De oorlog. 69"" Jaargang. Maandag 5 Juni 1916. No. 15157 Het al te goede hart. Deze courant verschijnt d agelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prgs per kwartaal: Voor Schiedam en Vïaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vïaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertenüen voor hot eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1G regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. Kennisgeving. De Burgemeester van Schiedam; maakt bekend, dat, behoudens nadere wij ziging, in de maand Juni voor de artikelen, in de lijst hieronder genoemd, de volgende maximumprijzen zullen gelden. Groolhandelprijzen: Regceringslarwemeel (hij verkoop op meelkaart) f 11.80, tarwebloem (gebuild in- landsch) f 19.25, tarwemeel (ongebuild) fl6.50 per 100 K.G.; boter (bij verpakking in wit fust van 50 K.G.) fl,40, boter (bij verpakking in wit fuèt van 25 K.G.) f 1.41, boter (bij verpakking in Delftsch ofLeidseh fust van 20 -K.G.) fl.45, boter (bij ver pakking in Delftsch of Leidsch fust van 10 K.G.) f 1.46 per K.G,.; volvette Goudsche- en Edammerkaas met Bijksmerk, seizoen 1915 f54, volvette Goudsche- en Edam merkaas, seizoen 1915 f52, kaas 40 -j- (Edammer en Goudsch model, seizoen 1915) f50, volvette jonge Goudsche- en Edam merkaas met Rijiksmerk f40, volvette jonge Goudsche- en Edammerkaas f 38, jonge kaas 40 (Edammer en Goudsch model) f37, jonge kaas 30 -f- (zelfde model) f31, jonge ka:s 20 -f- (zelfde model) f25 per 50 K.G. jonge magere kaas (Edammer en Goudsch model) f 15, nagelkaas, in fabrieken gemaakt f 18, rijst (grofmiddel Bassein of Ran goon) le handcondities f 13.50, rijst (voor loop Bassein of Rangoon) le handeon dities f 14.25, rijst (grof voorloop Bassein of Rangoon) le handcondities f14 per 50 K,G.havermout t28, suiker (witte geraffineerde) £51, peekoffie f31, cicho rei f26, soda £12 per 100 K.G.; kleine schelvisch f9, wijting f7.50, kleine gul f12, kleine poon en pieterman f8, hors mtiKreel f6, kleine schol £12 per 50 K.G G r o s s i e r s p r ij z e n Kleine schelvisch f0.22, wijting f 0.19, kleine gul f0.28, kleine poon en pieter man f0.20, horsmakreel f 0.16, kleine schol f 0.28 per K.G. Kleinhandelprijzen: Regeeringsbrood (bij1 verkoop op brood kaart) f0.12, tarwewaterbrood (gebuild) f0,23, tarwewaterbrood (gebuild) gebakken onder rabbinaal toezicht) f0.24, tarwebrood (ongebuild, bruinbrood) f 0.20, Regeerings tarwemeel (bij verkoop op meelkaart) f 0.14, tarwebloem (gebuild inlandsch) f0 25, tar wemeel (ongebuild) f0.21 per K.G botci f0.80, volvette Goudsche- en Edammerkaas met Rijksmerk, seizoen 1915 f0.68, vol vette Goudsch- en Edammerkaas, seizoen 1915 f0 66, kaas 40 -f- (Edammer en Goudsch model, seizoen 1915) f0.60, vol vette jonge Goudsche- en Edammerkaas met Rijksmerk f0.50, volvette jonge Goudschc- Roman naar het Duitsch van Marie Diers Sinds den dood Van haar vader had Rmate zich niet diep in haar gemoed zoo Verwonderlijk' gelukkig gevoeld als nu. Er lag! iets in de lucht dat haar vroo- lp! en. levendig, bijna hoopvol stemde. ®j Was geneigd, tott lachen, tot zingen, tot schertsen. De oude, dikke dokter ver heugde zich oVer haar en Kverd. zelfs Mgestokten door haar vroolijkheid. Hij begon, haar op haar overmoedige scherts geijatte antwoorden te geven, zoodat de vroolijikheid steeds hooger sleeg en zich ook |aan den jongen man op do koet- siersbok meedeelde. ■Remde hoorde hem nauwkeurig uit wie öp !B[reitenitamni woonden, wie mo- fejelijik! de 'zielde kon wezen. Hij zocht in zijn brein zoo gjoed hij kon, kwam ech ter altijd slechts' met den ouden Zacha- riasNvjoor den dag, met diens zuster, die echter reeds heel, heel lang,, zeker wel téeds dertig jaar, met een. adellijken of ficier w!as getrouwd, en don was er nog een neef, maar die verscheen alleen met de groote Vaciaintie in B|reitendanrm. Ver der w,as *3" niemand, of er moest een of laa'dep familielid bij hem. €e .logeeren rijn).- I 1 Ha dikke dokter Werd. ongeilst |en stil. en Edammerkaas f0.48, jonge kaas 40 -f (Edammer en Goudsch model) f0.46, jonge kaas 30 -f- (zelfde model) f 0 39, jonge kaas 20 -f (zelfde model) f0.32:/2, jonge magere kaas (zelfde model), voor zoover voorradig f0.20, nagelkaas, in fabrieken gemaakt f 0.23, rijst (grofmiddel Bassein of Rangoon) f0.16, rijst (voorloop Bas sein of Rangoon) f 0.17, rijst (grof voor loop Bassein of Rangoon) f0.18, haver mout £018, suiker (witte geraffineerde) f 0.271/2 per 1/0 K.G.peekoffie (in pak jes) f0.04, cichorei fin pakjes) f 0.031/2, per 0.1 K.G.zout f0.09, soda f0.18 per K.G.petroleum f0.12 per L.; kleine schel visch f0.30, wijting f0.27, kleine gul £0.36, kleine poon of pieterman 10.28, horsma kreel £0.24, kleine schol f0.36 per KG. (Deze prijzen hebben uitsluitend betrek king op de gewone kwaliteiten. De luxe- sorteeringen, waarvoor in gewone tijden reeds veel hoogere prijzen worden betaald, blijven huiten aanmerking.) In verhand met den wensch van den Mi nister, dat deze prijzen stipt in acht zul len worden genomen, wordt men dringend verzocht hij berekening van hoogere prij zen, daarmede den Voorzitter of een lid der Commissie van Contröle op de toepas sing der maximum-prijzen der Levensmidde len, in kennis te stellen: Leden der Commissie zijn de heeren A. Zoetmulder, Lange Haven 77, Voorzitter; A. P. S. Swartjes, Villastraat 105; A. v. d. Berg, Hoogstraat 178b; A. A. Marrevee, Warande 32b; Mevr. G. A. Koopmans- Do Koning; Veenlajiitstiaat 17; Mej. J. Yer- dijsseldonkKok, Dwarsstraat 24; Mevr. M. HingmanDobberke, Oostsingel 42; H. J. Bos, Emmastraat 14; J. de Ruiter, Ooster- straat 5. 1 1 1 Schiedam, 3 Juni 1916. De Burgemeester van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRETE, BUITENLAND. De zeeslag. De nadere mededeeling der Britsche ad miraliteit, opgenomen in ons blad van. Za terdag, waarin de ondergang van enkele Duitsche slagschepen wordt verondersteld, welke door de Duitsche admiraliteit onder haar verliezen niet worden genoemd, heeft de sombere stemming in Engeland na het eerste bericht aanmerkelijk doen opklaren. Ei' is reeds een Engelsch blad, dat van een kostbare overwinning spreekt, en de Engelsche oud minister van marine, Chur chill, zegt wat voorzichtiger dat deze zeeslag, bij nadere bestudeering, zal blijken een besliste stap voorwaarts te zijn geweest ter bereiking van een volkomen overwinning, 1 1 De Engelsche bladen vertellen verder, Hij hoopte maar niet, dat de dame, die <1© huishouding bestuurde, de zieke was. Zoo'n ongewonden brief! Wellicht beston den er op Bireitendarum toestanden, waar in luj zijn kleine helpster liever niet zou gebracht hebben. Maar zijn hoofd, zijn hoofd! Verstandige overwegingen kwamen bij hem immers altijd te laat. Toen 'i bosch ophield, lag onverwacht voor hen, pm een binnenplaats heen, het complex van de Bloei tendammer bijgebouwen. In lonafzieri bare eentonigheid strekte zich rechts tpit aan den horizon vlak' weiland uit en link's een groen korenveld, in welks zee van halmen, zich al wel oen haas Iqon verheiden." Nuchter, maar rustig en als met een zelfbewuste gpootsehbeid la gen daar de gpoote gebouwen. De rijweg leidde vporbij' een paardeweide, Nvaarin de nieuwisgiiörige vteutens lot aan de om heining! galoppeerden, vervolgens langs een achtermuur van massieve schuren. Onmid dellijk vjoerd© do Weg naar den broeden oprit, die nlaar het hoerenhuis leidde. Het Was een groot geel blok van twee verdiepingen, dat echter bij al zijn mas siefheid en ook bij jal .zijn stroefheid, iets feudaals, iets kasteelachtigs liad. De uit gestrekt© rijen vensters zagen er zoo dopdsch uit ajsof er geen leven achter wasj. pij de stoep stond een knecht,in een, ondanks het vroege morgenuur, al te rijk gegalonneerde livrei. De man maakte den indruk van blufferigen pronk. Terwijl hij den onbeholpen dokter bij het fifstijgen hielp, iahtWoondde hij op diens vraag naar den patiënt» j 1 1 dat het slechts de Britsche voorhoede is geweest, die met de hoofdmacht der Duit sche vloot in strijd kwam en aldus de groote verliezen leed voordat de groote Britsche slagschepen hulp kwamen verlee- nen. Daartegen komt weer een officieel Duitsch bericht op met de positieve ver klaring, dat de Duitsche open-zee-vloot tegen de geheele moderne Engelsche vloot gestreden heeft. Hoe het ook zij, aan beide zijden schijnt men op een overwinning aanspraak te maken, zij het in Duitschland met grooter en algemeener overtuiging dan in het Ver- eenigd© Koninkrijk. Do eene partij gevoelt zich overwinnaar omdat haar tegenstand ster de grootste verliezen heeft geleden, de andere omdat zij tea slotte de baas op het slag„veld" is gebleven, en aan deze beide kwesties wijden de wederzijdschebla den en nieuwsagentschappen uitvoerige be schouwingen, welke wij den lezer zullen sparen. Men „vermoedt" van weerskanten nog meer Verliezen en oppert enkele scheeps namen, maar aan een positieve mededee ling waagt men zich niet. De Duitsche admiraliteit erkent nog wat ook moeilijk anders kon, nu er hier te lande schipbreukelingen van zijn aan gebracht het vernielen van den Duit- schen lichten kruiser „Elbing", die in den nacht van 31 Mei op 1 Juni tengevolge van een aanvaring met een ander Duitsch oorlogsschip zWaar beschadigd en tot zin ken gebracht was geworden, omdat hij niet meer naar een haven kon worden gesleept. De bemanning werd door torpedobooten geborgen, tot op den commandant, twee officieren en 18 matrozen na, die aan boord waren gebleven, totdat het schip werd opgeblazen en zij door een Holland- sche sleepboot naar IJmuiden werden ge bracht. Voorts weerspreekt de Britsche admira liteit de officieele Duitsche mededeeling omtrent het verlies vair het slagschip „Warspite". Het schip is in de haven terug gekeerd. Ook spreekt zij het verlies van do „Alcaster" (Alcasta) tegen; ook dit schip is in de haven teruggekeerd. De nog niet genoemde namen van de drie Engelsche torpedojagers, die het to taal verlies aan torpedojagers op 8 bren gen, zijn: de „Nomad", de „Nestor" en de „Shark". Nog deelt de Britsche admiraliteit mede, dat van den slagkruiser „Queen Mary" vier adelborsten zijn gered; alle andere officie ren zijn omgekomen. Van den slagkruiser „Invicible" zijn de kapitein en een lui tenant gered, alle andere officieren omge komen. Alle officieren van de „Indefati gable", „Defence" en „Black Prince" zijn omgekomen, die van de „Warrior" zijn allen gered. t Het Ncderlandsche s.s. „Vidar" heeft le „Het is juffroafw! jBjiermatin." „Wie?" vroeg' Hünefeld. „Juffrouw B'iermann. De huisdame." „)Z0|0, zoo. Hm. Dus toch. Hm De dokter was zoo ontstemd, ais zijn flegma dat zelden tieliet. Hij keerde zich naar Renate om, die nu pas op de boo gie wagen trede balanceerde, deed den mond. half open, alsof hij Wou zeggen: ,,'Bpijf boven, rijd liever dadelijk weer terug maar rijn gebrek! aan energie maakte dat hij niet kón herinneren, da,t Renate reds van het rijtuig) sprong en voor hem dd stoep opging. „Is het erg?" vroeg bij np, slechts op zijn onzekere, weinig waardige" manier,, die hij bijna altijd had, wanneer hij die niet bepaald door luidruchtigheid over stemde.- 1 „Wdj gdooven het Wel, dokter", zei de knecht gereserveerd. In de 'groote Vestibule, waarin kolossale kasten met oud snijwerk stonden, gewe ren en geweien hingen en een reusach tige tafel in' hot jnidden prijkte, kwiam de beer des huizes, Zoc'harias Pagel, hem •reeds tegemoet. Het Wjas een kleine, ko gelronde man, op en top een buitenman met 'zijn door de .zon verbrand gezicht, dat roodbruin tot boVen de oog)én was. Zijn sneeuwlwit voorhoofd stak daartegen af. Het dunne haar, dat grijs maar ook blond kbn zijn, kleefde teg]esn de slapen) Hij scheen zenuwachtig en terwijl [hij zich tot den dokter Wendde, nam hij- te gelijkertijd Renate met een wantrouwend- onderzoekenden blik Van boven tot be neden oft 1 j Huil zes overlevenden geland van den En- gelschen torpedojager „Shark" een der vermiste torpedojagers die aan den zee slag heeft deelgenomen. Yanhet Westelijke front Geve 1 t bij Y per en. Het Duitsche tegenbericht van Zatenlag meldt de verovering van den hoogt n hen velrug ten Z.O. van Zillebeke (znsdooste lijk van Y'peren) en de daarachter gelegen Engelsche stellingen. Er werd een licht gewond generaal, een kolonel. 13 andere officieren en 350 ongekwetste en 168 ge wonde Engelschen gevangen genomen „Het aantal gevangenen is gering" zegt het stafbericht „omdat de verdedigers bij zonder zware bloedige verliezen leden, bovendien een gedeelte van de bezetting uit de stelling vluchtte en alleen door ons vuur achterhaald kon worden. ïn den nacht begonnen tegenaanvallen zijn met gemak afgeslagen." Het Britsche opperbevel erkent dezen tegenslag en vertelt, dat de Duitschers ei Vrijdagavond aanvankelijk in slaagden tot een diepte van 650 M. in de Engelsche linie door te dringen, maar dat zij 'soch tends uit een groot gedeelte van het ver overde terrein weer werden verdreven De generaals Mercer en Williams, van de derde Canadeesche divisie, die Vrijdag ge durende b°t bombardement de voorste loop graven inspecteerden, woiden vermist. Beoosten de Maas Uit het gebied van den Morthomme wordl in de legerberichten van Zaterdag slechte van hevig geweervuur melding gemaakt Op den oostelijken Maasoever daarentegen zijn de verwoede gevechten hardnekkig voortgezet. Daarvan vertelt het Duitsche hoofdkwartier d.d. Zaterdag: „Ten O. van de Maas hebben de Fran- schen een nieuwe nederlaag geleden. In de ochtenduren is een krachtige aanval tegen on£e pas veroverde stellingen ten Z.W. van het Caillettebosch afgeslagen Meer naar het Oosten hebben de Fran schen op den rug ten Z.W. van Vanx gis teren in een zesmaal herhaalden storm loop beproefd, in onze loopgraven binnen te dringen. Allo voorwaartsche bewegingen mislukten met zeer zware vciliczen voot den vijand. In de "streek ten Z.O. van Yauv zijn hevige, voor ons gunstige gevochten aan den gang. Aan de oostelijke helling van de Mans hoogten hebben wij het in sterken staat van verdediging gebrachte dorp Damloup bestormd. 520 ongekwetste Franschen, o. w. 18 officieren, en verscheidene machine geweren zijn in onze handen gevallen.An dere gevangenen geraakten bij hun weg voering over Dieppe in het vuur van zwam Fransche batterijen." En het Fransche stafbericht meldt hier over 1 „Mijn huisda,m© is zWntr ziek," zei liij haastig). „Wat zou 't zijn? Mogelijk iets ergs. Doet u wat u loan en druk uw. help ster op 't hart, dat rij de zieke goed Verpleegt. Ook in d© eerste plaats 's nachts." „Wij zullen, zien," mompelde d© dokter. D©i knecht Van daareven stond klaar om hen *0 geleiden. In d© Vestibule open de ha,; een deur, die toegang gaf lot ©en trap, Renate, zeer ongeduldig en zeer on dernemend. gestemd, liep al naar boven en haar onbehouwen metgezel voor. Hij werd plotseling in de Vestibule door den heer des huizes aan den mouw! getrok ken, „Als u mij de dame in acht da gen gezond maakt," fluisterde .hij hem op dringenden, bijnia! dreigenden toon toe, ,dan betaal ik! u Vijfhonderd marken voor de kuur, het waken niet meegerekend.'' Het ontbrak) den dokter totaal aan tact om 'rijk, meeivingi op waar dire wijze te kennen te geven, Ilij' knikte sicchls brom mend en kneep rijn slappen mond een weinig sajnen. „Oude, verliefde kerel,1' dacht hij minachtend. Maar de genoemde som bleef hem toch opwekkend in de de ooren Hinkten. v 1 „Hier is 't, dokter,'" zei Renate hoven. Zij was reeds bij een deur, waarvan dc knecht den kruk in de hand hield. „Komt u nu toch e'indelijjkl" Zij traden een gr opt, diep vertrek met boogramen binnen, waarvoor dikke gor dijnen hingen. Het was met een ietwat boersche elegantie ingericht. Om een irnrd een reeks lage stoelen, daarbij een groo te Sofa, ©en, kjostbare ingelegde tafel, een dik, zwiajar tapijt;- schilderijen, beelden, vo- „Op den rechter Maasoever is de strijd met dezelfde hardnekkigheid voortgezel in het vak van het fort Yaux. Alle aanvallen dei Duitechers op de Fransche loopgiaven ten weden daarvan zijn gekeerd. Do Duitschers vermenigvuldigden hun woedende aanvallen op het fort zelf, on danks de verwoestingen, die in hun rijen door het Fransche geschut- en mitrailleur- mur, dat den vijand telkens terugwierp, werden aangericht Inlusschen is het in den loop van den strijd aan Duitsche afdeelingen gelukt, in een Fonische loopgraaf ten noorden van de steikie door te dringen. In de sterkte zelf wisten de Franschen zich krachtig te handhaven." Duitsch legerFerieht. Van gisteren: Tegen de door ons ten zuidoosten van Yperen genomen stellingen hebben de En gelschen verscheidene aanvallen gericht, die steeds afgeslagen werden. De artiUeriestrijd ten noorden van Atreeht en hij Albert duurde ook gisteren voort. Engelsche verkennings-afdeelingen werden teruggeslagen. Verschillende mijnen, door den vijand ten zuidoosten van NeuvilleSt. Yaast tot ontploffing gebracht, hadden geen uitwer king. Op den linker Maasoever is een zwakke vijandelijke aanval ten westen van hoogte 301 gemakkelijk afgeslagen. Een machine geweer is door ons buitgemaakt. Op den oostehjken oever hadden de he vige gevechten tusschen het Caillettewoud en Damloup weer een voor ons gunstig verloop. Gisteren zijn meer dan 5GÖ Fran schen, onder wie drie officieren, door ons gevangengenomen en vier machine gewe- ren veroverd. Verscheidene aanvallen van den vijand ten westen van Markiroh, waarbij hij van gassen gebruik maakte, leverden met hel minste succes op. Bommen, door vijandelijke vliegers in Vlaanderen geworpen, Itebben verscheidene Belgen gedood. Aan militaire werken werd geen schade toegebracht. Bij Holleb'eke is een Engelsch' vliegtuig door de afweerkanonnen neergeschoten. Fransch legcrberichl. Van gistermiddag Oj) den rechter Maasoever hebben do Duitscheis gisteren tegen het 'einde van den dag na een hevig bombardement meer dere pogingen gedaan 0111 het fort Yaux van hot Zuidoosten om te trekken. Een. krachtige aanval, tegen acht uur in het ïavijn tussdhen Damloup en het foiL on dernomen, deed de Duitschfers vasten vneL in de Fransche loopgraven krijgen. Een tegenaanval der Franschen wierp hen ech ter onmiddellijk geheel terug, pen tweede aanval, des morgens tegen hetzelfde punt gericht, werd door het vuur van het Fran sdie geschut gestuit. Ten westen van de hoeve Thiaumont werden in den looj> van den nacht gevechten met handgranaten ge leverd. Op den linkeroever en liet overige gc- gels in kooien. Het was er benauwd, Links tegen den muur stond oen groot ledikant met hemel en gordijnen. Een kamermeisje met een wit mutsje, dat er naast zat, stond nu op, trok Gd zWare gordijnen wat Weg- en ging wieg. „Lucht!''' hijgde de dokter. Renate stond reeds vloor liet raam. Het kostte letterlijk moeite de gordijnen weg te trekken. En nu had rij bijna een lui den Iklreet geslaakt. Men had van daar het uitzicht op hot uitgestrekte, groene land. In het verschiet glinsterde door het Weiland een rivier in den zonneschijn, En men kon hier in 't donker liggen en in zulk een atmosfeer. Zij sliet den eenon vleugel wijd open. Lust tol han delen vterVuldo haar. „Jullie schijnt mij hier mooi ouderwetsch te zijn," dacht zij. „Wij moeten hier eens aan 't W'erkL Dot zal een genot Worden!"1 Er wias nog veel van een kind in haar, het liefst ging zij op iets af, dat zWaar en moeilijk) voor haar was, (waar bij men k'on zien, dat hel iets uitwerkte. Dal eeuwige beetje lappen en bijwerken en dal zachte gedoe Vond zij dikwijls) afschuwelijk vei velend. Maar zich opeen gedlichten warboel werpen, dat had nog zin! Zij kreeg) plotseling een bevlieging) v'an ongeduld naar haar .werk) en wou dat de dokter maar Vast Weg (was en) rij hier alleen kon regeeren, ti li U 1 Li l (Wordt vervolgd SCHIEDJ 1SCHE COURANT. 1 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1