lamdsche kust aangespoeld 32 mijnen, vaar ■van 17 Engelsche, 11 Duitsehe en .4 van onbekenden oorsprong. In totaal zijn sedert het begin yan ddi> oorlog op onze kust aangespoeld 1046 >nnj non. Hiervan, waren 532 van Engelschqn', 61 van Franschen, 201 van Dmitschon ,en 229 van onbekenden oorsprong. Aanhouding van so hepen niet. aniline. Het Neder]. Conespondéntiebureau xn Den Haag meldt, dat het gerucht, (dat h it feit dat aanhouding van schepen met aniline door de Engelschen zou zijn te iivijtwi ami id omstandigheid, dat de vroeger verscheepte aniline niet volgens de gemaakte afspraak •werd gedistribueerd, van allen groei ont bloot is. Onze regeering voert met de Engelse lm regeering naar aanleiding van deze aan houdingen onderhandelingen, teneinde vrij lating van de bedoelde partijen te (verkrijgen. Fabrieken van zuivelproducten. Do minister van landbouw, nijverheid en handel, maakt bekend, dat hij, gehoor! de Rijkscommissie van Advies in zake crisis- bedrijven, een regeling heeft getroffen naar aanleiding van de moeilijkheden, waarin verschillende fabrieken van zuivelproducten geraakt zijn, ten gevolge van de (crisis. Die regeling is opgenomen in de Starts courant" t Financieel nleaws. De koers Voor de postwissels naar Duitscldand bedraagt van 4 dezer af tot nader bericht 100 mark 46 gulden. STADSNIEUWS. Statenrerkleifnv* Voor 4© periodieke verkiezing van een lid der Provinciale Staten (vac. mr. von (Bkiel Sasse) zijn, heden ten gemeentehuize de namen van de volgende candidaten ingeleverd Mn. G. van 'Blaren (a.-r.) Fj, de Bjruin (s. d. al. (p.) A. Cool Mzn. (vrijz.) Blij de te 's-Gravenhage gehouden akten examens L.O. is o.m. geslaagd mej, C, M. M. Paling! van hier. Bij Kon. besluit van 3 dezer is ibenoemd bij het jeserviepersoneèl der landmacht, tol reserve-tweode-luitenant bij zijn tegenwoor dig korps, de vaandrig J. W! (Tap, van het 11de regiment infanterie. Door den Commissaris, der Koningin j|n •deze provincie is met ingang van 1 Juli as. opnieuw vioor den tijd van 5 jaren benoemd tot lid van de Gezondheids-coinl missie alhier de heer Dr. J. Endtz. H. V. Xlenwe "Waterweg. Naar wij vérnemen is te dezer stede op gericht de naamlooze vennootschap „Nieu we Waterweg",Maatschappij tot Bevor dering van de Vestiging van industrieën te Schiedam en omstreken. Het doel der vennootschap is zooveel mogelijk de industrieele welvaart te bevor deren Van Schiedam en de verder aan do Nieuwe Waterweg gelegen gemeenten, i i Het bestuur der vennootschap stolt zich voor Git doel te bereiken a. Goor mét doelmatige reclame de aan dacht van het binnen-" en buitenland te Vestigen op de voordeelen die vestiging in toet rayon van haar werkkring biedt.' b'. door hfet verstrekken van inlicblingen én (voorlichting aan hen, die zulks verlan gen. i c. door hét uitsluitend voor rekening van Werden ter verkoop in handen nemen van alle terreinen en panden waar indus trieën kunnen worden gevestigd. d. 'het verkenen van finantieel interme diair. t ie. door hét opmaken van en of onder Kaar leiding doen uitvoeren van plannen voor nieuw- of verbouw. De vennootschap wordt baheerd door een Raad van Bestuur, waarin zitting hebben de hoeren: B. A'. J. Wittkampf, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken, voorzitter; D. Ris E.Iljzn., lid van de Kamer van Koophandel, vice-voorzitter; mr. M. M. van Velzen, advocaat en pro cureur, secretaris; M. J. "Wouterlood, bouw kundige, gedelegeerd lid; D. C. Kok Jr., directeur van het Bijkantooi- der Rotter- damschfe Bankvéreeniging; J, Montfoort, ac countant. i Als gemachtigde van den Raad van Be s-tuur zal voor liét -commercieele gédeete optreden de heer G. F. 'A'. Jonkers, te Rot terdam, terwijl als technisch leider aan de vfennootsehap verbonden is de heer P. M. Van der Veen, architect, te Rotterdam. Het kantoor der maatschappij is voor- loopig gevestigd aan de Hoogstraat no. 21. Door gemelde vennootschap is bereids .aan gekocht het perceel Lange Haven no. 3 (thans woonhuis van den heer Hi. P.-van Katwijk), naar wélk perceel medio Augus tus dé bureaux worden overgebracht. Gemeentelijke vUchverkoop Aan het visdhtentje aan de Koemarkt ,zal hedenavond verkocht worden: SéhelVisch k 14 ot., Kabeljauw k 16 et, per pond; bakbokking 5 d 10 ot. en harde bokking k 2ét per stuk. -- D© verkoopj zal' te ongeveer 6 u,ur aan vangen. Gemeenteraad. Openbare vergadering op Dinsdag 6 Juni, 1916, des namiddags 2 uur. Voorzitter de Burgemeester, de heer M. L. Honnerlage Grote. Tegenwoordig zijn 16 leden. Afwezig mot kennisgeving de h'eeren J. v. d. Tempel, J. M. van der Schalk, mr. von Briel Sasse en Van Pelt, voorts is (afwezig de beer D. Ris. De notulen van de vergadering van 28 April j.l. worden vastgesteld en verdaagd die van 16 Mei d. a, v.- Mededeelingen. De Voorzitter deelt mede, dat bij het Col lege van B. en W. i.s ingekomen van Ged. Staten A. een schrijven, ten geleide van het op 16 Mei j.l. goedgekeurde raadsbesluit O.d. 2S April j.l. tot onderhandsche verhuring aan: a. H. llmer, \an een perceel bouwland in het Sterrenbosch, deel uitmakende van perceel 5, ter grootte van ongeveer 3300 M.s, voor den prijs van f33; b. J. Korpel, van twee perceeltjes bouw land in het Sterrenbosch. deel uitmakende au perceel 5 voor den prijs van f 6 c. B. Dijkshoorn, van het grasgewas op de wegen tusschen en om de arbeiders tuinen aan den Maasdijk, voor den prijs van f5; d. C Suijker, van het grasgewas van het vijvertalud en berg. grenzende aan de Prins Maurilsdraat en de StadhouJerslaan, voor den prijs van f2.50; c. C. Suijker, van het grasgewas van het vijvertalud en berm, ten zuiden, en weiland, ten noorden van het terrein van de R.-K. Yereeniging voor Ziekenverple ging aan de dr. Noletslriat, voor den pnjs van f120; f. J. M. van Vliet, van het grasgewas op een bouwterrein, begrensd door de West frankelandsche straat, de Van Beverenstraat en de n ton ie Muijsstraat, voor den prijs van f So il. Idem. schrijven ten geleide van het op 22 Mei j.l. goedgekeurde raadsbesluit d.d. 21 Maart j.ltot aankoop van H Gabel van de perceelen Sectie H nos. 40, 726, 727, 729 en 735, in den 's-Gravem landschen polder, voor de som van 25.000 de kosten van overdracht voor koopers rekening. i C. Idem, schrijven ten geleide van de op 22 Mei j.l. goedgekeurde raadsbesluiten d.d. 16 Mei j.l., tot onderhandsche ver huring aan G. Krabbendam van de wagen schuur van den voorma] (gen watennolenaan de Vlaardingerstraat, tegen een huurprijs van ten minste f2.25 pot* week, en tot wijziging van liet ïaadsbesluit d.d. 28 April j.l., tot uitgifte in erfpacht aan de N. V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf, van een terrein nabij het Sterrenbosch. I). Idem, schrijven ten geleide van het op 22 Mei j.l. tot 1 Mei 1917, goedgekeurde raadsbesluit d.d. 28 Aprxl j.l.. waarbij ter voorziening in het gebrek van schoolruimte op de gemeentescholen voor gewoon lager onderwijs, van school C, een tijdelijke huip- afdeeling is verbonden, te vestigen in lo- kolen van het oude schoolgebouw School straat 10. E. Idem, schrijven ten geleide van een besluit van hun College d.d. 2229 Mei, waarbij het beroep van R. J. Kleipool tegen zijn aanslag in de pi, dir. bol. n. ix. in komen, dienst 19151916, is afgewezen. F. Idem, schrijven houdende .ontvangst bericht van de in afschrift medegedeelde, op 16 Mei j.L vastgestelde, wijziging 'der verordening op de openbare reinheid en gezondheid, wat betreft de regeling van het mestlransport. G. Idem, schrijven houdende medodee- ling, dat de beslissing op het raadsbe sluit d.d. 28 April j.l. tol aanwijzing van het terrein hoek Zwarte Waalsche- en Voornsches t-aat, Voor den bouw van een nieuwe schooi Voor openbaar lager onder wijs fs verdaagd. Idem, schrijven ten geleide van de op 30 Mei j.l. goedgekeurde raadsbesluiten tot wijziging der gemeentebegrooting, dienst 1915. Al deze mededeelingen worden voor ken nisgeving aangenomen. Ingekomen stukken van B. en Wi Eien schrijven om het doot hun College aan den Gemeente-ontvanger -verleende verlof tot herstel van gezondheid te be- kiachtigen en met een maand te verlengen. Hiertoe wordt besloten. Idem, schrijven waarbij ter goedkeuring wordt aangeboden de door het Grondbedrijf ingediende rekening en verantwoording over 1915, met belans, winst en verliesreke ning. Overeenkomstig de betrekkelijke verorde ning zal hiermede gehandeld worden. Voorstel van B|. en WL om naar aan leiding van een verzoek van Rosen- boom, hem naast zijn fabriek aan de Noord- vest in huur af te geven een strook grond om daarop een loods te zetten, het vol gende oesluit te nemen: lex te Verklaren dlat een strook groni lang 25 -M. en breed ten hoogste 12 M. aldaar niet langer voor den openharen dienst bestemd is, en 2e. J3|. en Wi. te machtigen, dien grond op door hen te stellen voorwaarden voor ten hoogste 3 jaren tegen 75 cent per MÖ. per jaar te Verhurem aan jBj R-often- boom. 4 De loods dient tot opslagplaats en komt dus te staiain iijegenovet- de z.g. Kraton, aan de VellevèslsingaL Overeenkomstig het voorstel wordt be sloten. Van de Commissie voor de Strafverorde ningen voorstel tot vaststelling van een nieuw havenreglement en het wijzigen van samenhangende bepalingen uit andere ver ordeningen. Te behandelen yi een volgende ver gadering. i Van de onderwijzeres in spieken aan bieding van het jaarverslag van den cur sus voor spraakgébrekkige schic>olkia deren te Schiedam, over het tijdvak van 1 Aapril 1915—1916. Zal als bijlagen worden opgenomen in liet .Gemeenteverslag. Van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs en van de Commissie voor het Stadsziekenhuis mede aanbieding van hun verslag over 1915.- Ook deze verslagen zullen gevoegd wor den bij het Gemeenteverslag, Van Regenten van de Hofjes van Belois schrijven, waarbij ter goedkeuring wordt aangeboden de rekening en .verantwoording over 1915 en de begrooting voor 1917. In handen van de Fin. Commissie om advies. Van de Commissie van Administratie voor het Stadsziekenhuis schrijven, waar bij wordt aangeboden de rekening en ver antwoording over 1915. Mede in lianden van de Fin. Commissie, Van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim schrijven, houdende aanbie ding van het verslag over 1915. Zal ook geVoegd worden bij liet Ge meenteverslag. Van W. J. H. J. Heggelman bezwaar schrift d.d. 18 Mei j.L tegen zijn aanslag in het \ergunningsrecht. Wordt besloten adressant te berichten, dal het adres ter zijde is gelegd, als zijnde te laat ingediend. Van mej. W, X. M. van Eijk, dank betuiging voor haar benoeming als Onder wijzeres aan school E. Van m-'j. C. M. Vooimolen, dankbelui ging voor haar benoeming tot leerares in de Natuurlijke Historie aan de H. B. School en het Gymnasium voor den cursus 1916 —1917. Kennisgeving. Van de afdoeling Schiedam van den Bond van Ned. Onderwijzers adres, waarin wordt verzocht de salarissen van het onderwijzend personeel te herzien. De lieer Houtman vraagt of de Wet liouder van Onderwijs al een regeling te dezer zake heefi ter Kind ogenomen. De Wethouder zegt dat dit niet het geval is. Van de N. V. Hoek's Machinefabriek en Zuurs loffcnfubriek. adres waarin voor den tijd van 60 jaar in erfpacht wordt ge vraagd een perceel grond, gelegen aan de oude Spui haven, tegen een jaarlijkschen ca non van f0.50 per MA In lianden van B. en W. om'advies. Van den heer P. de Bruin schrijven, waarbij worden overgelegd zijn geloofsbrief en verdere stukken als benoeind lid van den Gemeenteraad. Wordt besloten tot onderzoek hiervan oen Commissie uit den Raad te benoemen, die i n een volgende vergadering hieromtrent verslag zal uit brengen. Als leden dier commissie worden door den Voorzitter aan gewezen de hoeren mr. Kavelaars, Wi v. d. Hoek en E. Koopmans. Van de vereenigmg ter verkrijging van wettelijke negen-uur-sluiting te Soliiesdam, adres, waarin wordt verzocht bij verorde ning de verplichte sluiting van winkels des avonds om 9 uur voor den tijd" van één jaar als proef in te voeren. In handen van B. en "W, om advies. Agenda, i 1. Benoeming van 2 oaderwij'zers aan school A (Hoofd de heer A. van. Slinge- landt. Op voordracht zijn geplaatst a. ,J. II. van der Kreek te Ossendrecht, |W. Kre- mer te Lunteren, S. de Vries (te Burg, Texel. t Wordt benoemd de heer van der .Kreek, b. II. Veenstra, SchiedamD. Hoek, (Schie dam; J. Seheffer, Schiedam. Wordt benoemd de heer D, Hoek, Ijij 2e stemming. 2. Voorstel van Burgemeester on Wet houders om mej. Th. J. M. L. Meijer, doc- toran'la in de klassieke letteren, in ver band met het overlijden van den loeraar dir. J. H. Wielen, tot het jeAnjdo van den loopenden cursus te benoemen tot tijdelijk leerares in Oude Talen aan. het Gymna sium. Hiertoe wordt besloten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot aanstelling van den heer P. du Pont, tot makelaar in assurantiën. Overeenkomstig het voorstel en het daar- bij overgelegd advies van de Kamer .van Koophandel, wordt aan het vereioek van jden heer du Pont voldaan en hij tot Makelaar dn Assurantiën aangesteld. De heer R i s komt ter vergadering. 4. Vaststelling van kohier noj. 7 der Plaat selijke Directe Belasting naar het inko men, dienst 19151916. Het kohier wordt tot een bedrag van f 1494.85 vastgesteld. Wordt aangehouden tol aan het eind der agenda, op verzoek van den heer Post, die in Comité hierover iets wensciht te vragen 5. Behandeling bezwaarscliriften inkom stenbelasting, dienst 19151916. Overeenkomstig het advies van de hierbij betrokken Commissie wordt op een 7 verzoekschriften door wijziging in den aan slag gunstig, en op 7 verzoekschriften afwij zend beschikt. 6. Wijziging der gemeente-begroeting, dienst 1915. Een ontwerp besluit model B, tot jaf- en overschrijving op de begroeiing van inkom sten en uitgaven, met een bedrag jvaji f 37,39 wordt goedgekeurd. 7. Voor-stel van Burgemeester en Wet houders tot xnereeniging der scholen A. en B. tot een nieuwe M. U. L. O-school voor jongens en meisjes en daarmede samen hangende voorstellen. Naar aanleiding van dit Voorstel, zeggen B. en Wfc, is voor hat Jwofd der Meisjes- schooi bij deze organisatie geen. plaats ©n zal onder dankbetuiging voor de door baar bewezen diensten, op de meest eervolle wijze ontslag moeten worden gegeven, waarna zij aanspraak kan maken op wacht-" geld. overeenkomstig art. 41 der L. (O-wet. Overeenkomstig het voorstel wordt beslo ten: i lo. Do scholen A en B op! te boffen. 2o. Opi te richten een nieuyvje (school voor M. U. L. O. voor jongens (en meisjes met 9 jaarMassen, én deze te vestigen in hei nieuwe 'schoolgebouw aan het Oudé Kerkhof. 3o. Den heer A. van Slingelanjdt tals hoofd over te plaatsen van.' school A. (naar de nieuwe M. U. L'. O, School. 4o. Mej. A. S. Van An del, (tengevolge vah de opheffing van' school B, waaraan pij als hoofd is verbonden, op de meest (eervolle wijze en onder dankbetuiging voor de jloor haar aan de gemeente bewezen diensten eervol ontslag te verleen en uit haar be trekking als hoofd van' school B, jeen en. ander met ingang van 1 September as. 8. Voorstel yan Burgemeester en Wet houders tot aankoop van grond, gelegen in den polder Opd-Mathënesse, van den Keer J. M. van der Schalk en Consorten. De aankoop geldt 8 H.A. 73 A. (on 14 cuV weiland, kadastraal bekend als xxo. 519, .520, 1145, 1146, '1148, 1149, 1150 en (1572 van Sectie I, der 'gemeente Schiedam en zulks tegen den prijs van. f 2.50 per (C.A., gedeel telijk liggen 'deze mos. in het .om(polderde gedeelte, de overige liggen nog in ,hct pol der verband van Oud Mathenesse. Hiertoe wordt besloten. 9. Voorstel van Burgemeester-en Wet houders tot herziening van de jaarwedde verbonden aan de be (rekking van Directeur der Burgeravondschool. B. en W„ zeggen, alvorens zij jeen ontwerp \fAx3ndc(iii;iig aanbieden lot ajjzo aderlijke regeling win de bezoldiging van Di ïecteur van. dc Burgeravondschool en diiecteur en leeraren van den Handels- cursus, is het, om een oproeping ,van solli citanten te hunnen doen, wenscheiijk, dat (de vergadering zich omtrent de jaarwedde van den 'Directeur der Burgeravondschool uit spreekt. De tegenwoordige regeling geeft aan een minimum van f500 met 2 vijf- j;iarlijksche verhoogingen Van f100. Bij hé. salaris wordt gevoegd f50 tot f62.50 voor ieder lesuur dat door don Dijecteur .wordt gegeven. Het komt B. en W„ (voor, dat, even als aan het Gymnasium en dejl. B. School, het salaris Van het hoofd der (inrichting, te vens do beJooming behoort in ziohje sluiten, voor de lessen, die het hoofd izx-If geeft. Worden thans als maximum door dein Directeur 9 lesuren gegeven, in de toe komst kan dat maximum behouden blijven, ook als He directeur onafhankelijk van liet .aantal lesuren (bezoldigd wordt. Bij de [vast stelling van het programma, kunnen B. en W. telkens bepalen, hoeveel lessen de di recteur te (geven heeft. Volledigheidshalve wijzen zij (er op, dat bij (uitbreiding der school het aantal te geven lessen allicht zal lerminderen. Voorgesteld wordt de bezolliging onafhan kelijk te stellen van de door hem to geven '.essen, de aan van g s - j aarwedd© te bepalen op f 800, met 2 verhoogingen van f 100 ,na 3 resp. 6 jaren (dienst. Een omtweip-veror dening tot irogeling der traotementon, kan spoedig tegemoet Worden gezien. Na eenige discussie wordt hiertoe bc sloten. 10. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot herziening van de bezoldiging van den amanuensis en de concierges van het Gymnasium en die Hoogere Burger school. Overeenkomstig het (Voorstel wordt voor den amanuensis 'het aanvang-salaris met f 150, en ivoor de beide Concierges pnet f 100 verhoogd. Deze verhoogingen kullen ingaan op 1 September as. 11. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot herziening van de jaarwedde van den Opzichter bij het Bouw- en Wo ningtoezicht. Voorgesteld wordt 'ide jaarweiido met f 100 te verhoogen fen te brengen op (f1200 en te doen ingaan opi 1 Juli a s. f Hiertoe wordt besloten. 12. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot herziening' van "de bclooning van dén nachttelefonist. D© heer Dinkfelaar stelt voor dezé bcloo ning te stallen op f2, dit {Voorstel wordt verworpen met 11 tegen' "6 stómmen. De belooning Wordt met f0 25 verhoogd en daardoor (gebracht op fl.75 per nacht, en gerekend te 'zijn ingegaan olp ,1 Mei j.l. 13. Voorstel van Burgemeester en Wet houders om aan de wed. Wi. van Mer-' wijk, gewezen schoonmaakster van school A, voorloopig voor een jaar, gérekend te zjjh ingegaan 1 Mei j.l., een. gratificatie tos té kennen van f2 per wéék. Overeenkomstig hot voorstel wordt be sloten. j (De vergadering duvrt voort.) Staatsloterij. Bij den opbouw van de gisteren opge nomen lijst der trekking van 5 Jtrni blijkt deze door elkaar geraakt te zijn: Onder hfet hoofdje „.Prijzen van f70" is géknmen het eerste gedeelte der „Nie ten"; daarvan moeten de eerste 13 regels staan onder de daaropvolgende 15 regels. Deze 28 regels moesten staan op de plaats waar de eerste 34 regels onder hfet hoofdje „Nieten" vooxkomende. Deze 34 regels zijn de „Prijzen van f 70". Daarvan moeten dé ^regels aanvangende met no. 15 en ein digende met 11301 staan b'oven de groep régels die begint met 11313 en eindigt mfet 20994. Volkibadhnls. In de week van 28 Mei3 Juni 1916 werden genomen 527 baden. lste klasse: kuipbaden 41. regenlan den 35. 2de klasse: kuipbaden 90, regenbaden 3.38, 5 ets. kinderbaden 23. Gedurende de maand Mei 1916 worden genomen 2435 baden. lste klasse: kuipbaden 166, regenba den 179. 2de klasse: kuipbaden 387, regenbaden 1558, 5 ets. kinderbaden 145. AGENDA. Heden «n Volgende dagen. Circus Schouw burg, 8tyi uur. Gez. Spree. De levende brug. Heden en volgende dagen. Tivoli Schouw burg, 8.30 uur. Verkade's Klein Toomedi Heden en volgende dagen. Casino, 8*/i u. Speénboff's Klein. Tooneel. 11 en 12 Juni. Rotterd. Diergaarde, 2'/a u. Nam. Concert Residentie Harmo nie 'Kapél. 1 Knust en Wetenschap. Het museum-Mesdag, De minister Van blnnenlandsche zaJcen heeft aan de tegenwoordige eigenaresse bericht, dat hij' in de tegenwoordige om standigheden geen vrijheid kon vinden om te bfevorderen den aankoop door Wet Rijk van hét woonhuis Laan van Meerdervoort 9, te 's-Gravenhage, en van een dêel der zich' aldaar bevindende kunstvoorwerpen en meubelen ter aanvulling; en uitbreiding overeenkomstig den wenscli van den heer en mevr. Mesdag—Van Houten van het vroeger door hen aan den staat gesclior- ken museum Mesdag. Wel is overname uit piëteit voor de nagedachtenis van wijlen den heer Mes dag in uitzicht gesteld, wanneer de oorlog voorbij zal zijn. Deze toezegging werd ie vaag geacht en huis en inboedel zullen daarom worden verkocht. De Zuidpool-expeditie van Shacklcton, Het volgende is ontleend aan het re laas, door Shacldeton uit Port Stanley (Falkland-eilanden) getelegrafeerd aan de „Daily Cbromide'' Reeds vroeg op de reis werd nieuw, land ontdekt, met een 200 (mijl lange kustlijn, waarvan groote gletschers afdaal den. In plaats van zacht weer, had men vroeg in Februari een temperatuur onder nul en einde Februari 49 graden vorst. Het oude en het nieuw-gjevormde zeeijs vroren aaneen ©n het bleek' onmogelijk het schip vrij te maken, In Juni werden de ijspersingen gevaarlijk, - in Juli waren zij geweldig. In de persingszone vorm den zich druKranden van 40 voet hoog. Ijsblokken van 30.000 K.G. lagen om het schip. In Augustus werd het schip in zijn geheel uit het ijs geperst en kwam het scheef te liggen. In September werd het aan de kanten gevaarlijk gedeukt; de zij den werden ingedrukt, balken {verwron gen, Ten slotte kwam het echter bovén op het.ijs te liggen, waarmee het bleef ronddrijven. De drift voerde over de plaats, waar men meende dat land moest lig gen, n.l. het z.g. „Nieuw Zuid-Groenland"; maar loodin.gen gaven 1900 vadem diep te. Den lGen October kantelde de „En durance." De ijsvelden begonnen het schip in te drukken, den 27sten October wer den de achtersteven en het roer afge rukt, De ijsbergen stieten gaten in hei schip. Het binnensfcroomende water lilusch- te de vuren, en de pompen wérkten niet meer. De geboete bemanning zocht een toevlucht op het ijs. De toestand was alteremsigst; het schip was thans tot het bovendek onder water, het dichtsb ij gelegen land, waar aanvulling van den voedsel voorraad mogelijk! zou wezen, was Pau- let-eiland, op een afstand van 346 mijl gelegen. De expeditie verliet het schip en poog de noordwaarts te komen, daarbij boo ten en sleden over het ijs trekkende. Ech ter waren de moeilijkheden en gevaren, die man daarbij ondervond, van dien aard, dat de poging moest worden op gegeven. Men keenden naar het schip te rug en, kampeerde op een dik ijsveld, waar op 100 kisten met voedsel gebracht wer den, die uit het schip waren gelost door een gat in het dek te breken. De volgende twee maanden dreef men noordwaarts, doch aeer iangzaam. De „En durance" zonk den 20stea November. We derom ging de expeditie met booten en sleden op weg. In vijf dagen hadden zij negen mijl afgelegd; toen waren zij op nieuw genoodzaakt om op een ijsveld fee® kamp te houwen. Zij bleven daar de maanden Januari én Februari, altijd lang zaam noordwaarts drijvend. Ten slotte was het ijsveld geslonken tot ,een oppervlak van negentig meter in het vierkant. Op den Ssten April werd (hot ijsvéld door den zworen golfslag in stukken," geslagjeft Een der manschappen viel te water; maar vóór het ijs zich weer sloot kon hij ge red worden. Dergelijke gebeurtenissen her haalden zich meer dan eensi Thans liet men alle hoop om Paulet-ejland te kun nen bereiken vanen, Joinville-eiland kwam in het gezicht op 23 Maart, Clanende-edE (Zuid-S hetlandeilan den) op 7 April Echter maakten de ijs toestanden op beide eilanden, het onmo gelijk, op een dier twee eilanden te lan- - den. Den IGden April besloot S hackte- ton te beproeven Olifant-eiland te herei ken, en den 15den slaagde men daarin, na een vreeselijkie reis te hebben {gemaakt in storm en hooggaande i,zee. De tem peratuur was onder nul en de booten werden als 't ware naar beneden getrok ken door het ijs, dait er zich op vast zette door het spatten, yam 't zeewate» en dat onophoudelijk! moest worden w'ea- uehakt. Daar men sinds twee dagen noch water, noch warm Voedsel had gehad,, waren velen van de schepelingen op de grens vim een fysieke en geestelijke in zinking gekomen. Men bevloaid, dat op het strand, waar men geland was, zoo'n zware golfslag stond, dat men het daar bij storm niet zou kunnen houden. Daarom werd een gaf uitgehakt in den ijsgordel, boven het bereik' der golven gelegen. Met het oog op den ernst van den toestand en het tekort aan voedsel ver trok S har kloten met Vijf vrijwilligers den 24stem met een blootje, om te pogen Zuid- Georgië te bereiken, dat 750 mijl vian daar was gelegen, en liulp te halen.'Zij bereikten het den lOden Mei aan oé oost zijde, na, onderweg onafgebroken storm weer te heblbén gehad. Shackleton entwee anderen trokken nu dwars ovter het eiland, en 'kwamen den 20stein aan bijde ne derzettingen van de walvisehvaaraers aan den westelijken kant. - 1 Met warmte prijst Shacldeton d.e Warme en profetische sympathie der Noorsche lei ders Van de stations voor de walvisch- vangst, de heeren Sorllee, Hansen, pern;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2