Verkiezing Provinciate Staten A. COOL Hz. De oorlog. 69"** iaargang. Donderdag 8 Juni 1916. No. 15160 Het al te goede hart. Deètiö cOurant verscMjut dagelij ks, met uitzondering van Zon- en FeesMsgen. Rrijö pjeac kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco gar post fl. 1.65. (Frjjs pen week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijkenummers 2 cent 'Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad verten tié n: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Aaiistlefill^jng van een Makelaar. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; i Gezien, artikel 1 der Verordening betref fende de maktefeuardij1 te Schiedam, vastge steld den! 7den Maart 1899 (Gemeenteblad no. 3J, gewijzigd den 26sten! Mei (1914 (Ge- mmitebliad na 13) r Brengen ter aligemeene kennis, dat de Gemean.teiaad in zijne openbare vergade ring van 6 Juni j.li tot Makelaar ,in Assurantiën heeft aangesteld den heer P, DjU PONT. En is! hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 8sten Juni 1916'. Bur'gemeester en Wethouders van,Schiedam, De Burgemeester M. E. HONNERLAGE GRETE, - De Secretaris, Vt sickenga. Burgemeester en Wpthou-ders van Schie dam, Zijn Voornemens1 op iWjoensdag 14 Juni a.s., 'snamiddags 2 u'ur, ten (Raad- huize aldaar in, het openbaar aan ;te be steden: 1 Het maken van een betonfun- deerimg op palen voor ovens en muren, van een stokerijgebouw en het opmetselen der muren viaadit gebiouw pp het terrein der Ge meentegasfabriek. v Bestek met teekening verkrijgbaar te gen betaling van f 1.50 aan hetjBureau der Gasfabriek. De op zegelt geschreven inschrijvingsbiljet- tón moeten vrachtvrij worden1 ingele verd in de ten Raadhuizle aanwe zige gesloten' bus. Aanwijzing alle werkdagen' op het ter rein (der Gasfabriek van 1012 uur .voor middag. Mpt dein méasten aandrang hevelen wij, iden Meters in bot district Schiedam' ^an bij de stemming) op! DONDERDAG 15 JUNI a. hup! ste|m! uit te brengen (Op 'den heer den! Canidiidant van de Vrijzjumigei Conöen- teatie en van den,1 Bond van (Protestantsche IQelzleas. 1 1 l r Roman naar bet Duitsch van Marie Diers, 17) (Mjaiair nu hoorde zij; dat hij vo r de trap staan bleef, weer omkeerde en te- nigk'wiajn, zij! had nu echter een voor- spremjg op hem- Met één stap was rij bij 'de deur en de hand op de kruk leg gend, keek zij hem strijdlustig aan en zei „Neen! Hier komt u niet binnen!" Zij Svjas er .reeds op voorbereid, dat hij op haar toeschieten, haar bij de keel pakken zom en wlad allerzonderlingst ver rast toen hij op heel natuurlijken, zelfs beleefden, ietwat hieeschen toon zei: „Wat ■zoiu ik dan daar binnen willen?" Zij voelde zich plotseling beschaamd en vtoog ietfwjajt deemoedig„Wat wilt u dan?'" 1 jWjaint zij zag nul, dat hij ontzettend opgewonden was. list zeer jong©, bijna nog jongensachtige gezicht met het opko mende blond© baardje verschoot van kleur. Hij opende ©en piaiar maal zijn mond om te spreken en sloot die dan weer. Zijn tanden klapperden. Hotseling stiet hij uit: „Komt die daar binnen er nog bovénop?"' Renate, die, door zijn vteeselijke zenuw achtigheid aangestoken, meebeefde, werd op eens wteer ijskoud. „Wij zullen er haai" wiel bovtenop bren gen''', (zied z© heel boos; „Ja, ja'- Hij stehieeni dat antwoord .yter- iBila^bt te ïtóhhes en sdlde nui isjeergjaahi BÜITESTLANP Van het Westelijke front Duitsch legerbericht Ter uitbreiding van het op 2 ffuni op de hoogten ten zuiden van. Yperen ver kregen succes vielen gisteren de Opper- Silezische en Wiurtembeig^che regimenten •de Engelsche stellingen bij Hoog© aan. JJet tot dusver door den vijand nog be zette deel Van het dorp en de westelijk en zuidelijk aansluitende loopgraven zijn veroverd. Het geheel© heuveltemeim zuid oostelijk en Izuidelijk van Yperen, over een uitgestrektheid van onge reer drieK.M„ is daarmede in ons bezit De Engelsche verliezen zijn zWaar. Wederom konden wij slechts «en gering aantal gevangenen ma klein. I 1 i Op v den westelijken Maasoever gingen 's avends sterk© Fransche strijdkrachten na hevige artil lerieveorbereidin g tot driemaal toe tot den aanVall over op entte linie op de Caurette-hoogte. De vijand werd afgeslagen. De stelling is volkomen in ons bejzi L Op den oostelijkien oever hebben de op 2 Juni begonnen hevige gevechten tusschen het Caülettebostóhen het dorp Daraloup verdere successen gebracht. Het pantserfort Vaux is sipdp hedennacht geheel in onz|e hap- den- Feitelijk) werd het reeds op 2 Juni door de eerste compagnie van het Paderbom- stihe infanterie-reginaenten ondier beVell van luitenant Ravkof bestormd!, de, daarbij |ioor pioniers v'an de eerste compagnie van het res. pionierbataljon No. 20 onder luite nant Ruberg krachtig gesteund werd. Op de bestormers volgden spoedig andere ge deelten V,an deze uitstekende troepen. De publicatie is tot dusverre achterwege ge bleven, omdat in de voor qnö .ontoegan kelijke onderaardsch© gewelven nog «eni gen Van de bezetting aanwezig waren. Zij hebben zich thans overgegeven, waar- door met de gisteren bij de -vergeefs be proefde ontaelttingspoging gemaakte gevan genen het totaal' aantal krijigsgevangencn 700 ongewende mannen beloopt, terwijl een groot aantal ikanominen, mitrailleurs en nnjnworpers wierd veroverd. 0:ok de strijd om de hellingen aan weers zijden van het fort en om den hoogterug ten zuidwesten vlan het uoorp Damloup is met succes voortgezet. D© 'vijand heeft in de laatste dagen verschillende pogin gen gedaan om dien val van het fort en aansluitende wierken en loopgraven ta Voorkomen, maar alle tegenaanvallen zijn onder zeer zWar© verliezen afgeslagen. pB(e- halv© de Pad.erbomera hebben zich andere Westfalen, Lippenscb© en Oost-Pruisische maar bleef toch als Vastgenageld staan. Hij Werd beurtelings rood en bleek en zette ©en' gezicht als van een knaap, wien al zijn speelgoed stuk is gegaan, en die op het punt is in luid snikken - uit te barsten1. „Het is een laagheid mompelde hij tusschen zijn tanden. „Watriep Renate. „Och, ik bedoel u, immers niet Ik' spreek immers Van mijzelf. Dat ik het niet nog zoo maar dat ik! nog menigmaal voor den' drommel laten wij Kort zijn. U geeft mij op uw wjoord Van eer,, juf frouw of zuster, de bepaalde verée- kering, dat d© huisdame van mijn oom weer gezond Wordt Renate zag plotseling iets vreeselijks. Het was slechts een willekeurige bewe ging Van "hem. Hiji tastte als toevallig naar den zak Van zijn jas, waarin hij daar straüds zijn. revolver had gestoken, 'n Plotselinge, bliksemsnelle! ingeving deed Renate, nog eer de gedachte daartoe Mi haar was opgekémen, uitstooten„Wat is u van plan? Daarom! ?"- Hij1 werd zoo wit als krijt. Een ver- Wrongen glimlach verscheen om zijn moei en, jongen mond, hij staarde een oogen- blik verstoord in 'de zonnestralen, die breed en vroolipki met een stroom van morgenlucht door de open gangramen vie len, haalde zijh schouders op en keerde zich toen om, om heen te gaan. Renate zette het waterglas op den drem pel en vloog hem achterna. Zij pakte hem. bij den laim. i ;JD|a.t laat is, mijnheer, Isj ,u totaal gek'? troepen ondereet ei-den. De keizer heeft lui tenant Ravkof de orde Roux le Mérite verleend. F.ransch legerbericht Ten. westen' van Soissops werden twee Duitsch© patrouilles, die over de Aisne trachtten te trekken', bij Fontenoy ufteesni gedreven. De Fransche artillerie vernielde verschil lende Duitsch© waarnemingsposten ten oos ten van Nojuyrons. De Fransdbem heten met succes drie (mij nen springen bij FUle Mart©. Aan den linkeroever van, de Mans (artil lerie gevecht in de sectoren heuvel 304 pn bosch van* Caurettes. Aan den rechteroever van de Maas (Weod gisteren een hevige aanval! der Duitschers op Vaux gestuit dooi het vuur (der Fran sche mitrailleurs. De Duitschers trokken in wanorde terug en lieten een (groot aantal dooden op het terrein! achter. D|e jDuitsch© artillerie, op welke krachtige tegenaanval len worden gedaan door de Pransche artil lerie, zet zo.. Ier onderbreking de beschie ting van het fort en de (omgelegen streek voort i In de Vogezen, Machtige beschieting van de .Fransche eerste linies bij Hartmanns- weilerkopf. 1 j Aan het Belgische front artilksrie-'actie. Het fort V.au,x. Het fort Vaux is, ztooalte een(Ha,vas-bericht dezer dagen nog toelichtte, van buitenge woon strategische beteekenis. Het beheerscht op een afstand van! vijf tot \zes kilometer van Verdun dien toegang tot het (ravijn van (Ffciuryfj td© geul, die tussdhen het bosdh van F.unim en het bosch (van Qhaaois (dat achter het fort Vaux ligt) (loopt, en ligt op een .hoogte van 349 (M D© verbinding miet de .vesting Verdun loopt van Jiet fort in 'Zuidwestelijke richting dwars door het bosch van Chenois. Door het bezit (van het fort en de hoogte waarop het (ligt', hebben de iBnitschers thanjs een voor de (verdedigers van Verdun zieer dreigende positie ingeno men, want voor de Zware Duitsche (artillerie is hwt jejeini hfehoertsdhenjd punt- In (rijn redevoering, die de (Duitsdhe keizer kort (na den zteeslag bij Jutland tot de hetoanning van de vloot (hield, heeft Mj (reeds iets onthuld van de jgroote verwachtingen van het Duitsche legerbestuur, toen! hij zinspeel de op de langzh rue inzakking vUn jden ito genstand "der Franschan hij" Verdun. Yan het Oosteli|fe6 front. Diuitsdh legerbericht Niets bijzonders. I t Dostenrgksch legerbericht D© Gostenrijksdh-Hongaarsche troepen, die in Wolhymië aan de Boven-Pu tiiowka stre den, werden door in aantal1 veel sterkei) vijandelijlke troepen aangevallen m zijn daarom, naar de stree|k ^dn) Luzik' terugge trokken. Die beweginig werd door den (vijanli zoo goed alls niet gestoord. i Op a!l© punten! aan het gleheele nOord oost-front wenden de Russen bloedig afge slagen, ten noord-westenl van Riafaiowka (aan, de Bcnoleii-Styr, ten noorden vjan Czartoi'yisk), hij Sap^nof, (aan de Boven'. Ik weet hfeel goed, wht u Van plan, js. Zm juist heb alk! mij vjc-rgist, nu niet. Geef mij het ding), dat u daar in de hand heeft Hij keek hiaar aan en glimlachte bijna glearniuseerd. „U is scherpzinnig, mejuf frouw", zei hiji Maar het volgend© oogen- blik Verdween die uitdrukking weer. Zijn gelaat kreeg plotseling iets woests, hij klem de zijn tanden opeen en schudde in toor nige vertwijfeling zijn hoofd. ZijYi Mauw© oogjen werden onnatuurlijk blauw. „Laat irfjh zak) toch los", zei hij. „Daar mee bereikt u toch niets. Ga toch naar Uw ziekte, vioor wie u geëngageerd is." „Eerst moet u 'fc gftvlea sbte Re nate. Zij had zidh als ©en Kat aan zijn jas «n zijh zak) Vastgehaakt Hij wild© haar (handen zacht en beleefd los maken, maar dat ging niet „U Beeft kracht!" zei hij inlet üSen flau- wien glimlach, terwijl hij nog steeds voor zichtig aan haar ijzeren kleine gewrich ten draaide. „U is een ellendeling IV bracht Renate hijgend uit „Dd wleet alles. Omdat u nu niet meer zooveel krijgt, wil u zich dood schieten. Foei, foei, foei!" „Ja, Wat mij betreft", zei de jongeman met toonlooz© stem. „En als ik een el lendeling ben, Waarom wil u mij dan vast houden? Vervloekt trouwiens dit heel© ge spreid Dat ik daar ook nog tegen aan moest loepen. Zoo juffrouw, nu dank ik u vriendelijk! vjoor uw] goeden wil, maar laat nu een menseh, dien u niet iktent en van wiens motieven u niets afweet, lalö 't u| (blieft lajleeni zijn Weg gaar^ |J Strypa), Mj Joslowicle (aan den Dnjester) en aan de BessaraMsche grens Ten noord-westen van Tamopol sloeg een der Oostenrijksch-Hong.'iarsche divisies op één punt twee, op andere zeven aanval len af. Dl© vijand leed ook zeer zware verliezen in' de buurt van Okna en ,Dobronof, waar rijn colonnes herhaaldelijk in een hevig handgemeen' raakten. Russisch legerbericht. De successen der Russische tro-e[«n in Wplhynië, Galicië en de Eoekowina brei den zich uit Het aantal gevangenen en tropeeën, die Mj de verdrijving van den vijand uit zijn krachtig versterkte stel lingen in panden der Russen rijn geval len, neemt nog steeds toe. Sedert het begin van de jongste gevechten tot 6 Turn 's middags hebben de legers van generaal (Biroesilof 900 officieren en meer dan 10.000 manschappen gevangen genomen, rig maak ten 77 kanonnen, 134 mitrailleurs en 49 bommenwerpers buit en bovendien zoek lichten, telefoons; veldkeukens en reelwa pens en ander oorlogsmaterieel. Eenigj geheel© batterijen met al hun kanoiurni en caissons werden door de Russische infanterie veroverd. De jongste gevechten hebben den vij and getoond hoezeer het Russiskch oorlogs materieeel is toegenomen. Het Russische offensief. Dat de Russen met hun nieuwe (offensief tegen het geheele Oostenrijksche front ten ztixden van de Pripetinoerassen tot de iRoe- meensche grens, voorioopig althans, succes hebben, daarvan getuigen de bovenstaande sprekende Cijfers. Het eigenaardige is echter idat het Russische stafberieht met de (plaat sen aanduidt, Waar de Russen hun tsuc- ciessen behaalden. Het Oostennjksche hoofd kwartier echter geeft daarover eenige in lichtingen. Daaruit blijkt, dat d© 0os'yu- rijkers in Bessaxabiê, even over de .Galici- sche grens in den vestingdriehoek Lutsk RoWnoiDiubno hun eerste linie in den steek hébben moeten laten en blijkbaar tot ,aan de Styr teruggetrokken rijn. Verder is er hevig gevochten noordelijk van, dit gebied bij Rafelofka aan (d© Styr, waar even noorddijker de Russische linies over dezla rMer komt, bij BorestiaaV, jan in Galicië langs de Strypla en Dnjester, maar op al! dezle plaatsen werden yolgens het •Oostenrijksche hoofdkwartier de aanval Kem. der Russen met Moedige Verliezfen (af geslagen. 1 Van het Zuidelijke front. Oostenrijksoh legerbericht. Ten zuidwesten van Asiago zetten de Oostenrijkscli Hongaarsche troepen hunnen aanVal' voort Mj Cesuna en veroverden jrij den Busibollo. Italiaansch legferberichL In den avond van 5 Juni deed |d© vijand, gesteund! door kradhtig artilleri'evuur, her haald© aanvallen op de Itahaansch© stol lingen in Boven-Vallarsa (Etsdh), aan de|n M^tte Spin, Sm het Posina-d'd (Astido) en is trouwens hij keek haar oplettend laan en latebte evien. „T© drommel heeft U al u^Y bétijdenis gedaan?" Er v|eisc,heen ©en plotseling)© ontroering ,in rijn opgesu „Klein meisje, wiat'wieet gijl al van het leven af? Maar wees verstandig, houd ■vijf minuten uw, snaveltje, dan kunt u zoo- Veel laWaai door 't heele huis maken „Zoo! Nu adieu!'" riep Renate. (Terwijl hij sprak en een oogjenbhk piet oppaste, had rij haar losgewerkte hand bliksemsnel in rijn zak'gestoken, had het ding daarin, gegrepen, het er uitgetrokken en nu stormde rij door de gang naar deur, dacht niet meer aan het glas, stiet dat omVer, rend© daarover heen en kwam met veel geraas de ziekenkamer binnen. Hier buiten adem. de deur toe geslagen, gegrendeld, Maar. „Zoo, sta daar nu maar in de gang en schreeuw oan jo pistool, dwazé, dwiazo man." „Heertje©, W|at isi er toch? Wat is er toch?" gild© d© IzSeSöej. „Juffrouw, wat is er toch?" „Och, allemaal onzin! Hier in huis zijn de menschen zekér niet Mj hun reisland!'-' beweerd© Renate half lachend. Maar haar hart klapte onstuimig! hijl dat lachen. (Zij gjing mét de reVolvier naar een aangren zend vertrek en wieip die daar in de kachel. Alles beefde aan haar. „Zoo, schiet je nu maar dood!" aldus dreef zij in haar gedachten dsn spot met den beroete©. Het verwonderde haar ech ter, dat het zoo stil in huis bleef, dat niemand ikiopte, niemand riep. (Plotseling, geheel oiriyerwh^it, zoo on langs het Campo Mulo-dal ten noordoosten van Asïago. Overal weid hij met<zv\ar© verliezen afgeslagen. De ïtaliaansche troe pen deden krachtige tegenaanvallen op de vijandelijke infanterie op de hoogten ten o-osten van Campo Mulo en' vervolgden! haar met de bajonet tot diep! (in het dal. Gisteren langs het geheele front tusschen le Etsdh en d© Brenta gevechten, mieestal tusschen de beiderzijdsche artillerie. Vijandelijke aanvallen in de richting van Com Zugna, in hot Etschdal en (Opl de stel lingen ten zuidoosten van Asiago, werden onmiddellijk afgeslagen door het vuur der Italianen. Het bombardement op het station van Tollach en Silhan door de Italianen, (wordt voortgezet. - In Kannthië en aan de Isonz'o (krachtig© bommengevedhten, mijn on tploffingen en acties van Itahaansche afdeelingen. Ter Zee. De zeeslag bij Jutland. De Duitsche admiraliteit meldt idgis teren Van Engélsche rijde wordt in officieel© en metojfrcieele perst telegrammen en irt uitlatmgien, die door Engelsche missiésin het neutrale buitenland verspreid worden, stelselmatig gepoogd d© groote Engelsche nederlaag in den zeeslag van 31 Mei te loochenen en het geloof te wekken,v dat •di© slag ©en succes voor de Engelscha Wapens is geWeeat Zoo wordt o a. be weerd, dat de Duitsche vloot het gevechts terrein ontruimde, d© Engelsche daaren tegen er bleef. Naar aanleiding daarvan wordt geconstateerd: „De Engelsche hoofd macht werd gedurende den slag in den avond van 31 Mei door den herhaalden, krachtigen aanval der Duitsch© torpedo- flottilles genoodzaakt te 'draaien, kwam sindsdien niet wieder in het gezicht d«nt Duitsch© vloot en deed, ondanks iioargroo ier© snelheid, ondanks do nadering van een eskader Engelsche linieschep», lie- staande uit H,waalf l>odems uil het noor den vian de Noordzoo noch ten poging om weder voeling te krijigen met de Duit- sclic strijdmacht ten einde den slag voort te zetten noch om in vereen iging mot het genoemd© eskader de D.uifcsche vloot te vernietigen, zooals beoogd was Met de verdere Engelsche bewering, dal de Engelseho vloot vergeefs had getracht de Vluchtend© Duitsch© vloot in ite ha len om haar vioor zjj haar steunpunten had bereikt, te verslaan, is de naar het heet officieel© Engelsche verklaring, dat admiraal Jélliooe met zijn groote vloot reeds den lsten Juni het meer dan 300 mijlen van het g-evechIstcnv;in verwijderd© steunpunt op de Orkneys was bmnengc:- loopen, in tegenspraak. Zoodoende troffen dan ook de Duitsch© schepen, di© na den stag naar het noor den Yoorbïj het tooneel, wjaar overdag d© slag had plaats gehad, werden gezonden om een naclitelijkten aanval to doen, on geveer na 'tien minuten, maal te zich eeu razende angst Van haar meester. Wal kon het helpen, dat zij hem de revolver had afgenomen? Alsof in dij reusachtig© slot niet nog meer vuurwapenen waren. Mis schien Iwl hij' reeds Di© gedachte was nog niet uitgedacht of zij vloog ook' reeds de kamer uit,'liet haar zieke haar achterna gillen, struikel de nog eens over het rollende glas, trap te in den Waterplas en vloog bijna,hats over kop de trap af. Den dienstmeisjei was bezig de treden schoon te maken. „Waar is Mj? (Waar is die, dj© Men boven wtoomt?''* „Wel de man, de jongt© man mei het lichte costuum „Heerejee, de juffeomv) bedoelt zekerden luitenant?!' „Ik Weet 't nief, Dpn Blonden „0. Zool" „Waar is di©? Goede God hén je stom? Weet je 'it niet? Laat mij toch yioorMj. Ik verlies immers al, mijn tijd. Groot© goedheid, Mj al misschien, al dood.'" „Dood? Maar juffrouw] Renate was langs haar heen gesneld. Het scheelde niet veel o£ de emmer was ook omver gesmeten. Nu in de halll Da knecht poetste een deurknopi. „Wpuar is de man? De luitenant?" „D© luitenant Wjel, misscMen in den tuin, juffrouw) De (knecht trok rijn mond vërh azend breed. uit. Meteen) werd door de trapdeur geroepen: „Albert, de juffrouw) aegt w;at Yian. dood (FEcrdt s rlï vs-y «tik. U*. töüf sshi im n cHi cou m u, iWiVIn iJfrUli „Wj© ?"- Vp" i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1