09"* Jaargang m 15151 jEerste Blad Het al te goede hart. S:'ittVZ .-CI Bericht. Inkwartieringslijst. Kennisgeving. Schouw Tijtirlijk ambtenaar lïoogere Burgerschool BUITENLAND» Van het, Westelü^e front Yan het Oostelijke front Yan het Zuidelijke front. ïn den K.inkasns. In Oost-Afrika. Bezc courant verschijnt d age lij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdag Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingeu C. 1.25, franco per post fl- 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Advertentiën voor liet eerstvolgend nummer moeten des middag vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. BureauLange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Zij, die zich met ingang van 1 Juni a. 3, voor minstens 3 maanden op de Scliiedamsclio Courant" abonneeren, "ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. I I -Jim -w Buigemeeater en Wethouders ran Sdhie- dam, brengen ter openbare kennis, dat de lijst bevattende de namen der inwoners, die voor het verleenen van inkwartiering en onderhóud van het krijgsvolk en stalling van dienstpaarden in aanmerking komen, den 25 sten Mei j.l. js herzien, van afhe llen, gedurende 14 dagen, op do Se cretarie der gemeente, afdeeling Militie, voor eenieder ter inzage is nedargelegd en laan het gebóu,w dier afdeeling is aan geplakt. i Bezwaren tegen die lijst kunnen binnen 14 dagen na ,aJloop van den tijd voorde inzage der lijst bestemd, schriftelijk aan hun College worden ingediend. Schjiedam, 26 Mei 191G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, AL C. HONNERLAGE GRETE, I 1 De Secretaris, i - Y. SICKENGA, s SCHOUW over wegen, voetpaden en kunstwerken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, Voldoende aan het bepaalde Lij art. C van het reglement op de wegen en voet paden in deze provincie; brengen het volgende proces-verbaal door aanplakking ter kennis van belanghebben den: i Op heden den vier-en-twintigsfcen Mei negentien honderd en zestien, is door den ondergetekende GERARD GERLAGH, Di recteur van Gemeentewerken van Schie dam, gis daartoe gemachtigd door Hoeren Burgemeester en Wethouders van Schie dam, bij hun besluit van den vierden "Mei tiaaraanvoorafgaandc, ter voldoening aan het voorschrift, vervat in artikel 6 van het reglement op de wegen en voetpaden in de provincie Zuid-Holirnd,. opneming ge daan van de niet onder beheer van eenig polder- of Waterschapsbestuur staande we gen, voetpaden en kunstwerken, gelegen binnen het grondgebied van de Gemeente Schiedam en dienende tot hoofdverbinding tusschen de verschillende bebouwde Ge- meentekommen. Roman naar het Duitsch van Marie Diers >,Het is zooals ik .dacht," stiet zij hij- fiend uit. „Gropius heeft niet voor ons gezorgd, zooals hij had moeten do-en. Met zijn praktijk on met al het gold, dat hij had kunnen innen! Wij moesten -eenvoudig bijzonder welgesteld zijn. De hoeren hebt *ïett -alles, 't -een na 't ander, m-et mij nagegaan. Zij kunnen het immers zoogoed beoonleelon, vooral Ludieke als juristen - tyirens als koopman. Van je neef -B|ob heb ik terloops gezegd geen hulp, M 'tegendeel, hij jvikle steeds tegenhouden. Maar dat laten wij' voorloopig rusten, het komt nu maar op de hoofdzaak aim.'f Zij zweeg en haalde diep adem. Renate, die de tanden op elkaar geklemd (had en de vuisten gebald, zoodat de nagels in. 't vleesoh drongen, stiet rauw*, opa dreigend uit: „Zeg niets van vadert" .>,0öh, -malligheid I" zei de doktersvrouw afwerend. „Nu geen sentim-entaliteiten.Het leven is ernstig. Je vader had mij liever Reen reden moeten geven hem aan te klagen. Ja, wat denk je dan well Wij zul} ren moeten leven als madame de naai ster of handschoenmaakster in een heel krejn kwartier, met 't allerkleinste ink©- men* Armzalig,, schamel zullen wij kunr non leven 1" - j Daarbij is gebleken, dat aan de na te melden wegen en werken de aangegeven verbeteringen behoor en te worden aange bracht, om te voldoen aan de bij artikel van gezegd reglement gegeven voorschriften. De Hooge Sc'hiclandsche Zeedijk, volg nummer 5 van dpn legger, onderhouds plichtige: de gemeente Rotterdam. Herstellingen van den straatweg worden vereischt tusschen den Grsgnendnkendiik- paal 15. De Dclflandsehe Maasdijk, volgnummer 15 van den legger, onderhoudsplichtigede Gemeente Vlaardingen. Herstellingen van den straatweg worden vereischt op de navolgende plaatsen: Tusschen de sluis is: het tolhuis; tus schen het tolhuis en dijkpaal 453 en tus schen do dijkpaden 470 en 476 en 502 en 503. Wordende tevens bepaald, dat de schouw, "bedoeld in artikel 7 van meergemeld Regle ment, zal worden gebonden op acht-on- twintig Juni negentien honderd en zestien. Aldus opgemaakt, ten jare en dage voor noemd. i De Directeur van Gemeentewerken, G. GERLAGfl. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 27sten Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, AL. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretarie V. SICKENGA, over de bedekking der zoogenaamde onder- bakken in Branderijen, i f Burgemeester en Wethouders van Schie dam; maken bekend, dat in de maand 'Juni 1916, des voormiddags tusschen 6 en 9 uur, een schouw zal worden gedreven over de bedekkingen met hetgeen daartoe be hoort en de leggers der spoelingbakken zoogenaamde onderbakken in brande rijen of haar aanhoorigheden. Iedere belanghebbende ontvangt nadere kennisgeving wanneer bij hom de schouw zal plaats hebben. Herinnerd woidt aan de artl. 4 en} 5 der betrekkelijke verordening (Gemeente blad no. 14 van 1910) luidende: Alt. 4. De belanghebbenden zijn ver plicht te zorgen, dat op den tijd, rooi de "schouw bepaald, de bakken ledig zijn en in zoodanigen staat, dat do seitouw behoorlijk kan plaats hebben. Art. 5. De belanghebbenden zijn verplicht -Ie schouwers in de gelegenheid te stellen het hun .opgedragen onderzoek naar be lmoren te volbrengen en dezen daarin zoo t-ocj mogelijk behulpzaam Ie zijn. Schiedam, 27 Ah-i 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, AL L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, W SICKENGA. Gemeentesecretarie Schiedam, afdeeling Financiën cn Belastingen. Ter Gemeente Secretarie Le Schiedam, Af Reeling Financiën en Belastingen, ivordl Die laatste woorden werden onder snik ken uitgeschreeuwd. Zij verborg haar ge zicht in den zakdoek, keimde en jam" merde luid. Renate hield zich, zoo wil als krijt, met beide banden aan de leu- ning van den stoel vast en riep: „Dat hindert toch niet, mama. Wat moest 'vader dan do-en! Ik' weet toch, dat /hij op zij gelegd heeft,- ik heb 't ioeb dikwijls zelf uajar de bank gebracht Hij liceft niets voor zich zelf gebruikt, geen sigaren, geen wijn, niets. Hij kon toch niet welen, dat hij reeds sterven zou. Hij beeft dikwijl- tegen mij gezegd: „Nu is er reeds zoo) veel en reeds zooveel. Hi o schei daar toch mee uit!" Mevrouw Gropius begon onder het snik ken le lachen, voegde zich oogen en ge zicht af cn zei met meer vaste 'stem: „Ja, ja, met jou kan men daar niet over spreken. Je bent voor je Toeflijjd nog merkwaardig onwetend en onpraelisch. Dat zit mogelijk in den aard. Maar nu heli ik iets positiefs met je -te bespreken er we moeten ons daarmee lianston, daar wij elk ©ogenblik gestoord kunnen wor) den." Zij schraapte baar keel, als worstelende tegen een lichte verlegenheid, en ging daar na voort: „Renate, ik moet je moedeet len ik zou bel prettiger gevonden bel)( ben, als- je het zelf beneden mee bad aangehoord dat wij beiden maarniet zoo Van de rente kunnen leven. .Te bent volw'assen en liet zal je zelf oen bot hoefte zijn, je niet maar zoo onder deze gevraagd, om zoo spoedig mogelijk in functie te treden, een tijdelijk ambtenaar (liefs! ook bekend met de werkzaamheden aan een Genwente-Onlvangeiskantoor). Salaris f 1209f1800 naar geschiktheid. Sol li citation vóór 8 Juni in te zenden bij den Burgemeester. Burgcmce-ter en Wethouders van Schie dam; brengen ter kennis van belangb'ebljenden, dat vóór 1 Juli a.s. bij hun College moe ten worden ingediend aanvragen om koste loos of tegen verminderd schoolgeld to worden toegelaten lot don a.s. cursus van: a. het Gymnasium; h. de Hoogcre Burgerschool; c. de Burgeravondschool d. den Gemeentelijken I Ia n dc-b avond cur sus. met 5 jarigen cursus te Schiedam. Aangifte van leerlingen voor den vol genden cursus kan vóór 1 Juni geselde den schrifk-lijk met opgave van naam, voornamen, dal urn en jaar van geboorte en de school, waar Iret onderwijs is ge noten, mondeling eiken Dinsdag en Don derdag van 1—-.3 uur in het gebo-mv der H. B. S. Do Directeur, Af. HORN Duitse!) legerl^richt. Links van do Alaas is -een door Tur ft»*s ©ndeniojrien aanval met handgranaten ten Westen Van hoogte 304 afgeslagen. Aan tden oostelijken oever van do Alaas zetten wij met succes onze aanvallen voort. Onze stellingen ten westen van de steen groeve Worden uitgebreid, de holle weg bij ThiaumonL is o\er»ohredon en de vij and is ten zuiden van het fort Douau- mont verder teruggeworpen. Blij -deze ge- echten zijn nog 600 gevangenen gemaakt; 12 mitrailleurs zijn buitgemaakt. In Ide streek Van Loivro, ten noordwes ten van Reims, deden de Franscben een vergeefschen, gas-an uval Het in het legarbericht van21 Aler ge noemde. ten zuiden vail Chateau Salins neergeschoten, vijandelijk vliegtuig, is het vijfde dal door luitenant AVintg-ens in luchtgevechten, hutten gevecht is gesteld, F r a n s e h 1 e g e r b e r li c h t Van -gistermiddag: In Argnnne tb-den de Fr,lu«c)ion bij Ril le AI arte met sue,ras ren mijn springen. Aan den linkeroever- van de- Alaas lie vige artillerieslnj 1 in do sectoren van bel Bolis Atoomut en den Alort Domme, In deze streek werd -een Duitsclie aan val. drie trncbtle te debo-uchc-eron, door oinslandigbeden kalm le laten, voeden.* „Ja, chat wil ik graag!" riep Renate. „Goed. Ik heb dat aangenomen. Je moet echter wel bedenken, dal hel -natuurlijk niet gemakkelijk vonr je is iels le vin den. Maar weet je, dat is 't, wat ik je wou zoggen: ik hen zoo gelukkig geweest,- hartje, iets "voor jou te' vinden wat je reeds morgen zon kunnen aanvaarden. Een bezigheid, die je dadelijk wat oplevert." „0! heeft u die gevonden, mama? Hoe gelukkig 1 AVat is 'l?" „Het is icLs, wat geheel overeenkomt met je aanleg -en je belangstelling. Dokier Ilüncfeld wil je al-s helpster in zijn spreek uren engageeren on voor de parliniHere ziekenverpleging als de gelegenheid z ch voordoet." „Dokter „Ja, dokter Hiinefeld. Je zult toch, hoop ik, hartje-, inzien dat dit buitenkansje zon der weerga voor je is. Wij hebben ba rreden een maandelijkse!) salaris van vijf en zeventig marken bepaald. Hij kan niet meer geven. Voor jou leeftijd is dal imj- rners ook al heel mooi. Als je die dan bij de huishoudkas voegt, zullen we ten'-* miste genoeg to eten hebben. Voor jou kleeding cn andere benoodigdhèden zal ik dan van harte gaarne zorgen, Nateliof." Renate was rood en bleek» geworden. Juist dat! Voor dokter Hüitefcld doen waf bij voor ^vader bad gedaan! Voor den ouden, gxappigen, onbekWamen dokter! De kinderen lachten hem op straat achterna. Maar vader wou nooit iets kwaads van Pr ij 3 der Advortentiën: Van 1—6 regels £1. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters mar ile plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voor-leelige voorwaarden. Tarieven Lien an zijn. gratis aan het Bureau ie bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentie» opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, b'j voor uilb.l ding aan L--t Bureau te voldoen. Deze advertentie» worden, mite voo- 3 nrhtéreenviögetide nummers opge geven, slechts 2 maal -a-eud. het Franscho vcreperringmur «-poc-dig tot iinislukking gebracht. Aan den rechte ros ver van do .Maas her namen de Fransehen in een tegenaanval een loopgraafgedeelte, gisteren ttenr de Duitschers tusschen het hoïfh van Ilau dremo-nt en de hoeve 'i hiauinont b v-f Ten noorden van deze hoeve gm; - n Franscben des nachts vooruit rn - n in vecht met handgranaten wr nna'S» /ij eenige gevangenen. Aan de Britsche en IJ el gist he fronton artilleriostrijd. Duitsch leger )i e r i c h t. Geen belangrijke geb-eunenis-en. Oost-enrrjksch leger bericht. Niets bijzonders. HM ss is ch 1 e g e r be ri c h t. Blij Jiet Vinevskojc-meer en ten non-den van Tsjcrney verijdelden wij dooi ons vuur een poging van den vijand om onze loopgraven le naderen. Elders niets bijzonders. O o s t e n r ij k s c Ir 1 e g e r b c r i c h t. In den Suganasoetor veroverden onze troependen Civaron (zuid-oostelijk van Bur gen) en beklommen de Elferspit/.e (Oima Undid). Ten noorden van Asiago behaalde een deel van bet Grazer-korps een groot succes. De geheele bergrug van Porno di Cnmpc Verdi tot Alaato is iri ons bezit. De vijand leed onder de vlucht door ons vveik/.nam artillerievuur groote verliezen en liet ruim 2100 gevangenen, o. vv. een kolonel cn ver schillende stafofficieren, benevens vier ka nonnen, vier mitrailleurs, 300 rijwielen en veel ander oorlogstuig in onze handen. Ten noorden van Arsiero werden de Ita lianen eerst uit hun stellingen ten westen van Bacarola (5 KAL ten N. van Aisieio), verdreven Vervolgens zuiverden onze troe pen in een gevecht van zeven uur de hos- sc.hcn ten noorden van de AInnte ('minne (5 K.Al. ten N.W. van Aisioro), en bezet ten den top van 'dien berg. In het Boven Posinadal is Rollula ge nomen. Onze vliegers wierpen hommen op de stations van Peri, Scliio, Tbiene en V ccnza, terwijl onze marinevhegere de lucht- srhiphal en de binnenhaven van Gr.ul be stookten Des nachts wierp een vijandelijk luchtschip talrijke bommen op Triest, waar door echter niemand getroffen o» geen schatte aangericht werd. 11 al i a an Sc li 1 eg er Ms r i te li l. In het Lagarina-dal bleef de vijand hard nekkig onze stellingen tusschen Klsch en Vallat sa verwoed aan val ten, ,rnet hctg«wolg, dat hij gisteren opnieuw een bloedrgeu te genslag leed. Na de gewone hevige -"oor- bereiding jloor de artillerie liepen do vijan delijke irifantorie-m.assa's storm op de Cour Lugnn en de Col di Buole, doch werden hem gezegd h-ehben. „Arme kerel'1 —had hij hem genoemd. „Jegens hem is ook voel gezondigd." Dien man - nu dienen I Alles in hel meisje verzette zich daartegen. Zij W-on juist vragen, of er niet iels anders was, het minste werk zou zij liever gód aan helpen, 'toon -er bondon een deur open ging on men luide stemmen hoorde. Haar moedor kwinm nu op baar toe, streek met haar al te wreoko, warme handover haar gezicht en fluisterde haastig; „Dus dat is afgesproken, hartje, niet w!anrAVij verheugen ons heidon. 't Is tocli -oen uitweg. Altaar ga nu mee naar boneden -cn wees voorul vriendelijk tegen Hiinefeld. Zij trok Rcnialc aan de hand met zich mee. Die volgde 'als in oen benauwden droom. Do deur beneden stond ojkui.Ya- dors kamers Werd door drie lampen ver} licht. Vair do een-e, die op de. e.mapót tiafel -stond, was de glazen ballon nfgij nomen, do heer Alirens zJat daarbij te rekenen. Er u-tas ook gerookt, een vree ml do reuk vós in dit vertrek. Op vaders scli rijf tact stonden wijnglazen. Overal wa ren laden opengetrokken. Voor d-e kast met instrumenten stond dokter Uünefeld met een sigaar in den mond en pro beerde -een mosje op den nage.l van* zijn ving-cr. Hot w&s Nale te moedo alsof de grond onder baar voeten wegzonk: Haar blik dwaalde naar liet raajn, waartegen haar neef Robert Andreas stond geleund. Hij door ons juist gericht vuur vernietigd. Tusschen de Vallarsa en de Posina is de toestand onveranderd. Tu®scben de Posina en de Aslico ont- i minden onze troepen, tengevolge van het hevige ioiieenlri«cl| vuur van den vijand eu na een aanval te hebben afgeslagen, oen wj.nuitgeschoven stelling op den rechter vleugel van onze linie aan de Aslico. In den -Asiatro-=eetor viel de vijand gis tel- ii onze stellingen aan ten oosten van het As«ft dal De strijd duurde den gebeden dag rum afuis-cling voort, ook in den avond werd nog gevochten. In her buga na-dal viel de vijand in den nacht van 24 Mei herhaaldelijk den Alontc f'ivaion aan, doch werd steeds met groote verliezen teiuggcslagen. (De Oostenrijkers melden intussclien dat deze berg in hun bezit is.) Een onzer infanterie-colonne* en de Al- pini deden ec-n schitterend uitgevoerde over val cn vei joegen den vijand van de hel lingen van onze stellingen op den linker oever van de ALiso. Verder over het geheele front de gewone aililleiie actie. Wij sloegen kleine aanval len af op de Podgoru-lioogten en in den sector van den Aionte Ahchele. Vijandelijke vliegers wierpen-hommen op Galliano, Thiene en Latmana, waardoor en kele personen werden gewond en lichte stlnide werd aangericht. Een onzer escadrilles bombardeerde do vijandelijke stollingen tusschen bet Tocradal en de Vallarsa. Dp h-e'L Karlplaleau bij Kos- taiuevi-a dwong een orizer vliegers een vijmdehjke machine tot een snelle daling. V1 i e ge r a cli vi t c i t. D-n Stefaru telegram meldt d.d. gisteren: Een onzer marine luchtschepen hoeft *gis-v ,'oinr Ld npt .voortrefjMjkeiij, uitslag 28 bommen op do batterij van Punta Sajlvore gHWorperi en 'rs ondanks lievige- hcschtetmg onb"schaJig 1 1-eruggekoerd. (iisl'eriniJirlng li'chben fljandcïijbo vliegers bommen op tlio si ad Ban geworpen. Geen enk'tl gebouw of inrichting van militair be lang is 'ge'rofteri. F.r zijn 18 dooden eu (een hvinüï gewonden meest vtouwou en kinderen onder d<> burgerlijko lmvolking. \an e-enige parlit-uJierc 1 mi zen is lirhtó schade aangeri<'bt. Do Italia a use h le -b ivel v n c r i ng. 1 -it Ron® wordt aan do „Star" egscind, dat generaal "Bnisali, da opjierliovellieblier van bel Itallaansebo b*ger in Tientino, van zijn (omman-do is ontheven en op rio(n-activ:i- teit gr«steld.» R u s s i s c n 1 e ger b or i c h L Ito lóc.stand is onveranderd. V a n Engelse li te z ij d e. Na. het tegerbpriehl van 13 dezer van generaal Smuts, waai uil bleek, dal hij op- onverwacht vterzi-t was gestuit' en dat zijn troepten hij Kon dop, Jvarigi aanvallen der Duil.scbers .haidd-en te weerstaan, wordt, bijna vrt-rlien dagen later, uit Loud-en do w'as bleek! en zijn oogen fonkelden, er was iets in zijn gezicht, dat haar jtoej- riep: „Ik voel 'alles zooaJs jij." Toen dokter Hiinefeld. de, dames zag binnenkoi-nen, logde hij haastig liet meisje weg, nam de jsgaar in zijn linkerband en kw ain met uitgestoken rechterhand eu oen luid kordiaal lachje, waaronder hij zijn gebrek aan gemakkelijkheid in don omgang verborg, op Renate toe. Hjj was ongeveer even oud als dokter Gropius geweest was» AJaar hij had, zoor als algemeen bekend was, zeer weinig praktijk. Hij bad slappe wangen en rood-e oogen. Alen verteldo van hem, dat hij dronk. Zijn ruige-, hangende knevel zag er ook altijd uit alsof hij y och tig (was van wijn. Het geheel was oen armzalige verschijning, die men niet achLte, waan me.e men hoogstens modelijden kon heb- ben. „Ach! mijn nieuwe jonge assistente! Mev-ouw uw moedor hoefL alles inooibo- dactit 1 Ja, ouzo verstandige vrouwen, Wat zouden, wij zonder hen zijn I"- Djt was een wan zijn slaande grappen, die o-enig effect hadden, omdat hij zelf ongehuwd w,as. „Dus, 1|»p, mijn jonge, geachte collega., Juffivomv dokter, hé? Zoo 'zal ik; u ïiü altijd noemen. U wil mij dus uw; onschat bare hldp verleenen?" t (Wordt vervoigllj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1