De oorlog 69"° Jaargang Donderdag 25 Mei 19f6 No 15149 Het al te goede hart. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £1. 1.25 franco per post 1-65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 r Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverlentiën voor het eerstvolgend nummer moeien des middags vóór een uur aan bet Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs dar Advertentiën: Ven 16 regels 0. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Adverlentiën hij aLonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan bet Bureau te hekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine adverlentiën opgenomen tol den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling am het Buieau te volden. Deze adxertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nunmnra ojge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Berifiht. Zij, die zich met ingang van 1 Juni al a., vow minstens 3 maanden op do „Sckiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Arbeidsbeurs. In verband miet art. 11 der verordening op de Arbeidsbeurs, hetwelk bepaalt, dat de leden van de Commissie van Toezicht op die Beurs door den Gemeenteraad worden benoemd op aanbeveling van patroons- en TOrkliedenorganisatios, wordt hiermede te: kennis gebracht van de patroonsorganisaties die van de bevoegdheid tot het doen van een aanbeveling, gebruik willen maken, dat zij tot den 15 Juni a s. in de (gelegenheid zijn voor de wegens het ontslag nemen ais lid .patroon,"Van den heer A. A. (Mar ien» ontstaande vacature, aanbevelingen aan onö doUege in te zenden, voor de (be noeming (van leen lid patroon van de Commissie van Toezicht op de Arbeids beurs alhier. Schiedam, 25 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, At L. HONNERLAGE GRETE. i D« Secretaris, yk 3ICKENGA1 BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransdh logerbericht. Van gistermiddag: Poor middel van een galuitstorting trachtten de Duitschers in Champagne in de streek ten oosten van Navarm vasten voet in de Fransche linies ie krijgen. Het Fransche spervuur wierp de Diuitschars echter in hunne loopgraven terug. Aan den linker Maasoever probeerden de piuitecihers in den loopi van den nacht een heftig offensief ten oosten van den Morlhomme. Na een gevecht drongen zij ten koste van, aanzienlijke offers voet voor .voet het dorp Oumières binnen, alsmede de onmiddellijk ten, westen van dat 'dorp. gele gen loopgraaf. Uit de pos ontvangen inlichtingen blijkt, dat het werkelijk aantal troepen door de Pluitschers in de streek van den Morthomme gebruikt, sinds den 21sten Mei met drie divisies vermeesterd werd. Aan den rechter Maasoever volgden do voorbereidingen van de artillerie en de eigenlijke aanvallen elkander met een zelfde hevigheid op in de streek rondHau- dromont en Douaumont. De hardnekkig- Roman naar het Duitsch van Marie Diers 6) «Och, vreet je, Nate. eigenlijk js ■'f immers toch onzin. Eigenlijk! heeft het immers volstrekt geen doel. Kleingeestige omhaal.'' Dat had hij niet 'moeten zeggen. Nate ofh ja, de kleine, zelfvoldane Nate was toch geheel vaders kind. JZij zich menigmaal zoo prachtig opblaf ZOa, dat hij er geheel de dupe van werd in den grond zat zij in haar Vader fis het muisje in zijn hiol. Keek uit zijn bogen, dacht met zijn hoofd, schreef kch, schreef met zijn' vingers, die zoo'n Mei aan schrijven hadden en zondigde, roet zjjri hart, fel paar uren, een dag, een halvlem dag hield zj haar deugdzamen ijver nog yk»l. Maar reeds deed zij1 het zoo loom, riel het haar zoo zwaar, als iemand die blok sleept, waarvan hij toch weet, dat hij het nooit tot aan huis .brengt.' Hbt valt bijna, liet valt Werkelijk. O God, laat het liggen, dat malle, gekke ding! ft heeft me® er aan? «Eigenlijk is 't immers toch onzin." t Aeli ja, dat arme, ongelukkige patiënten- Meyiiouw Gropius keek do Bladzijden; doop, Zij «Lng do datum? na en stond heid der Duitschers ten spijt, die zonder niet de menschenlevens rekening te houden zich alle mogelijke opofferingen gelioosten, zijn zij er slechts m geslaagd in enkele stukken loopgraaf ten oosten van het foil asten voet te krijgen. A'te pogingen tegen onze westelijke stel lingen en tegen het fort zelf gericht stuit ton af op het Fransche vuur. In de streek bij Woevre werden de sec toren Eix en Mouünvilles gebombardeerd. Op het Engelsch Belgische from t geen rarandermg. Engelsch legerbcrichL Bij de heuvelkam van Yimy is Je toe stand onverandeid Kleine vooruitgeschoven Engelsche aMeehngen zijn er mei den vijand. handgemeen geweest. Vandaag hevige wederzijdsche beschieting aan da beek van Souohez. Tan het Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Geen bijzondere gebeurtenissen. Russisch legerbericht In de streek ten zuidwesten van het eiland Dalen deden de Duitschers een aanval o.p da Russische voorgeschoven loopgraven, zij weiden echter met groote verliezen terugge slagen. In de huurt vau Basehliki, ten noorden van het station Olyka, deden Russische ver kenners, die door oen Oostenrijkschen veld kost waren overvallen, een tegenaanval met handgranaten en noodzaakten den vijand tot de vlucht. i Op de rest van het front van de ,Golf van Riga af tot aan de Roemeensche grens is do toestand dezelfde gebleven. Yanliet Zuidelijke front. Re totestand. De opmarsch der Oostenrijkers in Zuid- Tirol wordt met kracht voortgezet De ge hoste Italiaansclie linie tusschen, de Etsch en de Brenila is nog steeds in beweging. Aan den kant van het EtscMal, op. den rechtervleugel der Oostenrijkers dus, schijnt d© beweging te stokken. Alliums het Oosten- rijksthe slafbericht van gisteren zwijgt hiex- o\er, terwijl het Italiaansclie slechts ge waagt van hevig geschutvuur tm zuiden van Bovendo en van liet stuiten van den op- marstih ©ener Oostennjksche colonne aldaar. De vorderingen der Oostenrijkers zijn thans hoofdzakelijk te zoeken in liet cen trum, en wel in het stroomgebied van de Astico. Hier hebben zij de grens op twee plaatsen 'overschredende weg naar Arsiero en 'Posina ligt thans voor hen open. Bo vendien zijn zij zuidwestolijker, in de Yall Arsa, tussclien den Cima di Mezzana en den Pasubio, de zuidelijken uitlooper van den Col Santo, tot dicht voor den pas Piano 'della Fugazza voortgedrongen, welke eveneens tot de vlakte ran Venetië toegang geeft. - Op hun linkervleugel zijn de Oostenrijk- sche troepen, na de vermeestering van Borgo aan de Brenta, er thans ook in geslaagd de Italiaansclie grens te naderen en zijn zij op liet grensgebergte ten zui don van het Sugana, (Brenta) dal met de Italianen in lievigen strijd gewikkeld. versteld. Een strenge trek verscheen om haar dichtgeknepen mond. Zij bladerde te rug. En nu viel haar Nate's handschrift in 't oog en' hoe dat dan ook in 't blan co overging. I „Ei, ei, maar dat is eigenaardig V zei zij met nadrukl En na een korte pauze voegde zij er bij: „Dan was het toch beter geweest, als ik in jou plaats ik heb natuur lijk gemeend dat jij je vader werkelijk hielp.'' Nate was donkerrood geworden. Zij zei haastig en mot oen krachtigen knik yan haar hoofd naar het ongelukkige hoek: „Daarop komt het in 't geheel niet zoo aan." Zij zei dat als iemand, aie weet wat hij zegt. j „Zou? Daarover denk ik dan toch an ders," zei de doktersvrouw op ©en toon van meerderheid, „Wie moet dan nu de rekeningen uitschrijven? Wij hebben im mers niet het minst© houvast. Wij krijgen immers nu het geld niet binnen, waarop wij aanspraak hebben." „Ach zei Renate, wanhopig afvv©- werend. En zij Woegde er op uitdagen!- den toon bij: „Dat komt van zelf. Rat is altijd van zelf gekomen." „Jij bent een pirachligje menschankonster," zei de moeder spottend. „Altijd van jself gekomen! Nu, daarover moeten wij liever mam- niet nader 'spreken. Maar voor al les: zoo lang vader leefde, geloof ik wel, dat vele nienscben zich daartoe verplicht rekenden! Maar nu! Wat zouden zij er nu aan hebben? Uit rechtschapenheid en Over de operation In Tirol melden de oorlogscorrespondenten der Weensche bla den uit het Oosteurijksoh Ilongaai sche oorlogsperskwartLer: De dag van gisteren bracht vooral in het oostelijk deel van liet Zuld-Tirolsche grensgebied belangrijke voideringen. Onze troepen zijn in voort- sdmjdende actio tegen de Cima d'Astra- gioop en den Monte Civaron. Verder weste lijk vervolgt het dorde Grazer corps de Italianen, aan weerszijden van de wegen Yes si naAsiago oprukkend. D© noordelijke helft van het gebied tusscnen Aslaph en Arsa is gezuiverd. Do buitenste gordel van de verzamelplaats van Asiago is inge drukt. In het Brandtal vordert onze aanval bij Chlesa op de Italiaansche stellingen, die den weg naar de grens versperren, Een ander© groep nadert de stellingen in de streek van den Monte Pasubio. Dez© ter reinwinst h'eleekent voor de actie ten oos ten van het Etschdal een machtigen steun van die 0-osteni jksch Hongaarse»© groep, die de hoogleketen tot den Zugna Torta (aan het Etschdal grenzend) reeds ©enige dagen geleden in b'ezit nam. Oostenrijksch legerbericht. Ten noorden van het Suganadal namen de 'Oostenrijksch Hongaarscli© troepen den bergrug Salubio bij Burgen (Borgo) in bezit. Op 'den grensrug- ten zuiden van het dal werd de vijand verdreven van den Kem- pelberg. Moer naar het zuiden handhaven de Italianen (zich op de hoogte ten oosten van het As sa.-dal en in de versterkt© streek van lAsiago en Arsiero. De panlservesting Campolongo is in han den der Oostenrijkers. (Campolongo is een der forten in den Italiaansclien verdedi gingssector van Asiago, die niet alleen d© hoogvlakte tussclien het Asticodal en het 'AssadaJ, maar ook de wegen door do aan grenzende dalen beheersohen, en zoodoende ©en binnendringen van Italië over de hoog vlakte vnn LaVarone moeten verhinderen.) 'De lOoslenrijksch Hongaarsclie troepen na derden het Assa- en het Rosina-dal. Sedert (het begin der aanvallen zijn 24.400 Italianen, waaronder 524 officieren, gevangen genomen en 250 kanonnen, 101 machinegeweren en 16 mijnwerpers buitge maakt. In den sector van de hoogvlakte van Dob'erdo waren de artilleriegevochten nu en dan zeer levendig. Bij Montlalcone werd een aanval van den vijand afgeslagen.. Een der Oostenrijksch-Hongaarsche vli.e- gerseseadrilles wierp bommen op' liet sta tion Per la Garnia. Bij'de ontruiming van plaatsen op Oos tenrijksch gebied door de Italianen, schijnt ook oen deel dor Italiaansclie bevolking te zijn meegegaan. Menschen, dLo op deze wijze hun vaderland verlaten, zullen zich wegens hun aansluiting bij den vijand voor den strafrechter te veranlwoorden hebben. Italiaansch legerbericht. In het Lagarinadal (Etsch-da!) heeft de vijand gistermiddag ons geheele front op beide oevers van de Etsch hevig beschoten. Een vijandelijke kolonno, die in kleine groe pen trachtte van Lizzana (ton zuiden van Rovereto) naar Marco .(ten zuiden van medelijden met ons zal er niet vieel gej- beuren, dat zeg ik je vooruit, kindlief. Die zullen zich wel wachten! Die lachen bo vendien nog over het beheer, dat hier werd gevoerd. Wij kunnen het achterna kijken, dat zeg ik je en ons den mond afvegen. Nate was vuurrood. Met tranen in de oogen zei zij: „Vader's patiënten zijn al len rechtschapen. Die zrjn niet zoo-als u zegt." j i De moeder barste in lachen uit. „Allen rechtschapen 1 Prachtig! 1b wist, toen ik twaalf jaar was, meer van de wereld af, Renate, dan jij met zevenllein. 'toen zou ik zoo iets niet gezegd heb ben." i „Ach moeder, laat dat toch," smeek te Ilenato vermoeid, „Er is toch nog niets ergs gebeurd. Wacht toch af. U zal zien, dat ze het allen zenden. Laat dat toch. Waarom nu over geld „Ach zoo! J© bent idealistisch," zei de doktersvrouw! op hoonenden toon, „ja, hart je, ik zou 't ook graag wezen. Ik zou, lieve hemel, pok liever den dag na va ders begrafenis over andere dingen -dan over geld en geldswaarden spreken. Maar mijn kind, ik sta mij zelf die gevoelsr weelde niet toe. Ik) verman mij. Ik weet, dat het mijn plicht is, onze toekomst nu duidelijk onder de oogien te zien. (Wij kunnen niet Van pnze droefheid en onze mooi© herinneringen leven. Ik zal immers Vanmiddag hooren, hoe het met onze fi nanciën staat Naar te voorzien is, yalt het geheele laatste jaar van, de prakjtijk; Lizzana) op te rukken, is door ons ge schutvuur gestuit. Gisteravond hebben onze jroepen een vijandelijken aanval in de Val Lama (Lain dal) in de richting van den Monte di Mezzo tot staan gebracht Tusschen de Terra* nola en de Astico het gewone bomharde ment. Waj hebben op regelmatige wij/e 1 - on! ruiming van liet hekken van de ba en Posina en -de boven Astico bewerkstelligd. Onze troepen versterken 'zich op de ver dedigingslinie van het 'Arsiero bekken wij hebben de kanonnen, 'die wij niet k.nlmi meenemen,, vernield. TusscJien Asiico (Vv tach) en Brenta is de vijand gisteren be gonnen sterken druk tut te oefenen op onze stellingen ten bosten van de Val d'Assa (AssadaJ). In het Sugana dal duurde de den 22en Mei begonnen terugtocht van on/e üoe pen op de voornaamste linie van tegen stand gisteren nog langzaam en ordelijk voort. In Karinthie hevige gesehutgevechten aan de b'oven-But. Op het verder front niets van belang Vijandelijke vliegtuigen liebben bommen geworpen op het 'station della Carnia; er izijn ©enig© slachtoffers 'en wat schade. De jaardag der oorlogs verklaring. Dinsdag was het juist een jaar geleden, dat Italië aan zijn bondgenoot Oostemijk- Hongarije den ocrlog verklaarde. Een Ste. fanitelegram somt ©en heele reeks Italiaan sche steden op, waar dit feit mei „ontzag gelijke geestdrift" is herdacht. Hel tele gram spreekt van redevoeringen, muziek, voorstellingen, optochten, gedenksLeenen, bidstonden, enz. De koning right te een dagorder tot le ger en Vloot. i In den I'ankasns. Russisch legerbericht. Niets iran belang. I Ter Zee, De duikboot- en mijncnoorl og. Een Havus-telegram uit 'Parijs meldt, dat het Noorsch© stoomschip „Tjomo" (1153 ton) is getorpedeerd. Lloyds meldt, dat volgons een, particu lier bericht het Russische sclupi „ltegina" en die Italiaansclie schepen „Roberto" en ,(pcS!usta" door onderzecm zijn aange vallen. Iln de Adriatiscbe Zee. Een Stefani-telegram bericht, dat tijdens ©en actie in. het noorden van de Adriatiscbe Zee een gewapende Italiaansche motorlioot een eveneens gewapende Oostanrijksche mo torboot üi den grond beeft gehooid en de bemanning gevangen genomen Dinsdagochtend loste een Oosteunjksche onderzloeer kanonschoten op gebouwen hij Porloferrajo. ,De onderzeeer weid echter door hot tout der Italiaansche verdoliiring--- werken verdreven. Geen persoonlijke ong - lukken, do materieel© s©hade is gering. Diverse berichten. Do Dui'tsclie graanvoorraad In de dentra!© commissie van den Duit voor ons weg. Wij moeten maar zien, Wat ©r van ons wordt. Misschien Haar stem beefde, haar schouders begon nen heftig te schudden. „Mogelijk gaan we nu de ellende tegemoet." „Mamal" bezwoer Nate haar. „Och praat niet meer!" Zij slo-cg het patientenbock dicht jen greep met heven- de, als 't ware begeenge handen diep in 't viah. Het leek vreeselijk, dit tasten en woelen. Nate beefde over haar geheel© lichaam, het suisde en gonsde haar in 't hoofd. „Wat is dat?" Een pakje brieven kwam to Voorschijn, Waarom een verbleekt rood zijden bandje was gebonden. „Kijk eens aan, wat Kan dat zijn?" Nat© boog zich naar voren, slaakte ©en lichten kreet en greep er naar. Zij keu- d© het pakje. Haar vader had liet haar laten zien, nog geen acht weken gela den, op den dag, dat zij zeventien jaar Werd. Het ha!ar alleen laten zien van den buitenkant. „Dat zijn de vei laving,s, brieven ,Van je moeder. Ik lees ze altijd, laJs het heel© leven mij te ,hotl wordt. Dan is 'mij alles op eens weer in 't even wicht! Deze brieven leg je bij mij in de kist, nieisjelief, hoor je? Je legt ze op mijn hart, begrepen? Je weet toch waar dat zit, ik heb daarbij zoo mijn gedacht- ten." i Twee dagen latex had hij haar, loon zij hem voorbij wilde loopen, bij den arm Vastgehouden en tegen haax gezegd: „Nar te, kind, wat ik j© yan je moeders brie- ïjeh, helt gjezegd oyer die zwarte kuil, schen Rijksdag deelde justeren onder->taats- MJorelans ran biunenlandscbe zaken Mi- chaehs, voorzitter van het bestuur van de Heiijisg©Irei.leste-Ue", mede, dat uit een na Ier onderzoek ran den voorraad brood- koren in Duitschland, is gebleken, dat met allen de voor den overgang in bet nieuwe reljuar noidige 400.000 ton, maar boven- li m .1 102000 Ion a-uivve/ig zijn. Daarom zijn 100 000 ton bioodkuren, buiten het vei ledincxjdau om ter bes< hikking gesteld, ten emde voor de eerstvolgende weken de vooial rp de hroodra ding aangevve/en krimien «ter bevolking een buitengewone broodto"- tage te kunnen toestaan Vredespogingen van den koning van b p an j e Ij koning van bpunje zou, naar uit M.i- drii am de ,,Vo>s. Zlg vvorril gemolJ, weldra, nadat tuj over de bei oei in gen van te Letiokken stalen zekerheid zon hebben gekregen, twee hooggepla.itste pmsonm naar dez© regeeringeu ,t£va:udigen niet d opjiafht ondeihiuidelingen aan te knoo- ]/«*n, vvaarJooi ©en eervol vergelijk /on woi- den tot sbrnd gvehracht en aan de Europee- sclio landen de vcrschiakkmgf-n van een vleiden w intervoldloeht zou Jen kunnen wor den b(vsp;urd. D e i g e n d conflict m Noorwegen In de Noorache mijnindustrie is ©en toon- contlict ontstaan, dat ernstige afmetingen dreigt aan te nemen. Een bemiddelingsvoorstel door den van regeotingavvege benoemden sdi'-ilsrcchter mgeiieni, vvenl zoowel van werknemers als van werkgeverszijde zonder meei vat! de lunvl gewezen Het ©enig resultaat was, dat de Noorsrh© arl>eideisveroeiuging tegen 3 Juni ©en uitsluiting voor 70 (KX> aibeideis hl versclutlende licxii ijven aankondig!. Men vree>t, dat een burgeioorlog er hel gevolg van kan zijn, want juist in deze lijden pan i ui zetten de duurte heeft Noorwegen alle lie- silnktiare aib -idskrachlen hoog nooJig. Vandanr dan ook dal de regeemtg, di© 7i( li van ha:m gioote v©i:intvvootdehjkheiJ bcvvusl is. voor geen nnjdel /al lenigdein- /©n ©in hel onheil af te wenden. j Na u de minister van Staat, Gunnar Kmnkven. ©en re hu leur v.ui „T)Lghlad"t" mriduL-eWe, zal -1© reg-enng, inch-n allo pogingen falen, die lot een minnelijk© schik king kunnen leiden, den loonstrijd iloor dwang beslechten. Churchill over den o o r 1 o.g. Do het vorig© jaar afgetreden Engelsche nniustei Churchill, die na zijn minister schap als kolonel bij het leger i® Noord- Finnkrijik diende, heeft Dinsdag in liet La gerhuis bij de debatten over het nieuw© ooilogscrediet ©en redevoering gehouden, die veel indruk maakte. Hij gat als zijn nieening te kennen, dat de-oorlog lang zoL duren en dat er ceu groote veldtocht zal zijn in 1917. Hij wekte de regeering op om dienovereenkomstig liaar toebereidse len te treffenen hij zeidc, dat Engeland niet genoeg manschappen in de gevechts- linie heeft. Er zijn vijf groepen van men sdien, waaruit de ro-geenng soldaten zou kunnen knagen om d© yuurliuio te verster ken. Dat zijn 1. do biuikbaro mannen ach ter de gcvechtslinie, do oppassers van officieren, vooral bij de cavalerie; 2. het weet je nog? en het hart laat dat liever maar. Dat zullen wij maar piet doen. Dat zou mama bomerken en wie kan het weten, misschien zon haar dar hinderen. Ah bah, waartoe dat romantisch gedoe, 'k Ben een oude, aftundsche baas en moot me toch met meer met zulke dwaas heden ophouden. Als ik dood hen, ben ik! goddank nood en lees geen krahbelv pootjes meer. Ma,a. één ding moet je doen, kleintje: als ik er niet moer ben, dan steek jo dat in 't vuur en blijft er bij zitten tod at geen schepsel ook maar ©en» vierde letter meer kan lezen. Biegxepcn?'j „Ja, vader!" „Je rechterpoot er op!" „Daar vader. En schei nu uit met dat praten over sterven, ik verzoek daarvan verschoond te blijven." „O'm u t© dienen, juffrouw onderofficier." Dat stond daar nu plotseling alles weer als in d© lucht geschreven, klonk haar in de ©oren, trilde duizendvoudig; te Raar, verscheurd hart. „Geef taij' dat, mamal Ik ik moest dat verbranden." Het was meer een Kreet Van Woorden. De vrouw keek verschrikt op. Een Was bleek gezicht boog zich naar liaar toe. Er was daarin iets dat liaar weerloos maakte, „Groot© goedheid, vyat wilt jel Daar heb je het da'u." - (Wordt vervolgd)^ SCHIEDIMSSHi: COURANT I 1 x

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1