69"* Jaargang, Dinsdag 30 Mei 1916 Ho 15153 Het al te goede hart. Dezs courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, i Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingcn £L 1.25, franco per post ö- 1-65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad verten tién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezcrgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie- ^aln'doen te weten, dat door den Baai dier gemeente in zijne vergadering van Jen Ifrlen Hei 1916 is vastgesteld de vol gende WJJZIGJNG van de Verordening op de openbare reinheid en gezondheid i te Schiedam (Gemeentemaden nos. t 13 van 1893, 7 van 1909, 3 van 1901 en 13 van 1915). Art. 14 wordt gelezen: Het ledigen van mestputten, het weg ruimen van mesthoopen on het laden van dunne mest in vaartuigen, zal gedurende de maanden April. Mei, Juni, Juli, Augustus. September en October alleen mogen plaats hébben tusschen 'des avonds elf uur en des tnorgens negen uur. I Zijnde deze verordening aan de Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland volgens hun .bericht van den 23/27 Mei' j.f., I no. 549-(2de aid.), G. S. no. 50, in at Schrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar hét behoort, den 30sten Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ik L. HONNERLAGE GRETE, Dt Secretaris, V, SIGKENGA. Kennisgeving. - Belasting bp hTet houden van i honden. Burgemeester en Wethouders van. Sdhie dam; brengen ter algemeenc kennis, dat inge volge hét bepaalde in aitikel 3 der ver ordening op de invordering der belasting •op de honden, gehouden in de gemeente Schiedam (Gemeenteblad no. 12) Je 2de lijst, bevattende de namen van de 1'.ouders van honden binnen deze gemeente over hét jaar 1916 vanaf heden voor een ieder gedurende acht dagen ter Gemeente-secreta rie (afdeeling finanliën) ter inzage is ne- dergelegd, en 'dat gedurende twaalf achter eenvolgende dagen, jia genoemd tijlstip, schriftelijke bezwaren legen Jen .aanslag hij Burgemeester en Wethouders kunnen worden ingebracht; zullende q, va ter ingeb'raöhto bezwaren jjeen ver andering van aanslag worTlan verleend. En is hiervan afkondiging geschied, waar fet behoort den 30en Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Mb L. HONNEELAGE GRETE, D» Secretaris, 1 y, SIOKRNGA. Roman naar het Duitsch van Marie Diers 10) 1 „Och jongen, ga nu liever toch." Hij keerde zich haastig naar haar toe. „Wat zei je daar? Jongen?" Ilij lachte verrukt. „Och, Nate, ik zou kunnen hui len. Och, kleine Nate, wees toch een beetje'lief tegen mij H'j stond vbor haar en had werkelijk zijn oogien Vol tranen. „iBjob stamelde zij. „Ja, zie je, zoo'ri dwaas ben ik. Een heel klein lief woordje van jou werpt mif "eenvoudig om, Nate, laat mij eens, slechts een enkele maal, je pink kussen. „Maar wat haal je toch voor onzin uit!" Hij had reeds haar beide handen ge nomen en kuste die een paar maal, doch heel bescheiden. Toen liet hij ze los en wendde zich at „Och, 't is immers toch alles dwaasheid kermde hij. ,jBk>b, ik wil immers lief tegen je zijn," zei Nate, die geheel Verbijsterd voor hem stond en zich zonder te weten om wel ke reden, schuldig jegens hem voelde. „Ja?! Wil je dat Werkelijk? 'Och, Nat®, als wij beiden toch altijd maar hetzelfde meenden!" Hij drukt© een ©ogenblik beide vuisten tegen zijn* hoofd en zei daarop, zonder BUITENLAND Van het Westelijke front Fransch legerbcricht. Van gistermiddag: fen Zuiden van Royc vernielde de Fransche artillerie Duitsche werken in di- eerste linie in de streek van Beuneignes. Aan den linkeroever van de Maas duch tige wederzi/lsche artillerie-actie geduren de den nacht. Gisteravond tegen 7 uur werd een Duitsche aanval ondernomen van hot Ravenbosc.li uit, De aanval werd vol ledig afgeslagen door het Fransche versper- rings- en infanteiievUur. Een tweede aan val tegen middernacht in dezelfde streek ingezet, mislukte eveneens. Aan den rechteroever was de nacht be trekkelijk"-kalm, behalve in de buurt van Vaux, waar do artillerie-actie zeer loven dig Was. In Lotharingen verstrooiden de Fran- schen een sterke Duitsche verkenningsaf deel ing in het Forel de Parrois. Gisteren hebben Fransche vliegers 15 gevechten geleverd met Duitsche vliegtui gen. THve© van deze laatst© werden neer geschoten. Aan den linkeroever van de Maas deden brwsehe auto-kanonnen twee Duitsch© vliegtuigen neerkomen. De een viel ten noorden van Avocourt, de an der bij Forges. Aan do Engelsche en Belgische fronten geen verandering, wtel hen ge beschieting. Hot Engelsche leger. In oen telegram, waarin hij do operaties beschrijft sinds hij hel opperbevel over do jB'ritsche troepen, in Noord-Frankrijk aan vaardde, schrijft gemaal Haig o.a.: Op het Engelsche front4 heett in de af- geloopen' vijf maanden geen ad ie op groot© schaal, zooals bij Verdun, plaats gehad. Toch zijn de Engelsche troepen niet werkeloos gebleven. Ofschoon de strijd in algemeencn zin niet hevig lis, geweest, heeft hij toch steeds voortgeduurd en er hebben krachtige plaatselijke ac ties plaats geliad. Gedurende de période, die ik thans be spreek, zijn de troepen onder mijn bevel aanzienlijk vermeerderd door de aankomst Van nieuwe formaties uit Engeland en de overbrenging van andere, üie vrijgeko men waren in den Bfctlkan. Deze uitbreiding maakte het mogelijk, dat een Fransch leger gedurende den slag bij Verdun afgelost kon worden. Tot do nieuw aangekomen troepen be hoort oen Australisch corps. Dat vormt mot de Canadcozcn en oen gedeelte van d© Zuid-Afrik'aanüers, die eveneens uit de dominions zijn aangekomen, een zeer nut tig onderdeel v'an de Engelsche strijdmacht in Frankrijk, zijn oogen t© openen, op een harden, drogen, ietwat heeschen toon: „Nat©, wil- j© niet liever den boelen rommel met huishoudgeld en Hünefeld en wat er ver- do- is, wegsmijten en IJij nam een aanloop en ging voort: „En mot mij trouwen. Dat wil zeggen (voegde hij er razend snel bij): je voor loop ig- mei mij verloven, todat ik trou wen kan. Dat kan spoedig gebeuren, met ©en jaar al. In mijn geboortestad |n IIol- stein krijg1 ik dadelijk practijk. En tot zoo lang zou j© bij1 mijn moeder nu ko ken, breien, of wat anders kunnen loe ren, Of in 't geheel niets. Eens flink uit slapen, en je „Maar Blob I" zei Renate. „Dat gaat toch niet!" „Waarom gjaat dal niei' Natuurlijk gaat dat, Ik heb er over nagedacht, todat ik nergens anders meer over kon denkui. Als j© mij eens kondt zien, bij mij (huis. Zeg toch niet neen. Nat©, zeg dat toch niet, je weet niet in welk' een toestand ik verkeer. Zeg! liever niets. Ja weet het nu. Denk er over na. Geen menscb tus schen hemel en aarde houdt zooveel van je als ik. Dat kan ook met. Je zult het zoo Vreeselijkl goed bij mij hebben, Nale. Wat liet koken! leeren betreft, dal teei ik maar zoo. Je zult in 't geheel niet koken. Ik neem een paard voor je. Houdt j© van paarden? Als je zegt: dat schil derij is mooi of die halsketting of wat woep, dan heb je 't al, lk zal slechts werken om je mooie dingen te kunnen geven. Je zult je vingertjes nooit hoe- Prijs der Advortentiën: Ven 18 regels fk 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groole letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeclige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine ad\ ertentiën opgenomen tot den prïj3 van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan h<Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale 'LMofoon X». 103. Sinds de afzending1 van het laatste be richt, voordat ik' 'het opperbevel aan vaardde, zijn de Indiërs uit bet land ver trokken om den dienst in Indië te her vatten. Zij hebben gedurende een jaar zeer gtoofe diensten bewezen bij een wijze Van oorlogvoeren, waarvan zij geen denkbeeld hadden en in een klimaat, dat voor lien zeer moeilijk te verdragen was. Hetspijt mij, dat zij vertrokken zijn en ik twijfel er geenszins aan of zij zullen ook el ders verder flinke diensten bewijzen, als zij in dit land hebben beweren. Van het kostelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Sterke Russisch© strijdkrachten beproef den in de laatste dagen door loopgraven jen rappen ons Besrarabisoh fient te naderen. Del vuur van ons geschut en onze mijn- werpers verijdelden de werkzaamheden van den vijand. Overigens niets van belonken is. Russisch legerbericht. In de streek van Riga heeft de vijand, bij Kuj'i'enhof herhaaldelijk den spoorweg beschoten. Een onzer luchteskaders heeft d© elec- trische centrale van den vijand te Komai, Ion N.W. van hel Naroc/.ilieer, beschoten, Vaniu't Zuidelijke front. 0 os te n r ij k s oh legerbericht. In het versterkte gebied van, Asiago hel) ben on zie troepen het dat van Seirvanaasa bezet, wierpen den vijand terug bij Canova en breidden zich uit op de zuidelijke jen oostelijk© hellingen. Andere troepen af deel m gen namen na vermeestering van de versterkingen op don Monto Interotto, be zit van de hoogten ten noorden van j A si ago. Verder naar het noorden zijn Zcbio, Mon to Zingarella en Corno dl Campo Bianco in onze handen. j In bet Boven PosinadaJ zijn do Italianen na hardnekkig© gevechten uit de stellingen ten Wtesteu en zuiden van Rettale ver dreven. V 11 a 1 i a a n s c li legerbericht. In het Lagarina-dal hebben de Oostenrij kers in den nacht van 27 op t28 Mei liegen den ochtend hardnekkige en bloedige aan vallen op onze stellingen tusschen Etscli hn Vallarsa ondernomen, die echter geregeld door den onverzettclijken en stoutmoedig©'! weerstand van onze tot do 27e divisie (be hoor© nde troepen afgewezen werden. In den sector PosinaAstico werd gis teren den. geheel en dag een hevig artillerie- duel gestreden. In den namiddag deed d© vijand in groeten getale een aanval op ©en doel onzer stellingen ton zuiden van Posi na. Na ©en hardnekkig©!! strijd worden de Oostenrijkers echtor met belangrijke yerlie- /.en teruggeslagen. Op de Asiagn-hoogvlalde namen onze (roepen beheer«cliende stellingen in bezit en stelden die in staat van verdediging. In het Asiago bekken dolen do dappere Italiaansch© troepen van het 14e regiment infanterie een sciiiSterenJcn tegenaanval en bevrijdden daarbij twee batterijen, die door den vijand op den berg Mosciagh omsin geld waren, zoodat zij de stukken konden redden. ven te vei moeien,. Je zult och Nale, Nate, Nate, ik praat mij nog dood. Zeg toch wat. Zeg toch wat vriendelijks." Nat© stond daar als een kind, dat niet weet wal liet doen moet. Een paar ma len wilde zij spreken, doch bracht er niets uit. De uitdrukking van haar ge zicht was hem zoo onverklaarbaar, dat hij haar hij den arm .greep en schudde: „Maak me niet dol, Nate. Zeg 't ein delijk. Wil je met mij gaan? Al dien! onzin aan zichzelf overlaten?" „Maar wat bedenk je toch op eens al les!" riep zij wanhopig „Dat gaat toch niet. Ik kan mama toch niet verlaten, juist nu. En dien armen dokter, dio op mij hoopt. Je begrijpt er immers niets van, Bob. Och en wat een onzin Jiee- lcniaal! Wat. wil je tocli van mij? Ik kan jou toch niet in het minst van nut zijn. En zooals je 't daar net zelf bc- (oogdet, wil jo immers vreeselijk veel druk te voor mij maken. En uitgaven doen, JJjobl Waf heb jo toch voor! Je wilt (werken en werken en een paard voor mij koo- pen en kettingen en al te dei kostbaarheden en ik moet maar stil ziften en je veel kosten en je van geen nut zijn. Eu daarbij heb je mij toch volstrekt niet zoo noodig, je bent zoo verstandig en en kundig en jong en sterk erf dat alles. En di© arme mama in ziekelijk en verlaten en Hünefeld, ik weet dat heel zeker, die heeft dikwijls niet genoeg voor de huur en menigmaal eet hij voor zijn middag maal aardappelen en pruimenmoes, om dat de slager hem niet meer borgen wil-'1' In het Sugana-dal hadden slechts lichte schermutselingen plaats. .Aan de overige deel en van het front ar tillerie-actie, die in de zone van Plava f>n Mcnfalcone het hevigst was. Tan het Balkanfrouf. Aan de G ri eks oh e 'g r c n s. Een gebeurtenis, die in hoge unte de aandacht trekt, is op liet ogenblik Je In zetting van Grieksoh. gebied tc-n noorden van de door de geallieerde troep >n be/ell stad SaJoniki do-or Bulgaarsohe troepen. De Bulgaren hebben aan de Stroema, een rivier, die in Bulgarije ontspringend, in zuidelijke richting door Grieksch Macedonië loopt, tusschen Demir Ilissar ^lon N.-Q. van Salonikj) en Serez ©en Grieksch furl, dat den Rupel-pas bebeersoht zonder vorm van proces bezet. Duitsche en Bulgaarse!)© officieren hebben den Griekschon comman dant medegedeeld, dat de linkervleugel van het Bulgaarsche leger in Macedonië tegen een aanval der geallieerden dient te worden beveiligd, zoodat het fort niet langer in Grieksohe handen blijven kan. Blijkbaar is deze bedreiging veroorzaakt door bet feit, dat de Franschen drie weken geleden het Grieksch© fort Dolvasepe, ten aoorden van Demir Ilassar, hebben bezet Thans zijn de Bulgaren ook laatstgenoemde stad binnen getrokken. Ten einde een protest der Grieksohe re geering bij voorbaat waardeloos t.e maken, hebben de Bulgaren voorgesteld het furl te bezetten, „in overeenstemming niet Je beginselen der onzijdigheid, zooals dez - té Athene gehuldigd worden". Nu weet men, dat er te Athene een zeer eigenaar dige opvatting heerscht aangaande de be ginselen der neutraliteit; de-Grioksolie sul daten ontruimden dan ook het fort, dat den Bulgaarschen linkervleugel voortaan beschermen moet. Tn -zekeren'zin betracht de Grieksobe regeering dus wel een onzij digheid, daar zij niet alleen door de gé al lieerden, doch 'ook door de Midden-Euro peesche mogendheden haar velled laa! bezetten. Zij had dan bok bezwaarlijk an ders kunnen doen. Infussohen is ©aai protest der Griek ral ie regeering tegeai deze militaire operate-.! reeds inzie© en dit zal wel, evenals bare pro 1e=.ten destijds tegen de bezeil mg \un Sa loniki ©n naderhand van de omgeving tliei stad do-or de geul li een ten, voor kernnkg wing worden aangenomen. Een Reutel tebgr.wn uit Saloniki maakt nog melding van „een storm v.an verontwaardiging en woede", welke over do Grieken te Saloniki. naar aanleiding van d© jongste gebeurlenissi^ is opgestoken. Hetzelfde telegram vermoedt van den opmarseh der Bulgaren, dal de/© hot be gin is van een offensief óf ©en floH van ken algemeen verdedigingsplan. Dit ktnlste lijkt, gezien de reeds zeer b" koelde militant stemming in Bulgarije, het waarschijnlijkst. Onmogelijk is het echter niet. dat thans (hel tijdstip is genaderd, waarop de sfrijd zich in Zuid-Maciedomië ontwikkelen zal. Snderl de legers hier tegenover elkander staan en dit is Wel haast vijf m'aanden hebben de Engetscheii en Fransehen, behalve de krachtig© versterking van Saloniki, hun' front-linie gestadig uitgebreid. Zoowel ten „Laat hem toch aardappelen en pruimen moes eten!" schreeuwde Biob buiten zich zelf, „Je maakt iemand nog totaal gek, Renate. Ik weet al niet meer Wat on der of boven is. Moet ik eerst, lui en ziek en een ellendeling' w orden, voordat je mij nemen wilt? Nate, welk ©en voor stelling heb je toch in j© hoofd van do Wereld? Zie je dan niet, dat men je hier exploiteertl Dat ze eenvoudig mis bruik maken van je goed hart? Je bent toch niet dom! Met zulk een gezicht kan men toch niet dom wezen 1 Hel vrees©-) lijkst© de wereld is als ©en jong schep sel, zooals jij het met de zelfopoffering te doen krijgt Dat moel er uit bij ja Dat is eenvoudig ongezond. Oom bad er ook iets van heet, niaar hij liet p-i-cb toch niet zoo overbluffen als jij. Het wordt meer dan tijd, Nale, dat je iemand krijgt, die je bescherm!die voor je zorgt, die j© voor je eigen dwaasheden behoedt." „'Och, j© praat immers niets dan on zin," zei Renate en begon te lachen. „Als j© dit alles hoortI En daarbij is lie 1 zoo laat. Het slaat op de sfaddclok tien uur, Bjegrijp eens aa,n. Jo moet-nu toch gaan. Hecht toch niet zooveel gewicht aan mij. Wat ben ik dan? Als je jnij moogl lijden, dat is prachtig, kom dan maar heel dik wijls, dan praten wij samen. En kibbelen en zijn dan weer goed." „Je maakt iemand werkelijk gek," mom pelde de jonge dokter. „Ik ga nu en weel niets. Maar ik heb nu toch eens uitge raasd- Gch, meisje, je bent, geloof ik, nog een klein kind. Zoo dom, zoo dom westen van Saloniki, door de bezetting van Elorina, als ten oosten, door het doortrekken •der linie tot Seres, js d© beschermingd-nie voor Saloniki ui tere brei L Terwijl hovend en m de streek van Kawalaen ten noordoosten, -laarvan bij Xanthi aan He Mesta-rivier, v o rdod i gi n gswei ken zijn aangelegd. In den Kankasns. Russisch legerbericht. In de streelt van Rawaridoes duurt de --(rijd voorL Koerden, die trachten onze konvooi ui .aan te vallen, z.ijn uiteengejaagd, o.a. hij bel doip Zora. In Oost-Afrifca. E n g else h legerbericht. Genraal Northey, de commandant van de Engelsche troepen die slaan hij tie Xooidelijhe grenzen van Rhodesia en Nya- salanJ, meldt daio 2.5 Mei j.l. De Engelsche troepen rukten op tot op een afstand van 20 mijten van het Duit sche grondgebied, tusschen üe meren Ny- asa en Tangarupika. De vijand was ge dwongen terug te trekken van Spiana. 21 mijlen ten Noorden van Karonga en van Sgamba, 18 mijlen Noord-Oostelijk van Fort Inl! naar Nen Langenberg. Generaal Smuts rapporteert, dat liet spoorwegstation daar ter plaatse dooreen afdeeling van zijn troepen op 25 Mei j.l. bezet werd. Een andere afdeeling trok langs de Panjani rivier via Ma ra go enOpu- ni naar Le Sara; de vijand trok in Zui delijke richting af. In de streek van Kondoa Irangi brui den geen verdere operaties plaats. Ter Zee. In de Oostzee. Aan het Kopenhoagsche blad „Berlings- ke Tuiende"" wordt uit Stockholm bericht: !Biij Oxeloesund (aan de Norrkópings-baai) werd eergisteravond van zee uit hevig kanongebulder gehoord, dat een kwartier lang voortduurde. Een vijandelijke onder zeeër deed n.l. ©en aanval op vier Duit sche ertsschepen, die geëscorteerd wer den do-or drie gewapend© Duitsche voor- poslbchepen. De aanval mislukte; de on derzeeër staakte plotseling het vuur. De zeven Duitsche schepen voeren gistervoor in iddag voorbij OelancL Waarom d© onderzeeër liet gevecht zoo plotseling afbrak, is niet bekend. PINNENLANS'. Heftteriekte». De Prins der Nederlanden zal in tl© /eer ste dagen van Juni de gast zijn /van den, (heer en mevrouw Gremer, ,op liet buitenverblijf Duin en Kruidberg te Santpoort. Audiëntie». De gewone audiëntiën on de ministers van marine en van koloniën, zullen rcsji. Vrijdag en Donderdag a.s. niet plaats hel)'- ben. en zoo lief. öcli, duivels, waarom moest ik ook juist hierheen verzeild raken. Na te ga je morgen werkelijk naar Hü nefeld?" „Ik moei. Zie dat toch in, lieve J3|)b, „Dan moet ik je toch 66n ding zeg gen. Als je dat doet, dan zet ik geen voet meer bij jullie over den drempel, pel. Dat zeg ik je. Kies nu." „Maar Bjo-b, dan zou je immers vree selijk hardvochtig wezen. Bilden k toch ©ons, wat ons nog t© wachten staal. D© vei- lnlizing, het inpakken ach alles 'f Hé zag haar plotseling bleek worden en zich afwenden. Al do ellende Kwam weer over haar. Dat stemde- hem dade lijk weekhartig. „Nu", bromde hij. „het is mij goed, lk' kom dan toch wel. Ik kan j© im mers niet in den steek laten en je bcn't ioch ook niet met dat zwijn -tpar- don, met dien ©zei getrouwd. Misschien gelukt hel mij ten laatste toch nog, wat licht in je hoofd te brengen. Goei he mel, wat kan zoo'n klein meisje iemand toch ontzettend ergeren 1 Kom, licht mij nu maar eens de trap af! 'k Zou niet graag mijn boenen er ook' nog bij brie ken, ofschoon ik dan misscliien goed door jou behandeld zou worden. Wees maar niet verwondend, aJs ik eens tot zulk een middel mijn toevlucht noem, als je mij wanhopig maakt'f i „Maar waarom zou j© wanhopig wor den?" vroeg Renate. (Wjorit vervolgd}* SCH1E

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1