De oorlo; 69"* laargang. Vrijdag 2 Juni 1916. No. 15155 Het al te goede hart. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs pear kwartaal: Voor Schiedam en V'laardingen £1. 1.25, franco per post 1.C5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. 'Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels f!. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan liet Bureau le bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan hel Dufeau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND, Groote zeeslag. De Duitsche admiraliteit meldt d.d. gis teren De Duitsche vloot kwam den 31sten Wei in gevecht met het aanzienlijk sterkere grootste deel van de Engelsche vloot. 's Middags en 's nachts ontwikkelde zich tusschen het Skagerak en '.iorns-rif (ter- hoogte van Blaavands-hoek, op de Zuid westkust van Denemarken) een reeks zware, voor ons succesvolle gevechten: AVij vernietigden, voorzoover ons bekend is, het groote slagschip „Warspite" (28.500 ton), de slagkruisers „Queen Mary" (30.000 .ton) en de „Indefatigable" (19.050 ton), twee pantserkruisers, blijkbaar van de „Achilles"-klasse" (13.750 ton), .een klei nen kruiser, de nieuwe torpedoboot-vernie- lers „Turbulent", „Nestor" en „Aalcaster", een groot aantal andere torpedoboot-ver nielers en een onderzeeboot. Nog een groot aantal Engelsche slagschepen heeft zware averij. Zoo is het groote slagschip „Marl borough" (28.000 ton) door een. torpedo getroffen. Aan onzen kant zijn de kleine kruiser „Wiesbaden" en liet slagschip „Ponnnern" (13.200 ton) door den vijand in den grond geboord. Het lot van den pantserdekkrui- ser „Frauenlob" (2700 ton), en van en kele torpedobooten is tot dusver nog on bekend. 1 1 I .f j ,['t |fjj§j|| De Duitsche vloot is heden in onze haven binnengeloopen. Een later officieel bericht uit Berlijn meldt nog: Volgens betrouwbare waarnemingen is een groot aantal Engelsche slagschepen door ons scheepsgeschut en de aanvallen van onze torpedobootflotilles, gedurende den, slag 's middags en 's nachts, zwaar bescha digd. Zco is ook het groote- slagschip „Marl borough" naar .het getuigenis van ge vangenen door een torpedo getroffen. Verscheidene van onze schepen hebben een deel yan de bemanningen- der gezonken vijandelijke schepen gered, daaronder de twee eenige overlevenden van de „Indefa tigable". Aan onzen kant is de kleine kruiser „Wiesbaden", overdag" door het 'vuur van den vijand tot zinken gebracht; 's nachts werd de „Pommeren" door een torpedo schot" in den grond gehooid. Over het lot van de „Frauenlob", die vermist wordt, en van enkele torpedobooten, die nog niet zijn teruggekeerd, is lot dusver niets he kend. Van Engelsche zijde was hedenmorgen nog ,geen bericht over dit gevecht in ons bezit. Van belang zijn nog de volgende cijfers over de hierboven genoemde schepen Roman naar het Duitsch van Marie Diers 15). Naarmate ;de kring; van dokter's patiën ten, ter wille van Renale, uitbreidde, kreeg zij meer te doen. Er verschenen families van gegoede handwork's- en kooplui, die het er om te doen was, Renate jvo.or het waken 's nachts of tot verpleging bij de kinderen te hebben. Ook een hoofd onderwijzer, wiens vromv veel itan aslh- matische verschijnselen leed en die zich vroeger zeer minachtend ,over Bünefelrl had uitgelaten. De oude tijden keerden in zekeren zin voor Renate terug. Ook in het huis, waarin Hünefeld woonde, was beneden een luide bel, die nu d.ikwijls .weerklonk. Meermalen als voelen de trap opstrompelden, kreeg Renate plotseling 'n steek in 't hart. Zij1 moest zich dan ge weld ïtaU doen. -om kalm haar hulp te blijven, verleenen. In het eerst, toen* nog niets herinneringen aan haar voormalige werkzaamheid opwekte, was hel haar ge makkelijker gevallen' dan. nu. Maar dei overvloed van weik', die zich plotseling aan haar opdrong, belette haar toch te veel na te denken. Zij was dan dikwijls zoo moe, dat zij niets meer dui delijk. voelde. Haar vader had haar met oordeel ontzien. Hij had nauwkeurig haar Werk en' haar rust afgebakend. Hij zou Jiaar nooit zoo lang en zoo herhaaldelijk De Engelsche dreadnought „Warspite" meet 27.500 ton. Het schip draagt acht 37.5 c.M. stukken, twaalf 15 c.M,. stukken on vier torpedo-lanceerbuizen. De „Queert Mary" behoort tot de Lion- klasse. meet 26.000 l/A De 'bewapening bestaat uit acht 32.5 c.M. en zestien 10 c.M. stukken, benevens drie torpedo l:m- ceerhuizen. De „Indefatigable" is een slagkruiser, gebouwd in J909; zij meet 18.750 ton. Bemanning: 800 koppen. Bewapening: 8 30 c.M. en zestien 10 c.M- stukken, bene vens drie torpedo-lanceerbuizen. De schepen van de Achi lies-klasse meten 13.550 Ion. Bemanning: 700 koppen. Be wapening: zes 22.5 c.M. en vier 16 c.M. stukken. Drie toipedo-lanceerbuizen. De „Marlborough" (beschadigd) is een dreadnought, gebouwd in 1912. meet 25.000 ton, bewapend met tien 32.5* c.M., üva.ijf 15 c.M. stukken en vier torpedo-lanceer buizen. De „Turbulent", „Nestor" en (>Aleaster" schijnen nieuwe schepen te zijn, die niet in de gepubliceerde vlootlijsten voorko men. De „Pommern" is een pre-dreadnought, gebouwd in 1905, en meet 13.200 ton. Be manning 700 koppen. Bewapening: vier 27 c.M., veertien 15 c.M. stukken en zes to r pedo -lancee rb'uzen. De "„"Frauenlob' (vermist) is een krui ser van 2700 ton, gebouwd in 1902. Be manning: 264 koppen. Bewapening: tien 10 c.M. stukken en Twee torpedo-lanceer buizen. De „Wiesbaden" komt in het Taschen- bueh der Kriegsflotten van 1914'15 nog niet voor. Van tiet Westelijke front. Duitsch legerbericht. Ten noorden en zuiden van Lens heersch- le ook gisteren een levendige artillerie- bedrijvigheid. Links van de Maas gingen de Fransehen avonds met aanzienlijke strijdkrachten tot den aanval over op den Morthomme pn de hoogte van Cauretles. Op de zuidelijke helling van den Morthomme gelukte hel hun, over een uitgestrektheid van circa 400 meter in onze voorste loopgraven vasten voet te krijgen. Overigens zijn de herhaal delijke aanvallen van den vijand onder zeer zware verliezen afgeslagen. Rechts van de Maas wei-den de artille riegevechten voortgezet. Ten oosten van de Boven-Sept drong een Duilscho verkenningsafdecling over oen breedte van circa 350 en een diepte van 300 meter de Fransche stelling binnen; zij keerde terug met gevangenen en huil. Een Engelsche tweedekker werd ten wes ten van Combrai in een luchtgevecht neer geschoten. De inzittenden (officieren), die gewond waren, werden gevangen genomen. In het Fransche communiqué van 29 Mei 's namiddags wordt beweerd, dat den 2Sen vijf Duitsche vliegtuigen door Fransche vliegers en het afweergeschut verhield zijn. Wij houden ons sedert lang niet moer bezig met het rectificeeren van de 'berichten van den vijand, doch' willen, waar het liïer om de prostaties van hel jonge vliegwapen betreft, de opmerking maken, dat noch op achtereen hebben laten waken. Hünefeld kon dat niet, hij kon Inict eens alles overzien. Zijn ho-ofd was daar te zwak' voor. De toeloop wekte hem echter wel jwaf op', hij' Was dikwijls heel mon ter en ondernemend. De goede diagnosen en de snelle intuïtie in de behandelings methode kwamen telkens terug. Maar daar- tusschen sliep zijn geest weer volkomen in. Voor Renate geneerde hij zich niet meer. Ilij had ook vrijwel vergeten, dat do toe loop eigenlijk' slechts haar gold. Somtijds wanneer hij totaal suf was -of zich een roes had gedronken, nam zij hem zonder iets te zeggen verbandmiddelen, instru menten, menigmaal zelfs de pen voor het schrijven van recepten uit de vingers, wijl zij merkte, dat hij in 't geheel niei had begrepen, wat er aan de hand was en oen Tecept zou schrijven, dat niet paste. Hij noemde haar dan schalks zijn slecht geweten, maar deze schalksheid was oor zaak, dat hij een nog slechter figuur maak te. Het was immers niets andeis dan een bespotten van zijn eigen onwaardig heid, wat pijnlijk! .aandeed. Mevrouw Gropius was intusschen ver huisd. Dat was gebeurd, toen Renate nog meer tijd had en in haar vrije uren kon helpen. Haar moeder had het ook zoo ge schikt, dat in dien tijd het meeste werk moest Verricht Worden. „Ik ben te zeer van streek en Renate is jong. Voor jon ge menschen, is dat alles niet zoo erg." Bob Andreas kwam. zooveel hij kon om te jielpen, Inpakkers had men niet in genoemden datum, noch in de voorafgaande week een Duitsch vliegtuig door toedoen van den vijand verloren is jgegaan. Fran sc h legerbericht. Van Woensdagavond: Op den linker Maasoever Vond een hevig bombardement der zware artillerie plaats in de streek van Avocourt en heuvel 304. In den namiddag namen onze troepen een zwaar versterkt Duitsch werk o'p de zuid westelijke helling van den Morthomme. Zij maakten daarbij 220 gevangenen en ver overden zeven machinegeweren. Een verrassende aanval gisteravond op de zuidoostelijke helling van den Morthom me ondernomen, bracht 25 gevangenen in handen der Franschen. Op den rechter Maasoever heerschte groote artilleriebedrijvigheid tusschen de ri vier en het fort Yaux. Van gistermiddag: Op den linkeroever van de Maas duurde het bombardement in den loop van den nacht met groote hevigheid in de geheele streek van den Morthomme voort. Een aanval, gisteren tegen 8 uur 's avonds tegen de Franschen stellingen op do oostelijke hellingen ondernomen, werd door het vuur der Franschen volkomen verijdeld. Op den rechteroever nam ,de artillerie- strijd ten westen en ten oosten van het fort Bouaumont een uiterst lievig karakter aan. In den nacht van den 31en Mei op den Ion 'Juni wierp een Fransch' vliegtuig-eska der een twintigtal bommen op de stations van Thionvillc en Auilun-le-Roman en vijf tig bommen op het ravitailleeringscenlrum Azalles. Van het Engelsche en Belgische front is niets te melden. Van het Oóstelijke front. Duitsch legerbericht. Toestand onveranderd. O os ten r ij k s c h legerbericht. Onze stellingen in Wolhyniü hebben gis teren weer verscheiden, uren blootgestaan aan het geschutvuur van den vijand. Dies nachts kwam -het herhaaldelijk tot voor postengevechten. I Ook aan het front in Bessarabië houdt (de bedrijvigheid van den -vijand aan. Russisch logierbericht. Aan het geheele front is het artilleriege- vceht voorlgezet. Tweo van onze luchteskaders hebben aan vallen gedaan, op punten achter de vijande lijke linie. Een van die eskaders uit izes vliegtuigen bestaande, heeft de streek hij hel dorp Soly, ten noordwesten van Smor- gon, gebombardeerd. Hot andere eskader, 14 vliegtuigen sterk, heeft hommen gewor pen op het station M.movils aan den (Spoor weg van Sarny naar Kowel. In het (eerste) geval werden 48 hommen geworpen, in liet andere geval 66; het waren brandbommen. Niettegenstaande liet zeer lievige vuur van don vijand zijn al deze vliegtuigen (on beschadigd teruggekeerd. Van het Zuidelijke front. De toestand. Hol eerste gedeelte van liet Oostenrijk'- sche o-ffensief in Zuid-Tirol' is thans af go- do stad, zo zouden do dokters vrouw, die nu alles zeer nauwgezet uitrekende, ook te duur zijn geweest. Men kon er den noo-.ligen tijd voor nemen en men had immers jonge handen ter beschikking. Voor JBjob was dit alles een pijniging zonder eind. Hij zag Renate van het, uil het diepst van zijn ziel gehate werk komen en dan dadelijk weer geplaatst voor bezigheden, die zeer vermoeiend en kwel lend waren. Hij zag haar stiefmoeder slechte in schijn bezig! zijn. Die liet alles netjes liggen totdat Renate kWam en vergenoeg de zich dan met „toezicht houden", met afkeuren en noodeloos gepraat. Zij was verstandiger dan het meisje, och ja! Zij overwerkte zich niotl En Renate, dat kind, dat ontzettend domme kind, liet zich al- los op den hals schuiven en deed als het kon nog meer dan men van haar verlangde. j Zij luisterde ook niet naar hem. Het ergste van de zaak! was, flat hij veel lo veel had gezegd, nu .had hij allen) invloed op haar verloren. Zij beschouw de hem nu reeds als een brompot van beroep, naar wiens eeuwige herhalingen men in 't g«heel niet meer .luistert. En het werd nog steeds erger. Drie phasen van haar verzet jegens hein maakte hij door en elk' bracht hem lot nog grooter wanhoop. In het eerst had zij gelachen en hem, vriendelijk gesust. Toen werd zij doof en onverschillig, als 't ware afgestompt te genover hem. Luisterde óf in 't geheel niet óf gaf halve, verstrooide antw,oor- sloten met (dan val der loeide Italian niche versterkingen Asiago en Ai si-rra Ji1 door de strijdkrachten van Aart-hei log Eugenius veroverd zijn. Behalve .tez- t\uv belangrijke vestingen zijn ook tal van strategische punten m Do-temijka In- handen gevallen. De Oosten njks.tree pen, die Dinsdag de Posina I- e\ ln-1 den overschreden en d tn I *kji oever-hoogten laadden - bezet, zij i th.ui- opnieuw voortgedrongen en hclh u den Monte Priafora vermeedcu\l. ten zuilvre- ten van den sector van Arsif-vo. Het front der Oostenrijkers van Asiago tot Ardere is thans aaneengesloten, van den Va! d'Assa langs het pantserwerk Pimta Ccrbin. Jtet bij den aanvang van hel Oostenrijk-whe of fensief door de Italianen als ho.'fjwcr standslinio aangekondigde fiont Airiero Asiago, waarop de eigenlijke tegenstand der tder Italianen plaats zou -vinden, is thans doorbroken. En het is te voor zien, dat de Italianen hun stellingen op fd m Monte Pasubio, in het gebied tusschen d- As'ioo en ide Lëno zfdlei moeten ontniinr n. daar zij anders gevaar loepen in de flank te wonden bedreigd. Door de jongste krijgsverrichtingen der Oostenrijkers is de weg naar de vlakte van Venetië zoo iniet geheel opengelegd, dan toch zeker in ruime mate geëffend. Thans zal ongetwijfeld naar Schio worden opgetrok ken. dat de „hoeksteen", de „poort", van de Venetiaainsche vlakte heet le zijn. Oositenrijk'sch leger her ie li l. Van .Woensdag!: i A,siago en Arsiero rijn genomen. In het gebied ten noordoosten van Asi ago verdreven onze troepen den vijand uit Gallio en vermeesterden stounendeitmnd de Vijandelijke hoogtestellingen ten noor den van dezen bergt De Monte Bultte en Monte Fiara zijn in ons bezit. De over de Posina voortgedrongen strijdkrach ten hamen "Monte Priafora. In do halve maand sedert het begin van onzen aanval zijn 30.388 Italianen, onder ■wie 694 officieren, 'gevangen gum men en werden 299 kanonnen buitgemaakt. Van gisteren: Onze ten Noorden Van Asiago in Oos telijke richting oprukkende troepen, heb ben de boerderij Mandriefc bereikt en zijn den straatweg lén Oosten van den Mon te Fiara en den 'Monte (Bnldo overgo-, trokken. i Ten Oosten van Arsiero zijn de Mon te Cengioi en de hoogten ten Zuiden van Cava en Tresche- veroverd; 900 Italianen, onder wie 15 officieren |7.ijn door ons' gevangen genomen en th'ie innchmngewe- ren buitgemaakt. Bpj Arsiero hebben onze troepen op den Zuidelijkten Posina-oever vasten voet ge kregen en teen krachlipen tegenaanval dor Italianen afgeslagen. Eveneens zijn vijandelijke aanvallen op onze* stellingen hij C'hiesa (in het Birand- tal) en ton Oosten Man de Biun'fo-pas mb- l'ukl. Onze buit, Waarvan gisteren melding gemaakt Werd, is tot 313 kanonnen ge- den, zooals men aan een kind geeft, dal men stil wil houden. Zij zag er dan ook bleek en vermo-eid uit, was afge werkt van het ziekenverplegcn on jhad. dringend behoefte aan rust. Maar nalum- lijk kon hij haar niet eens zoo ver bren gen, dat ziji ging liggen <en hem het werk liet doen. Goede God, bij zou hel zoo gaarne gedaan hebben Het zou voor hem een soort van kleine troost zijn ge dweest bij alles, Wat hij doormaakte. Maar dan zou haar zelfopoffering niet volmaakt zijn gteweest. God beware, d.it zou im mers niet gegaan zijn. Zijn gemoed vloeide menigmaal ovei Van bitterheid jegens haar. Misschien ver giste hij zich wel in haar. Misschien was zij in 't geheel niet verstandig. Yeralan- dieg menschen laten zich niet zoo ex ploiteeren,. Voor den drommel, men moest zoo iels toch begrijpen. [Toen hij1 echter juist op het punt was zich ten zeerste op ,lé winden, kwam de .derde toestand: zij begon te schreien. pij Was alleen mot haar. ,Zij waren reeds in de nieuwe Woning, 'die klein en bekrompen was, maar aan een der hoofdstraten lag. 't Was een vriendelijke woning met lichte behangsels, nette vloe ren en Vensters. Zij bevond zich hoven een stalhouderij en dreunde dikwijls van het lawaai, dat van beneden naar boven klonk. Het was een zonnige namiddag in Februari Aanhoudend druppelde het Van de daken in de goten. Renate had dit wist haar neef niet twee pachten achtereen gewaakt. Be stegen, doch het totaalbedrag is nog niet geheel va=t te stéllen. Tot nu top en den 148 machinegeweren, 22 mijnwerpn-, zes auto's, 600 rijwielen, zeer groote hoe veelheden munitie, waaronder 2250 bom men van liet zwaarste kaliber, veroverd, i t a 1 i a a n - c h legerbericht. Het legerbericht van Woensdag maakt melding van afgeslagen hevige aanvallen dot Oostenrijker» in het Lagarinadal (Etsch- dal), speciaal bij den Buoli-pas «en be richt dan over den strijd tusschen Ar siero en A-iago als volgt: Tussi hen de Panna en de boven-Astico neemt <le strijd in onnang toe- De -vij and concentreert zijn strijdmacht jn het bijzonder in de vallei van de Astico Gis termorgen sloegen wij een aam ai in de zóne van Cainpiglia af. Meer naar het Genten heeft e-m gecon centreerd artillerievuur van den vijand on ze troepen genoodzaakt de stelling op den Mout Priafora te ontruimen. Door een hardnekkigentogen aam al werden wij m staat gesteld deze te hernemen. Door het hevig artillerievuur van don vijand moes ten onze troepen eenigsïlns wijken op de Zuidelijke hellingen. Op hel plateau van Asiago ontruimden wij den Punta Corhini maar bleven krachtig druk uitoefenen op de vijandelijke linie aan het overige front. In bet Euga.ua.-dal is de toestand on veranderd. Van gisteren: In bet Lagarinadal artillerie duels. In den namiddag hoeft de tegenstander nog een aanval op den Buole-pas beproefd, die door 'Onze troepen met de bajonet is af geslagen. Aanvallen van den vijand in de richting vg.n Forni Alti zijn sdoar onze Alpen-troepen schitterend afgeslagen. In de streek tusschen Po»ina en boven- Astico beeft gisteren de hevige werkzaam heid der artillerie voortgeduurd. In den namiddag beeft een vijandelijke kolonne, die de Posina overgetrokken was, een aan val op den Monte Spina gedaan. Hij vveiil tegengehouden op de noordelijke hellin gen. Een andere colonne, oprukkend naar den Monte Baldo ten zuidoosten yan Ar siero, is verslagen en in wanorde over de Posino teruggeslagen. Op het plateau van Sette Communi sterke diuk van den vijand op onze vleugeistcl- lingen op den Monte Dengie en het kleine dal van Compomule. In het Suganadal is de toestand onver anderd. Aan het bonzo front hebben onze deta chementen hun stoutmoedige aanvallen voortgezet. Op den 30en en 31en Mei hebben vlieg tuig cskadeis boven liet Assa-dal honderd bommen gewoipen op kampementen en op slagplaatsen van den vijand met zichtbare gevolgen. Onze vliegers keerden ongedeerd icing. Yan het Balkanfront Duitsch legerherich L Op liet oorlogstooueel op don Balkan werd een zwakke aanval van den vijand vendien had zij juist een onaangenaam onderhond mot baar moeder gehad. jir had zich oen moeilijke kwestie yoorje- daati Wien kwam het geld toe voor het waken? Hünefeld, die. haar ook voor de ziekenverpleging had geëngageerd, of zijn helpster, voor wie vij£-en-zevenlig marken voor zulk oen buitengewoon drukken werk kring geen voldoende belooning was? Renate had voor liet oersto gestemd.- Zij wikte haar armen dokter, die zich nu langzamerhand uit zijn groote schulden be gon te werken, niets afnemen, vond ook, dal hij volgens het contract in zijn recht Was. De moeder beweerde liet tegendeel. Zij was builen zichzelf over Renntc's „dom heid." „ie laat je maai* mooi exploitoc- ren!" schreeuwde zij haar toe, juist zoo- als haar neef deed en bijna met dezelfde woorden. Renate was bij zoo'n gelegenheid (zoo als Roli immers uit honderyoudige (bit tere ervaring wist) merkwaardig eigenzin nig. En dat was juist 2oo verwonder lijk aan haar, omdat men haar voor een Hef, meegaand, zacht kind hield. De dofc- tersvrouw was geheel perplex over den te- - gcnsland, dien zij plotseling ontmoette. Zij werd eerst teeder, streelde haar de wan gen, en zei: ,,Jo begrijpt de wereld nog niet, hartje, laat je moeder snaar han delen." en viel, toen dat niet hielp, weer ruw uit: „Domme meid, je wilt hier ze ker nog voor do edelmoedige fsp'eien.t .(Wordt vervolg'dl,,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1