Maandag 29 Mei I9tt> 69"* Jaargang NO 19152 Het al te goede hart. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Viaardingen fL 1.25, franco par post fl. 1-65. Prijs per week: Voor Schiredam en Viaardingen 10" cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement ep voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits -voor 3 aciitereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intereaminumdc Telefoon Ho. J03. Bericïit. Zij, die zich met ingang van 1 Jnni a.s., voor minstens 3 maanden, op de Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datnm verschij nende nummers gratis. MILIT1E. Trjjstelllng van Geestelijken enz. De Burgemeester van Schiedam, maakt bekend, dat omtrent de hieronder genoemde ingeschrevenen voor do militie,, lichting 1917, dezer gemeente, op hun aan vrage om vrijstelling van den dienst wegens het bekleeden van een geestelijk- of gods- dienslig-mensehlievend ambt of het opge leid worden tot zoodanig ambt, door Ge deputeerde Staten dezer provincie de. ach ter ieders naam vermelde uitspraak is ge daan. Jacob Hoek, student in de Godgeleerd heid, voor één jaar vrijstelling van den dienst bij de militie verleend; Johannes de Koning, R. K. Ordebroeder, idemAdria- nus Martinus Meeder, idem, voor goed vrij stelling van den dienst bij de militie ver leend; Wilhelmus Fredericus Neididem, voor één jaar vrijstelling van den dienst bij de militie verleend; Joris Martinus van Noort, idem, idem; Johannes Antonius Jo seph Scheffers, student in de Godgeleerd heid, idem; Dirk Antonius Jozef Smits, idem, voor goed, vrijstelling van den dienst bij de militie Verleend; Reinier Steens, idem, voor één jaar vrijstelling van den dienst bij de miütie verleend; Theodorus Johannes Trouwborst, R. K. Ordebroeder, idem. Van deze uitspraken kan gedurende tien dagen," te rekenen van den datum dezer be kendmaking, bij de Koningin in beroep wor den gekomen: lo, door den ingeschrevene, wierf de uit spraak geldt, of door zijn vader, moeder, voogd of curator; 2o. door elk der overige voor de ge meente ingeschrevenen of door zijn vader, moeder, voogd of curator; So. door den Commissaris der Koningin in do provincie. De personen, onder lo. en 2o. bedoeld, moeten het verzoekschrift, waarbij in be roep wordt gekomen, behoorlijk met rede nen omkleeden en ter secretarie dezer ge meente, afdeeling Militie, inleveren. Verzoekschriften niet ingericht of niet ingeleverd op de hierboven aangegeven wijze, kunnen geen, gevolg hebben. Schiedam, 29 Mei 1916. 'De Burgemeetter voornoemd, i K, L. HONNERLAGE GRETE, BUITENLAND, Roman naar het Duitsch van Marie Diers 9) Hij zei die vraag ietwat plagend iro nisch, aisjOf hij met de onschatbare h'uip Slechts een grap bedoelde als van een plaagzieken ,oom. Maar in den grond hield hij het daar werkelijk v,oor niet zoo zeer daad werkelijke h'uip, daaraan dacht hij eigenlijk nauwelijks en zou haar daar- vjoor niet eens noodig1 gehad hebben als wel VjOor het vangen van patiënten. Renate Grppius als zijn assistente, dat W'u bij allen, bij wie dokter Gropiushad gepractisseerd, geducht trekken. Renate kjon geen woord zeggen. Haar bevende, willooze, koude hand lag in de zijne, die VjOchtig warm aanvoelde. En terwijl zij den, praatzieken, weinig" eer waard igen ipuden man aankeek, van wien rfterf vertelde, dat Hij1 dikwijls niet gei rföeg geld had om! zijn kuur te betalen, Werd zij plotseling; zonderling ontroerd. Met een snellen, als 't ware om hulp ZfOekënden blik, keek zij naar den stoel voor de schrijftafel, alsof haar vader daar- 'rf nog zat en haar heimelijk! van onder zijn dikke wenkbrauwen een knipoogje moest geVen: „Doa 't maar, meid, hij k&n 't wiel gebruiken,"' Z(0oals hij zool dikwijls gedaan had in de woningen der ijrmen, wanneer er gewaakt moest wor- Yau hejfc Westelijke front De toestand. De laatste legerberichterf gewagen nog steeds van den taaien Weerstand derFran- sche legers tegen den nimmer verminde- renden D'uitschen druk in het gebied van Verdun. Na de verovering van Cumières is die druk nog toegenomen op den Mort Homme, -die thans van de West-, Noord en Oostzijde omsloten is. De linie loopt tusschen hoogte 265 en 295 door, ten Zuiden van Cumières naar de Maas, Het Duitsch© front ten Westen van de rivier is daardoor in directe aansluiting geko men met dat ten Oosten van de Maas. De stafberichten van Zaterdag spreken we- detom van nieuwe aanvallen in dit ge bied ditmaal v,an de Franschen uitgaand, die er in geslaagd zijn het dorp Cumiè res van de Oostzijde binnen te dringen en verscheidene Duitse be loopgraven ten Westen Van. het dorp te bezetten. Het Duilsche communiqué erkent dit, noemt ■echter de bezetting] 'tijdelijk en spreekt van de zuivering van het veroverde punt, hoewel de Franschen nadrukkelijk mel den, dat de vijand niet bij machte was - ze van het vermeesterde terrein terug te dringen. 'Op den rechter Maasoever wordt in de beide berichten van afgeslagen aanvallen gewaagd. De Duitschers hebben hun linie iets naar voren geschoven aan den Zuid- westelijken rand van het boseh van Thi- aumont. In de gevechten ten zuidwesten en ten zuiden van het fort Douaumont hebben zij sedert den 22sten Mei 48 of ficieren en 1943 manschappen gevangen genomen. Het Duitsche legerbericht van Zondag luidt: Duitsche veik'ennersafdeelingen zijn van nacht op verscheidene pun'en van het froni de vijandelijke stellingen in Champagne bin nengedrongen en hebben ongeveer 100 Franschen gevangen genomen. Ten Westen van de Maas heeft de vij and onze stellingen op de Z. W. helling van den Mort Homme en bij het dorp Cumières aangevallen. Hij is overal met groole verliezen afgeslagen. Ifet officieele Fransche communiqué van Z ond ag;m id d ag zegt: In Arg'onnc hebben de Fransche troepen bij heuvel 285 (Jlaute Chevauchée) de zuidzijden bezet van drie mijn (rechters, ontstaan door het ontploffen van Duit sche pijnen. 1 Aan den linker Maas-oever een vrij le vendig bomibaidement in de streek ten oosten van den Mort Ilomme. Op den rechter Maas-oever en in Woëvre tusschen- poozend artillerie-gevecht. In den Elzas den, om een armen kerel, die zijn lichaam zelf verwoest had erf op 't uiterste lag, te helpen. Maar haar vader zat niet meer inden schrijftafelstoel, maar burgemeester en ad vocaat Lüdicke met zijn puntbaardje. Die kéék haar ook wel aan, zelfs zeer stijf, maar dat waren geen blikken, die van onder dikke wenkbrauwen zulke krach tigo stralen uischoton, Jat men in hun licht plotseling den eigen weg helder en duidelijk meende te zien. Dit waren half ironische, half medelijdende blikken, waar in zoo iets als: ja, ja, kinderen, doet zooals gij wilt. 't Is wel niet mooi, maar wat blijft uüeden anders over?" „Nu, maar ik vind toch." zei plotseling uit den achtergrond, mei oen stem, die v|an inwendige woede beefde, de jonge ziekenhuisdokler, B|ob Andreas: „Men be hoort mijn nichtje toch tijd te laten, zij is immers nog in 't geheel niet gevraagd. Het is toch ©en aanbod dat toch voor het minst iets ongewoons f „Pardon, waarde Robert," zei mevro'uw Gropfus heel bedaard. '„Je verkeert in een dwaling en oordeelt wel wat te haas tig. Je weet toch, dat ik daar straks naar haar toegegaan ben. Ik heb uitvoe rig alles met Renate besproken, haar de licht- en schaduwzijden niet waar, hart je, je herinnert je toch Zij was weer onrustig en kortademig geworden, sloeg haar arm. om Renate's schohders', en drukte haar gezicht tegen het hare. zijn twee pogingen van deal vijand om ten noordoosten van Wattweiler (ten noord- v, eslen van Altkirch) een man val te doen belemmerd door het v'uur van de Fran schen. dat den •Duitschers belette vooruit tc komen. Aan het Engelsche en het Belgische fiont artillerie-gevechten. Te Manietz heb ben Engelsche troepen een inval gedaan in een vijandelijke loopgraaf. Van liet Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Van Zondag: 1 De 'toestand is onveranderd. Een "onzer vliegers heeft bij Slonim een Russisch Vliegtuig in ©en luchtgevecht neer geschoten. De twee inzittende Russisch© officieren 'zijn gevangen genomen. Oostcnrijksch legerbericht. Niets Van belang. Russisch legerbericht. GisberfZaterdagjnacht hebben de Duit schers na voorbereiding door hevig-geschut vuur 'ten Zuilen van het Driswiaty-mear oen aanval op onze stellingen gedaan. Door ge concentreerd 'geschut- en geweervuur h eb ben wij den vijand teruggedreven. Op de rest van het front geweervuur. Vijandelijke vliegtuigen zijn over tal van sectoren van ons front gevlogen. Een heeft, door 'ons vuur getroffen, achter llloekst moeten landen. Van het Zuidelijke front. D'e toestand. Op het Italiaansche front naderen de Oos tenrijkers steeds dichter de plaats Asia go, ten Zuiden van liet Sugana-dal, terwijl zij in het Astieo-g'ebiel op1 twee kilometer, van Arsiero staan. Voor het oogenblik vor men Geze twee plaatsen het voornaamste do-el Van bet Oosbenrijksehe offensief. De Oostenrijkers hebben het pantserwark Casa Ratli, <ïat deel uitmaakt, van de vesting gordel Van Arsiero reeds bezet. Met het hierbij in hun handen gevallen geschut, is het Veroverde kanonnental thans gestegen lot 284. De oorlogscorrespondent van liet „Freirf- dcnhlatt" 'meldt: Tot dusver hebbctn i.kj Ocsienr.-Ilongaarsche troepen 250 K.M.2. Ita. liaamsdh gebied bezet. Pogingen van. den vijand om ons offensief te stuiten zijn jmis- lukt. 'Ons aanvalsfront is dicht voor de binnensljj Verdedigingsgordel van lid Italiaansche 'hoofdstellingen in het gehield var 4siago- en Arsiero. 't Oor cnrijkseh© 'legerbericht van gisteren meldt nog: Onze troepen hebben het pantserfort Cor- mnlo, tien Westen van Arsiero, bemachtigd en ijfu liet! versterkte kamp van Asiago (de permanente 'dalversporring in de Val d'Assa, ten Z.W. ran den Monte Interrotto geno men. Vnn het Balkanfront. Aan de G ri oksolie grens. Het officieele Bulgaarschc legerbericht meldt: Zaterdag hebben afdeclingcn van onze in liet Stroema-dal opereerende troppen den zuidelijken gang van den nauwen pas van Ruphael, zoomede de aangrenzende hoog- Renate had gezien, ho-o de dikke, oude dokter onder de toornige woorden van haar neef geschrikt en een Weinig ven- bleekt was. Hij had iets nameloos on manlijks en onbeholpens over zich. Re nate schoof zijn sponsachtige krachlelooze hand, die nog*altijd do liane omklemde, of veeleer zich daaraan vasthield, weg, keek hem vastberaden in de oogen en zei„Ik heb een besluit genomen, ik neem liet aan." „RcnntoT' klonk de jeugdige, heftige slem' als een pistoolschot van 't raam. „Renate, hartje, zie je, je weet wel wat je doet!" vleide haar moedor aan haar hals. i „Dan is het dus in orde, juffrouw Gro,- pi'us," slotterde dokter Iliinefcld, „Nu, vooruit dan maar," zei de bur gemeester lachend. De h«T Ahrens zei niets/ Renate hield de helder brandende m'uur- lagnp in de hand -en hief die hoog er o>p ten einde don zonderlingen bezoeker te zien., die o,m tien uur nog naar bo, Ven kwa,m. „Blob!" riep zij verbaasd. Hij stond voor haar, verhit, met zijn kleine pet achter ,op 't hoofd en vergat zelfs die af te hemen. „Goed, dat jk, ten ten oosten en ten westen van de. Stroe- ma bezet. Vijfen-lwintig-duizend Bulgaren hebben de grens overschreden en een Gnekreli fort bezet aan de Stroema en .toviw het Station en de brug van Demirhis-..tr. 1 Duitsche en Bulgaarschc pffb :ei en had den zich Donderdag naar den Gr: «Lsrhrii 'commandant aan den Rupel b -g wen en piedegedeeld, dat zij bevel ha 1 Jen o 11 ran gen den Bulgaarschen linkervleugel L he veiligen tegen een aanval der geallieerden, i Zij stelden voor het fort te bezetten vol gens de regelen der neutraliteit, z .oils die te Athene waren geïnterpreteerd on ver langden dat de Grieken zich binnen 24 uur ■zouden terugtrekken. De commandant seinde naar Athene, waarna een protocol werd geteekend, waar in de Duitschers en Bulgaren beloofden het fort terug te geven, zoodra de reden voor de bezetting zoude hebben opgehouden te beslaan. De Grieken trokken loc-n zonder weerstand te bieden af. met uitzondering van een compagnie, die 24 scholen losten, 'maar toen terugtrok op beslist, order uit 'Athene. De Duitschers en Bulgaren bctoonen ook groote activiteit te Monthi. ten noordoosten van.Kawala, waar zij pontons, enz., bijeen brengen met het doel over de Me-dn te trekken. In den Kankasns. Russisch' legerberich.t. Van Zondag: In de richting van Mossoel, gingen de Turken, gesteund door Koerden, in de rich ting van Serdecht over tót den aanval. Door een reeks tegenaanvallen met de ha jonet en cavalerie charges wertton zij ech ter genoodzaakt terug te trekken. Zij leden belangrijke verliezen. Van Zondag: Op het front Rawandoes—Der gala heb hén wij een* aanval van aanzienlijke Turk- sche strijdkrachten afgeslagen. Turk'sch legerbericht. Van geen enkel front iets van. belee- kenis. Ter Zee- Die duikboot- en m ij non oorl og. To Toulon is man wal gebracht de (be manning Van liet italiaansche /teilschip „La ïtfda", dat door oen Bujtsdhe duikboot in don grond, is geboord. n Lloyds meldt, dal de Engelsche stoomboot „üenewO'Od" 'gezonken i,s. De Iroinmnuufi is Aan land gebracht. j 1 Let Italiaansrlie stoomschip „Mui n\ ia" is in o'; Middellanihstilie Zee golorpteheid en gezonken. Volgens feön ander Lloyds beril hl is een stoomschip „Hercules", welks nationaliteit niet bekend is, gezonken. T o rp edo b o o ton Verloren gegaan. Hel Fransche blad „Radical" bericht, dat een Engelsche en oen Fransche torpet obool den 17ein of den 18en Mei aan jde Afri- kaansdic kust op mijnen gelonpen en totaal verloren gegaan zijn. Do bemanningen zijn gered. je vind. Dat treft p'rachtig. Waar is je moeder?" Hij sprak' heftig en gebiedend als iemand, die daar iets te zeggen had. „Zij is naar bed gegaan," zei Renate. „Maar wat hob je toch?" l,Wat ik' ,lieb? Hm, 'k heb alles wat mijn gedachten geen rust ]aal. Ik ben 'uit de baraks daar ginds weggcloopen, wee mij, wanneer er iets gebeurt. Maar 'I van nacht nog zoo Uithouden? Ik zou mor gen gek: zijn. Een mensch kan ten slot te toch ook! niet alles." „Wat wil je toch, (Bob? Ach, sta daar toch niet ZiOo. Kijk toch niet zoo!" Hij drukte zicji plotseling tegen de teu,- ning, klemde de lippen opeen en «chud- de, wanhopig over zichzelf, hel hoofd* Ik ben als gek. Ik ken mezelf mutineer. Waaraan denk ik eigenlijk nog? WaL zie ik dan nog v'oor mij? Ik bén steeds op het punt. de vrooselijk'ste domheden to Jie- gaan. 'Och maar daarvan begrijp je im mers toch niets." „,Maar zeg het dan toch eindelijk, Bob. Is er iets ergs gebe'urd? Houd nu gmn voorrede. Wat is er dan toch?" Hij grijnsde bitter -en wanhopig. „Dwaas heid," mompelde hij. Toen beet hij haar plotseling: „Je moogf niet naar llüuefeld gaan, dat is 't.'" 1 „Wat?" stotterde Renate. „Waar denk' je aan? 'Kom je daarvoor nu hier?" „Ja natuurlijk1, daarom. Ik' zie liet den geheelen tijd voor mij en daar straks in. 'mijn kamer dacht jjjc werkelijk, dal Russische mijnzoekers vergaan. Een Wolff-telegram meldt, dat Zaterdag middag 'na een verkenningstocht langs -Ie Lust van Koerland, een Russische mijnzoe- Ler m den westelijken, ingang van de .Golf van Riga op een mijn geloopen en gezon ken is. Diverse berichten. In Ierland. Zaterdagavond 'is te Dublin een procla matie uitgevaardigd, waarin wordt nmde- gk't-rid, 'Jat tengevolge van de ongunstig" -> e.iiiimig en de onrust, die in sommige gc- JeriteU van Ierland nog Jieerrehen, de staat van beleg in geheel Ierland tot nadere, annkoudigitw kil voortduren. Wilson en. de V rede. t De 'president der Nooid-Ameriknanscbe re publiek heeft Zaterdag te Washington de mei 'spanning verwachtte redevoejiug voor de '\ereeniging ter bevoidciring van den viede gehouden. llil iide, dat de oorzaken van den JZuro- ptwJien oorlog aanvankelijk niet van stof- fclijken tuind when. De groot© mogeiidliedem, niuSTteü 'tot oen vergelijk komen op de tbasi». van 'wat in den grond iiuti gemcenscha])- j olijk belang was. In Je eerste plaats jieeft eik Volk het recht, te beslissen, waq Jiet regeeren 'zal in -de tweede plaats hebben ^de 'kleine 'staten evenveel recht, om de eer biediging 'tic eischen van hun souvereiniteit,- ais 'Je grootte staten; m de tiende(pkia,ts lieofl} de 'wereld hel recht, te eischen. dat fzij ver-_ lust 'w-orlt van iedere viedcsvoi'stoiing, die he! ge\olg is van een agnessieveai geest, j Wikon Verklaarde vei\le,r, dat de Veree- nigde .Staten bereid zijn. deel uit te maken van welk verbond van lauden ook, da,t jge- Viiniwl Svoidt, om de/Je principes te ver werkelijken en de naleving er van legen ,ewriddadige inbreuken te vrijwaren. in hel vervolg van zijn rode zeide .Wilson, dal tiet eigendomsrecht van de Verenigde Stoten in deztei oorlog nauw betrokken is geworden. 'Hoe langer de oorlog duu.rl. ile-v^e nauwer zullen Wij er bij betiokkon wotdeu. Hier Tnoet een tün|d aan konten. Als de oorlog eindigt, hebben wij er oveuvod ba- lang bij, dat de vrede oen blijvende pal zijn 'als do oorlogvoerende mogendlioleirf .-elf. 'Als liet ooit ons voorrecht zal pijn, om hel initiatief tot de vrede-soniderliatirichHg'rfii te nemén, of voor lien coil wetg je banen ouder de oorlogvoerende partijen, dan beu ik er zieker van. dat 'hel volle in (de Venxmigdii S'aten Van de regpering zal verlangem, dat zij slappen nioeiiit in dc richting, die dooi de volgende jiunten worden aangegeven Ten eerste: een veirgelijk tmsscbon de oorlogvocirejideia betreffende, hun eigen en onmiddellijke belangen voor ons zelf ver langen, 'wij' feil ellen ons in liet geschil ,in geen énkel lopzicüit partij. Ten tweede Hullen wijl ©r op aandringelri, dat 'er een algemeen a oVereenkoimst tus- sillicn Je paties getroffen wordt, met het doel, 'de ztee vrij te houden dn je zoraen, dat e,r goen inbreuk zal gemaakt worden (Op de vediglieid der groote verkeersroutes, die moeten Ojienstaan voor een on gehinderd g-1- bruik Van aile nlati.es en tevens mei hak doel, on; te verhinderen', dat er c?n porlog, Is'guniien Wordt, in logeuspraak met de ver dragen of zonder waarwhinving en zonder volledige ondenveiqil'ng van de oorzaken aan mijn \-©rslaud op den loop was. Belachelijk', onzinnig, hè? Maar nu in ernst, Renate. Je hebt je daiar straks lalen overrom pelen. Je doet dat niet. Je gaat niet' naar dien aan drank' verslaafden, luien, dikken onwetenden kerel." „.Maar Bpb, schimp (och niet zooWoesl. Fm maak niet zoo'n .Inwaai. Je brengt hel lieeJe h,uis nog in onscliiuhling. Wat heeft die arme dokter je gedaan? Nu ja, tiij kotnil niet goed vooruit, dat is we,! zijn schuld. Laat dat toch, ik! Wil zien of ik hein niet een beetje kan hel pen." ,,W'cJ, dat moet je juist niet doen. Dat is juist zoo'u razende k'rankzimiighcid. Waarom 'zou je dien bolpen? Dat is im mers klinkklare onzin. Alleen omdat ieder een 'van je houdt, daarom wil hij (je hebben. Als lokaas, begrijp je? Lieve he mel, Nate, jo bent een kind. J all io bei den licht omstreeks twee honderd mar ken maandelijks te verteren. Wal heb je hier in de stad meer noodig? Daarvoor moicit jij jc nu voor een luien kerel af sloven i „Rob," 'zei Nate, „zullen wo dit niet liever morgen bespreken? Mama zal 'it kowen en roepen „Nu goed, .laten 'we dan naar oom's kamer gaan. Dat is do beste plaats er voor. Kom." Hij ham haar de lampuit de hand, ging haar voorcm zette die daar nfeer. Zij vjcdgde half angstig1. (Wordt vervolgd^, O Renr, nep door de gang om de lamp uil te ~*oen' en. de deuren te sluiten/ Opeens ging beneden de voordeur open, iemand strompelde door den half don(. keren ingang en snelde daarna met twee, drie sprongen de wenteltrap op. Een Reuterbericht uit Saloniki meldt hieromtrent:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1