De oorlog 69"" Jaargang. Woensdag 31 Mei 1916. No. 15154 Eerste Blad Het al te góede hart. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaalVoor Schiedam en VI a ar din gen £1. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaarditigon 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. BureauLange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentién: Van 1—6 regels fl. 0,92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letter» naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeclige voorwaarden. Tarieven Inervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine atTvorfeufiëii opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, Lij vooruitbetaling aan le-t Bureau tc voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende uuirmei» opge geven, slecht» 2 maal berekend. 9 Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Donderdagavond verschijnt de „Schiedamschc Courant" wegens den Hemelvaartsdag niet. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien hét' vferzoek van: lo. de N. V. NEDERLANSCHE DISTIL LEERDERIJ EN FLESSCHENFA BRIEK, VOORHEEN DE FIRMA HERMAN JAN SEN, om vergunning tot hél uitbreiden ba rer glasfabriek aan den Noord.vestsingel 37, kadaster Sectie IL-nost 754 en "7614 door bijplaatsimg van een stoommachine vant 25 P.KV drijvende een steenhreker en kollengang en; een stojommaehine van 35 P.K., drgVerade de bestaande compres sors; 1 2o. R. HjOFMAN om, vergunning tot hel oprichten van een 'zakkenklopinrichting in het pand West vest 106, kadaster Sectie C, no. 1228, toet een gastaojtor van 2 P.K., drijvende ,een zakkenklopmadiin'e. Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doem te weten: dat voormelde verzoeken/ mot de bijlagen op do secretarie djer gemeente zijn ter visie gelegd; dat op Woensdag tien 14cn Juni a.s., desl voormiddags tem HVz ure, ten raad- huize gelegemlieid 2al worden gegeven oto> bezwaren! tegen het toestaan van' die ver- zoeken in te brengén* en die mpjideling of 'stohriftelijfc to|e le lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, ken- nis kan worden genomen; en dat Volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge- Volge de Kinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet toot het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hun be zwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan tafkondigin'g geschied, waar het behoort, den ES lea Mei 1916. Burgemeester en Weihouders voornoemd, AL U. HONNERLAGE GRETE. 1 1 De Secretaris, i V, SICKENGA. Roman naar het Duitsch van Marie Diers 11) 'Zij lichtte hem van boven bij. Hij keek nog eenmaal omhoog. Hij nam haar beeld met zich in zijn eenzaamheid. De diep donkere oogen, die hem van onder de rechte wenkbrauwen kalmeerend toelach ten, dien ietwat korten, stompen neus. Het had Voor hom een. bekoring, die hem het verstand benam, dit bruine gezichtje met de merkwaardig ver van elkaar staan de oogen, den snrekenden mond met de prachtige, gezonde tanden. Reeds wanneer zij 'als kind lachte, had hij altijd ge dacht: „Mond Vol tanden." Nu dacht hij dat dikwijls nog. 'Hij ging naar huis. In den donkeren, nevelachtigc-n winteravond danste liet gt ziehtje in al zijn lieftalligheid en zijn greintje opbewluste eigenzinnigheid voor hem uit Er was daarin zooveel zonni ge warmte en zooveel kéele ontoeganke lijkheid. Een lied Van Heyse, zijn afgod uit den tijd toen hij in do hoogste klasse .van 'it gymnasium zat, speelde hom door *t hoofd: 1 f M i(Onschuldig als een kind door 't leven; En ook harteloos als een kind." De faam1 had ten opzichte van dok'ter Hiinefeld's uiterlijke omstandigheden niet Maken privaten en ramen school C. B|urgemeester en Wethouders van Schie dam; zijn voornemens op Donderdag 8 Juni a.s., 's namiddags 2 uur, ten Raad hui ze aldaar in het openbaar aan lo besteden: Het wijzigen van privaten en uri noirs, het plaatsen, van fontein- hakken en het maken cn plaat sen van raamkozijnen en dakra men in de Gemeenteschool aan de Lange Nieuwstraat. Bestek met teekening vejkrijgb'aar tegen betaling van £0.50 aan het Bureau van Gemeentewerken, Korte Haven 33. De op zegel geschreven, inschrijvingsbil jet ten moeten vrachtvrij worden ingeleverd in de ten Rnadhuize aanwezige gesloten bus. Aanwijzing alle werkdagen aan het Bu reau van Gemeentewerken van 0'/e1 uur voormiddag. BUITENLAND. Tan het Westelijke front Duitsch legerboricht. Levendige vuurgevechten hadden plaats op het front tussahen het La Basséekanaal en ALrecbl- Ook Lens mei omgeving werl beschoten. Bij Souohez en, ten oosten v.ui lahurc mislukten zwakke Fransche aan- Vallen. Toenemende actie in den sector van hoogte 304 tot aan de klaas. Ten zuiden ,van liet Raven- en Cumièresbösch. verover den do .Du its die troepen de Fransche stel lingen tussdien den zuidelijken top van den Mörthomme en het dorp Cumteres over de gejhecle uLtgebboidheid. In onze Iran-ten vielen 35 ongekwetste 'officieren, o. w. eenige stafofficieren cn 1813 man. Twee tegenaanvallen hij het dorp Cumièies wer den afgeslagen. Ten oosten, van de klaas verbeterden wjj door plaatselijk voortrukken, de pas ver- (Overdo linie in het Thiaumcmtbbs-cih. Het vuurgevecht werd hier bij' afwisseling zeer jtevig. Onze vliegers bombardeerden met succes een eskader van torpedobootjagers voor •Os ten de. i Een Engelsdié tweedekker stortte in een luchtgevecht bij St. Eloi. neer cn werd door artillerievuur vernield. Franseh legerboricht. Van gistermiddag: Aan den linker Maasoever wenl het bom bardement gisterenavond veel heviger lus scihen Morthommo cn Ccmières. Kort_ daar op dieden do Duitsoh'ers een allerheftigsten aanval op onze stellingen in dézen sector, waaraan een' pos aan Wet front gekomen divisie deelnam. 'Alle Duitscthe aanvallen op de oostelijke hellingen' van den Moit- gelogen. Ilij Was werkelijk een oud wrak. Hij veilde weinig, zijn kleine kring van patiënten stelde hem daartoe ook weinig in de gelegenheid en hij dronk om zijn groote mismoedigheid, den jammerlijken weerzin van het leven niet ie voelen. Maar als Blob Andreas, en velen met hem, hem voor onkundig verklaarden, dan was dit toch overdreven, liet was een van die vele, onverschillige oordeelvellingen over een verongelukt niensch, waarbij niet gevraagd en bedacht, wordt, wat hij heefl geleden. Rotluie was dikwijls verbaasd, toen zij nu langzamerhand een inzicht kreeg in dit verliederlijkte bestaan. Het viel haat in de spreekuren niet Ireelemaal zoo moei lijk als zij had vterwacht, de herinnering aan die hij haar vader verschilde daar van tc zeer. Toon was het een voort durend heen en weer loepen geweest, de voordeur stond niet stil, de deuren klap ten open en dicht, men had kunstgrepen moeten aanwenden om altijd met den toe gemeten tijd rond te komen. Hier wa ren geen kunstgrepen noodig. Om acht uur kwam een patiënt aangesukkeld, Cen liederlijk gezel, die cen gat in het hoofd had en dat verbonden wilde hebben. De k'rachlelooze handen van den dokter beef den daarbij, ofschoon hij nu, 'ter ©ere v|an Renate, nog geen druppel alcohol had gebruikt. Het was ©en treurig pogen. Renate kwam hem onwillekeurig met een paar vlugge handgrepen te hulp. De ha- velooze kerel, die haar foezel rook, ver kocht mallepraat Maar Renate was aar. den toon der* alleronderste lagea gewoon en daarvoor niet al te gevoelig. Docli ,1 iomme, waar Fransche linies liggen, liepen dood in hot Fran's oho vuur, Meer oostelijk, in de omgeving van bet Caureêfebosöh, moesten de Duitschers, na herhaalde vergeefse,he pogingen, waarbij zij zware verliezen leden!, terugtrekken ten zuiden van' de -weg Béthinoourt-Cumières. lAan den rechterflank der Franscken kon den de Duitischers, ondanks hun herhaal le pogingen, de Fransehen niet verdringen van den zuidkant van het dorp Cumières. De beschieting duurde den geheelen nacht voort. Op den rechteroever zeer hevige artillc- rie-aotie ten westen van het fort Douau- toont. Op hef Engelsahe en Belgische front vrij levendige artillerie-beschieting. Tan bet Oostelijke front. Duitsch le ge rbe richt I Ten zuiden van Lipsk doden Duitsohe troepen een aanval over deJTsjara en var- melden een Russische blokhuisstelling. 'Oostenrijksch legerbericht. Levendiger artillerie-gevechten, vooral taan het Bessarabische front en "in Wofny- nië. 1 Overigens geen bijzondere gebeurtenis- "sen. Russisch legerbericht.. In den nacht van 29 Mei trachtte de vijand, na een arti.MeiistiscJie voorberei ding, tot een aanval over te gaan, "hij; werd echter door het v'uur der Russen terug gedreven naar zijn loopgraven. Vijandelijke vliegers wierpen' eenige bom men op hét station kan Wileyka cn het dorp Woystom, ten noordwesten Van het station van Wileyka. i In Gahcië in de buurt van het dorp Gbjadki beschoot do vrj'and lievig met licht en zwaar geschut, Bommien- en mij'nenwer- pers de Russische ioopgravën en Region daarna een "infanterie-aanv'al. Na een "Rus- sisclion voorpost teruggeslagen te liebhen, liet hij' ftvec Russische mijngangen, che nog nieit gehfeel en al „geladen waren', uiteeu- springen. Toegesnelde Russische verster kingen wierpen in een tegenaav'al de üos- 'carj'Kers uit die Russische loopgraven, die zo haddten bezet, èn herstelden den' oiitfon toestand. Ton noordoosten vim' ZéLedno, ten noor den van Butsehalsche, trachtte een sterke vijandelijke afdeeling de Russische loopgra ven te naderen. Zij' weid. echter ontvan gen met geweervuur en handgranaten en trok terug. Tan bet Zuidelijke front. 0 o s t n r ij k s c h legerbericht. Gisteren (Maandna) viel hot pantserfort Punta Coihin in handen der Oostenrijkers. Ten vesten van A re ie re- forceerden Ooistenrijksch-Ilong.wisclic troepen den over gang over de Posma-beek en daarna maak ten zij zich meester van de hoogten aan den zuidelijken oever. Vier hevige aanvallen der Italianen op do Oostenrijksch-Hongaarsche stellingen ten zuidenvan üBHhilo weiden afgeslagen. zulk een mate van oneerbiedigheid jegens den behandelen den arts had zij nog niet bijgewoond. Zij vertrok echter geen spier, deed alsof do man Chineesch had ge sproken en sjechts do dokter "mompelde zo-o iets als cen berisping, want" hij Was het niet met zichzelf eens, of hij den vent torechtzetten of Nate's voorbeeld volgen moest en doen alsof hij niets had gehoord. I Toen do patiënt vertrokken was, keek IïünefcJd haar jammerlijk aan. Zijn slap pe wangen beefden en de randen van zijn oogen werden nog rood er. Zijn luidruch tigheid, Waaronder hij zijn' diep in zijn hart zetelende meening omtrent zichzelf had verborgen, had hem nu geheel .ver laten. Renate voelde pijnlijk in haar eigen gemoed zijn ellende en schaamte. Zijdeed alsof zij niets merkte, alsof zij alles ge woon en in orde vond. Zij liep .heen. en weer', ruimde het een en ander op, deed een raam open en sloot dat weer. Haar opgewekte bevangenheid kon hem echter niet geheel misleiden. Hij was toch nog verstandiger dan men meende. Hij richtte zijn zwaar lichaam uit zijn stool op, plaatste zich voor de boekenkast als of hij iets zocht en streek met een ge- kleurden zakdoek over zijn roodgerande oogen. Renate ging naar het aangrenzend vertrek, ©en smal, langwerpig kamertje met een onuitsprekelijk schamele elegan tie. Dat moest zekér mot zijn pluche ameu blement, zijn stilstaande pendule en de met stof beladen portieres, Hiinefeld's sa lon voorstellen. Hier ondernam rij1 het, waarbij zij de portier-es yoorloopig toet rust liet, de stof Van,' do, meubels gn' 11 a 1 i a a n s c h 3egerhrri_chf Aan bet geheel© front is de Ion-tand in het algemeen onveranderd, behalve in RosinaBloven-Astico-zone, waai at-.oun (Maandag) reeds de voorteek ene'! \<m »L* hervatting van het offensief te b oi< ik-n waren. In het Lagarina-dal en den fa-t.h.o -e< tor krachtig© actie van do Imutoi/ij Uciw artillerie. Het drukke transportveikeei van den vijand werd belemmerd dooi het vnui der Italianen, Ten zuiden van de Posma deed de vij and, na een krachtige artilleiisfi:,! he \ooi bereiding, een aanval in de richting riog li di Campinilia en den berg Pri.ifor.a. Na een hardnekkig gevecht hieven de Ilali aansche troepen meester van die .-tellin gen. Op het Asiago-plateau en in het Sugana- dal activiteit van verkenningsafdeelingen. De vijandelijke artillerie is begonnen met de beschieting van Ospedalctto. In d© Tofana-Zjono aan den Benen-Bul werd een klein© aanval van vijandelijke infanterie afgeslagen. Op de noordelijke hellingen van den Mont© San Michaele werd door de ont ploffing van ©en krachtige mijn een lang stuk lo-opgraaf van den vijand vernield D© strijd in Zuid-Ti rol. De oorlogscorrespondent van ihi „Nette Frcie Presse" meldt uit hel O.-11. ooi- 1 ogsperskWar l i e r Door d© in de laatste .lagen verover d© Italiaansche stellingen heblicn de Oos- tenrijksch-Hongaarsche troepen hun from ten oosten Van de Val d' As»a uitgebreid. Na do verovering van de versterkingen aan den Monte Interotto on de versterkte stellingen hij Can ©va was het lot van den sector van Asiago bezegeld. Eveneen- maakt© ook de aanval aan den zuid el ij ken oever van de Bicwen-Po si na vorde ringen. Deze binnen twee weken bereikt" vorderingen zijn cen on gee venaarde pre» talie. Het jn den aanvang van ons <>f fensief in officioelc Italiaansche berichten als hoofdlinies van verdediging genoemde front Arsicro-Asiago, waar de Italianen den eigenlijken tegenstand zouden bieden, is door d© O os tenrijk' - c li-I I ong aa rs ch e tio-e- pen doorbroken, zoodat Cadoroa de vol komen nederlaag in deze aam alsplta-e niet meer kan ontkennen. Met hel, oog op d© tol dusver zoo snol bereikte resul taten mag nu de eerstkomende dagen op een matiging van hel aanval slem po v oi- den gerekend, daar voor het sue! opruk kende leger do aanvtulhg van munitie en levensmiddelen-voorraden, vooral in het bergachtig terrein, met groote bezwaren gepaard gaat. Van d© belachelijke snuisterijen aE te ve gen, di© op den schoorsteenmantel en étagère stonden. Om half tien kwam er weer eva pa tiënt. Een arbeidersvrouw! met een kind, Welks hoofd met ©en dikke korst was licdekt. Toen: zij Renate zag, Icon zij zicli niet inhouden. „Is d© juffrouw nu hier bij' u? Wel, dat is nu eens mooi, juf frouw]. Dat moet mijn man toch dadelijk in d© fabriek vertellen." Hiinefeld's han den: begonnen nog meer t© heven. (Hij dacht zieker: het succes komt nog siiel lor dan ik verwachtte. Mn ar het had er hu 'véél van' alsof hij zich over zichzelf schaamde en lievfer vendor succes Wilde voorkomen. Liever onopgemerkt langzaam in het slijk! wegzinken, dan nog zoo'öv morgen onder diezelfde heldere, jonge oogen zijn werk- afhaspelen. Het geschiedde werkelijk, zooals hij ge dacht had. De .toeloop vermeerdenlo en nu kwam af en toe weer iels, dal (Re nate in vterbaaing bracht. Het scheen menigmaal alsof er plotseling een dikke stoflaag van den geest van haar armen dokter afviel, cn er een blik semstraal door heen schobt. Ilij verkon- digjdigd© vlug en op zekéren toon diag nosen, die haar doden versteld staan en maakte af en Koe een opmerking togen haar, Welke een scherp, goed Verstand verried. Ja, af on"" toe was er zelfs iets geniaals in- rijn voorsehrften. Was dat toeval Zij geloofde- van nicL Zij zag dan in de doffe, wazige ©ogen iets schitteren, dat als uit cen verbor gen", innerlijk levten te voorschijn kwam. Maar als rij wild© Vasthouden, dan ver- Tan het Balkanfront Duitsch legerbericht. Do DuiUch Bulgaareche -strijdkrachten bezetten, teneinde zich te beveiligen tegen om blijkbaar voorgenomen overval v.ui de Entente troepen, du belangrijke Rupeluiigte aan de Ötroema. Uns overwicht dwong de iuakk© Griekse he afJeehiigen te w ijken. U\©ug-jns verdun de Griehschc souiereme rechten get-eiitteJigd. L© Bul gaar» che opmar»cb. Hol „IleiTagebl. vemeemt Ma Lu--, g.tno uil rialoiuki. dal het doel van jiet lHtl»<miSt hu offensief nog niet duidelijk is. De Bulgareu handelen echter in. volkom «n tneieeitotemimng met Griekenland, want tc cmUauimng vage het iort liupei en vaa ac- cnenge stellingen df-oi de Grieken. zoomt—I de overgave aan. de Bulgaren volgden op uitiiukkelijkun hi=t van de lege-eiuig tc Athene. D© Buigaren bezetten volgtm ut'ieieei© berichten m hot dal van ito mroenia laehalv© den nas van Doinnhissar em liet fort Rapel. dat riefre» Boheeisoht, ook nog hel fort Dragohn ut do (dorpen t'elune ©11 Spatovo op du beide oevers (viui de door de Frausciien vermei Ie brug van Dfimulussar. Wijders heBhen d© Bulgaren, u-uk d© nieuwe houten biotg bezet. Uttper- trouu hare bron u orden grooto BuigaamcJio tio©iK-nbevv«ni!ngea, gemeld, m de ^treek tus- sthen Oxüar en X.uitlu cn tevens vooibe- ïeAlende maatiegeien op d©n linkeroever van de nVier Nestos. Dit :-Ji'jnt er (Op te wijzen, om op Gri©k»eh grondgebied te koiii©ii ion om Kavvala te kunnen bezetten. Het Gneksche Jegcr. tlat nog m hot (dal van de htroenia ns, heeft opdracht ontvangen om terug le trekken cn om zich jtuisehaa Drama en Kavvala te ooncentieeren. Het „Petit Journal" schrijft: Itet dal van do rit roeit ia, waai ut de ,B ui garen door bun stouten en onverv achten .lanriag hel noordelijk gedeelte m bezit heb ben genomen, is d© weg die. den jnd,ringer m staat stelt zonder groote bezwaren dejzeo t© bereiken en elke verbinding tos-unn, Siüouiki <"u Kavvala af t© snijden. Door (do bezetting van do g,rensforten, vooral dat van Rupel, 'L welk den nauw en pas be- hcvrachl. waardoor de weg Deinithissir S©rros loopt, zijn de Bulgaren heer cn niDasloj' over do spoorlijn Salo-iukiKa vvala geworden, ill© 80 K.M. lange vv eg (die 'do Bulgaren nog van do baai van Urfano si beidt, loopt doo.r ©en zeer rijk gebied. Üe Servisch© troepen naar Salomki.. In den Fra.nschen ministerraad de-el'1© admiraal Lacazo gisteren mede, datil© over brenging der Senisclre troepen van Korfoa muir Sajomki gelukkig ten einde is gebraelit. iPij las ©en brief voor, dien dekroonprins va.rt Servië aan hem hal gericht, waarin liui-d© wordt gebracht aan de Fransche ma rine voor de schitterend© wijze waarop het iransporl onder leiding van admiraal Uuey- don is 'gQ^chied. 1 lil Oost-Afrika. Engelsc.li 1©gorhe richt,1 Northey, de bevelhebber van de Engelsch© dvveen het veer en werd hij ongeschik ter ea onbeholpener dan ooit. Eens hij liet slofafneincn vond Renate in een pluche album, dat onder stof be dolven, op een' tafeltje had gelegen, ecn_ portret van haar dokter uit zijn jonge jaren met corpslint en muts. Zij zou hem niet herkend bobben als niet de lil tec- ken s in zijn gezicht haar opmerkzaam hadden gemaakt, daar zij precies <len'- zclfdon, ietwat opvallenden vorm vertoon den,. Zij., stond diep getroffen. Zou hij dat wei kei ijk zijn? Ja, lnj Was 't. Op den achterkant stond: Aan mijn lieve Mi la van haar Ernst Ilü- nefeld eu heel klein daaronder, ,-,dat zij wat vaker aan hem denkt." Hei was eon mooi portret. Een kil ip- pc, vrolijk© jongen met verstandige oogen. Maar dien zwakken trek om mond en kin had hij toen reeds. Renate legde het portret weer stil op zijn plaats, 'Haar bait Was geheel bewogen. Dit arme por tret, dat zoo vol jeugdige blijmoedigheid weggeschonken en daarop waarschijnlijk te ruggegeven was (uit koelheid, uit ©en gril, uit werkelijk© teleurstelling in zijn per soon wie kon het zeggen) sprak ©en duidelijk© taal. Misschien lag hier d© oor zaak van des dokters ontaarding, mis schien ook ergens anders. Wie zou dat nu nog willen uitvorschcn? De treurig© toestand was er nu eenmaal En hij' was vroeger, niet onkundig geweest, misschien knapper dan menig ander, die nu hoog in aanzien six>nd.; i U (Wordt vervoïgdli SCHiEDIllSCHE [ICHIRANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1