A. F. van Lissa. 1 ODfs MML zes l: edjes CA RL LO EB z CS PROVINCIALE mm ADVERTENTIES root f80.000.000.- N ederlandsch-Indië Uitgifte in NEDERLAND tot den tas m 99 pCi. 1 eerei ihu s, Casino Variété, Speenhoff s Klein looneel Buitengewone ïnorstelling HET ZAL ftlET CAAH Geplaatst kapitaal f 500.000.-.Eesems 31 Deo. 1915 f 44.108.-. 5 OMicjatiën, Mt plaatsing op Donderdag 8 Juni 1916 Te Koop, een of meer jonge krachten APOTHEEK, HOOGSTRAAT 118 Hollandsche Algemeene erzekerings-Bank Flora-Sïoscoop, Lange Haven 103, Sch edam. 1< JO in Schuldbewijzen aan Toonder groot f 1000.-; f 500.- en f 100.-. De Minister van Koloniën, Th. B. PLEYTE. De Min ster van Financiën, ANT. VAN GIJN. Burget woningen, Te huur gevraagd, J. F. DUPOHT. ÏO Gemengd Nieuws. Opkoop van aardappelon in het veld. In Friesland worden nu niet alleen de cichorei en liet vlas, maar ook al de nieuwe aardappelen opgekocht, om naai- het huiten land uitgevoerd te worden. Voor de nieuw® aanlap pelen wordt per II A. 1000 a 1100. gulden bekaaid, de nsico van den oogst, de kosten van rooien enzrijn snede voor rekening van den kooper. De nieuwe aardappelen zullen dus zeer duur worden, als do Regcering den onbeperkton uitvoer toelaat Do oude. witvleerago aardappelen, die nu nog uitgevoerd worden, zijn in |ie laatste dagen nog duurder geworden; men hetaalt zie nu met 8 gulden Je 100 ,kilo De verbouwers herinneren zich niet een zoo'n hoogen prijs gemaakt te hebben. (lij. v. jd. iQ. Handel en Bedrijf. ROTTERDAM, 29 Mei. Binnenl. granen. Tarwe f 1S.23—18 50, wïntorgerst flS.7519, haver f16 7517. LORREN, 29 Mei. Veemarkt. Aanvoer 632 runderen, prijzen 7/4 3 9/6 4220 schapen, prijzen 8/- a 10/4. Tarwe: NEW-YORK, 29 Mei. Mei Juli 116 Aug. Faillissementen. Uitgesproken G. M. Visschedijk, weduwe van J. Blok huis, zotndor beroep, te Losser. Rechter commissaris: mr. J. L. M. Meckmann; curator: mr. J. P. J. Gewin, to'Enschedé H. Beem, gehandeld hebbende onder de firma ReemPolak, electricien, te Am sterdam, Rechter-coimmissarisinr. Joh. M. Jolles; curatormr. J. IL II Berden Geëindigd: H. Smit, K. Smit en J. Stieelman, te Groningen. G. J. van Parijs, vroeger beurtschipper, te Sassenheim J. J Ccebfergb, vroeger sigarenfabrikant, te Leiden. 1. DerPé, te Leiden. ■O. P. Lindeman, te Alphen a. rj. Rijn 1 A. Zuiderduin, te Leiden. P. Dullaart, koopman, te Hillegersberg Hoogwater te Schiedam. Mei 30 vm, 4.06 ija. 4.22 31 4.44 5 02 luni 1 5.21 5.46 Hoogte van het water op de rivieren. Berichten van 29 Mei KEULEN, 11 u v m 2.50 Gew 0.13 M KOBLENZ, 6u» v.m. 2.60 Gew 0.11 W TRIER, 9 n. t 0.60 Gev 0.02 M DUISBURG, 8u 's morg. 1.16 Gew 010 M LOBITH, 11 u. 's morg. 10.99 Gew 0.02 M Zon en Maan. Zonscpg, Mei 31 4 45 vm ond.g, 3.1 Onm Juni 14.45 9.10 31 Mei N M 9 Juni E. K. ADVERTENTIES. Wij ontvingen heden per telegram het droevig bericht, van het overlijden te Setaarang, 'van on/je geliefde Dochter, Zuster en Behuwd Zuster, Jeannette de Koning, geb. rriJL. Uit aller naam, i A. H. LE. TIJL. 10252 12 Door groote Fabriek in centrum Nederland gevraagd, om deüo op te leiden als TEERD1STIL- LATEUR. Brievlen onder letter Z, aan het Bureau van dit BW. i i 10254 11 Telefoon 369. 3358 10 Laurierkerswater, Oranjebloesem, Vanille, Slemppoeder en Stroop. M«rlet Telefoon l&fk Zooeven verschenen en voorhanden: met Pianobegeleiding. Woorden en Muziek vanJ.P. J. H.'CLINGE D00RENB0S (DE CAISTEB). 1. Het vogeltje op Nelly's hoed. 2. Arm Paatje. 3. Brief van eenBakvisch aan een Bak- sck over de Inkwartiering. 4. Harten met Opschriften. 5. Brief van een ouden Landweerman aan een jongen Landstormen 6. Zijn 7aderlandsche Vlag. Elk nummer met een sprekend titel blad, gefceekend door WILLY SLUI- TER, 1 Prijs p. nummer Veertig Cent. 8175 30 De DIRECTIE der bericht hiermede dat het DIVIDEND over 1915 is vast gesteld op het is vanaf heden betaalbaar tegen gel ee kend dividendbewijs No. 11 bij ARNOLD GILISSEN, Rotterdam, GIL1SSEN Sc Co., Amsterdam, GILISSEN Co., 's-Gravenhage, alsmede ten kantore der Bank. 10251 17 DE VROUW ER WEBELb Mofle-Tijdscinn hij BitnemeBdiieia. DONDERDAG 1 JUNI a.s. (Hemelvaartsdag) en VRIJDAG 2, ZATERDAG 3, ZONDAG 4 en MAANDAG 5 JUNI, met Schitterend Pracht/Programma! in de 10257 20 SCHIEDAM. Bekende Entréeprijzen. Aanvang 8 u Aanbevelend, UE DIRECTIE. W&F" Os zaal is heerlijk geventileerd1 i a6 CL in deze Ciidöoma(and ieder? e bercoodigdbed be£ gebied \?an c het. gebied \?an kieeding en meubileer! contant zu\C ktinner? koopen. OP ZEEF GEMAKKELIJKE VOORWAARDEM ïVerer? vt?ij Cl qIIgS 10256 100 De Koers van uitgifte der in stukken van f ÏOOO.—f 500.en f* ÏOO. zal met ingang1 van 1 Juni a.s. worden gebracht op De Directie, 10230 60 G. MVAN BERGEN WALRAVEN. Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regebj hij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegmeti wordt slechts 2 X berekend. Gevr. voor dir. «f later in kl. stil gezin te Rotterdam een nette Dienstbode, als meid-alleen,zelfst. una. wer ken en bek. met kokeo. Brieven franco onder lett. A A Bureau van dit blad. Tegen September of eerder wordt in klein gezin te Rot terdam een Dienstbode gevraagd - Bovon loon en wasch- cld, reiskosten, ld res Mevr. VAN LUIK, Warando 51. Flinke Jongen gevraagd, voor de bakkerij. Firma IJ DUBBELD. Gevraagd een net Meisje, van 's morgens 9 tot 12 uur, des Zondagr vrij. Adres te bevragen aan het Bureau van dit blad. Gevraagd in klein gezin een nette Dienstbode, omstreeks 18 jaar. Adres te bevragen aan bet Bureau vau dit blad. Nette Slaapgelegenheid gezoebt VOO? werkman. Adres to bevragen aan het Bureau van dit blad. Karpet en Fornuis wegens plaatsgebrek ter over name aangeboden. H. BERGERS, Viscbmarkt 5. Vanaf heden Nieuwe Holl. geweekte Zoutevisch, prachtig blank, 65 ct. per pond. Holl. gerookte PALING, van af f 1.- per pond, enz. Aanbevelend, E. J. VERVOORT, Telefoon No. 82. Hoogstr. 45. als Huishoudster, Winkeljuf frouw, Modiste, Naait, te enz., laati seno annonce in dit blad. Slechts 40 Cent per geheele annonce. ten laste van waarvan opengesteld in Nederland 50.000.000. en in Nederlandsch-Indië 30.000.000.—, Inschrijvingen op deze leening kunnen worden ingeleverd van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur, ten kantore van te AMSTERDAM: De Nederlandsche Handel-Maatschappij, De Nederlandsch Indische Handelsbank, De Nedorlandsck- Indische Escompto- Maatschappij te ROTTERDAM De Nederlandsche Handel-Maatschappij te 'S-GRAVENHAGEDe Nederlandsche Handel-Maatschappij, De Nederlandsch Indische Handelsbank, De Nederlandsch-Indische Escorr do- Maatschappij en voorts: te AMSTERDAE te ROTTERDAM De Amsterdamsche Bank, De Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein Co., Hope Co, Lij Dmann, Rosenthal Co., De Rotterdamsche Bankvereeniging, Wertheim en Gompertz De Amsterdamsche Bank, R. Mees en Zoonen, De Rotterdamsche Bankvereeniging, De "Wissel- en Effectenbank De Rotterdamsche Bankvereeniging; te 's-GRAVENHAGE en in Nederlandsch-Indië tot den koers van 10Ii/4 pCt. ten kantore van DE JAVASCHE BANK te Batavia en al hare vestigingen, DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ te Batavia en al hare vestigingen, DE NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK te Batavia en al hare vestigingen, DE NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO-MAATSCHAPPIJ U Batavia en al hare vestigingen. Inschrijvingsbiljetten en prospectussen zijn bij slle bovengenoemde kantoren kosteloos verkrijgbaar. 10255 190 De stortingen zullen moeten geschieden op een der werkdagen van 23 Juni tot en met 8 Juli 1916. Voor verdere bijzonderheden raadplege men het prospectus. in het Gorzten-kwartier, Vrije bowlen- en benedenhuizen, varieerende huurprijzien van circa f3 tot f3.50 per week. Brieven «ader letter V, aan het Bureau dezter Courant. 10228 11 liefst voor direct, op goeden stand. Huurprijs f 500,tot f 700. Aanbiedingen bjj P. DUPOHT, Singel 62. Telef. Nc 135, 10253 12 ia (Directie: SOESMAN). cooLinrciiiL. BOTTERDAB. TELEF. 8400. NAP DE LA MAR's Operette Oezelscliap Heden- en morgenavond laatste voorstellingen van I. Juni en volgende avonden: De Dameswaarbij optreden o a.De Heeren Mevr. JULIA CUYPERS w. HUNSCHE DE BOER—VAN RIJK. L. VAN DOMMELEN. CAROLINE v. DOMMELEN, enz. enz. POOLMAN Jr., De Heer en Mevr. SPEENHOFF In hun nieuw Pracht-Repertotre. Prijzen der plaatsen fl.45, fl.15, f0.90, f0.60 en f0.25. Eiken vond zu en worden opgevoerd Brie één-acters van SPEENHOFF, afgewisseld door Monologen. 1202 65 ■EimLVAARTiBAL (OOVDERDAO) ten i ure MATISDÉE met medewerking van alle Dames en Heeren. Aanvang der Avondvoorstellingen 8.16 uur. "s. 5 pCt. GELDLEENING AMR AAN I! ET 5RK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4