Zoeksters jongste Bediende, „DE PHOENIX", K. H. VAN EDE, A. F. van Lissa. I ODfs MMM. ZES LIEDJES I KLEII1ADVERTEIT1KI. 'rijzinnige Kiezers root f80. (00.000.- Nederlandsch- idië Uitgifte in NEDERLAND tot den tas m 99 pCt. op Donderdag 8 Juni 1916 Casino Varié SPEEN HOFF's Klein "ooneel. Yerküren, Vernikkelen ea Emailleeren. HOOGSTRAAT 21. RijwielenOnderdeelen, Banden, Electr. Zwakstroom- Artikelen. APOTHEEK, HOOGSTRAAT 118 Maatschapp tot Bevordering van de Vestiging van lndustr ën te Schiedam en Omstreken. Ind en Ge soms met P aks ter en eenige dagen uit de stad gaat, zorgt er dan voor, met de stemming voor de Provinciale Staten op Donderdag 15 Jani a.s. Uw ki ezersplicht te komen vervullen, om te stemmen op onzen Candidaat Komt vóór 12 uur stemmen. Vrijzinnig er kiezing s-Comité. ten laste van in Schuldbewi jzen aan Toonder groot f 1000.-., f 500.- en f 100.-. De Minister van Koloniën, Th. B. PLEYTE. De Min ster van Fiaanc: ïn, ANT. VAN GIJN. Gemengd Nieuws. De Haringvloot. Volgens het verschenen jager ij boekje toe staat de Hoikuidsclic haringvloot dit jaar uit 852 schepen, tegen 725 in 1915. Een vermeerdering dus vpn 127 schepen. De ae buitengewone uitbreiding der vloot is hoofdzakelijk toe te schrijven, aan de prach tige resultaten behaald in 1915. Van de ze 852 schepen, zuiler er dleelenemen uit Vlaardingen 192, Maassluis 108, Scheve ningen, 321, Katwijk 132, lJmuiden 92, Noordwijk 3, Mitldelhaniis 4. liet aantal reederijen is ook belangrijk uitgebreid en bedraagt dit jaar 256, tegen 231 in 1915 De trawlvloot bestaat uit 145 schepen tc gen 154 in 1915. i Handel en Bedrijf. ROTTERDAM, 5 Juni. Dinnenl. Granen. Tarwe f 18.50£18.85. Wintergeist f19-f 19.25. Jïa,ver fl6,.75£17.25. RONDEN, 5 Juni. 1 f Veemarkt i Aanvoer 970 runderen, prijzen 7/4 h 9/4; 4867 schapen, prijzen 8/- a 10/-. NEW-YORK, 5 Juni. Juli Sept Tarwe: Faillissementen. Bi'tgeSEjroken'i H. Soms, aannemer te Beek. Rechter commissaris: mr. Gustave Bonhomme; cu rator: imr Femamd Tripels. W. H. Rutgems-Engels, koopman te Roer mond. Rechter-commissarismr. J. Coeme- gradht; curator: mr. G. Dahmen. Cl J. van Nie, kok, Amsterdam. (Rechter commissaris mr. B. M. Taverne; curator: mr. A'. N. Kiihn. i i Geëindigd: A. F. Remimerde, molenaar te Vianen. Ci Ph G. de Vroom, te (Apeldoorn. J. J. Kuiper, chocoladefabrikant te Gro ningen. P. O. Buys, kassier te Zondert, Uitlotingen. ROTTERDAMSCHE SCHOUW BURG LOTEN. - Tr ;kkmg van 2 Juni. Serie 3457 No. 3 £5Q0; serie 3046 No. 10 f125; serie 2213 No. 3, sene 3275 No. 46, serie 3616 No. 60 elk £50; serie 643 No. 99, serie 1007 No. 98, serie 3810 No 78 elk £25 De olgende elk f 12.50: Serie No. Serie No, Serie No Serie No. Serie No 290 3 567 83 1182 73 1186 76 1652 77 1992 18 2644 73 3051 20 3484 82 3905 8 De -olgende Ik f10: Serie No. Serie No. Serie No. Serie No Serie No 299 '8 416 73 486 66 729 54 404 18 1834 81 2144 52 2182 73 2368 79 2544 8 2603 66 3653 77 De volgend elk f 5 Serie No. Serie No Serie No. Serie No Serie No 455 79 1103 17 1583 71 1631 12 2030 67 2144 51 2547 24 2333 58 3254 81 3379 67 3519 72 3546 79 3607 51 3855 12 Nog werden uitgeloot 31 Nos. a f 2 50. Ter aflossing werd uitgeloot serie 610. Hoogwater te Sclredam. Juni 6 vm, 8.22 ma. .8.52 7 9.94 9.34 8 9.46 10.19 Hoogte van het water op de rivieren. Berichten van 5 Juni. KEULEN, llu. v.m. 2.63 Gev. 0.03 M KOBLENZ, 6 ut v.m. 2.64 Gev 0.05 M TRIER, 9u. 0.65 Gew. 0.0» M DUISBURG, 8 'smorg. 1.38 Gev. 0.01»: LOBITH, 11 u 's morg 11.37 Gew 0.02 M Zon en Maan. Zonsopg. Juni 7 4.42 vm. ond.g. 9.13 nm 84.42 i 9.14 i 9 Juni E. K. 15 Juni V. M ADVERTENTIES. Mevrouw F. VAN WAAS, Tuinlaan 44, vraagt jegem Augustus osfi September a.s. öen P,G., piet bepeden de 18 jaar. 10296 7 Op de 1 rwtenlezerD, Bakkersstraat 13, worden eenige goede gevraagd. Weekloon 19.— tot f O.— 10310 8 Op een HANDELSKANTOOR alhier, wordt Voor directe indiensttreding gevraag! een Goed Jammende schrijven en rekenen. Brievfem onder lett. H. IR, aan jhet Bureau van dit Blad. i i 10131 10 N.Y. StoomverYerij c.a. te Schiedam. van AANDEELHOUDERS, te houden ten Kantore der Vennoottchap, West-F ranke- landsche laan No. 4, op Dinsdag 20 Juni 1916, des namiddags 2 uur. 10312 19 DE DIRECTIE. SCHIEDAM, TIELMAN OEMSTEAAT 10 Telefoon 369. 3358 10 KlUtSTMATKJ VIKTOKIA, 12 ct. de flesch. Bronwaterzouten, Pastilles Yichy, Ems. J. F. Blarkt 8. DUPOHT. Telefoon Iff®» Zooeven verschenen en voorhanden: met Pianobegeleiding. Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE DOORENBOS (DE CANTEB). 1. Het vogeltje op Nelly's hoed. 2. Arm Paatje. 3. Brief van een Bakvisch aan een Bak- visch over de fnkwartieiing. 4. Harten met Opschriften. 5. Brief van eer ouden Landweermad aan een jongen Landstormen 6. Zijn Vaderlandsche Vlag. Elk nummer met een sprekend titel blad, geteekend door WILLY SLUI TER Prijs p. nummer Veertig Cent. De Vennootschap verleent hare bemiddeling hij aan- en verkoop van terreinen en panden voor industriëele doeleinden. Zij verleent finantieeï intermediair. Zij belast zich met het ontwerpen van plannen, voor nieuw en ver bouw, bet aanbesteden daarvan en het hou en van toezicht bij de uit voering. Het KANTOOR is tijdelijk gevestigd 10313 54 10314 84 Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 x berekend. Te Schiedam wordt gevraagd eene flinke Dienstbode, voor dag en nacht, zelfstandig kunnende koken en werken, met fashulp van eene Werkster. Loon bij overeenkomst. Brieven onder let E E aan het Bureau van dit blad. Gevraagd een netto Dienstbode, voor heek af halve dagen, niet beneden 16 jaar. Te bevragen Oostsingel No. 1. Mej.JANSEN, Plein Ee Ir&gt 19, vraag wegens huwelijk der tegenwoordige met Augustus et nette, flinke Dagdienstbode, eenigszins met koken bekend. Manufacturen. Voor bovenge vak ge vraagd een net MEISJE. Adres P. VAN VLIET P Broersveld 122124. H.H. Kruideniers! Gevraagd een flinke HALF WAS-BEDIENDE SIMON DE WIT, Hoogstraat 48. Een flinke Loopjongen gevraagd. <oon f 7.- Banketfabriek M. J. VLUG, Singel 222. Broedsche kippen Te koop aangeboden 4broedscbe Kippen. AdresVRUENHOEK, Rot- terdamschedijk No. 57. Wherrij's, sloepen en vletten te huur. Billijk tarief. Ligplaats bij de zweminrichting. Bergplaats voor rijwielen. Aanbevelend, LA ROY. Vergadering van Stemgereobtigde leden van d Sociëteit „DE KUNST- in „Musis Sacrum", den 15 Juni 1916, des avonds 8 uur. Het te jebandelen voorstel ligt ter lezing Korte Kerkstr. 8. De contnbutiekaart moet medegebracht worden. Tc huur tegen 1 Aug. een Benedenhuis bevattende 2 kamers en suite, 2 slaapkamers, serre, keukec en kelder, boven zolder met kamer. Te bevragen Hoofdstraat 88, boven. Vanaf beden Nieuwe Hol], geweekte Zoutevisch, prachtig blank, 65 ct. perpond. HoU. gerookte PALING, van af f 1.- per pond, enz. Aanbevelend, E. J VERVOORT, Telefoon No. 82. Hoogstr. 45. 10267 62 waarvan opengesteld in Nederland 50.000.000. en in Nederlandsch-Indië f 30.000.000.—, Inschrijvingen op deze leening kunnen worden ingeleverd van dei voermiddags 9 tot de» namiddags 4 uur, ten kantore van te AMSTERDAM te ROTTERDAM te 'S-GRAYENHAGE en voorts: te AMSTERDAM te ROTTERDAM De Nederlandsche Handel-Maatschappij, De Nederlandsch Indische Handelsbaul De Nederlandsch-Indische Escompto- Maatsehappij De Nederlandsche Handel-Maatschappij De Nederlandsche Handel-Maatschappij, De Nederlandsch Indische Handelsbank, De Nederlandsch-Indische Escompto- Maatschappij De Amsterdamsehe Bank, De Twentsche Bankvereemging B. W. Blijdenstein Co., - Hope Co., Lippmann, Rosenthal Co., De Rottordamsche Bankvereeniging, Wer.theim en Gompertz De Amsterdamsehe Bank, R. Mee» en Zoonen, De Rotterdamsche Bankvereeniging, Do Wiestl- en Effectenbank; te 's-GRAVENHAGE De Rotterdamsche Bankvereemging en in Nederlandsch-Indië tot den koers van ÏOB/* pCt. ten kantore van DE JAVASCHE BANK te Batavia en ,1 hare vestigingen, DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ te Batavia en al hare vestigingen, DE NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK te Batavia en al hare vestigingen, DE NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO-MAATSCHAPPIJ te Batavia ei al hare vestigingen. Inschrijvingsbiljetten en prospectussen zjjn b(j alle bovengenoemde kantoren kosteloos verkrijgbaar. s 10255 190 De stortingen zullen moeten geschieden op een der werkdagen van 23 Jun tot en met S Juli 1916. Voor verdere bijzonderheden raadplege men het prospectus. (DirectieSOESMAN). ISTGEL,'. KOTTRBBil. TELEF. 8400, Uitbundig succes van: Aanvang 8,15 uur. 1202 30 MAAR EMMY, WAAROM DRINKEN WE. thuis da in gok geen VAN NEL-LES' GEBROKEN THEE' EEN THE| DIE ZÓÓ GEURIG EN HEERLIJK IS EN 200ALS JE HOORT ZÓÓ VOORDEELIQ UITKOMT! COOL Mzn. 5 pCt. GELlJllir i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4