kunnen zijn. Het is maar, dat ik daar nu, juist zooveel voor voelde." „Maar dat ik er met jou heenga, wil je toch niet graag," zei de dokters vrouw met wat meer toegevendheid in haar stem. Tusschen het eerste en het tweede uiten van dezen wensch was Ronate's hart aan diep leed ten prooi geweest. Nu had zij' nauwelijks een seconde noodig voor zij antwoordde„Ik verzoek u zelfs daarom, mama. Het was daar straks dwaas van mij ik weet ook niet Mevrouw Gropius veegde haar oogep af en snoot haar neus. Haar tegemoetko mende vraag „Misschien jaloezie" klonk bijna als een kleine, plompe plagerij. Prijs dar Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cent3. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertealién bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiCn opgenomen tol den prij3 van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, rnits voor 3 achtereenvolgende numrnc-iopge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Monte Yerena ,ziju in handen der Oosten- 1 ijkers. In het RranJUdal wordt thans een aanval gedaan op de vijandelijke stellingen bij Chiesa. Sedert 15 Mei zijn 188 stnks'geschut buit gemaakt. Oosten r -Hon gaarsdi,' vliegtuigen wierpen ©••n groot aantal hommen op het spooi veglrajeet Sm Rona dx Pi avePorto- Gruaro. 1 He steijd in Tirol. Do Weensche bladen publiceeren de vol gende mcdcdeeling ,van hot oorlogspersbu,- reau over ,het succes van den Oostenrijksch- Ilongaarschen aanval: Het ongeveer 150 K.M. lange front tus schen Etsch ion Brenta is in beweging ge bracht; de centrum legergroep van den aartshertog-troonopvolger veroverde den noordelijken gordel ,van het Itahaansche con- {ptnlxaUB-gpfcfed van Arsiero. 13e Montei Mnjo is r>ok op den westelijken vleugel daar van gjenomen pn met de bezettin'g van de Monte Tormano is een belang rijk sucfces behaald. Onze troepen bezetten reeds 50 vlerk. K M. Italiaansdh grondge- b.ed, acht K.M. diep over de grens. Door de verovering van den 1500 M. hooge Monte Mnjo beheersthen wij den Posinaweg; door bestorming van de Monte Termano konden wij onze kanonnen tot op vier K.M. van (de forten van Arsiero vooruitbrengen. Onze artillerie beschiet reeds fte laatste onsterkste lwscheiming van de Veneliaanschc vlakte. Een taalkwestie. Het „Berl. Tagebla.tt' verneemt uit het Oostenrijksch Ilongaarsche oor]ogsperskwar tier, dat do opmarsch dor OostenrijkschQ troepen door ,lirt oude Duitsclie taalgebied gaat, dat ,1thans op Oamge vvdnige taal eilanden. na. Romaansrih is geworden. Dierge lijke taaieilaluien. ij'n liet Fcrsental dat sier fits 170 Italianen telt tegenover 1700 Duit.sellers, dan het dorp Lusern met 14 Italianen en 615 Duitschers en het Brandtal niet zijn ,13 dorpen en 23 gehuchten, die in vroegere jaren over het geheel Duitsch waren, doch ,d© la.a'stc tien jaren ver; o- maanschf zijn. .Om deze historische tra dities ook naar buiten te doen blijken, heeft de Oostenrijksch Ilongaarsche regeering be volen, dat in de officieete communiqué's de ou Jc Duilsche benamingen moeten worden opgenomen. In den Kankasus. Russisch legerbericht. In de streek ten zuidwesten Van Trq- bizonde sloegen do Russen den 21stan Mei bij het aanbreken van den dag, her haalde aanvallen der Turken af. In de lichting van Giumichha ver dreven Russische afdeel in gen de Turken uit een versterkte stelling op een der noordelijke hellingen vym den Taurus. In Perziê, in de richting van Mossoel, bezetten de Russische troepen Serdeeht, T u r k s c h 3 e ge r b eri c h t. Aan het Kaukasusfront verliep de 21ste Mei aan den '.rechtervleugel kalm. In het centrum hadden plaatselijke infanterie- gevechten plaats. Aan den linkervleugel ondernam de vijand in den nacht van „Ja misschien," zei Renate geheel toon loos. Zij gingen naar beneden. Mevrouw Gro- pius rinkelde luid en achteloos met do sleutels, die zij zeker in den zak vau haar mans jas had gevonden. „Weet jij, welke het is?" vroeg zij Nate. Er was iets zonderling onnatuurlijks over Nate gekomen, een bevangenheid, waar door zij iets belachelijks deed. In hol; idee, dat liet haar moeder zou krenken, als zij op den eersten blik' wist welk© sleutel het was, zocht zij een poosje, deed alsof zij uitkoos en vergeleek, totdat zij zei; „Het is deze." Mevrouw Gropius ging in den leuning- stoel voor de schrijftafel zitten. Alle meu bels en voorwerpen stonden hier zoo merk waardig stil. Iels onwerkelijks omgaf haar. Toen haar moeder's Iianden de sleutels omdraaiden en naar zich toetrokken, kreeg Renate een lichten aanval van duizeligheid, zoodat hij haar oogen sloot en zich een oogenbhk aan den zijkant van de schrijf tafel vasthield. „Daar hebben wij immers reeds iets", zei 'de doktersvrouw. „Het patiënlenboek, dat is zeer gewichtig." Renate zei zacht: „Dat geloof ik niet" „Wat geloof je niet, hartje?" „Dat het zeer gewichtig is. Vader heeft ik geloof, dat hij niet altijd gerct- geld heeft opgeteekend." „Niet? Heeft hij dat niet? Maar dat zou toch nu ik wil niets zeggen. Maar ib kan 't mij niet Voorstellen, kind, Dat 19 op 20 'Mei twee oven-alten op onze voorposten, die echter heide wereten af geslagen. In Mesopotamie. Turksch legerbericht. Aan het Irakfront geen \erandei tngen Daar in verband met de behoef.en \.sn den nieuwen toestand, die ten gr v olge van de inneming van Koet el-lm n ten onzen gunste was ontstaan, ©en rij/urns in o'ns verdedingsplan noodzak dijk wa-, hadden wij drie dagen gchteten onze op den rechteroever van de Tigns steunde troepen een weinig teruggetrokken. De vy and bemerkte dat eerst na tu-e1 Jagen. Wqj constateerden, dat de \ijatnl tegen onze stellingen aan den genoemden oever slechts een deel van zijn cava!-ei4 voig uitbracht, en wel alleen met het doel om te verkennen. Ter Zee. De duikboot- en mijnen0or 1 og. Lloyds meldt, dat liet Engelsc-he stoom schip „Rbenasj" in den grond is 'geboord Het door de Engelschen in beslag 'ge nomen Duitscho stoomscljp „Karla" stoot te gisteren op een mijn en 'zonk acht mij len van het Theems vuurschip. De equi page is gered. t-r "M n'T "ii Weer is een koopvaardijschip zonder waarschuwing in den grond geboord, maai nu een Duitseh koopvaardijschip dooreen duikboot van de entente. Naar de „Vossisclie Zcilung" uit Lubeck verneemt, zijn daar do overlevende man schappen van de „Kolga" aangekomen. Zij vertellen, dat de duikboot op ongeveer '400 meter afstands van het schip bovenkwam. Ze hadden haar niet tevoren gezien. 'D, eerste granaat schijnt nieL getroffen te heb ben. De kapitein stopte dadelijk Toch volg de een minuut later de tweede «gianaal. die een deel van de commandobrug w-g sloeg. De manschappen wierpen zich hall gekleed op de booten, de kapitein 'Spoedde zich naar zijn hut om zijn «papieren te redden. De duikboot schoot nog tweemaal met scherp en op den korten afstand was natuuilijk elk schot raak. Door rei gra naalscheif werd een man verwond. OnniiJ dellijk op de laatste granaat volgde de tor pedo, ofschoon de duikboot duidelijk moest zien, dat de bemanning zich gereed maakte in de booten te gaan. De torpedo sloeg een reusachtig gat in het schip, dal zich aanstonds op zij legde en zoo zonk. Slechts een deel der bemanning kon zicli in de booten redden. De kapitein, heide stuur lieden, de kok en twee matrozen werden mee in de diepte gesleurd. Dertien man bleven behouden, „Politiken" meldt, dat de Duilsche Dol tillje ten Zuiden van de Sont aanzienlijk is versterkt met 't oog op de verschijning van Engelsche en Russische duikbooten in het Kattegat en de Oostzee. Zaterdagnacht zijn vier Duitsdie watervliegtuigen en een groot eskader torpedobooten en bewapende treiters door de bont naar 't Noorden ver trokken, met het doel de Rngelscbe 'duik booten van den ingang van de Sont te verdrijven. behoort toch eenvoudig tot een accurate praktijk. Dat doen toch alle doctoren T Nate zweeg. Vader had ach, hij had zeker zoo lang hij arts was, nooit geregeld aaritectóening gehouden. Hij wou het altijd doen, maar hij vergat hot, hij vond het zoo „ontzettend vervelend". Lie ve hemel nog toe, de mensehen betaal den immers ook' zoo wel. E11 als zij 't niet dedc dan moesten zij het laten. PBjij hen zou rt manen ook niets geholpen hebben en hij zou zich tenslotte maar over die arme drommels hebben geërgerd Hij wist dus niet wie hem wat schul dig was en wie niet. 1 Maar ja, hij had ook zijn „ordelijke*' 'tijden gehad. Dan had hij Nate onder "t oog gebracht dat men in zaken za, kelijk moet zijn en niemand zou ooit een flinke kerel worden als hij daarin niet "accu raat was. llij had dan evennauwl gezet als een leerling der zesde klasse voor het overgaan, met zijn hanepoolen, die niemand iezen tóóm en die gaten maak ten in 't papier, waarbij de inkt jn 't hond spatte, boekgehouden en steeds weer boekgehouden, totdat Nato op een goeden dag bemerkte, dat de lijst weer niet hij.' gehtouden was. „Vader, schrijf op, u hebt dat veigoten". „Ja, ja later". „Neen. dadelijk". „Ja goed, laat mij toch met vree. Ik! schrijf dan alles te zamen op." Hier is de pen,1' 1„Malle meid, jt maakt mij werkelijk gek. Een dwaas get, doe. Nu geef dat verduivelde boek, dan maar hier," Diverse berichten. Engeland's oorlogs fin a n c i n. Het "Engelsche Lagerhuis heeft gisteren met algemeen© stemmen goedgekeurd het reueenngsvoorstel tot verleening van ©en hre liet van 300 millioen (3.6 milliard guldenvormende oen totaal sedert het Ih'gm van den oorlog, een bedrag van C 2382 m.lliocn (29 milliard gulden). Het geiii.ddeld© bedrag der uitgaven is 4 820 000 per dag, liet hoogste, dat tut du-ieir© is bereikt. Het is thans ©chtei \"rmim!eid tot 4.600 000. D© vmhouging iter uitgaven is in hoofd zaak he! gevolg van de leeningen aan d,v b' ndgenooion en de dominions. filet was een feit, zoo zeide eerst© nu- mst©i Asquith in zijn toelichting, dat zon der de financieel© hulp, die Engelanl zich \©iplicht acht te verleunen en die het gaarne verleent de gecombineerde opere ttes niet krachtdadig en met succes zou den kunnen voortgezet worden. 111 Tr i p o 1 i s. Steiam's agentschap verneemt, dat ©r 111 de laatste dagen krachtige aam als pogin gen door de opstandelingen zijn ondelf noinen tegen Zuara, wier bevolking zich tot dusverre nog altijd tiouw betoond had jegens de Italianen. Er werd te Trir poli spoedig eene hulpexpeditie gevormd, die te Zuara landde e:i door de bevolking feestelijk ontvangen werd. De opstandehn gen worden verslagen en lieten een gr00 ten buit en gevangenen in handen der Italianen, Dj© dienstplicht in Engeland 1L,J Itoogxuhuis .hoeft gister de wet op den militairen dienstplicht jn derde lezing met algen»©ne stemmen aangenomen. Von B e t h m a n n-H o 11 w e g c 0111 r .1 Grey. De Duitsch© rijkskanselier heeft zich te genover den Amenkaanschen journalist Wie. gaud uitgelaten over hetgeen den Engel schen minister van huitenlandsche zaken tto/.ei dagen tegen oen ander Amenkaansrii journalist over den huidige 11 oorlog >.'0 de vredes perspee lieven had gezegd. Aangaande dit laatste zeide 'te rijkskan selier: Ook ik wensch "evenzeer een permanente" 11 vrede, maar we komen den vrede niel na derbij, zoolang de verantwoordelijke staats- helen 111 de landen der entente zich blij ven te buiten gaan aan beweringen over Pruisische «yrannie en Pruisisch inili- tairisme, en over hun eigen moerdeiheid en vulniankihe: 1, en zoolang zij wijziging willen brengen in de politieke toestanden in DüiUchlntid. Duitechland bezit echter „hq me rul©". Heeft de democratische grond wet verhinderd, 'i>t de Engelsche staats belten de aeheiu© afspraken maakten met Rusland en Frankrijk, die do ware oorzaken ■an dezion wereldoorlog zijn? Tweemaal heb ik openlijk geconstateerd, dal Dnitsi Jiland hareid is te onderhandelen op oen basis, die liet beveiligt - ^en toekom stige aanslagen van de coalitie en Europa dejn vrede waarborgt. II kent het antwoord van president Poin- carë. v 1 Dan wist Nato wel, hoe het ging. Va der was wteer eenmaal uit het spoorge raakt, alle 'goede principes waren Weer opzij gezet Een paar maal had Nate zich dan jn al haar grootheid gtetoond, Z ij schreef op. Haar tóordaat, steil, klein kinderschrifl sloot zich aan haar vader's eerwaardig gekrab bel aan. Een paar dagen. lang. Zij vtoeldo zich dan trotsch, gewichtig, verheven bq- vcn haar vader's grenzenloozc onbetrouw baarheid. Een tijdlang deed zij het stil, heel in 't geheim, om hem zoodoende des te dlej- per te treffen. En dan vertoonde zij hein den een of anderen dag, zwijgend (van namelooze opgeblazenheid, de lange reeks. Hij keek daarop verbluft neer. „Droni- 'raels", zei hij vol aandacht „Kijk, vader 1" zei zij triomfeeiend over zijn grooten, rooden kalen schedel heen. „Zoo doet toen dat" „Drommels," herhaalde hij nog eens. Hij was dan Werkelijk geheel verslagen. Nate's "triomf had niet volkomender kun- nene zijn, 1* „Wil je 't nu altijd zoo Verder doen?'" vroeg hij en liet scherpe kinderoor hooït de uit die vraag! een zweem van Nvam keling in de bewondering, hoorde daar uit den eersten aan den horizon opkomen den twijfel. „Nou, zei ze slechts vol diepe ver achting. 1 (Wordt vtryolgdlt 4 i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1