De oorlog. 69"* jaargang. Dinsdag 6 Juni 19)6. No. 15158 Het al te goede hart. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon* en Feestdagen. Rrij© per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fi. 1.65. Rijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maai berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. PERIODIEKE VERKIEZING (VOOR, DE PROVINCIALE STATEN. De Burgemeester van Schiedam, hoofdplaats van het kiesdistrict Schie dam, brengt ter openbare kennis, dat do op h^den bij hem ingeleverde opgaven van Candidaten voor het lidmaatschap van de Provinciale Staten, jop de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zijn nfedergelegd, in afschrift aan het 'Raad huis zijn aangeplakt en dat. tegen beta ling der kosten, afschriften daarvan ver krijgbaar zijn gesteld. Schiedam, den '6den Juni 1916. i i De Burgemeetter voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. BUITENLAND. Tan het Westelijke front Buitsdh legerbericht. Van gisteren De Engelschen gingen gisteravond op nieuw -©Ver tot den aanval op de ver- lonen stellingen ten Zuidwesten van Ype- rem die echter in onsi artillerie ruur mis- lnjktGt. Eveneens misluikte een. zwakke Fransche aanval bij Prunay; in Champagne, die na een voorbereiding door gassen werd on- deiïHOjuien. .Ten wiesten vjan de Maas beschoot on- ze artillerie met goede resultaten de vij andelijke batterijen en schanswerken. Fransfc&e infanterie, die Jen westen van den straatweg IïaucourtÉsnes tegen on ze loopgraven oprukte, werd teruggeslagen, Dp den rechter-oovter duurt de verhit tende strijd met onverminderd© hevigheid voort. Dé vjijahd poogjde ons in de jongste dagen ©oor ©nsi behaalde successen door het in t Vuur brengen wan. infanterie mas sa's te ontnemen. B© sterkste poging daar toe wend iaahgjeiwerid in het Chapitre-boseh, op dein Fhmin-ruif (ten zuidwesten van liet dorp Vaux) en in de streek, ten zuid oosten daarvhn. Alle Fransche aanvallen Wielden volkomen onder zware verliezen afeeslagen- Duitsch© verkenningsafdeelingen drongen aan den Yser, ten noorden van Atrecht, ten oosten Van Albert en Lij Altkirch in de Fransche stellingen. Zij brachten 30 Franschen, 8 iBjelgen en 35 Engelse hen on- gewond als! gevangenen mede. Een mitrail leur werd buitgemaakt- In luchtgevechten bij de Marre-hoogte, Roman naar het Duitsch van, Marie Diers 15) i Zij trad op het bed toe. De dokter ztai er Voor en sprak! zacht met de zie ke. Nu kon men die ook zien. Zij zat half overeind en bad gloeiende wangen. Natuurlijk' had zij koorts. IJet Was een gezicht van iemand van ongeveer twin tig jaar, blond, met regelmatige trekken. Zij klaagde, dat zij niet kon slapen, dat zij v'reeselijk© droomen had en veel pijn, zij had dien nacht gedacht, dat zij stierf. De dokter onderzocht en beklopte haar een beetje oppervlakkig, vond Renate.Hij scheen haar verstrooid en misnoegd. Toen schreef hij een recept, stak dat met een Wrevelig gebaar in zijn vestzakje, .stond op en ging handenwrijvend naar het raam, Waarvan, een vleugel i openstond, „Dokter, dokter!'' riep de zieke, Wat sejieelt ndji?"' 1 „Niets, och imjmers nkts,'-' zei hij knor rig ©Ver zijn schouder heen. 1 Renato iwjas hem gevolgd. „Nu ja," zei hij op gjedempten toon, maar nog altijd ©Ven knorrig, alsof hij er eigenlik nietsi Van wilde weten. „Het is longontsteking en vjrij ernstig, 't Hart is ook aangedaan, 'k Wjeet niet waarom zoq'jn, persoon hrj trok zijn schou ders pp eb stak zijn onderlip naar yo- te® m uzpo iets ^th^nadh..*.4 bij Cumièras en het fort Souville, wer den Fransche vliegtuigen ten val gebracht. De gevechten onzer vliegers in do maand Mei waren van groot belang. De vijande lijke verliezen waren: in de luchtgevechten 36 vliegtuigen; door afweervuur van den grond 9, door onvrijwillige landing achter on'ze linies 2, totaal 47 vliegtuigen. Onze eigen verliezen in de luchtgevech ten bedroegen 11 vliegtuigen; vijt vliegtui gen zijn niet teruggekeerd, te zamen verlo ren wij dus 16 vliegtuigen. - Fransch legerbericht. Van 'gistermiddag: Ten 'oosten van de Maas zetten de Duit sellers in den avond en den nacht de- aan vallen op de 'Fransche stellingen in de streek van Vaux en Damlloup voort; ten noordwesten van het fori Vaux, op de hellingen Van het Furnin-Jtescli werden her haald© Duitsche aanvotepogingen volslagen tegengehouden door het Fransche vuur. Alle 'aanvallen tusschen het fort en liet doip Damloup werden eveneens afgesla gen. In den nacht had een hevig gevecht plaats tusschen bet garnizoen van het fort Vaux en Duitsch© afdeelingen, die er poog den binnen te komen. Ondanks de bran dende vloeistoffen, waarvan de Duitschers een ruim gebruik maakten, beletten de Franschen den tegenstander eenigen voor uitgang te maken. In de sf-eek ThiauöiontDouaumont Wordt de artilleries Lrijd met groote Wettig heid voortgezet. Op den linker-Maasoever afwisselende ar tillerie-beschieting, i In de Vogezen bracht een aanslag der Duitschfers ten westen van CarsKaeh hun in het bezit van drie stukken loopgraaf. Een Fransche tegenaanval wierp de Duitschers kort daarna uit alle loopgraven, die zij genomen hadden. Aan Wet Engelsche front geen wijziging. De toestand bij Yperen is sedert de laat ste Engelsche tegenaanvallen dezelfde ge bleven. Het teruggewonnen gebied is door de Engelsche troepen behouden. Aan het Belgische frent hevjge artillerie- beschieting in de streek van Dixmuiden. Yan het Oostelijke front. •DmitisjcSh legerbericht Niets bijzonders. i Gpstenrijksch legerbericht. De sedert lang1 vtefwiacjite aanval "door de Russische zuidwestelijke legers is be gonnen. Aan het geheel© front tutej- schen de Prutth en de Styr-krojm»- ming bij Kolki i s ©en lievige sljlalg on tbrland- W Dk'na Wordt verbitterd gestreden opn het bezit van, tto voorste Oostenrijiksch-Hor gjaarsche stellingen. Ten noordwesten yan Tarnopol is het den vijand gelukt op ©enige punten tijdelijk de 'OiOstenrijkkjli.Hongaarsche stellingen binnen te dringen. Hij werd er'door een tegenaanval echter weder uitgeworpen. Aan beide zijden v|an Közpow (ton wes ten van Tarnopol) mislukten" Russisch© „Maar dokter!" zei Renate ten zeerste verbaasd, „hoe Komt u er bij „Ja, en ik! moet u hier toch laten, 't Is' noodig, die persoon moet pms lagen heb ben, ijsomslagpn. Anders Hij hield op. Hij dacht zeker: „Veel Was er niet aan verloren.'' Er had hem zelden iets zoo geërgerd als die Verlief de heer des huizes daar beneden en die doinim© vrouw hier b'oven, die in zooH Vuile lucht kon liggen. Het Was.omdat hij dit reine, frisse'!.e, jongeling, hier moest laten, en haar nog niet eens kón zeg gen, hoe alles hier gestold was. Maar, zpoals hij haar Kende, ging zij zeker, zonder iets te bemerkten of te vermoeden, tusschen alles door en zagj niets van het lage en te-olijke oom haar heen. „liet is echter geen wterld Voor uRzei hij, „morgen zend ik een zuster uit het ziekenhuis. Dit wordt hier nog een lange geschiedenis.'.' „W©!,'' zei Renate, „juist daarom. Daar om moet ik hierblijVen. Kijkt u eens hoe al-, les er bier uitziet Deze bekleed© stoe len! Die moeten er Vahdaagj nog uit. Zeg het maar dadelijk, anders krijg jk het niet gedaan,'.'- ,,'s Is ook de moeite wjaard' mom pelde de dokten- Hij keek Renlate ongelukkig naan, als een hulpeloos oud paard. Het was wieer de oude geschiedenis; bij' vwou en wist niet hoe hij het moest aanpakken. In lange jaren had 'hem iets niet zoo zenuwachtig gemaakt als nu de gedachte Renate hier te moeten laten. En toch kon hij toitajd niets, doen tegenover Renate^ aanvallen reeds voor de Oostenrijkseh Hon- gaarsche versperringen, bij Nowo Alexinez on Dubno liepen zij reeds a dood in het geschutvuur der Oostenrijkers. Ten zuidoosten van LuzK werd een .vij andelijke vlieger naar bteneden geschoten. Russisch legerbericht. Duitsche artillerie bombardeerde het brug. gehoofd bij IkskoeL In de streek Van Dunaburg, ten noor den vaar den spoorweg naar Ponivice, na men de Duitschers onze loopgraven onder hevig vuur en trachtten 'zij vervolgens een jaaaiv'al te doen, die -echter Werd af geslagen werd,- i 'Op 4 Juni ontwikkelde zich reeds in den ochtend een gevecht op het fronjt aan de Pripet tot aan de Roenieenscha grens, Waaraan ook de wederzijdsche ar tillerie deelnam. 1 In verschillende sectoren behaalden de Russische troepen belangrijke successen; zij maakten tot dusverre dertienduizend ge vangenen ein namen. Kanonnen, en mitrail leurs. De strijd duurt nog vport. D© Rus sische artillerie gaat Voort met de v©r- steukïngswerken en schuilplaatsen van den jvijand te yfeunieten, terwijl de infanterie, zich van de stellingen meester maakt naar mate die dof>r de artillerie Voldoende zijn beschoten. In den loop Van den strijd van gis teren toerden eenige dappere regiments commandanten door het vijandelijke vuur getroffen,. Kolonel Lourie werd gedood en kolonel Ven Tsigler ernstig gewond- Yan het Zuidelijke front. 'Oostenrijkseh legerbericht In h!et gebied ten westen Van het Astico- dai was de actie gisteren in het algemeen zwakker geworden. Ten zuiden van Posten namen "de Oos tenrijksch-Hongaarsche troepeneen sterk steunpunt eq verijdelden verschillende pogingen van den vijand. Om het te her winnen. Ten oosten van het Astico-dal namen Oostenrijksch-Hongaarsche troepen qp 'de hoogten ten oosten Van Arsiero nog stor menderhand de Monte Panoccia, ten oosten van dfen Monte Ba too, die den Val Fanoglia Eeheerscht. Gp het Oostenrijksch-Hongaarsche front ten zuiden van den grensboak zjjh weder eenige aanvallen gedaan. Zij1, werden ech ter all© afgeslagen. - i 'Aan htet kustfront was de Italiaansch© artillerie actiever dan gewoonlijk. In den Doberdo-sector namen ook vijandelijke in fanterie afdeelingen deel aan de actie. Haar aanvallen werden echter spoedig afgesla gen. i i f, f |J$ Diverse berichten. De Rijksdag. 1 D'e Duitsche Rijksdag heeft gisteren alle btelasfingontwerpen definitief aangienoimen. Daarna Weeft de rijkskanselier weer eens een redevoering gehouden, waarin hij1 op de gunstige militaire positie der centrale onverstoorbare onbevangenheid. Zij begon de stoelen reeds Weg te sleepen en liet groote karpet -met eigen banden op ito rollen. (Toen Vermand© bij zich en belde eindelijk om hulp Voor haar. De ziefe begon zich heftig te verwe ren, toen zij plotseling haar kamer zag leeg ruimen. Dit trof haar gevoeligste punt; haar trotsl op d© haar gegeven inrichting, die bewees, welkte positie zij hier in huis bekleedde. Zij ging overeind zitten etn schreeuwde. Maar Renate kwam. bij haar en ©prak! haar toe. „Het komt er immers alles Weer in, zoodna u beter is. Maar n,u Vangt do bekleeding ziektestoffen, pp en n Wil toch gezond wórden. Alles jwjat dat verhindert moet weg;" Onder het spré ken knipoogde zijl de dienstmeisjes voort durend toe. „Dit nemen dat nemen.'' Toonloos zei ze mot de lippen: „De Vo gelkooien." Dan „nu de hemel Van het ledikant" Het gaf een nieuw geschreeuw, toen de beid© meisjes, om dat te bewerk stelligen, op stoelen klommen, „Mijn gor dijnen! Mijn gordijnen! Ik kan niet slapen, hls 't zjoo licht is! Ekj zeg 't aan mijnheer Paged 1" i i „Voor dein donder nogj eens kwam de dokter tasichenboide. Maar Renate duw de hem tot aan, de deur- „Gaat u nu toch eindelijk weg. Ik weet nu immer» alles'. Ik speel *t veel beter alleen met haar Maar, dan Wanneer u daartusschen in vloekt.',' HiineMd schoof achterwaarts de deur uit ©n. keek haar treurig aan. „Och nee, dat is toch' allemaal Zij lqfeterd© al niet meer naar hdm, mogendheden wees en vervolgens gewezen op 't gfevaax van de pamfletten, die thans in DiutscMand worden verspreid, die door hfet zaaien .van wantrouwen in de leiding van 's lands hfestuur de zaak van het va derland ernstig kunnen schaden. Onderscheidingen b ij de Duitschfe nfarine. KJeïzer Wilhelm heeft den commandant der Duitsche open-zeevloot, vioe-adrmraal Schfeer, tot admiraal bevorderd en hem evgnals aan den commandant van de ver- kennings-strijdkrachten ter zee, vice-admi raal Hippter, de orde Pour le Mérite ver leend. Voorts heeft hij aan een aantal offi eieren en manschappen, die zich in de gevechten in de Noordzee bijzonder hebben onderscheiden, militaire onderscheidingen Verleend. Dte keizer deed aan liet graf Voor de voor htet vaderland gevallenen op het gar- nlzoenskerkhof te Wiihelmshafen een'krans "neerleggen, 's Middags Ifezoctbiten fle kei zer en de keizerin de gewonden in de lazaretten aldaar. BINNENLAND. Hofbericht». Prins Hendrik zal morgen een geneeskun dige oefening van het Roode Kruis jte IJmui- den bijwonen en. na. afloop der \oefenmg het noenmaal' gebruiken hij jhr, mr. Bareel (Van Hogedanden. op. Waterland te Velsen. Anitoatfw. De gewone audiënties Van de ministers van koloniën en' van m'arine, zullen jdezo week niet plaats hebben. t Xamerrerkloelngr Winschoten. A'an het bestuur van de combinatie van vrijzu en vrijz. dem, töesvereenigingcn in district Winschoten werd do volgende mo tie medegedeeld- Het bestuur Van. de central© anti revoj lutiomaire OriesVereenigiing in. het district Winschoten, heden 3 Juni te Schcemda vergaderd, o,renvegende, dat het bij deze stembus niet gjaat tusschen rechts of links; overweglende, d,at hier dus alleen per soonlijke Voorkeur den doorslag kan ge vien; i besbiit de cgndidatuur van jhr. mr. dr. V. iBIetresteyn aan te bevelen. Statenverkiezing. In ©en gistemamiddag te Leiden gehou den bijeenkomst vgn de b'esturen derdrio recjitsch© skiesVereenigpngen zijn de door de G. R. Kiesveroeniging! gestelde voor waarden ingewilligd en is "besloten, dat dn Do Visser de canditaat zal zijnV,an do drie recbtsebe partijen!. Hoogloeraar san de Tcchnlsohe Ifoogeschool. B|ij Rom), he&luit vjan 31 Mei is benoemd tot gewoon hoogleeroor in de aldeeling der lalgemeeno wetenschappen aan de Tech nische Hoogeschool te Delft, om onder- maar had zich oongedraaid en ging zacht ©n beslist met bevelen vport „Do tafel pok Wlegj. De moet er een Van planke(n liebbfen, Waarop Ekj het ijs kan kloppen. 1' Eindelijk, eindelijk kwjam er rust, nil, Wat men onder deze omstandigheden rust kjon noemen. Do kamer was niet te her kennen. Nu Was het een idealo zieken kamer geworden. Renate voelde zich ge heel in haar element Nu had niemand hier mieer iets te malcjen. Zij maakte de zlajMriein met ijs klaar en legd© ze de zuch tende, jammerend© zieke aan. Die brand- do letterlijk' Van koorts. Zij tastte met dnosgjo, heeto handen naqr Renato en trok haar naast zich op den rand van het bed. „Zuster," zei zo mot stokkende .adem, „zeg mij eens ronduit of ik! moet ster- Vjein!" Renate weerde dat lachend af. De over tuigende toon, waarop zij „Onzin, juffrouw iBjierman!',' zei Welkte bijha als ©en too VerwtooTd. Juffrouw Bfiermann whs op eens onuitsprekelijk' gekalmeerd. Maar z\j liet Rjen|ate"a hond nog niet los. Zij sperde haar oogen Wijd open, zoodat zij onna tuurlijk schitterden en fluisterde met naar voren gebogen, half opgoheven hoofd: „Want, 'zuster, die daar boneden willen namelijk niets lieVer, dan dat ik hieraan Wegga v „Wie beneden?" Vroeg Renate minach tend. „Dat is toch de grootste onzin, juf- frouw 'Biiermann." „Ach, zuster," zei jufïcouW iBSermann, „en zij zag er plotseling veel minder wild en ikpjortsiaichitig Ujit, eerder erg moe en wijs te geven in het handelsrecht, de staalhuiskunde, de arbeids- en fabrieksuet- gevmg en mijnrecht, mr. R. J. M. Aal- berse, lid "van de Tweede Kamer der Sta ten Generaal, te Leiden. V I iB|ij aanneming van zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar aan de TechnischeHoo geschool te Delft, zal mr. P. J. M. Aal- berse, R.-K. lid van üe Tweede Kamer voor het district Almelo, als Kamerlid, moeten aftreden. St&dgTerbeterinr Botterdam. Tot de stadsgedeelten te Rotterdam, welke dringend verbetering behoeven, zoo wat het verkeer aangaat als uit oogpunt van vveistond, behoort zeker wel de ^omge ving van de Delffcsdhe poort en jivet Hofplein. Ook B. en W. hebben daarover yeeds ge- mimen tijd bun. gedachten laten gaan ;en tlians een gedeeltelijk plan daartoe inge diend. Wat de Oostzijde betreft, is daar poor het oogenblik nog weinig verbetering aan te brengen, omdat daar nog steeds jie open vaart-verbinding tusschen Rotte en Schie bestaat, waaromtrent vooreerst nog geen beslissing mogelijk is. Hot ingediende plan omvat dan ook al leen de verbetering aan de westelijke (zijde. Voorgesteld wordt nu aan de Coolvestzijda tor verkrijging van een betere afronding, do rooimg aldaar ©enigszins terug te bren gen en vervier van den hoe-K yan den Cool- smgel en Diengaanlelaan een stuk af ,te nemen door onteigening van'n 13 tal perece- ieu, beslaande een oppervlakte van 2735 |M2. waarvan 1080 Ms. bebouwd. i De Delflsche jmort als monumentaal ge- bouw zal dan op «ten plein jkom-m te staan en bet verkeer daaromheen vrijelijk kunnen, plaats hebben. B en W, sbeUen' nu den Raad voor ben te machtigen voor de onteiigeUing de (no&- dig© stappen te doent Sederlaad ca o«rlo(f Weer wi ttebrood. Do minister van iruidbouw' nijverheid en handel' heeft ingetrokken: le. met ingang \-an 19 dezer: (het verbod aan de meelfabrikanten om gebuild iarwe- meel' af te leveren; l 2e. met ingang van 24 dezlor: pet verbod om Wittebrood te bakken. t Geen uivoer meer van vteeenirvnidi- vleejsdh. Gisteren heeft oah het depj,ïrtement van landbouw, nijverheid en handel een bespre king plaats gehad ever den uitvoer yan vee en vleesdh. s( - Naar het NederL CerrespondentLebureojUi meldt, wend. er besloten, dat ia jie eerst volgende maanden geen rundvloesdh, noch slachtvee, nocjh ©enig ander vee, dragend ©f melkgevend, meer z!al wonden uitgevoerd- Slechts voor twee Klein© partijen is pp grond van overwegende redenten. alten og lie uitvoer toegestaan. - i Alle verdere uitvoer vair ttee, o£ yujnd- vlteesch z'al Worden geweigerd. Mijnent I t In de Maand Mei j.ll zijn pp de Noter- diep neerslachtig. „U Wieet dat zoo niet, zustor. U komt hier voor bet eerst, u weet immers niet Walt hier gebeurt „W|at er ©old gebeurt," zei Renato met groote overtuiging, „men Wenscht niet, dat een zieke sterven zal. Zooiots bestaat niet. Men moet zich niet zoo ietó onzinnigs Ver- beelden. Morgen, als u gezond is, lacht u ex zelf ©ver." „Ja, ik Jach als ik gezond ben zcido zieke. Het kwam er letterlijk sis send uit. „Dan zal ik maar al te graag lachen, klankj "mij Weer gezond, zuster Wat is dat?" Er Was zacht,* maar duidelijk! een paar molen achtereen geklopt „Wat wil men toch?"' zei Renate wrevelig. Het van koorts hoogrood© gezicht der zieke Was nog iets rooder geworden. Haar half op geheven hoofd Was luisterend naar de deur gekeerd, Renato ging open doen. Tot haar gten- acTiiooze verbazing, stond, in plaats yan ©en der dienstmeisjes, do hoen Ragjel voor haar. „Ho© gaat het?" Vroeg hij gejaagd.. En voor dat Rennite Kon antwoorden, zei hij; „Ik zou haar graag eens ©Ven willen zien^ Een oogenblik moor. Ik 1ik heb er. verstand yan „Maar peen!" riep Renato ointsteld.- „J|a, ja!" riep de zieke. „Hij moet Kom tocjli! Rdm, toch, Zdoliertje, kom t— i i 1 (Wordt vervolgd}* j SIMIEDAIMSCHE COUFiANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1