De oorlog. Laatste Nieuws, 411e Staatsloterij. ben. en Jaeobsen, dj© onmiddellijk' een kleinen W^visciUViaander van 80 ton ni (rust ten pm de aclitei^eUevienen op Olifant eiland te halen» Maar het kleine schip, dat niet vjoor de ijsvaart gebouw-a was, beyond de ijstoestanden te ongunstig en moest, na verscheiden ver/geefsche pogin gen te hebben in het werk! gesteld om tot Olifant-eiland door de -dringen, dien steven weer naar het noorden, wenden om hulp te gaan vragen op de Falikr 1 and-ei landen. De acbtergehitevicnen o-p Oli fant-eiland hadden, toen. Shackleion hen op 24 April verliet, volledige dagrantsoe nen strekkende voor vijf weken. Boven dien bestond voor hen de hh>gelijkheid] om robjben ïfe bemachtigen. V Tot zoover heti Reufer-telegram. Het is dus met de Shackleton-ex pedifcie al heel slecht igeloopen. Op Olifant-eiland zitten in uiterst benarde, hoewel geenszins h,opeIooze omstond igli-eden een twjn-- tig tal gestrande tochtgen ooien van Shack- leton,. En de andere expeditie, welke Shack- leton, na diens voorgenomen grooten sle- detocht dwars ovter het (vermoedelijk als samenhangende landmassa bestaande) Zuid- p ooi-contingent aan de Rosszee had moe ten afwachten met voorraden en. een schip, is óók al heel ongelukkig geweest. Ook daar aan de Rosszee, bij de Groote IJsplaat vierkeeren een aantal Poolrei- 'zigprs in gevaar. Ook daar zitten man nen zonder voldoende voorraden en zon der schip naar redding uit te zien. Eerk en School. NED. HERT, KERK. Aangenomen het beroep te Made en Oud-Driimnelen (toez./ de heer W. ten Boom Cz., hulpprediker te IJmuiden. Beroepen te BameveM ds. B. v, fd. Wal te Hoevelaken. t GEREF. KERK. Bedankt voor het beroep1 te Idsken- huizen ds. H. Brinkman te G-Janerbrug. t Te Ouddorp ds. E. Buurman te {Kampen. Beroepen te Charlois ds. H. Roelof- sen te Zeist. Te Lektoerkerk (ds. Jansen te Zevenhuizen. - Vrije Evang, Kerk. Bedankt voor het beroep te Winscho ten ds. Marjo Mooij te Oude-Leije JFr.j. NED. ISRAËL. KERK. Benoemd tot loeraar to Apteldoor de heer Th, Klein te Gulpen1. I flOOGER ONDERWIJS. Un ijvfensalfcei t te Deódeji. (Poot examen- staatswetenschap jonkvrouw Ct M. Laman Trip; dodt. examen rechten, de heeriA. van der Wilde; voorbereidend examen Ind. ad-m. dienst de heeren E. E. van (Hacking Galen- brander en A. J. A. Prange. Universiteit wan Amsterdam. Bevorderd tot doctor in de geneeskunde op proefschrift Bijdragen tot de kennis van het jwfezen der Keratitis DdsdBioomus, de heer li. H. (Wag ner, geboren, te Haarlem. Vrije Universiteit. Boet. examen in de rechten de lieer Y. Lomghout. j Bevorderd cium lande tot doctor in do technische wetenschap, op een proefschrift: Radio-tielegrafie in de tropen; bevdrdenl op stollingen ,Jr. CL J. de Groot, ;w[.i., ingeni eur bfj (de jgeuvememauts post-, te'.egrnaf- en telefoondienst in Nert-Inidië. Ctemengd Ifltmws, Loodgietersstaking. De Haarlemsche loodgieters hebben den patroons bericht, dat, wanneer zij niet vóór Dinsdag hun eischen ingewilligd hebben gekregen, zij op alle werken to Haarlem zullen staken. 1 t Nieuwe Hollandsche haring. De ©eiste nieuwe Hollandsche haring is Maandag aan Hj.M. de Koningin aan geboden. Deze wlas aangebracht door het loggerschip Vli. 8 „Maria", schipper M. v. d. iBiarg, van de reederij zeevisscherrj maat schappij „Excelsior'1, te Vlaardingen. Postdiefstali Gisteravond is 'te Vlissingen aangehouden een postóondneteur, verdacht van postdief stali In zijn,' woning werden bankpapieren gevonden, die vermist wenden uit een oan- ge teeltenden," brief, welke door een bank instelling te Atastendam via Vlissingen naar Parijs-was gezonden. Dp aangehoudene is naar Vlissingen over gebracht - Wie is die schavuit9" Naiax inleiding v&n het bericht in „De Metaalbewerker", heeft de directie der De venter ijzergieterij en machinefabriek voor heen J, L. Nering Bjögel meegedeeld, dat inderdaad ter Vergemakkelijking van den arbeid oen kleine partij stalen staven „hand warm" was gemaakt en op deze !wij" tot granaten verwerkt, Opzet met min-oin- bare bedoelingen was er hoegenaamd niet in het spel geweest De directie heeft zich met het munitiebureau in verbinding ge steld, dat op het o ogen blik geen nadere mededeolingea kon doen. Schietproeven zul len, naar de finna meende, nog moeten aantoonen, of en in welke mate de op bjovten omschreven wijze vervaardigde gra naten minder deugdelijk waren. Intusschen gaf de directie grif toe, dat er een fout is begaan, zij 't in onwetendheid. Men W|as nu door ervlaring tot beter inzicht gekomen ea jbcm tegen herhaling v&n 't gebeurde wajkiem Een record l i Nadat eerst eenige kinderzaken waren be- handfeld, werd gisteren de openbare terecht zitting van 't kantongerecht te Groningen om 10.20 geopend. De zitting werd gesloten om 10.27. Belikndeld waren ia dien tijd 277 zaken, alle betreffende bet fietsen in de Heerestraat en tusschén de beide Markten. Slechts 6 der overtreders waren versche nen. Overeenkomstig den eisoh' van het 0. M. werden allen veroordeeld tot 50 cent. De blauwbaard gevangen. Volgens berichten uit Praag is de Bon- gaaxsche blauwbaard Bel a Kisz, dien men aanvankelijk dood waande, te Komorau gevangen genomen. Hij werkte daar on der den naam van Willem Lippa in een munitiefabriek en had de aandacht pp zicli gevestigd door tal van vrouwen hu- welijksvioorstellen te doen. De man ont kent de moordenaar van Czinkole te zijn maar zijn gelijkenis met Kisz en zelfs eenige litteekens, die deze had (o.a. een van een schotwond in de horst) pleiten tegen die ontkenning. Oorlogsvaria. De vereciiiging van dagbladuitgevers in Duitsohland. heeft Zondag vergaderd. De oiiUaglSjkf" stijging van do papierprijzecf lokte een levendig debat uit Erps cenilmotio aangenomen, Waarin gewezen wordt op het gevaar, dat verscheidene nuttige bladen hun bedrijf zullen moeien staken, omdat zij de verhoogde exploitatiekosten niet meer kun nen dragen. Blijkens deze motie is ,het be stuur gemachtigd om den rijkskanselier, met het oog op het groote belang (van de pers voor de zegevierende voortzetting van den oorlog, dringend te verzoeken onverwijld alle maatregelen te Idoen •nemen, die ge schikt zijn om van staatswege de (dreigende ramp van de'Duits die pers af (te wenden. i De Pruisische minister van spoorwegen deelt aan kooplieden en industrieel en mole, dat het -goederenvervoer thans een kalmer stadium is ingetreden en het gebrek aan materieel is opgeheven, waarom hij hun aan raadt, nu zooveel' mogelijk' hun voorraden aan te vullen. In den herfst [is wieder gebrek aan spoorwagens te verwachten. De „Pester Lloyd" noemt de hoop (der geallieerden op uithongering van Duitsch- land,. vóór daar de nieuwe oogst (is binnen gehaald des te ongerijmder, daar Duitsoli- land in het geheel niet is (aangewezen op zijn eigen oogst om zich gedurende (den zo- nier boven water te houden. Binnen (drie weken begint de oogst in Hongarije (en van dit tijdstip af kan Hongarije aan Ddtschlanjd totdat daar de oogst is M nn engeh aaldvoort durend elke gewenschte hoeveelheid graan verstrekken. Dat Duitsehland reeds in de volgende drie weken; zal verhongeren, kan het viervoudig verbond ook bij de (stout moedigste hoop niet verwachten. Het Hon- gaarsdne graan zal1 dit jaar iets vroeger rijp zijn dan. in andere jaren. De voor den oogst in Hongarije benoodigde arbeidskrach ten zullen door overeenkomst tussdhen Hon garije en Duitedblamd wonden verzekerd,» Duitechland zal aan Hongarije eenige hon derdduizenden Russische gevangenen voor veldarbeid ter beschikking stellen, -die na voltooiing van hun werk weer met [het bin nenhalen van den oogst in Duitschland (kun nen beginnen. Te Chatham zijn 72 tramconducteurs door vrouwen vervangen. In verband met de den laatsten tijd veel vuldig voorgekomen ontvluchtelingen van krijgsgevangenen is de Buitsche grenswacht langs de Nederlandsche grens in Rijnland en eWslphalen aanmerkelijk versterkt, zoo dat nu op zeer korte afstanden telken^ een schildwacht is geplaatst. John Mac Neill, de voorzitter van de lersche vrijwilligers, is, naar uit Dublin wordt gemeld, door den krijgsraad, in ver band met de rol, die hij in den opstand, in Ierland gespeeld heeft, tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. Mae Neill was professor in het middeleeuwsche Iersch aan de nationale universiteit. Hij is met twaalf andere lersche opstandelingen, die tot straf fen van dwangarbeid veroordeeld waxen, reeds naar de gevangenis te Dartmoor, Engeland, overgebracht. In het geheel zijn er, naar de „Times" meldt, 3000 menscben in verband met den opstand in Ierland, gevangen genomen. Op het oogenblik zijn er 800 hunner in vrij heid gesteld. I I i ii: i De Senaatscommissie besloot mtet vijf te gen twee stemmen, ééii onthouding en één afwezige, den Senaat voor te stellen het ontwerp tot invoering van den zomertijd te verwerpen. In de toelichting wordt de heilzame wer king van den maatregel op het economi sche leven betwijfeld en de in uitzicht ge stelde besparingen gering geacht; deze kun nen trouwens ook door andere bestuurs maatregelen verkregen worden. Wieme-iraehtlng. Verwachting tot den aVond van Woens dag 7 dezer: Matige tot krachtige zuidelijke tot weste lijk© wind; zWaar bewolkt mot tijdelijke) opklaring; waarschijnlijk regenbuien; zelfde temperatuur. j SjnkrI-pssJa. -j- KONSTANTINOPEL, 5 Juni. I!e verde diger van Adrianopel tijden den. BaJkan- oorlog, Sjukri pasja, is heden overleden'. Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht BjERLHN, 6 Juni. Het groote hoofdkwar tier meldt hedentmorgen Aan den oostelijken oever van de Maas werden de stellingen der Oost-Pruisen op den Fuminrog in den loop van den nacht na hernieuwde lievige artillerievoorberei ding weder vier maal zonder groot suc ces aangevallenDe vijand leed onderons samenwerkend artillerie-, mitrailleur- en in fanterievuur zware verliezen. Overigens is de toestand onveranderd. Van het Oostelijke front geen nieuws. Fransch legterbeïicht PARIJS, 5 Juni. Het officiëele communi qué van hedenavond luidt: Hel ongunstige weer belemmert de opera ties ten noorden van Verdun,. Infanterie- actie bad niet plaats. De beacihieting van. Vaux ea Damloup ion vooral van het fort Vaux duurde voort. De toestand op het fort Vaux js onver anderd. j In den sector van Avocourt hij [tusschen- poozen artillerie-actie. Engelsch legerbericht LONDEN, 5 Juni. (Officieel). Bij Zille- beeke is de toestand onveranderd. De nacht is rustig geweest; alleen wederzijdsche ar- tillerieactie. Herten deden de Duitschers twee en de Eugeilschen vijf onverwachte aanvallen. Bij een aanval van twfea JEngel- sche afdeelingen, werden 30 Duitschers ge dood. Alle Duitsdhe aanvallen wanden zon der moeite afgeslagen. Van hotZuidelijke front. Italiaansöh legerbericht ROME, 5 Juni. De generale slaf .maakt in zijn dagelijkse!! communiqué melding van afgeslagen aanvallen der Oostenrijkers in het Lagaxina-dal (Etsdh-dal) bij Monte Gioro en Coni Zugna, zoomode tusschén da jPo- sina en Astico in de richting [Tan. den Po- sinaplas, vTaar eön verwoted getvecht ge- levlerd weid. In den nacht van 3 op 4 dezer nood zaakte ©en Oostenrijksdh© vijandelijke over macht de Italiaansche troepen hun stallin gen in de Cengio-z'one te ontruimen (en te rug te trekken op de tevoren, jin gereedheid gebrachte linie van het Cana.glia-dal. Iïaiidel CR Bedrijf. Benrs van Schiedam. DINSDAG, 6 Juni. Offidede noteering van de Commissie uit de Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: f45 per H.L., contant, zonder fust en zonder belasting. Namens de Cömm. voor de noteering. B. A- J. WITTKAMPF, Nóteering der Vereeniging ;„Bond van Dis tillateurs", gerestigd te Botterdam. M0UTWJJN: f47.— per ILL. JENEVER: f51— per H.L. AMST PROEF: f52.50 per H.L. Namens de Comm. voor de noteering. MOUTWIJN: Stemming kalm. SPOELING: f1,30. SPIRITUS: f67,-1160. v RUWE SPIRITUS: f32.50. ROTTERDAM, 6 Janï. Op de veemarkt te Rotterdam waren hé den aangevoeld 42 paarden, 1 veulen, 1022 magere runderen, G50 vette runderen, 205 vette kalveren, 778 nuchtere kalveren, G schapten, 3 vaxkens, 124 biggen en 9 bok ken. Besteed werd voor koeien 135110100 et., ossen 13511095 et., stieren 115 106100 ct.., kalveren 140—120105 ct. Handel matig. Melkkoeien f235450, kalfk'oeien f250 475, stieren f 175530, pinken f 110 160, vaarzen f 130—190, werkpaarden f 115 375, slaclitpaarden f100185, nuchtere kalveren f1218, fokkatveren f 18—24, big gen f 12—22. Boter, aangevoerd 43 aclitste en 9 zes tiend© ton en 160 stukken'. Prijzen tf 62, f 60 en f58. S Lukken 80 en 85 jat. Eieren. Beurs. Aangevoerd 352.394 ne- geeringiseieren. Prijzien: Kip eieren f6 f6.75, Eendeieren f6.95. Aangevoerd 29.345 V. P. N.-eieren", Kip- pieren f-fkGQ—f 6.80, Eiendeieren f6,90 f7.20, Ganzeneieren f 13, Kalkoeneieren f7 f8, Parelhoonederen f4. Wenapteki. Aangevoeld 186.800 eieren. Kipeieren f6.32f7, Eendeieren f7f7.80, Ganzeneieren Lilf16, Knlkoeneieren f8 f 15, Parelhoeneieren f 5,51. Vieschcrij. SCHIEDAM, 6 Juni. Vertrokken ter ha- ringvisscherij, SCJI 113, Johanna, sch. W. Knoester; SCH 233, Dirk, sch. J. .Roele- veld Jr. Burgerlijke Stand. SCHIEDAM. Geboren: 2 Juni. Gerardus, t. v, C. Groeneweg en .T. P. Alblas, Prinsensteeg. 3 Juni. Petronella Johanna, d. v. J. F. den Herder en J. van den Hamer, Zee straat. 4 Juni. Hendrik Adrianus1, i. X- M. J. Jansen en A. Dubheld, Korte Singelstraat. 5 Juni. Elisabeth, d. v. A. van Waart en A. Verkade, Wpstvest. Overleden: 3 Juni. Machiel Pranger, oud 76 j. en '4 mnd., Hoofdstraat. 4 Juni. Jannetje de Vogel, oud 67 j. en 10 mnd., weduwe van Barthblomeus'Jolian- nes NieuwenbUrg. Stationstraat. Hjendrik de Ronde, oud 17 j. en 9 mnd., Laurens Costerstraat. Heter Cornells Vlug, oud 13 j. en 7 mnd,, Kinderfiuurt, BEURS VAN AMSTERDAM 6 Juni 1916. SXAATSLEENXNGEN. Voor Hol!, foncbten was de stemming voor de 2\h en 3 pCt. schuld aangenamer niet meer kooplust. Oosteonjksche flauwer met zeer kleinen omzet. Op de locale afdeehng ging bat levendig toe in de seheepvaaxtaande'den, die alle belangrijk hooier waren met Rink© koo'pers. HolL-Amenkalijn. Kon, IIolL Lloyd, keu. Nel. Boot en Xievelt Goiiririaan alle aanmerkelijk hooger. Ook m Oiiew aarden was de handel zeer levendig tot stijgende koersen. De KomnkL klommen, van 317 tot 325, de nieuwe van 476 iot 484, de claims van 1240,tot 1270. Overi gens niets bijzonders, noch Voor rubber^, noch voor tabakken. Van Amerik. fondsen waren Marine en ïfcfjo anii Leather belangrijk! lioogar op New-York, overigens lusteloos. Prol. 2P2 pCt. ffew-Yorkgche Beurs. Noteering van: 2 Juni 3 Juni 5 Juni Alch. Topeka 105V» Car and Foundry 58% 59 Bethleh. St Corp. 444 445 ,450 Denver and R. tv. Erie 38% 38% 38% Kansas City S. ■26 261/s 26 Miss K. en T. 4% 4 Miss Pac. 6 6% 6Vs N.-Y. Ontario en West 28 Rock 1st. Rw. 20% 98% 20% 20% South' Pac. 98% 98% South R.W. 23Vs 23i,4 Union Pac. 137% U. S. Steel Corp- 82% 84 Amer. Can. Co Un. Cigar Co. 58% 59 58% 6645 VIJFDE KLASSE. ^05 6492 Trokking van 6 Juni 1910. 73 5 No». 8401, 7641, 19759 ieder i 1.000. 8017 No». 6897, 11699, 14847, 14406, 19741, We 8130 f400. 8436 Prijien van f70. -^27 85 179 <184 658 717 810 818 819 884 1007 1149 1105 1151 1192 1216 1237 1255 1268 1332 1366 1373 1872 1426 1473 1534 1578 1696 1711 1770 2026 2065 2101 2165 2187 2193 2288 2436 2513 2820 28G4 2929 H 2978 3121 3271 3284 3359 3547 3590 3668 7^™ 3674 3982 4067 4109 4193 4299 44054477 4636 '4662 '4700 4716 4749 4758 501L 5245 5492 3493 5596 5843 0704 5779 5907 5998 6081 8180 6202 6310 6312 6416 6731 6756 6767 ,6812 6919 7132 7205 7245 7262 7290 7416 ,7496 7584 7595 7817 7850 7939 8218 8341 8383 8434 8601 8602 8717 8776 8810 ïiion 8910 8942 8959 8977 9089 9103 9146 9176 9401 9447 9497 9600 9603 9616 9667 9693 hiS 9706 9753 9783 10026 10105 10121 10404 izZvl 10448 10476 10613 10615 10813 10916 10924 htal 10967 11246 11269 11362 11445 11492 11532 11557 11573 11614 11769 12088 12138 12139 12242 12560 12565 12645 12675 12697 12732 12919 13345 13525 13566 13657 13701 1S731 13804 14183 14411 14712 14762 14773 14907 iHH 14970 15006 16044 15185 15486 15492 15542 15720 15855 16860 15864 16063 16324 16458 16484 16633 16641 16749 16751 16815 16818 16837 18888 16999 17247 17385 17422 17495 H£82 17831 17839 17846 17858 18067 18149 1S180 14?^ 18317 18339 18384 18443 18454 18619 18615 14§2' 18646 18674 J8701 18759 18799 18878 18986 145°° 19063 19317 19381 19411 19424 19467 19549 14I£7 19559 19578 19676 19939 20014 20084 20112 14892 20121 20227 20290 20305 20341 20385 20583 15016 20863 15127 15360 28 281 667 60 306 682 150 Nieten. 159 205 213 238 342 417 418 446 483 515 650 704 706 758 783 791 795 811 15909 16027 16304 16398 16530 16715 16824 16958 17050 17276 17373 17465 17709 17780 18027 18676 18866 19139 19305 19552 19755 19874 20127 20394 2054S 20660 20773 836 875 876 880 901 913 923 934 966 1014 1018 1023 1043 1044 1088 1099 1184 1197 1228 1257 1307 1318 1331 1343 1429 1445 1453 1468 1480 1487 1489 1530 1541 1566 1574 1579 1631 1636 1658 1666 1686 1744 1755 1772 1829 1851 1912 1935 2043 2103 2112 2116 2121 2207 2225 2239 2258 2268 2274 2287 2373 2400 2478 2473 2501 2508 2580 2602 2612 2628 2641 •2688 2715 2754 2808 2815 2842 2844 2845 2863 2865 2872 2897 2914 2920 2942 2948 2994 2998 2999 3003 3042 3043 3111 3124 3141 3215 3240 3245 3248 3308 3326 3330 3381 3421 3425 3493 3505 3510 3541 8616 3691 3693 3695 3720 3761 3781 3785 3842 8846 3857 3860 3897 3908 3985 4070 4086 4133 4189 4198 4220 4248 4262 4263 4294 4296 4300 4325 4385 4419 4443 4469 4485 4487 4503 4512 4536 4577 4593 4631 4737 4752 4769 4820 4865 4880 4946 4950 4985 5028 5052 5070 5077 5190 5234 5811 5313 5340 5386 5403 5435 5468 5403 5526 5552 5590 5599 5616 5737 5743 5768 5772 5776 5798 5873 5883 5916 5931 5923 5971 6002 6032 6040 6069 6084 6099 6151 6185 6263 6283 6292 6391 6423 6447 6470 6177 6522 6541 6545 6589 6617 6651 6669 6986 7174 7334 7500 7912 8016 8138 8481 8620 8861 9077 9294 9590 9S34 9998 1Q1S6 10378 10533 10697 10867 11010 11189 11274 11567 11728 12132 12194 12277 12362 12666 12845 13026 13127 13244 13340 13554 13688 13940 14093 14449 14566 14820 14960 15052 15187 15414 15502 15709 15811 15917 16100 16308 16431 16532 16725 16835 16984 17089 17177 17377 17539 17734 17794 18042 18181 18488 18615' 18758 18961 19145 19311 19575 19776 19884 20151 20402 20577 20666 20858 0685 7008 7180 7336 7530 7931 8069 8155 8515 873S 8891 9100 9359 9705 9S63 10000 10187 10397 10537 10722 10882 11021 11190 11344 11644 11737 12159 12220 12277 12386 12705 12861 13039 13131 13249 13856 13561 13704 13949 14099 14478 14606 14830 14965 15053 15229 15449 15509 15718 15818 15960 16170 16310 16459 16577 16729 16858 16990 17133 17180 17388 17568 17743 17810 18115 18219 18522 18634 18778 19007 19163 19390 19641 19799 19917 20165 20464 20581 20712 20868 6686 .6796 7013 7181 7313 7554 7915 8079 8186 8567 8775 8898 9104 7381 9714 9865 7070 7235 7441 7632 7951 8095 8191 S569 8801 8934 9145 9441 9736 9893 10075 10199 10418 10545 10743 10897 11056 11198 11364 11657 11758 12163 12222 12281 12413 12734 12889 13040 13183 13279 13368 13592 13713 13965 14204 14483 14650 14844 14996 15039 15289 15459 15522 15723 15835 15991 16214 16318 16493 16606 16764 16864 17018 17138 17197 17432 17583 17744 17834 18125 18278 18533 1863C 18787 19025 19201 19477 19689 19804 19972 20216 20467 20613 20719 20884 6871 7073 7254 7113 7836 79S4 8098 8268 8589 8803 8995 9196 9448 7748 9918 10086 10201 10436 10572 10757 10997 11095 11224 11524 11668 11984 12172 12248 12323 12559 12755 12916 18071 131% 13280 13441 13601 13760 14014 14220 14489 14703 14847 15000 15055 15292 15475 15571 15744 15879 16018 16288 16347 16510 16634 16790 16878 17027 17146 17250 17435 17604 17774 17885, 18129 18325 18573 18657 18798 19050 19209 19483 19692 19816 20019 20270 20481 20647 2075,7 20896 6901 71H 7293 7469 7859 8015 8100 8381 8598 8826 •9047 9221 9519 9759 9932 10130 10279 10517 10532 10S14 11141 11252 11528 11673 12072 12173 12273, 12335 12566 12772 12085 13086 13199! 13201' 18481' 13610 13792 14038 14258 14553, 14728 14868; 16015, 15113, 15352! 15491! 15579! 15752; 158801 16021, 162911 16385 16529 16651 16795 1689S( 1704S, 17172, 17369 17454] 17679 17792; 179701 16139; 1SS37? 18580 18666! 18826j 19089. 19215] 19544 19753 19867 20126, 20331, 20534] 20654 20767 20945, V", 1 - Mar e!e OtficM* PriJeaoteerinf Tan da VarassUjing voor den Effectanluuuleb Nederland. V£. L.K. H.K. Ned. W. a O bi f 100 8 101»/, 1011/s Ned.. VT. S. OM. 11000 6 1013/< 1011% 1011^M Ned. W. S. Ob%. 8'/2 827/» 827/s Ned. W. S. Oblig. 3 73 731/ls 7S»/19 Ned. W. S. Certif. 8 72%; 723/, 73 Ned. W. s. Cerür. 2//2 S213/is 825/s 827/g O O a t-I n d i 8. Oblig. 1915 flOO 6 1005/, ObUg. 1915 11000 5 1001/4 IOOI/4 Roeland. Iwan. Domb. G- R. 825 7Sl/s Ob. 100 Nic. Sp. *67--69 i 625/4 621/, Obl. Geeon R. 625 '80 8 577/is 581/2 Obl. Znldwsel 6fc 4 5® Cans. GR. 625 'S9 4 85 Obl. '89-90 Hope 625 4 04% 66 W. Ween. Sp. 626 '90 4 691/s Rolls. *94 0e Em. 685 Q 4 64 TarkHe. _i Obl. 1911 fr,600-2800 4 GO China. Goad). Rass. Gar. 1898 4 05 681/a Japan. Oblig. Ie per. i~ 100 4Yg 851/j Mexico. 100-1000 Afl. ObL 6 211% 211/ie BraziliS. Fund 1914 {5 20—100 8 701% 701/ie PROV. EN STED. LEENTNGEN Nederland. Aniaterdam 1915 5 1021/4 1021/4 INDUSTR, ONDERNEMINGEN. Buitenland. Am. B. Sug C. T. g. A. 691% 75-Vs American Can. Co. Cert. r. gew. A. 541/4 551/, Am. Car F. C. v. A- 591/j 591/g G 7/» Am. Hide C. t. p. A. 4S3/g 4,1/j 451/2 Am. Sm. AR. C. v. A. Sil/, 911/j Anaconda Copp. M. C. T^. 1691/g Betbleb. SioeL C. v. A. 418 Centr. Leatb g. A, 661/, 65 651/g Stand. Mil. p. g. A. 94% Stud. Corp, C. g. A. ISCA/i 137 139 Un. Cigar. C. t. A.- 641/4 6H/4 O. S. Steel. C. C. g. A* 78%j 791/s - MIJNBOUW-ONDERNfcAllACtN. Nederland en KoloniSn. Guyana Goud. gpw. A. 40 35 36 Ketaboen Mijnb. pr. A. 28 27 Ptieieh Mijnb. g. A. l?«/4 18% 19% PETROLEUM-ONDERNEM1NGEN. K. M. EE. Pet. br. A. 512 617 530 Perlat Petr. M. A, 43% 44 Z. Perlak P. pr. A. 751/g 76 RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nederland en Koloniën. Amsterd. Rubber A. 212 210 2III/0 Dell Batavia Rb. A. 161% 150 lfill/2 Java Caoutch. Cy. A. 1501/o 160 152 TABAK-ONDERNEMINGEN. Nederland en KoloniSn. AmeL DeU Co. A. 250 2 42 Deli-Maaiacbapplj A. 522 520 624 Padang Tabak-Mij. A. 55 - Rolterd. DeU-Mijj A-' 248 246 DIVERSEN. Buitenland. Maxw, L. Q. Re«t 80% 801/s SPOORWEGEN. Nederland. HoU, IJ. Sp.-M. A. 877/15 877/ie N.-B. Boxt--W. 11. O. 4^2 93% Idem Se b. 0, 5 17 Amerika. 1- Atch. T.' A S. Fé. C. v. g. Ar 103 103 Denver Rio C. v. A.* 131^16 1 j j'l 14 Erie Spw. gew. A. 37 37% 3/',» Eau» C. South. A; 28% 28% Kanras le h. S 67% Miss, K. Tex. C. v. A, 5% 5% C N.-Y. Out. West A. 28 28% South. Pao. g. A. 97% 97»2 Southern Railw. Cy. Vot Tr. Or. gew. A. 17 Union Pae. Rr. C. v.g.A, 1355/4 ISó'/ie 13.,-1 js. PREMIELEENINGEN. N ederland. Pat v. Vollosvl. '67 114 Prj, v. Volkevl. '69 i 2.10 4 20 WTtte Kruis A 77 70 BelgiS. Antwerpen 1897 2f/2> 62 Hongarij 8. Theisa. Reg. Gea 1880 4 119 111 Alrlka. Congo Isles 1S82 25.00 ProlongaUe 2% pCt. IO0V1 59% IO41/4 13 13 13 41 4 271/4 27% 22% 1373/4 831/2 1371,4 553/4 551/2 551/2 Nee. 8225, 9882, 18122 ieder 1200. 8613 Noe. 2684, 4438, 10866, 10422, 12216,1298'8831 14860, 17262, 18829, 19636, 20314 ieder f 100 9031 IA 1fi lAQC* 1KQ4 »7KnK n Qll OOKA onon onto 1X0^/ 0A9 15501 242 15643

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3