69"* Jaargang. Woensdag 7 Juni 1916, De oorlog. No. 15159 Het al te goede hart. Kennisgeving. Kennisgeving:. BUITENLAND. Yan het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Yan het Zuidelijke front. Ter Zee. D«2?e courant verschijnt dag el ij ks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prgs per kwiartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post 1.65. Ergs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zrjn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Ergs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel ttteST 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zg innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zip gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. T03. tte Burgemeester van Schiedam, brengt ter openbare kennis: dat de stemming oVer de caïitiidaten Mr. G. VAN BAREN, i P, DE BRUIN, i 1 (g&b. 16 October jl879), A. COOL Man., t ter Vervuiling der vacature door periodieke aftreding ïa de Staten dezer Provincie joint staande, 'zal gehouden worden op Donder dag 15 Juni a,s. van des ^morgens adht tot des namiddags vijf uur; i dat tot de stemming niemand wordt jtoege laten dan die volgens de kiezerslijst (be voegd is tot de keuze mede (te werken en in 'het bezit is van de bij art. 55 der kieswet vermelde kaart, bevattende eepie oproeping voor de stemming dat aa,n eau kiezer, die zijn kaart heeft verloren, of wien geen kaart is (toegezonden, op zijne aanvraag door of vanwege jdeji bur gemeester eene kaart wordt uitgereikt, mits hij voldoende van zijn identiteit doe Wijken, en idat tot die uitreiking ook piet stembureau, bevoegd is dat art. 128 Van het wetboek jvan straf recht luidt: „Hij, die opzettelijk zich (voor een ander uitgevende, aaW een© Krachtens wiettelijk' voorschrift uitgeschreven verkie zing deelneemt, wordt gestraft nM gevan genisstraf Van ten hoogste eoir j aar." i Schiedam, den 7den Juni 1916. De Burgtmeater voornoemd, M. L'. RONNERLAGE GRETE. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; i Gezien het verzoek van: lo. de FIRMA GOUKA S00MERS, om vergunning tot hiel oprichten van een rij wielfai'riek in de panden Lombards,teeg-nos. 2 ert 4,' kadaster Sectie B nos. 2884 2o'. S. VAN- DAM Rzn., om vergunning tot 'het oprichten van een bewaarplaats vankoehoorns met* koppen en beenderen in hfet, pand Vellevestsingel 19, kadaster Sectio H no. 725; Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen .te weten dat Voormelde verzoeken met de bijlagen op de secretarie der gemeente zijn ter visié gelegd; dat op Woensdag, den 21en Juni a.s., des yoormiddags ten lD/a ure, ten raad- huize gelegenheid zal worden gegeven 0111 Bezwaren tegen biet toestaan van die ver zoeken in te Krengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tgdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake 'mochten zijn ingekomen, ken ais kan wOrden- genomen; ion Romaü naar het Duitsch van Marie Diers 16> Renate wist niet, hoe zij' het had. IJl de zij plotseling in de koorts Maar de heer Bagel was reeds bij het bed, bbpgj zich OVer haar heen en sprak fluisterend tolt haar. Zij antwoordde even- zoo, naar het scheen met haastige vra gen. „Neen, neen, och beware. Neen wees toch bedaard kind zg vertrek ken immers morgen Toen richtte hij zich met een ruk op en trad op Renate toe. Hij was donker rood en beefde letterlijk. „Verpleeg haar, zooate u nog niemand verpleegd hebt zei hij op gedemptan toon. „Ik! het zal u nu, ilcj behoef wel niets te zeg gen. Er is mij veel 1 Hij brak of, keek nog eens naar het bed en (btegaf zich toen haastig naar de deun* Renate ging half verbijsterd naar de zieke,' Did staarde haar met groote, van koortsgloed flikkerende oogen aan, maar toch bewust, heel helder, En nu staki zij haar beide handen toe, 1 „Ik moet gezond worden, ik moet! Die daar beneden zijn bloedverwanten die SEensehen da,t niet. Wjegjens de erfenis, be- dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge- vcdge de Hinderwet gerechtigd zrjn zg, die niet overeenkomstig art 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hun be zwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 7en Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M,. L, HONNERLAGE GRETE, De Secretarie, V. SIGKENGA, lord Kitchener, f De Engelschc natie is wederom door oen gevoeligen slag getroffen. Haar minister van oorlog, lord Kitchener, die van zijn buitengewone organisatietalenten in dezen oorlog .heeft blijk gegeven om een leger van vijf millioen man als 't ware uit den grond te stampen, is, als reeds zoovelea,, het slachtoffer geworden van den duïkbóol- en mijnenoorlog. Kitchener was op uit- noodiging van den tsaar met den kruiser „Hampshire" op weg naar Rusland, waar hij op verzoek der Engelsche regeering van de gelegenheid zou gebruik maken om belangrijke militaire en finaneieede kwesties te bespreken, toen hiet noodlot hem, nog niet ver van de vaderlandse!» kust, achterhaalde. Zooals de Brilsche ad miraliteit het gisteren meedeelde, is fle „Hampshire" gisternacht Len westen van de Orkney-eilanden (ten noorden van Schot land) gezonken, doordat het schip op een mijn liep of misschien door een torpedo getroffen werd. Er werd alles in biet werk gesteld om hulp te verleonen. Torpedojagers deden nasporingen en reddingsbrigades zochten do kust af, maar er werden slechts weinig lijken gevonden, zoodat er zeer Wei nig h»op bestaat, dal een der opvarenden gered is. De „Times" verneepit, dat Kitchener in gezelschap was van generaal Arthur ESler- grijpt u-het nu? Zij willen alles hebben en als hij met mij. trouwt, krijgen zfe het niet 1 „0!" riep Renate luid. Óp dat ongenblik wias zij volstrekt geen Verstandige zuster meer, maar had eer der iets Vari een kind, dat uit de wol ken valt, dat geheel verbijsterd voor een openbaring staat, waarvan zij geen flauw vermoeden had gehad. De heer Pagel en juffrouw Bjiennann waren verloofd! Daarom kwam hij hier zoo binnenstormen, daarom maaktehij zich zoo ongerust over haar. Daarom noem de zij hem „Zachertje." „Ach, juffrouw !B|iemannriep zij diep ontroerd, terwijl zij bij het bed neerkniel de. De ziekte kwam haar plotseling zoo sympathiek veer, ja, nu moest zij im mers wel dubbel bevreesd zijn (om te sterven. „Neen, neen, u sterft heel zeker niet," Verzekerde zij met schitterende oogen. „Ik maak u spoedig weer gezond. En u be hoeft ook geen angst te hebben voor slechte menschen. De heer Rage! zei im mers, dat die gingen Vertrekken. Die kun nen u totaal niets doen totaal niets geen greintje Als een wiegelied neuriede en zong zij die laatste woorden. De oogleden der zie ke werden zWaar. „Ja, zuster, u kan niets Vermoeden als u eens wist foei, da't zijn zulke benijdera. Erfenisjagers zijn 't zuster. En hij heeft altijd zooveel vjoor hun, gedaan, jeel te veel, ikj heb' shaw, sir Frederick Donaldson, technisch adviseur van den minister van munitie en mr. 0'Beirne, kanselier van het Britse he gezantschap te Eetersbuig, die ook ver dronken zijn. Het bericht omtrent Kitchener maakte te Londen een verpletterenden indruk. Ik was zoo seint de correspondent van het „HM." in de City toen het kwam. D© menschen snelden uit restauraties en kan toren en omringden de courantenverkoopers, die haast aan de aanvraag niet konden vol doen. De bladen, werden hun letterlijk uit de handen getrokken. Enkele jongens wer den door het opdringen der menigte zelfs tegen den grond geworpen. Overal zag men menschen staan, die het verschrikkelijke nieuws lazen. De sensatie in de clubs was ontzaglijk. Ik herinner mij niet ooit te hebben bijgewoond, dat een tijding zulk een diepen indruk maakte op mannen en vrouwen van alle rangen en standen. Van verscheiden gebouwen hingen de vlaggen halfstok. De luiken van het mi nisterie van oorlog waren gesloten. Iedereen gevoelt, dat Groot-Brittanniëeen van zijn grootste mannen heeft, verloren, één der scheppers van het rijk en die gedu rende den tijd, dat hij minister was, schit terend werk heeft verricht. De bladen beschouwen zijn dood als een nationale ramp. f Viscount Horatio Herbert Kitchener of Khartoem, zpu, op 24 dezer 66 jaar oud zijn gewerden. Hij ontving zijn militaire opleiding te .Wpolwjch, nam o.a. als vrij williger deel aan Franscjie zijde in den oorlog Van 1870, maar deed eerst van zich spiekten, toen' hij in 1884 deelnam aan de Nijl-expeditie, daarbij c-enige ma len gedecoreerd Werd en tot luitenant-ko lonel bteVprderd. 1 In 1892 Wterd. hem het opperbevel pver de troepen in Indië opgedragen. In 1896 werd hg genc-roal-majoor» Als militair bp- veJhebibër Van het Egyptische leger had hij gelegenheid om nieuwe lauweren te oogsten, Vooral in den strijd tegen den Mahdi, 'd!j© in 1897 aanving. Hij verover de Döngjola, bezette Bjerbter, versloeg in 1898 kite DeriViseheni bij Atb'ara en ver nietigd© op' 2 September van dat jaar het leger onder persoonlijk bevel van den Mahdi bij 0 Moerman, Deze overwinning vestigde voor goed zijne militaire reputatie. Hg werd tot „peer" benoemd, het parlement bracht hem na mens do natie dank en hij Verkreeg den, tatel Lord of Khartum, and of A spall, benevens een geschenk van f 360.000 als blijk van erkentelijkheid voor de diensten die hij zijn Vaderland had bewezen. In 1899 Werd hij tot gouverneur-genep raai van Soedan benoemd, in December van hetzelfde jaar kreeg hij een rang van luitenont-genraal en werd hij als chef van den general-en staf van lord. Roberts naar Zuid-Afrika gezonden. Reeds het vol gende jaar werd hij tot opperbevelhebber der troepen benoemd. "Zijn- strijd togein 't hem altijd Wel gezegd Haar Woorden gingen in stamelen over. Zij sperde nog eens do oogen open en mompelde: „Maar u helpt mij', zuster, lx staat mij bij, nietwaar Het zijn erf. erfenisjagers, die zpuden niet alleen 1..i'in En nu kwam de slaap en daarmee Ver- Warde phantasieën, die steeds op hetzelf de thema Varieerden- Hp de gang sloeg het drie uur. Het ergste gedeelte Van den nacht was voor bij. SBjuiton begon het langzaam licht te worden.. Vogelstemmen tjilpten Voor het raam en, Verstomden Weer. Renate bracht de lamp uit de kamer en, deed die uit, 't Was 'doostil in huist Zij bleef een oogonbl ik' in de schemerachtige gang staan. Er bewoog zich niets. Zonderling vreemd kieken al de Witte deuren, .die op de gang uitkwamen, haar aan. Sliepen daar achter menschen? Mogelijk booze (Moed- Verwanten, die den heer Rag©! zijn hu welijk' misgunden, die de liefde tusschen deize beide menschen wilden vteistöuetn. Hjo© zouden zijl er wel uitzien? Zij had den zekfer spitse nettzen, venijnig© oogen en dichtgeknepen lippen, 1 P© trap, die naar de benedenverdieping leidde, gaapte haar donker aan. Renate kjeiek mtet kinderlijke nieuwsgierigheid in het rond. Toen klemde zg1 eigenzinnig haar tanden op elikiaar en Md© de vuistenj „Komt maar eens nader, gij allen en kijkt gij ook groen van nijd, ik houd de wacht! Ik! laat mijn arms zieke niets door ulie- dejn, (aandoen!" en zijne overwinning op de hoeren zijn onzten lezers bekend. Opnieuw- werd hij bevorderd, thans tot generaal, opnieuw bracht het parlement hem dank, weru hem een geschenk in geld (f600.000) aangeboden, terwijl de ko ning hem den titel van „Viscouni" ver leende. Na den tBjoeren-oorlog in Engeland te ruggekeerd, werd hij in 1902 als opper- beydhebber der troepen naar Indie gezon den, waairy hij tot 1909 bleef, in weik jaar hij naar Engeland terugkeerde, om in 1910 lid te werden van den Raad van Defensie. En in Augustus 1914, toen het Engelsche rijk aan den oorlog ging deel nemen en er een nieuw; leger geschapen moest worden, was hij, die zoo dikwijls in moeilijke tijden zijn vaderland onschat bare diensten had bewezen, het weder, Wien die moeilijke, maar grootsche taak werd toevertrouwd en wien de porte feuille Van Oorlog werd aangeboden. Fransch legerbericht. Aan den rechteroever van de Maas zijn twee Duitsche aanvallen, in den loop van den nacht gericht op de Fransche stellin gen tusschen Vaux en Damloup, volkomen mislukt Er wordt geenerlei wijziging ge meld in den toestand van het fort Vaux, dat de Duitschers heftig en voortdurend beschieten. Aan het overige front afwisselende ka- nonades. 0.ostenrijksch legerbericht. De veldslagen in het noord-oosten duren aan bijna het geheele, 350 K.M. lange, front met onverzwakte hevigheid voort. Ten noorden van Oky trokken de Oostenrijkse!) - Hongaaxsche troepen, na zware met afwis selend geluk geleverde gevechten, terug uit de stukgeschoten, oude stellingen naar de 5 K.M. zuidelijker gereedgemaakte linie bij Jaslowisj. Aan de Beneden-Strypa ging de vijand heden (Dinsdag-)och tend, na een krachtige artilleristische voorbereiding, over tot den aanyal. Hij werd overal teruggeslagen, hiel en daar in gevechten van man tegen man. Ten westen van Trembowla liep tezelf- der tgd een aanval der Russen dood in het vuur der Oostênrijkseh-Hongaarsche kanon nen. Ten westen en ten noordwesten van Tar- nopol werd eveneens verbitterd gestreden. Daar, waar de vijand voor een onkel oogen- blik in het voordeei was, werd hij onmid dellijk weder teruggeslagen. Voor .'t front van één bataljon liggen 350 lijken van Russen. Ook de talrijke aanvallen bij Sa- panof bleven zonder feitelijk resultaat. Tusschen' Mlynof aan de Ikwa en liet terrein ten westen van Olyka, waar de Rus sen zich voortdurend versterkten, is een verbitterd gevecht aan den gang. Russisch legerbericht. In de streek van Dunaburg ten noorden van den spoorweg naar Ponewice gingen de Duitschers tot het offensief over. Zij werden door het vuur der Russen terug geslagen. Vijf uur later Wlas rij Weer in de gang. Het vermoeiende Wakten lag nu reeds ver achter haar. Een kinderlijke slaperigheid drukte hu echter haar ongeleden neer. Maar Vóór dat de dokter kwam mocht rij zich niet ter ruste begeven. Zij haalde voor haar zieke een glas water van. de leiding, die hier boven dacht bij de trap was aangebracht. Nu lagen al de Witte deuren, de lang© gang en de trap in het Volle daglicht, dat door het gjaagraam naar birmevjd, Terwijl rij het water liet wegkropen', hoorde ze, -dat iemand de trap kWam opspringen. Het volgende oogenblik ver- scheen een hoofd met kort geknipt haar en een scheiding, daarna do groot© ge stalte vtan een jongen man in een licht, los zomereostuum. Met twee, drie lan ge sprongen was hij bovten; rijn gezicht Was donkerrood, zijn blik' strak. Hij storm de zoo dicht langs Renate heen, dat hij; haar aanraakte, terwijl hg haar toch niet scheen te zien. Daarop rukte hij een der Witte ©leuren] open, sloeg die achter zich dicht ten, hot Wad Weer ©ven stil als ito Vomehj. Renate stond geheel Verbluft Dat was zeker ©en Van do boomn, bedacht rij. Zij had zich onwillekeurig altijd spitsneu- rig© tejates voorgesteld. Nu hoorde er nog zoo ©en bij. Wjat wilde oogen! Die Ver keerd© zeker reeds in een woedenden toé- stands En logeerd© hiter bovten I Zoo vlak bij de ziektes ij§! hij haai- mjui ©ens iets deed1 In den nacht van 4 op 5 Juni trokken de Duitschers weg achter hun versperrin gen teneinde zich meester te maken van een der Russische loopgraven; het vuur der mitrailleurs en een tegenaanval der Russen noodzaakten hen echter naar hun loopgra ven terug te koeien. Den 5den Juni deden de Duitschers ten zuiden van Krewo, na een artilleristische voorbereiding, een aanval op voorgeschoven Russische afdeelingen bij het dorp Kots- chcnsky, zij werden echter door de Rus sische reserves teruggedreven. Op het front van de Pripet tot aan de Roemeensche grens breidden de Russische troepen het succes, den 5den Juni be haald, uit. Tot dusverre zijn 480 officieren en meer dan 25 000 soldaten gevangen, genomen, terwijl bovendien 27 kanonnen en meer dan 50 mitrailleurs buit werden ge maakt. Hostenrijksch legerbericht De toestand is onveranderd. Een escadrille Oostenrijksch-Hjongaareche hydroplanes deed gisternacht een aanval op de sfationsgebbu wen van San Dona di Fiave Livenza en Patisana. O.-R hydroplanes wierpen een groot aan tal bommen op de stations van Verona, Ala en Yicenza, Sedert het begin van de maand zijn meer dan 9700 Italianen, waaronder 184 officie ren, gevangen genomen en 13 mitrailleurs en vijf kanonnen buitgemaakt. JtaliaanscK legerbericht. De Italiaansehe generale staf maakt in zijn 'legerbericht van gisteren wederom, mel ding van hevige aanvallen der Oosten rijkers in liet Etschdal en op het front tusschen de Posina en de Astico, welke alle door de Italianen werden afgeslagen, terwijl laatstgenoemden bij een-tegenaanval eenig terrein herwonnen op de westelijk© hellingen van den Monte Cengio. Am de Isonzo treden de Italianen weer aanvallend op. Oostenrjjksche vliegers hebben bommen gcwuipen op Ala en Verona, Drie perso nen werden gewond en or werd eenige sclaad© aangericht. De zeeslag bij Jutland. Ongetwijfeld naar aanleiding wan de Biit- sch'e lezingen <5ver hot groote gevecht, iit de Noordzee van 31 Mei op l'Juni, moldfc de Duitsche marinestaf nog d.tL gis teren Engelschen, door de vijfde Duitsche tor- pedob'ootflotille tijdens den zeeslag bij h©t Skagerak opgevischt, verklaarden, dat "do slagkruiser „Princess Iloyal" zwaar over-, helde, toen do „Quoon Mary" in gevecht was met de eerste Duitsche verkennings groep en haast gelijktijdig de Engelsche kruiser „Birmingham" zonk. Verder namen aan dit parüeele gevecht alle vijf snpcr- Dreadnoughts van de „Queen Elisaboth"- klasse deel. i Andere Engelsche gevangenen, die door de derde Duitsche iorpodobootflottille wer den gered, verklaarden, onafhankelijk van elkaar, met schriftelijke bevestiging, dat zij het zinken van de „Warspite", van. den, slagkruiser „Princess Royal" en van. d© Hij zag ©r geheel niaar uit Die Was hier den gebeden nacht ia d© onmiddellijke na- hijheid geweest! Als rij dat had kunnen vermoeden, dan zoui zij de deur gegren deld hebben. Mot het glas in do hand liep zij de gang door, Nu sprong do Wit to deur Weer open. en rij ontsteld© daarover zoo, dat rij ©en weinig water uit het glas stort te!. De jonge man Kwam weer te voor schijn, maar ditmaal langjzaam.- Hg hield tets kleins in de hand, woarnvo© )uj tech zoo herig Meld, dat hij niet pipjkjeeki en; ook de deur achter zich! wijd openliet Renate zag met ontzetting, dat het ©en revolver wast, Daar nu ging 'ter op los. Die wou] werkelijk! Zij slaakte een gilletje *©n yloog op, do dour van, haar patiënte toe. De helft Van 't wiater vermorst© rij intusschen. Het was er haar maar om te doen vóór hem binnen te zijn en de d©ur af 1e sluiten, W,ie kon weten wpt do man in den rin had met zijn vreeselijkte oogen! Maar (nu, keek hij op en ziende, dat ten zich nog iemand in de gang bevond, stak! hij de revolver haastig in rijn zak' en Wierp Renate een somberen blik' toe, Daar op ging hij haar, zonder te groeten of acht pp haar te slaan, zwijgend voorbij en naar de trap toe. jHaar hart klopte alsi 'razend. „Ha irau Waagt hij 'ifc niet! dacht zg,- ,»Goei da,t ikj Mier juist Wjas!"- (Wordt vervolgd^ imum SUHIEMV #IE COJF.ii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1