69* Jaarg&ttg Vrijdag 26 Mei 1916 No. 15150 Het al te goede hart. Deze courant verschijnt dagelijks, roet uitzondering van Zon- en Feestdromen. -Prijs per totaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25 S per post fl. -dó- Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een onr aan het Bureau bezorfd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Jnni a.8.) voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Conrant" abonneeren, ontvangen de tot dien datom verschij nende nummers gratis. Arbeidsbeurs. In verband met art. 11 der verordening op, do arbeidsbeurs hetwelk bepaalt, dat de idea van de Commissie van Toezicht op die Beurs door den Gemeenteraad wonden be noemd op aanbeveling van patroons- en TOrHiedenorganisaties, wordt hiermede ter tennis jrfebraiciht van de werklieden-or ganisaties, die van de bevoegdheid tot het doen van een aanbeveling gebruik willen maken, dat zij tot den,' 15 Juni a. s. ,in de geliegenheid zijn voor de Wegens het ont slag nemiem als lidwerkman door den heer i A. Marreve© ontstaande vacature, aan bevelingen. aan ons college in. te- zsendelu voor de benoeming van ©en lid-werkman Tan d© Commissie van Toezicht op de Ar beidsbeurs alhier. (Herplaatst Wegens misstelling. In de vo rige kennisgeving was abusievelijk gespro ken vaa patroons-organisaties en. 1M- patroonj. Schiedam, 25 AM 191G. Burgmeester en Wethouders van Schiedam, W. L. HONNEBLAGE GRETB. D« Stcretaris, V, SICKENGAL BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Engelsche torpedo- en patrouillebooten aan de Ylaamsche kust zijn door Duik Sche vliegers aangevallen. Ten westen van de Maas mislukten drie Vijandelijke aanvallen op het door de Fran- scben verloren dorp Cumières, Ten oosten v|an d© rivier rukten onze regimenten, met gebruikmaking van hun successen van eergisteren, verder op en veroverden vijandelijke loopgraven ten ztrid- Vesten, en ten zuidpn van het fort Dou' ïrtimont De steengroev|e ten zuiden van de Haudromontboerderrj is weer in ons bezit In hed Caillettejb'oseh liep de vijand deu geheelen dag tevergeefs stornr op on ze stelling EiehalVe zeer zware, bloedige verliezen, verloren de Franschen ruim 850 man gevangenen, terwijl 14 mitrail leurs Werden veroverd. Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën Mj abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Buieau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Roman naar het Duitsch van Alarie Dier3, Toen hfet kneisje de brieven in., haai httnden hield, vertrok mevrouw Gropius taond zich tot een bitteren, hoonenden kek. „Mijn Vermoeden was dan juistdus toch* geheim en V beweerde ze. Maar 2$ zei dat als 't ware werktuigelijk, want V had reeds begrepen, wat voor brieven dat konden zijn. Hate dacht: „Ik! heb' hein de hand er °Rg9geVen en heb dat vergeten. Nu .heeft mama het toch moeten zien. 0, vader - Vader, ben ik! dan totaal gedachten^ ©n Versuft, sinds gij weg zijt 'Z§ ging naar de kachel in dezelfde kalmer, want zij1 voelde, dat zij nu niet toeer met de brieven kon weggaan. AM «W moest nu zien, dat zij werkelijk ver brand Werden. i knielde neer.- In de kachel lagen hog Versch gloeiende kolen. Zij' pookte dra uit elkaar en legde toen het pakje, zonder het lintje -tos te maken, er tu^<- sohleh in.. Zoo geknield liggend hield zij ue Wacht, zooals haar Vader dat gewensdht *rad, roerloos!, in' zich' zelf gekeerd, zonder ioeL en' .bewustzijn. Van de Wereld om haar heen, strak pp de velletjes turend, ra oipvlataden, en tot asch werden, het SA het ander, totdat jB|ij St Soupiot en Ilcrbebois werden lijandelijke tweedekkers in luchtgevechten neergeschoten. Fransch le_ger berïc h L Van gistermiddag: In den loop van den nacht drongen de Franschen door in boschjes in deonj middellijke nabijheid van het dorp Cumiè res. De Dtiitschens deden geen. poging om aan te vallen. Op den rechter Afaasoever slaagde een krachtige D'uitsche aanval, waardoor de vijand vasten voet kreeg in een loopgraaf ten noorden van de steengroeven vanllau- dromont. De hevige beschieting duurt voort aan weerszijden bij Douaumont, zonder dat het tot een infanterie actie komt. 'Op het Engelsche en Belgische front op verschillende punten artillerie-duel, voor al bij Souchez, Dixmuidcn; bij Boulogne kleine gevechten. Engelsch Jegerbericht. Gister(Woensdag)avond zijn op het voor uitspringende deel der linie bij Loos mijnr gevechten geleverd die in ons voordeel zijn geëindigd. Vandaag op verscheidene punten gesehut- gevechten. De strijd om Verdun. De correspondent van de „Lokal Anl- zeiger uit het hoofdkwartier seint aan dat blad: Door de vennes tering van de Ou- pnières-stellingen wordt het terrein van het Caurettewoud, waarin de Franschen met hardnet.kin.gen. tegenstand nog zitten en dat Van het noorden, westen en oosten aangevallen Wordt, weer een goed deel kleiner gernaakt. Alet den val van Cumiè- «'res krijgen de Duitsch© operaties ten wes ten Van de Maas over de rivier beien, directe aansluiting met het oosten van de Alaas. De door de Duitschers beVoch- ten en Verkregen linie is thans niet meer blootgesteld aan het laatste restje vuur- uitwerking van de flank. In verband hier mede wordt er aan herinnerd, dat de Duitschers hun thans bevestigde stelling in het kleine Cu,mières-woud, ten noor den van Cumières, reeds 711 Alaait stor menderhand genomen hadden, dat echter thans de geslaagde verdere stoot naar het zuiden, na vermeestering van de weste lijke hoogtestellingen, zonder veel man schappen t'e offeren kon worden uitga voord. Tan het Oostelijke front. Duitsch leger be richt. Niets bijzonders. 0 os ten rijks ch legerb «richt, In Wolhynië deden Oostenrijsch Hongaar- sche afdeelingen op verschillende punten slaagde overvallen. Do toestand in onveranderd gebleven. Russisch legferbericht. In de streek ten Westen van het eiland Dalen gingen de Duitschers na een hevige „Totda't geen schepsel ook' maar een vierde letter meer kan lezen." „Renate", zei haar moeder, „wat is dit hier? Dat is iinmers merkwaardigi' Renate schrikte als uil een diepen droom op. Zij streek met haar hand over voor hoofd en oogen. Iloe lang had zij hier kniekl gelegen? In de kachel gloorde het vuur. Een bruine, onkenbare laag lag daarover heen. Zij stond waggelend overeind. Waren er slechts enkele minuten verstreken. Zij zou het ook geloofd hebben, wanneer men haar had gezegd, dat er uren, dagen wa ren voorbijgegaan. Mama zat nog juist zoo bij de lade, maar nu met een eigenaardige, gespan,- nen uitdrukking I Zij hield Renate een geel biljet toe. „Wat is dit? Wat beteekent dit? Een biljet voor een concert Voor vanavond? Vanavond, ja: Donderdag den vijftienden. Wie wilde dan daarvan gebruik taaken? „Ach 1" stamelde Renate. Hoe doem den alle hierin neringen op. Nu dit Weer. Het was den laatsten Zaterdag geweest, des Zaterdags voormiddags den zelfden dag, waarop vader later bewusteloos werd. Den laatsten dag, waarop zij met hem meegegaan was. Blij Haufmeister op den hoek was dit concert aangekondigd. Een buitenlandsch zanger, Loeveliederen Va der Was zoo vroolijk geweest ten h et sneeuwde zoo wild. Zijn g Veele knevel hing Vol vlokken, dat zag zij nog voor zich. Zoo ketek hij haar aan en zei:„Naf te, ik Weet Wat Ik' neetal stilletjes een arlillerievooibereiding tot het offensief over on maakten zich, na een van onze voor- hoedeposten te hebben teruggeworpen, van een van onze vooruitgeschoven loopgraven meester. Wij ontwikkelden een tegen-aan- val en verdreven den vijand, die naar zijn loopgraven terugtrok. Wij leden geen ver liezen. Door ons vuur sloegen wij een poging van den vijand af om op te rukken paar Karpilovka, tien wersten ten Noorden van het station van Olyka, en onzo draadver sperringen door te snijden. Aan de rest van het front is de toestand ongewijzigd. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksoh legerbericht De actie in den Doberdo-sector bij Flitsch en aan den Plocken was levendiger dan in de laatste dagen. Verschillende aanvallen van den vijand hij Peutelstein werden af geslagen. Ten noorden van het Sugana-dal namen de Oostenrijksche troepen de Cima Citto, trokken op eenige plaatsen over de Alaso- beek en rukten Strisgen (Strigno) binnen. Ten zuiden van het dal spreidde de tot vooibij den Kcmpelberg voorwaarts gerukte groep, onder het overwinnen van groote terreinmoeilijkheden en tegenstand van den vijand, zich uit naar het oosten en zuiden. De Corno di Campo Verde is in haar han den. Italiaanscbe rfdodingen werden da delijk teruggeslagen. In het Branddal (Vallarsa) namen de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen Chiesa in bezit. De buit, op het aanvalsterrein gemaakt, is nog met 10 stuks geschut vermeerderd. Een der Oostenrijksch-ITongaarsche wa tervliegtuigen wierp bommen op het station en de militaire inrichtingen van Latisano. Den 24sten Afei 's middags bombardeerde een escadrille zeevliegtuigen lret station, het postkantoor en de kazernes van BarL met. merkbaar goed succes en verstoorde de feestvreugde in de rijk bevlagde stad. Het vuur der afweerkanonnen had geen. effect. Alle vliegtuigen zijn behouden te ruggekeerd Italiaanseh legorberich.t. Van Stelvio tot aan het Gardameer is geschut- en geweervuur gewisseld, dat in de streek van Cevedale en Tonale bijzonder hevig was. In den nacht op 24 AleL heeft de vijand in het Lagarina(Etsch-)dal na 'n hevige be schieting van onze stellingen bij' Zugna Torfa twee aanvallen gedaan in de richting van het Serradal en den Col di Buole, doch werd met kracht afgeslagen. In den morgen van 24 Alei deed de vijand met nieuwe troepen wederom een verwoeden aanval op den Col di Buole, maar werd met zeer ernstige verliezen teruggeslagen en achter volgd door onze troepen, die dc* hoogte Parmesan ten Zuid-Oosten van genoemden top, bezetten. i biljet voor moeder. Die dweept met Loet- we. Zeg haar er niets an, Alaar Don derdagmiddag leg ik het in haar servet. Dan kan zij dadelijk met aankleeden en haaroptaiaken voor het concert beginnen Dat 'raag zij graag. Allo, loop en haal er een. Alaar bet inoet voortaan zijn, eerste rij, tweede. Het inoet een goede plaats wezen." En Vandaag! was hot Donderdag en van 'middag had het in het servet moeten liggen. Nate had zich tó? dusver ingehouden. Maar toen dit ook nog kwam, Was het plotseling uit, zij k'on niet meer. Alet ge broken stem een kreet slakend, bedekte zij haar gezicht en snikte alsof haar het hart zou breken. „Groote goedheid", riep de doktersvrouw. „Wat heeft het 'meisje? Goede God, Wat is er toch met da,t biljet? Wat steekt daar achter? Zeg het 'mij dadelijk: Ik heb het recht, dat te weten, Wat h'et ook is 1" „Het is Voer u stiet Nate uit. „Voor mij? Nu, met je verlof, spel mij als 't je blieft geen nu dus, zeg dadelijk Voor wie het is Nu vertelde Nato de geschiedenis met het servtet. MeVrouW Gropius Werd een oogjenhlik stil. Zij !kbek „naar het biljet jen jliaar oogen werden vochtig^ „Alija God", zei ze daarop,, „dat is toch aandoenlijk Zij bestehouWdo het bib jet „Loewc, O, L'oeWel O, wat is dat jam 'rnerl Het moet mij ook altijd tegjenljpo Den 24sten Mei was dc artilleriestrijd le vendig. Ons geschut heeft een vijandelijk kanon van middelmatig kaliber, dat naar Pozzabihio vervoerd werd, getroffen en ver nield. Nadat de vijand onze stellingen op den Pasubio bezet had, heeft hij den 23en Alei den geheelen dag onze stellingen tusMii n Vallarsa en Bosina beschoten en d«s nachts met sterke infaflterie-colonnes aangwail -n, die door ons vuur weggemaaid weiden en hl wanorde terugtrokken. Tusschen den Posina en Asuco heeft de vijandelijke artillerie op de linie Alonle Mag- gioTorazo het vuur geopend, dat dooi ons geschut afdoende beantwoord weid. In den sector van Asiago en liet dal van dc Sugana is dc toestand niet genij/igd. Op het overige gedeelte van het front is de artillerie van tijd tot tijd in actie. Ons ge schut heeft een ontploffing teweeggebracht in een munitiedepot achter den Alonte San Alichele. In den Eanliasns. Russisch legerbericht. In de streek' van Mossoel sloegen de Rus sen teen, aanval' der Turken op Rewanjdoeze af. Op andere gedeelten van hel front niets belangrijks^ De Russische troepten die in de streek van Kermnnsjah en Kasrischirin opereerden, slaagden er in, zich met de Engelsche troe pen aan den Tigris beneden Koet el Amara te vtereenigm. Op 22 Mei kwanren de Rus sisdhe kozakken aap het hoofdkwartier van den aanvoerder van het Engedsctao legar c'orps in Alesopotamië aan'. In Mesopotamie. Engelsch legerbericht. Genteraal' Lake meldt d.d. gister dat do vijand zijn, stellingen op den linkeroever van de Tigris bij Sanniyat (Fdahiohj nog handhaaft. Onze artillerie onderhoudt van den rechteroever een doeltreffend vuur op de vijandelijk© verbindin.gslijnen op don lin keroever. In Egypte. Engelsch legerbericht. Ter vergelding van 'den aanval uit de lucht op Port-Said. hebben -vier Britscho vliegtuigen 40 bommen geworpen op de vooruitgeschoven vijandelijke posten bij RoJ- satem en er de watertanks vernield. Daar door is het geheolo plan van den vijand (m do war gestuurd. Naar 't schijnt bestond het vliegleskader dat den lSen Mei El Arisj heelt gebombardeerd, uit Parits obers. Ter Zee. De duikboot- en m ij nelr o o rl og. Lloyds meldt: Het Italiaanscbe motorschip „Teresa" is door een duikboot beschadig! terwijl bet s.s. „Washington" door ©en duikboot in den grond is geboord. Volgens nog niet bevestigd, bericht is het Fransch© stoomschip „Saint Gorten tin" (een trawler, metende 216 ton) in den grond ge boord en is h'et Italiaamsdho stoomschip „Cagliaro" (2322 ton-getorpedeerd en tot zinken, gebracht." f pen, Wat zou ïnlj z.uIk ©en avond niet waard zijn geweest 1 Noui dat is ins mers n'u niets. Ikj zal wel zien, dat iemand het van mij' overneemt, nis het moet voor torinderen prijs," TjWEEDE HOOFDSTUK. De namiddag ging ia den vroegen avond oVer, Het Was den geheelen - dag niet recht licht geworden en nu "was ook nog /t laatste schaarscho licht verdwenen. Re nate zat in de toenemende duisternis al leen in de woonkamer. Alet de ellebogen op de knieën, !het gezicht in de handen, staarde zij zich vbor zich uit. De heci ren beraadslaagden reeds uren lang be/ noden in Vader's kamer met haar m'oei der. Zij k'on er niet bij zijn. Reeds de stemtonen, die somwijlen langs de trap naar Dolven klonken, hinderden haar. Telkens sch'oot het haar pijnlijk door het hoofd: Nu pakken zij dit nan r— nta. dat! Zij kees dan op alsof zij er heen vliegen wilde, het hun uit de haai den (rukken moest en begreep clan steeds weer, hoe nutteloos dat zou zijn en vtervjel Weer in haar vorige, doffe neerslachtigheid. Daar klapte een deur, voetstappen kwal men nader, de deur der woonkamer ging open en het lamplicht van do gang viel naar binnen. AlevrouW Gropius stond op den drempel. Zij' Was zenuwachtig, had leen klotar ten haalde gejaagd adem. „Renate", riep zij in het donker, „ben je hier?"- In de Adriatischte Zee. Het Stefani agentschap meldt: In den avond van 23 .Mei ontmoetten twee Ilaimansche torpedoljooten van 130 taii in het noorden van de Adriatische Zee mi i ij.mJolijke torpedojager van 400 tonnen, beschc'en hem en noodzaakten hem tot den wugtocht. lion enkel ijnndelijk projectiel üof een der ltaliaanse.be torpedobooten, maar raakte e> htcr geen der manschappen, tar- v, ij! ook het materieel slechts zeer lir ht leschadigd werd. Tegcns p raak. Ito! Inricht van het Agentschap Stefani be'ivffendo het in den grond boren san yfcjn OcFbjnrijh'sch Ilongaareche motorboot in de Adriatische Zee. Wordt door het WMmschb Correspondentie-bureau onjuist genoemd. Do Oos'.cnnjksch Hongaarsche mo torboot werd door tnee Italiaanscbe pantser- motorbooten beschoten en geramd, Oosten- rijksrih Homnuusche vliegers Metten echter, dat de Italiaanscbe panlrermotorbooten. die dc drie koppen sterke bemanning van de Oostenrijkse!] Hcmgaarsche motorboot gevan gen hadden genomen, het beschadigle vaar tuig wegsleepten. Het werd met zijn machi negeweer en vlag geborgen. Eenn duikboot overvaren. Het Zwoedsche stoomschip „Angerman- huid" had den 23sten Afei bij de Swart-klip oen ploiseling voor den boes opduikende duikboot oiervaren. Daar zij ruot weder boivo kWam, is zij, naar de meening van de bemanning rail liet stoomschip, gezonken. Van Zweedsche zijde wordt bet uitgeflo ten genoemd, dat er sprake is van een Z\vr>,"d.«che duikbool. Van bevoegde zij le verneemt bet Wolff-burcau, dat een Duitsohe duikboot evenmin in aanmerking komt. Diverse berichten. De I e r s c li o kwestie. De Engelsche eerste minister Asquith beeft gisteren in het Lagerhuis een ver klaring afgelegd omtrent Ierland, waarin hij o. a zeidc „Onze eerste plicht was do orde in tor- land te hei-stellen en herhaling der onge regeldheden te voorkomen. Hel deel ons genoegen, dat er een overstelpend aantal bewijzen waren, dat do groote massa der leren niet sympathiseerde met den op- sland." De staat van beleg zou als voorzorgs maatregel gehandhaafd blijven, de rcgeering hoopte cellier hem spoedig geheel en al te kunnen opheffen. De eerste minister had twee overheer- scbende indrukken medegebracht van zijn bezoek aan Ierland, n.l. dat liet Ierse,lie uitvoerend bewind een totale mislukking is gebleken en dat in Ierland algemeen diep wordt gevoeld, dat zich thans een uit stekende gelegenheid voordoet om een op lossing van de lersohe kwestie te bereiken. Do rcgeering - hoeft nu minister Lloyd George verzocht te trachten dit doel te be vorderen. Hij liad zich reeds in verbinding gesteld mol do lersohe leiders en Asquith veizooht daarom liet Huis geen lersrho zaken te bespreken, die een flinke, blijven de regeling in den weg zouden slaan. Redmond en Carson waren hot daarmede eens en er had geen discussie plaats^ „Ja", zei Renate. „In het donker? Waarojm? Ik moet nood zakelijk een paaT woorden met je sprej- k'en. ik begrijp je ook in het geheel niet. Beneden worden dingen van het hoogste gewicht voor ons behandeld, dc boeren tobben zich op dc aandoen! ijk sta wijze in ons belang af en jij doet 'alsof je dat in het geheel niets aangaat, loopt weg, zit hier doelloos in het duister en lant alles gaan zooals het gaat. Als jij maar niet lastig wordt gevallen. Ik vind het werkelijk een beetje comiseh van je, Renate. Uk moet mij toch ook vermam; nen en dat valt mij minstens zoo zwaar als jou." Renate stond op, het duizelde haar in het hoofd. „Aloet ik' wat?" Vroeg ze. „Ik zal een lamp halen. 1 „Ja zeker. Wij kunnen hier in het pik donker niet beraadslagen. Haal de gangj- lamp hier maar voor een oogenblik' heen, liet is immers maar om een paar nvi|- nuten le doen." Renate verliet de kamer en nam de hel schijnende muurlamp zonder schelm van den Laak!, trad daarmee binnen en zette die op 'een zijtafoL Alevromv Gropius liep ongewonden in de kamer op ion neer- en. Veegde zich ©Ver bet heete, van bet schreien opgezette gezicht (Wordt vereolgdl-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1