Dr. J. D, Tan der Plaats, f Te Utrecht is gisteren plotseling over leden dr. J. IX van der Plaats, ,!eeraar aan «►d© Veeartsen ijsch ooL Zee Tleecherg-Xaatsehapyen TV St.ct. No. 126 bevat lo statuten der naamlooze vennootschappen: Visscherij- Maatechappij ..Pacific", Visschonj .Mij. At bultig", Visscherij Mij. „Adriatic". Voorts wijzigingen in de statuten der naandoozo vennootschappen: Yiswherij Mij. „Eems", Stoomvisseherij Mij. Bertha Eli sabetli", allen te IJnruiden. gein. Yelsen. Minister Poithima. Op de vragen van het lid van de Tweede Kamer, den heer Schaper, in verband met de ongesteldheid van den minister van landbouw, nijverheid en han del, luid het antwoord van den heer Cort van der Linden, minister van staaf, mi- nisier van burnenlandsche zaken, tijdelijk voorzitter van, den raad van ministers Het laat zich aanzien, dat de minis ter van landbouw, nijverheid en handel na betrekkelijk korte rust de dagelijkse!»1 leiding van zijn departement weder zal kunnen op zich nemen. Het landsbelang vordert niet de tijdelijke ve- ranging van den minister van land bouw, nijverheid en handel. De aJgemeene leiding van het depar tement is toevertrouwd aan den secretaris generaal. op den voet zooals zulks bij verloven der departementshoofden gebrui- - kei ijk is. l Personen buiten het departement staande worden als deskundigen geraadpleegd, doch van beslissenden invloed is daarbij geen sprake. Statenverkiezing De Chr.-Hist. Kiesvereeniging te Voor burg heeft voor de vacature-D. Xu G. J. baron van Pailanut. die voor oen nieuwe candidatuur heeft bedankt, den lieer J, R. Snoeok Henkemans. lid van de Tweede Kamer. Candida at gesteld roor het district Zoe termeer. Ruiterstandbeeld Tas den Koning-Stadhouder. De jury, die zich op verzoek van het hoofdcomité tot de oprichting van een standbeeld voor stadhouder Willem III had gevormd, en die bestond uit den voor zitter van bovengenoemde commissie, ge neraal Cool, den schilder Van Konijnen burg. den beeldhouwer prof. Odé, den architect Joseph Cuypers en prof. dr. A. J. Der Kinderen ah directeur der Acnde- die van Bleeldende Kruisten, heeft liet ont werp van een ruiterstandbeeld Joor den beeldhouwer Ch. van Wijk ter uitvoering verkozen. Mededingers waren in dezen wedstrijd de beeldhouwers Dupuis en Vreugde. I I (Hdbl.) Duur jrundvleescb. In het „Hbld." lezen wij de volgende beschouwing over den prijs van het rund- vfctesch Uit ons marktbericht van gisteren zal men bemerken, dat de prijs van het rutidvleesch wieden' opgeloopen ,is tot fl.28 per K.G.. dit is steelhts 2 oent onderden hoogste»jprijts van de zenuwachtige markt van 15 Mei. Aan de hand van hetgeen wij Zaterdag over de noteering schreven, zij opgemerkt, dat in pms marktbericht feitelijk de vleesch- prijs wordt aangegeven na aftrek van de opbrengst van huid, kop, enz, De marktprijs van het geschatte slacht gewicht was dan ook nu weder vooreerste quaJiteit fl.40 en liep voor eenige prima beesten tpt fl.50. Verschillende slager,} hebben zich niet kunnen voorzien, i i AJs oorzaak van deze nieuwe stijging van de venprijzen Werd op de markt genoeini t liet gerucht, dat toestemming zou worden verleend voor de verzendingvan vet vee naar België Voor de voorziening der zieken huizen aldaar, i Wij hebben onmiddellijk geïnformeerd, wat er van dit gerucht juist zou .kunnen Zijn. Het bleek ons hierbij, dat et- goed enkel stuk vet vee over de grens wordt gelaten, goen ^slachtkoe en. geen melkkoe. De vorig© week werden uit Sas van Gent 310 stuks verzonden voor de bevolking van België en Noord-Frankrijk. Dat was het taaiste, en thans kunnen alleen nog ken nelijk drachtige koeien en jonge stieren wonden uitgevoerd. Op grond van deze modedeeling zou men kun ren ooncludieeren. dat de prijsverhoo- ging van het oogenblik uitsluitend zon moe ten wonden toegeschreven aan speed! atiove overwegingen. Tevergeefs vragen wij ons echter af welke dan wel de basis is der haussiers? Nederland en de oerlofc Kalk In verband met de veele klachlen over gebrek aan kalk voor bouwwerken en voor andere doeleinden deelt hetuitvoerend? lid van de Commissie voor liet Handels verkeer met het Buitenland ons mede, op 27 Mei van den' Gedelegeerde yan den Gouverneur-Generaal in België bij het Keizerlijk Duitsch Gezanlschap in Nederland bericht te hebben ontvangen, dat de uit voer van kalk ,,für Bfciu- mul Dtingorzweeke" van Btelgië naar Nederland weder toege laten ïs. Landweer. Naar de „N. Ci." meldt, zal de müitie- liöliling 1909, welke op 1 Aug. as, tot de landweer overgaat, vermoedelijk in Decem ber met klein verlof naar huis gaan. Het stoomschip „Waal". In het" Avondblad van de „N. R. CL" van 1 Mei is gemeld, dat het van Amster dam naar Bizerta bestemde Nedcrlandsclue stoomschip „Waal", van dc naamlooze vennootschap Houtvaart, te Rotterdam, -inds den tweeden raasohdag te Cardiff lag cn "van de Engels ohe autoriteiten geen vergunning kon krijgen om te bunkeren; 'leze vergunning zou alleen 'worden ver leend op voorwaarden, dat het stoomschip op zijn terugreis laling naar Engeland zon vervoeren. Een der directeuren van de naamlooze vennootschap is op verzoek der Engel- -c'uo autoriteiten naar Engeland gegaan *n 'heeft daar de zaak kunnen regelen. Het stoomschip gaal nu niet naar Bizerta. maar met een lading steenkool naar Malta >n \an daar naar Sfax. waar het, zooals ook oorspronkelijk het plan was fosfaat voor Amsterdam zal laden. Vrouwenarbeid lUdens mobilisatie. Dc eerste U r go n 11 e It a a tl Ixvuwarden is Je eerste stad waar een Praten tie raad tot stand kwam. If ij is samen WsSsKl uit drie Bestuursleden, nun rouw Pa ujnVan Doorn, presidente; mevrouw Buis man. vioe-presidente; mevr. SilkesSeve ujn. secre'aivsse. Het gemeentebestuur verleent krachtigen steun, heeft uitsteked gelegen lokaliteiten afgestaan, welke van gemeentewege gemeu. held en sehoongehouden worden. B'? iidichiingen. wat het aantal vrouwe lijk© hulpkraeibt'qn uwi de winven! •die- drijven, voor de scholen en voor de Pos! en Telegrafie betreft, zijn reeds grootondeels ontvangen. Het bestuur, dat eve aal, alle overige Prgentie-Raden geheel zonder fondsen werkt, werd reeds voor den .aanvang zijner werkzaamheden, veibhjd met een gift ad f50. van de af deeling „Tessel schade". Bestrijding van de tnberouTcse. In een Zondag te Utrecht gehouden ver gadering van den r.iad van bestuur van de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding van de Tuberculose, heeft dr. R. de Josselin de Jong, prosector baeteno loog van de gemeente ziekenhuizen te Rot terdam, een voordracht gehouden over. Tu herculose en sociale arbeid. Spreker heeft vee! eerbied en liefde voor het werk der tuberculosebestrijding, in/oo- verre cliü wondt gedaan op 'pr i[Ay(icti-»h en therapeutisch gebied, en hij weet -Ook wel, dat de Ned. Centr. Verceniging jiooi! vergeten heeft, daarnaast de .indirecte be- stnjding toe te passen, doch dit laatste gebeurt tiaar zjjn meen ine te weinig en moest 'op meer stelselmatige wijze worden ter hand genomen en uitgeademd door de plaatselijke vereenigingen. Daartoe dienen in groote plaatsen dooi de besturen der vereenigingen worden in 't leven geroepen comité's van socialen arbeid, 'terwijl in kleinere plaatsen de be sturen zelf dit werk opzettelijk en geregeld kunnen doen. De arbeid dier comités zal allereerst bestaan in het aanleggen van een lijst van alle organisaties in hun kring, die zich bewegen op een hg gebied van de bevordering van de algemeene gezondheid, als daar zijn: vereeniging vour woningver betering, volksboden, vacantiekolonies, kook- en huislioudonderwijs. liet instiluut voor keuring van levensmiddelen, de jdaat- «elijke gezondheidsdienst, vereenigingen voor sport en speelplaatsen voor de jriugd, vooral ook der minderbevoorreclite stan den. plaatselijke comité's van sanatoria, enz., enz. Voorts stellen de comité's zich met deze vereenigingen en organisaties in Verbinding in al die gevallen, waarin het belang van tuberculeuse gezinnen "r mede betrokken is. Zij kunnen invloed oefenen op gemeenteraden tol het treffen van wenscheüjke maatregelen, aandringen op het instellen van speelplaatsen, spe ciaal voor de kinderen uit de achterbuur ten, zwem- cn badgelegen heden voor het volk, en nog zooveel meer, Jat men van zelf op zijn weg vinden zal om Ie doen. Ook met het insLituut der sciioolai men uerke men samen. Bekend is. dat vooral het kinderlijk organisme vatbaar is voor een tuberculeuze infectie. Wie de tuber- culose van de jeugd bestrijdt, beoefent prophylaxe van den eersten rang. Men bedenke, dat er geen ziek Ie is, waar bij het weerstandsvermogen van hei orgu nisme zulk een overwegende rol speelt voer den aard on -het verloop van liet lijden, als juist do tuberculose. Dir. bel., tn*oerr. en nee. Ministerieel© benoemingen, bevorderin gen, verplaatsingen, enz., bij den dienst der directe belastingen enz. Vacante betrekkingen: Gaat af: Deurwaax- dcrsdistrict Rotterdam. Komt bij: Deurvaar derwJislriot Haarlem. De benoeming van den adsistent-deur- waander F. de Haas te Amsterdam tot Deur waarder te 's-Gravenhage is ingetrokken. Do volgende kantoren zullen worden over gegeven ou overgenomen, t.w.Enkhuizen 31 Juli, Laren 1 Augustus, Simpelvell 30 Juni, Oss 1 Juli. j Do volgende kantorenzullen door den ontvanger jhr. N. J. Calkoen worden overge nomen en overgegeven. Lav.: Bussum 30 Mei, Dordrecht (1. en A. )31 Mei. Benoemd: Ingang 1 Juni: P. de llaasjlot Jeunv. te Amsterdam, til. atlsistenDleunv. aldaar; J. J. R IIuKinan tot ïijkskl. ,3e kl. ten kr. Venlo' (IX BJ than» part. Id. ,te Ven- raij; J. M. dc Breet tot injk->k!, 3e kl. ter dir. Arnhem thans part. kl. aldaar; B. -Sie ve rts tot rijkski. 3e kl. ten kr. 1.1 minden' (lijd.) thans part. kl. kr. Amsler.Ia.in (Inv. en Ate. o.dL suiker). Benoemd ingang 16 JuniA. A. D iel en tot rijkski. 3e kl. ter insp Arnhem (le afd., thans part. kl. kr. Dongen. Benoemd ingang 1 Juli: J. L. Lange weg tol deurw. te 's-Gravenhage. thans deurvv. te Watergraafsmeer. Benoemd ingang 1 Augustus: J. Spiesz tot deurw. te Rotterdam, thans deurw. te Haarlem. Verplaatst ingang 20 MeiF. Bulthuis, konim. 2e kl. van Bekken naar Franekei"; G. de Vries komin. 2e kl., vap iKaatsheuvel naar Hallum; C. W. H. Knipping komm. 2e kl., van Nijmegen (vj naar Beek hif Nij megen R. de Jonge komm. 3e k!„ yan Siebengewald naar Veedijk; 'Tb. S. van 1 .anke komm. 2e kl., van Kerkrade (sLj (tiaar Vuclit. Ingang 29 Mei: T. Terlouw. komm. 3ekl. van Beilen (tijd), naar CoworJen (g. end.) (tijd.). I Ingang 1 Juni: A. Gruis, komm, 2eki. v. Gennep naar Nieuweschans (st.) H. G. Wijs- l>e>ck, komm. 3e kl. van Hansweert (.tijd.) naar Ieryeke (tijd.); A. G. Ceelaart, komm. 3e kl. van Huijbergcn (L) naar Ellewouts- dij':; M. Tonlom. komm. 3e kl. van iNieuw- Nctnen naar Hulst; R. Stoel winder, komm. 3e kl. van A\el (tijd.; naar Overslag/tijd.); Koster, komm. 3e kl. van Komvacht ©aar (V.wilmig; J. Airing, komm. 3e kl. van .Roo sendaal Hij (tijd.), naar Bergen-op-Zoom lij IJ: H, van Dijk, komm. 3e kl. pan Wern- hi ut n,u,r Terheijdc-n (fjjJ.); M. Cl d. Rn- gebman, komm. 3e kl. van Rijslr-rgen naar Werken lam Rij»!.): D van Peer. komm. 3e kl van Roosendaal (tijd.) naar Breda tijd.): H Roelens, komm. 3e kl.- van Hilva- renbeek naar Geeriruidenbere (tijd.); J. C. de Koning, komm. 3e kl. van Goirle naar Gecriruidenlicrg; P. de Zwart, komin'. 3e kl. van Ossondnecht naar Tilburg (tijd.); J. Wildclioer. komm. 3e kl. van Putte naar Bergen-op-Zoom Tlijk); J. A. Suurmeijer, komm. 3e kl. van Wouw naar Bergen-op- Zootn (tijd.): J. A. Beekman, kornm', 3c kl. van Huijbergen naar Tilburg (tijrij. IngaS 1 Juli: G. Sanderson, assistent van Rotterdam naar Amsterdam: J. Duiker, assistent van Rotterdam naar Amsterdam: TL P. Vindeler, komm le kl. van Bergen, op 7oo'm naar Amsterdam (G.DJ Dm kommies 1e ld. .1. C. Janknegt ,tc Tlo'terlam fG.D is met ingang van 1 Juni e nel ontslag verleend. VLAARDINGEN. 30 Mei. De Ch'r.-Hisi Kiesvoreenifjing .Groen '?ari Prinsterer", alhier, heeft besloten hij de a.s. verkiezing voor twee leden voor dé Prov. Staten voor het kiesdistrict Vlaardingen 'de candidatuur ran den lieer "A. W. Schippers, te 's-Graven- hagc, A.-R. aftr.. cn die van 'den heer G. J7 van Marrcwijk. R..Kte Loosduinen, te steunen. STADSNIEUWS. Gemeenteraad. Vergadering van den Raad dezer ge meente, op Dinsdag 6 Juni 1916, des na middags 2 uur. Blij de te 's-Gravenhage gehouden akte- examens L.O. zijn o.m. geslaagd de hoe ren W. II. de Kramer en A. van der Roer van hier. I)|iij het te Rotterdam gehouden examen in Boekhouden, vanwege de Vereeniging van Leeraren in het Bioekhouden, zijn o.m. geslaagd de hoereu E. Boele, Chr. van Zutphen. en de heer Klein, Groe- nolaan,'. r Voor het practijk-diploma is voor do ver- eeriging van leeraren in het boekhouden a.m. geslaagd de heer J. Verboon alhier. Te Soerabaja is geslaagd bij hot suikor- syiidican 1,-et\amende heer K, J. E'. Kim- inrjser, chomiker aan de suikerfabriek „Ba- sito" te Koodoer, bij Semarang. Sokoolopzlener. Bij Kon. besluit Van 24 dezer is met ingang van 1 Juli, opnieuw benoemd tot schoolopziener in het arrondissement Schiedam, de heer .T. van der Laan Nzn„ te Rijswijk (Z.-II.). Gemeentelijke vlechTerkoop Hedenavond zal aan jhet tenlje op de Koemaikt worden verkocht: ,Bchelyisch i\ 14 Cent per .poüid, kabeljauw a 16 cent per pond, b'akhokking 5 ii 10 dent en liarde luifkking 2Vs aenf per stuk. De vei koop zal te 6 uur aanvangen. Wettelijke winkelsluiting. Holen ontvingen we weer oen vlug schril,je van de voorstanders van de 9-uur u inkelduiling. Flera-BIoscoop. Blijkens een in dit nummer voorkomende advertentie zal o<ok op He.melvaart.sdag een voorstelling plaats liablien met een sdiitterend prachtprogramma. Op de vol gende dagen tot on met Maandag zullen de gebruikelijke voorstellingen worden ge geven In de gisteren gehouden vergadering van verzekerden der II. A. V. Bank, Ier benoe ming van een commissaris uit verzekerden, nterd de heer L. Iloogerbrugge WzL, te Overschie, als zoodanig herkozen. Op de Hoogstraat zag Oen vrouw gister- namiddag, dat twee jongens, van tien en elf jaar, ieder een zwembroek' van een winkel pui afhaakten en ermee vandoor gingen. Zo waarschuwde een politieagent, die de M dbJiovende knaapjes inrekende. Later werden ze aan hun ouders teruggegeven. Van een pand aan de Broers vest is leep zinken afvoerpijp, ongeveer 2% meter lang, ontvreemd. Correspondentie Een ingezonden stuk Van M. H moet tot morgen blijven liggen. Volbsbadhuls. In d© Week van. 2127 Mei 1916 (werden genomim 534 baden. lste Klasse: Kuipbaden 27. Regen- baden 38. 1 I 2de Klnsste: Kuipbaden 80, Regen baden 361. 5 c!ts. .Kinderbaden. 28. AGENDA. Heden én volgende dagen. Circus Schouw burg, 81/4 uur. Gez, Sprea 'n Ploert. w.J? Heden en. volgende dagen. Tivoli Schouw burg, 8 uur. Toon. GezL Heijer- mans. Silvia Silambra. 1 Juni en volgende dagen. Casino, Sp) juur. Speenhoffs Klein Tooneel. 30 en 31 .Mei. Casino, 8 uur, jAmor aan ft werld f r 30 Mei en 2 Juni Rotterd. Diergaarde, 8 u. Concert Rotterd. StecL Orkest l en 4 Juni. Rotterd. Diergaarde, 21/» uur. Nam. Concert Residentie Harmo nie Kapel. K erk en ScIigoL NED. IIERV. KERK. Aangenomen het beroep te Ililligers- berg ds. II. A. van Ameide te (Noordwijk aan Zee. Beroepen te Usselmuidon bij Kampen ds. T. Lekkerkerken te Oostervoldc. Te Boek ds. G. Hengeveld O.-I. emeritus pied. .e Driebergen. EVANG. LUTH. KERK. Aangenomen het beroep le Hariingr-n 'e heer W. Duijker prop. te Aim.lc.rlam. GEREF. KERK. Beroepen to Numansdurp ds. J. van Renten te Wijkei en Balk. 1 HOOGER ONDERWIJS. Univerdleit te Leiden. Bevorderd tof doc tor in de rechten op stellingen de .heer E. Kal, geboren te Soerabaja; canJ. examen rechten de hoeren S. G. Binnarts en ,H. J. Rooi. Tniwrsiteit te Utrecht Doet ex. rechte» de he -r M. van Asch van Wijck. Hoogleeraar te Utrecht, Bij Kon. besluit van 24 dezer is, met in gang yan 18 September, aan Ir. W. Kap- teyn, óp zijn verzoek, eervol ontslag ver leend als hoogleeraar aan de Rijksuniversi teit te "Utrecht me't dankbetuiging van de door hem in die betrekking bewezen dien sten. Qemengd Nleaw», De Anna Paulowna-polder. De in den Westpolder aangelegen proef- lekten op gronden, die 20, 40 en ,60 lagen onder water lagen, hebben uitkomsten op geleverd, die beneden de verwachting ge bleven zijn. Uit Is weinig bemoedigend voor den landbouw in den Oostpolder, waar het zoutgehalte van den bodem nog aanzienlijk liooger is. Men maakt hier ook weinig (haast mot het bewerken van den grond. Op ,nog maar enkele plaatsen worden de geteisterde boerderijen hersteld, of ziet men eei lichte bouwschuur verrijzen, die voorioopig ook voor woonhuis wordt ingericht. Het water is hier nu overal weg. (De sloo- ten zelfs zijn geheel droog; dc- lekgaten, (die zich in den pieuwen dijk vertoonden, zijn na veel moeite gestopt. De groote Diesel motor aan de ,Van Ewijcksluis, die tot ,nu toe steeds gemalen jieeft, is weggenomen en zal weer paar de Marinewerf te ,1 leider vervoerd wonden, De dijk, langs de Van EwijcksVaart en (die van Oudesluis naar Rleine Sluis is hersteld. De kisldam op dezen dijk wordt eöhter niet gesloopt, voor men zekerheid heeft, dat de herstelde Zuidc-rzieedijk bestand is tegen de kracht der stormvloeden. Strijd voor Zondagtrmti De brood- en banketbakkers te Baarn ën te Soest hebben besloten, hun zaken. Van 1 Juni a.s. af op Zondag te sluiten en op dien dag geen btestellingen uit te voeren. Naar aanleiding hiervan wordt Joor een .groot aantal dames te Baarn op een aldaar circuleerende lij'st geteekend. waarbij zij Verklaren, zich bij' dien maatregel niet le zullen neerleggen, op grond, dat deze winkelsluiting ten naddele van de gemeente Baarn zal zijn. De dameszijn yan moo ning, dat dit voorkomen had kunnen wor den door op Zondag om beurtdn de' clien tele ta helpen, zooals op sommige plaat sen de apothekers doen. Dit besluit, dat genomen is zonder overleg met de klanten, zal, volgens de dames, hen zelfs doen besluiten hun inkoopen op de weekdagen elders to doen of een coöperatie te vormen. Ontvluchte krijgsgevangenen. Maandagmorgen kwamen le Winschoten vijf uit Duitsohe krijgsgevangenschap ont vluchte militairen aan, n.l. 4 Franschen en 1 Belg. w.o. 2 onderofficieren. Zij wa ren lussohen VI acht wedde j-'n "Boortange over de grens gekomen en overnachtten! den nacht van Zendag op Maandag in liet gesticht „Weldoen"', te Bljjham. Door den rijksveldwachter werden ze naar Gronin gen gebracht, waarheen ze mot den trein van 7.48 gistermorgen vertrokken. To Maastricht is Zondag aangekomen een Fransche officier, dite uit Duitsche krijgsgevangenschap ontvlucht is. Met zijn tweeën waren' zij den Rijn overgezwom men, De andere is echter door de' Duit- scliers weer gevangen genomen. Gisteren kwamen* te Groenlo Ine Rus sische krijgsgevangenen, een sergeant-ma joor, een sergeant en een gewoon soldaat over do grens. Zij vjgren den Gen .Mei uit Kassei ontvlucht, waar zo bijr oen boer werkzaam waren en een halve mark per dag verdienden. De prijzen der sigaren. Naar de „Tel" verneemt, zullen de prij zen der sigaren weer omhoog gaan. De eerste prijsstijging blijkt slechts het be gin van een voortdurend© stijging, waar van het einde vooraf niet te bepalen is. Ais reden dezer prijsstijging geldt de zeer dure tabald B|ij> de veilingen te Amster dam en Rotterdam weiden de prijzen ernorm hoog opgedreven, doordat het groot ste deel van de» aanvoer voor Duitsch- land werd opgekochtDe Duitsche ogen- ten, die tegen eiken prijs kochten, maak ten de markt duur en schaarseh. De aanstaande verhooging geldt natuur lijk weer in' hoofdzaak' de goedkoopera soorten beneden 10 cent 1 Zwaardvistchen. Men meldt Van Texel: Op den! Texelstroom vertooaen zich se dert eenigie dagen zwlaardvisscheu. Bij het eerste verschijnen dier zeldzame gasten meenden visschers duikbooten uil zee te zien oprijzen. Nekkramp. In de gemeente Aalten doet zich een geval van nekkramjpvoor bij een jongetje van 9 jaar. 1 Diefstal. Zondagmiddag is te Tilburg uit een kast door middel van braak' in de cantine van hel militaire kwartier in de Centrale werk plaats der Staatsspoorwegen, een bedrag van f140 ontvreemd, bestaande in bank biljetten van (100 en f40. Drie militairen, op wie vermoedens be rusten, werden gearresteerd. Een zonderlinge geschiedenis. I11 het Cinema-Palace in de Groote Hout straat, te Haarlem, heeft zich een. zonder linge geschiedenis voorgedaan. Vrijdag avond bleek aan den controleur van de lichtfabrieken, dat, ondanks dat er voor stelling was, de electriciteitsmeter niet ver liep. Hel bleek, dat er in "den meier twee koperen pennen geslagen waren, waardoor de electriciteil buiten den meter omging. De directeur deelde mede, dat Woensdag avond iemand bij'den chef van de zaak was gekomen, die 'mededeelde, dat hij van do lichtfabrieken kwam. Men liet hem tot den meter toe, waarop hij Donderdag met een lwoeden persoon terugkwam en wederom aan den meter ging werken. Aan de licht fabrieken weet men echter niets van deze peisonen af. De politie verzegelde den meter, waardoor Zaterdag en Zondag de voorstellingen niet konden doorgaan. "Maan dagmiddag kreeg de directeur bericht, dat de voorstellingen des aVonds hervat kon den worden. Ongelukkeni Op den overweg Bandestraat, nabij sta tion DiepenveenBest, gemeente Olst, is gisteren door trein 167 een man over reden en gedood. Het lichaam was ge heel verbrijzeld. De Sportclub der Belgische geïnterneer den uit Harderwijk maakte Zondag, onder leiding van eenige Nederlandsche officie ren, een fietstocht naar Zeist. Op de Baroh- man Wuytierslaan, te Amersfoort, reden eenige deelnemers tegen elkaar op, zoodat er verscheidene rijders kwamen, te Vallen. De bekende wielrenner Somers, uit Ant werpen, bleek eexi( arm te hebben gebro ken, terwijl de geïnterneerde Klinkenberg een geheel ontveld been had'. Na door den bij den troep aanwezigen officier van gezondheid voorioopig verbonden le zijn, werd Somers naar het militair hospitaal overgebracht. Van eenige karretjes waren de achter wielen geheel vernield. Diefstal op groote schaal. Door de jxilitie te Vlissingen is aan gehouden een veertigjarige, Belgisch© vrouw, ontslagen huisjuffrouw in het Strandliotel aldaar, verdacht van die:sta. B|ij de huiszoeking in haar woning jLs ais 't ware een halve hotel inventaris in beslag genomen De hoeveelheid was zóó groot, dat twee handkarren noodig wa ren voor het vervoer der goederen paar het politie-bureau. De groote partij hotelgoederen bestond uit lakens, dekens, wijnglazen, servetten, tafellakens, potten en pannen, borden en schalen, enz., enz. Het politie-bureau te Vlissingen scheen herschapen in een wa renhuis. Hevige onwe.dcrs in Duitichland. Uit verschillend© plaatsen, uit Saksen ko men berichten, over hevige onweders, welke eveneens een deel van Bohenien teisteren. In MarkersJorf verloren bij een wolkbreuk, welk© ontzettende -verwoestingen aanrichtte, vier meuschen: het leven. De rivier triad buiten hare oevers en, voerde zelfs ver scheidene huizen mede. 300 man militairen zijn aangekomen om bijstand te verleenajm De Verschillende deden des lands onder vindt het spoorwegverkeer groote vertraging. De Oostenrijksche Noord-Wester spoorweg heieft de dienst ges taakt Do Elbe is bij Aussig in Bohemen /over oen afeland van zes K.M. in een (meer ver anderd. Tal van personlen zijn door den bliksem1 gedood. Oorlogsvaria. Generaal Brusatie, de bevelhebber in Trentino, is gelijk uit een Sief an I-bericht blijkt, bjj besluit van den ministerraad van zijn commando ontzet. Hij' was voor den oorlóg bevelhebber van het eerste legercorps in Turkije en is eerst na >de oorlogsverklaring naar Zuid-Tirol gezonden. Brusatie werd als een der beste generaals van het Italiaausciie leger beschouwd. Dat bij een tegenstander van de oorlogsverkla ring aan Oosten rijk-ïlongarije was, wordt hem in sommige Italiaansche bladen, aan gewreven. Vooral de „Popoio d'Italia" vaart heftig tegen hem uil. Dat de Vereen. Staten flink aan den oor log verdienen blijkt uit de officieele be scheiden over. in- en uitvoer. Sedert de oorlog begon heeft de uit voer met 773.200.000 pond sterling "den invoer overtroffen. In de katoenspinnerijen van Lancashire blijft de toestand tusschen werkgevers en arbeiders zeer 'gespannen. De werkgevers hebben de» eisch van 10 procent loon- opslag beantwoord met een aanbod van 5 procent, 't welk de werklieden hebben afgeslagen. Men verwacht zeer binnenkort een staking. Van de stoep yan de LondenscHe beurs af is Vrijdag een aankondiging voorgelezen, I *m* x 1 1- 1 i 1 1 - 1 1 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2