Verkiezing Provinciale Staten A. C00L Hz. De oorlog. 69"* Jaargang. Vrijdag 9 Juni 1910. No. 15161 Het al te goede hart. Deze cburant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs pear kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1,25, franco per post fL 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent 'Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des xniddag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels Q. 0.92; iedere regel 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op oordeeiige voorwaarden. Tarieven' hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. 1 Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Mot den, meesten aandrang bevielen wig (den Hestere in het district Schiedam ,aaa bij de stemming op| DONDERDAG 15 |JUN1 a, 5., hun steml uit te brengen' jopj den hoer dien Candidpat Van do Vrijzinnige Concen tratie em van den Bond van jPxotestantsoh© Kiezers. 1 MILITIE. V.rii&tlqliUjng van Kost winners. De Burgemeester van Schiedam; maakt bekend, dat omtrent de hieronder genoemde ingeschrevenen voor de, militie, lichting 1917,.dezer gemeente, op hun aan vrage om vrijstelling van den dienst wegens Kostwinnerschap, door Gedeputeerde Staten dezer provincie de achter iedere naam. vermeld© uitspraak is gedaan. Jan Blok, Johannes de Jong, Pieber van der Koodj, Peter Maltha, Comeüs v*an Mer- wijk, Johannes Adrianus van Rhijh, Evert van Walsum. Allen voor goed vrijstelling van den dienst bij de militie -verleend. Van deze uitspraken kan gedurende tien dagen, te rekenen ,van den datum! liezter bekeaüdmakiag, bij d© Koningin in beroep worden gekomen: lo. door den ingeschreven©, wien de uit- spraak geldt, ojf door zijn vader, moteder, voogd of curator; 2o. door elk der overige- voor de getaleejnte ingeschrevenen of door zijn vader, moeder, voogd, of curator; 3a. door den Commissaris der Koningin in de provincie. D)e "personen, onder lo. en 2a bedoeld, moeten het Verztoékschrift, waarbij ifi beroep (wordt 'gojkoniia-n!, behoorlijk met redenelnf omHteeden en ter secretarie dezer gemeente afdeeffing Militie, inleveren. Verzoekschriften. niet ingericht of niet in geleverd op de hierboven aangegeven wijze, kunnen geen gevolg hebben. Schiedam, 9 Juni 1916. i De Burgemeeiter voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. Kennisgeving. Inrichtingen welk® gevaar, gehad® of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van' Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Roman naar het Duitsch van Marie Diers IS) ïteaate wiaS reeds buiten. Daar was de oprit jWjaar de tuin? Twiee, drie blikken om rich heen en zg vloog enn den rech terhoek, wjaar de boomen stonden. Ja, daar Was ©en begroeide tuindeur. Daarop aan. Gesloten. Een wjanhopig geschud daaraan. Te Vergeefsi. Toen klauterde zij1 er tegen op, stond ©en oogenblikl boven te wag gelen, taan ©r ovter heen. Een ruk', ©en geluid Van scheuren, er was iets stukj. Veirderl jWjat scheen de tuin eindeloos groot! Fppgö bhomen als in een oud woest parid omringden haar. Lange berpeaux gingen diep den tuin in. Zij' moest er op goed geluk1 inloppen, maar er kwam geen eind öani. En nui oVerviel haar ©en angst, die niet in Woorden is uit te drukken is. Zij bleef Mtajare. en alles om haar heen "Was stil, gjeen Voetstap, geen enkel geluid. Slechts uit de verte en gedempt van de binnenplaats Verwiarde tonen. Vogels tjitp- hier en daar. Nu drong er zich, Voordat rij het zelf eigenlijk nog wilde, een kreet uit haar keel: „LuitenantI Luitenaut!" Alles! Weef ©ven stil als te voreh. - HLujtetokutt Hoort i| mij?" Brengen ter algemeene kennis, dat op don 8en Juni 1916 vergunning is Verleend aan lo. J. Houtman en zijne rechtverkrij genden, tot hel oprichten van een gistpak- kerrj in het pand Lange Haven 57, ka daster Sectie C no. 436, mei een gasmotor van 2 P.K., drijvende een vorm- en deel- machine 2o. de N. V. Scheepsbouw Maatschappij „Nieuwe Waterweg" en haar rechtverkrij genden, tot hel oprichten van een scheeps werf en reparatie-inrichting op hel terrein in het Sterrenbosoh, kadaster Sectie N nos. 204, 205, 206, 216, 218, 234, 235 en 236; 3o. de N. V. Glasfabriek ,,Be Bataaf" en hare rechtverkrijgenden, tol het uitbreiden harer glasfabriek, gelegen 's Graveland 185, kadaster Sectie H. nos. 730, 731, 733 en 736, door bijplaatsing van een stoomke tel van 85 M.2 verwarmingsoppervlak, ter vervanging van een van 28 M.2 verwar mingsoppervlak 4o. de N. V. Nederlandsch'e Distilleerderij en Flessdhenfabriek, voorheen de firma «Terman lansen en "Hare rechtverkrijgen den, tot hel uitbreiden harer glasfabriek, aan de Noordvestsingel 37, kadaster Sectie H. nos. 754 en 761, door verplaatsing van den hestaanden warmoven en het maken van een nieuwe gemengkamer; 5o. W. A. Bfegkers ©n zijne rechtverkrij genden, tot het uitbreiden zijher branderij in het pand Westerkade 16, kadaster Sectie M no. 360, door bijplaatsing van een stoom ketel van 80 M.2 verw armings opper V] ak en 10 atmosfeeren overdruk; 6o. de N. V. Distilleerderij, voorheen Si mon 'Rijnbende en Zoneu en hare recht verkrijgenden, tot het oprichten van eefi likeurstokerij in liet pand Noordvest 10, kadaster Sectie A no. 1410. Schiedam, 9 Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M, L. H0NNERLAGE GRETE. Be Secretarie, ,v, sxgkehg;;. Burger-Avondschool te Schiedam. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, roepen bij dezen sollicitanten op vjoor de betreikking van: Directeur van bovengenoemde school. Het salaris bedraagt f800 per jaar met 2 3-j. verhooglnlgen van f100, voor dienst als zoodanig hier of elders. Het aantal lesuren dat den directehr zonder afzonderlijke belooning: kan wonde,n opgedragen, zal1 in den regel niet meer be dragen dan 9. Vereiseht is een middelbare bevoegdheid voor ten minst© éére der aan de school pn- derwez'en vakken. 1 Sollicitatiën vóór 17 Juni a.s. inrienderi bij dm Burgemeester. In hetzelfde oogeoblik schreeuwden reeds stemmen v!an den buit van het huis: „Waar is de luitenant? Er moet iets gebeurd rijn! Luitenant!" „Voor den donder, wat moet dit betee- kenenW|aarom brult het beele huis!" klonk het dicht in Jtenato's nabijheid. Zij snelde voorwaarts. Daar plompte luid iets neer, (alsof er een zwaar voorwerp ,in 't Water viel. Het volgende oogenblik zag z© ook een met .groen kroos bedekten vijVer en ©en phantasitisch schuitenhuisje, op welkte half vermolmde brug de ge- zocht© stond. De oppervlakte van den vij ver Was nog in beroering. D© jonge man zag zoo rood als een kreeft, zijn fonkelende oogien keken Re- reate dreigend aan. „Nu wiordt het me toch wlat al te kras", vloer hij Woedend, uit. „Wat bezielt !u? Waarom brengt v. het hesle huis in rep en Hoer?"' „Ik Weet, Wat uj daarin gesmeten heeft," riep Renate koel en bestraffend van den oevter Van den vijver naar de brug. ,,'t Was Wteer zpo'n schietding." iffij lac-hte en ditmaal klonk het scham pen „Ja, hu kunnen zich de watergeesten met dat - Verroeste geweer aftobben. Alle ©er aan uw goeden wil, mejuffrouw, maar u gaat uW bevloegdhcid te huiten. Houd, Wiat mij betreft, alle gespuis op de aar de, dat leven wik maar laat als 't p blieft heengaan Wjat heengaan wil. Voor den donder, nog eens, dgt Wordt Iemand BUITENLAND. Yanhet Westelijke front. Duitsch legoTbericht. Van gisteren D© artilleriogevechten ter weerzijden va® de Maas duurden met onverzwakte he vigheid voort. •Fraatech Üejgejrbericht. 1 i Van gistermiddag: In de Argonnen ontplofte een Duitsche mijn hij hoogte 285, Hapte Chevauchêe, zonder schade te veroorzaken. De Fransche troepen bezetten den zuidelijken rand vap déi krater. Aan den linker Maaisoevler afwisselende beschieting van de tweede Fransche lime:. Aan den rechter Maasoever artillerie- strijd, in d© streek van Thiaumojnt en P,ou- aumont. Na Zeven dagen hardnleikkig gevochten te hebben tegen aanValstroepen, die steeds weiden vernieuwd, was de bezléttmg van het fort Vaux aan het einde Van haar krachten gekomen en kon niet beletten, dat de ptuit- scihers het door d© hevige beschieting volko men vernielldo werk bertettenl De Fransche troepen honden de onmiddellijke omgeving van. het werk en de loopgraven; rechts (en links van. het fort beztet. Alle aanvallen door de Dnitschers daarop gedaan, wenden door het Fransche vuur af geslagen. De (naidht Was betrekkelijk kalm aan de rest Vain het front, behalve aan den Hart miarensWeilerkopf, waar de artüleriestrgd zèer hevig wondt voortgezet Aan het Engefeche front hevig artillerie duel ten O. van Yperen. D© Duitsdhers konden de voordooien, ilie zij den vorigen dag Op de eerste Engelsdhe linie, (die lioor de piüinhoopen van' hief dorp Hooge liep, be- haaldiesre, nieL verder uitbreiden. Tan het Oostelijke front Duitsch Iogerb'ericht i Van Smoigon uit drongen Duitsche V'er- ktenningjsafdeeliingen over verschillende vij- ahdelijkeliniën vloort tot in het dorp Koe- iijajwa. Zij vterWbestten daar de militaire werken en keerden met 40 gevangenen etn een mitrailleur terug. Aan het verdere front der Duitsche troe pen geen bijzondere gebeurtenissen. Oostenrijksch legerb'ericht In Wplhynië bereikten onz© troepen, onder achterhoedegevechtenhunne nieu we posities aan de Styr. Aan de Ikwa en ten Noorden van Wiz- nïwczyk aan de Strypa werden herhaalde Russisch© aanvallen afgeslagen. Aan de !B|en©den-Strypa deed de vijand nogmaals met overmachtige troepen ©en aanval. Het gevecht duurt daar nog voort. Aan den Dnjester en aan het Bessarabi- sohe front was het gisteren betrekkelijk k'alm. Russisbh legerbericht. Onz© troepen ontwikkelden hun often. moeilijk gemaakt Nu moet ik eerst dat schreeuwende janhagel daar gings kalmoe- ren, anders hoort mijn moeier het ten slotte nog). En dan is het eerst dui vels- Hij fcjwjam. de brug af. Nu zag hij er in 't geheel niet meer bleek1 en verwil derd uit, maar als iemand, wiens belang stelling geheel aan het leven behoort' „Maak plaats als '-t uj blieft", 'zei hij gebiedend tot Renate, die hem wilde be letten d© briig af te gaan. Toen z$ dat niet dadelijk deed, floot hg verachtelijk door 'zijn.' tanden, greep ©en der eind, pialen en wierp zich met een forschejo, zWaai, zoodat d© heel© brug waggelde, ©ver de zijleuning in het ondiepe oever- Watery. Hij snjelde d© kleine grashelling op en kbek toen achterom naar Renate. Dï© sprong moest hem flink verfrischt hebben. Hij grijnsde, zoodat zij al zijn Witte ijajndien ziag. „Loop nu mjaox mooi achter mij aan?, riep hij hpar luidruchtig toe, j,want ik ga nu naar d© schuur en hang mij op.?'1 Meteen wiaS hij weg. Onmiddellijk daar op hoonde "zij hfem tegen d© dienstbodejn in 'rijn mooisten kazernetoon uitvaren. Geheel beduusd1 ging zij naar boven., Deed hij 't nu of deed hij' 't niet? Tjoen rij bij de trap kwam, Btond daar de knécb't met den nooden neua Eerst trek! hij Iwieer ©einj zeer breeden mond, „Wel, juffrouw?" Maar toen kwam hij dicht op hjajar toe en, ziöii hadthem sief Verder in, de richting van Rowno en Kowel. Zij zaten den in verwarring ge- brachten vijand op de hielen en verinces terden na strijd de streek om Luzk en bezetten deze stad zelf. Op verschillen de plaatsen maakten onz© troepen zich niet (alleen meester van de lines aan de Ekwu en Styr, maar zij trokken hier zelfs ovter en zetten hun offensief voort. In Galidë, aan de Beneden .Strypa i ermee» terden onze infanterie, door artillerievuur gesteund, in een krachtigen aanval krach tig© vijandelijk© verdedigingswerken aan het front Trzyboeknovtsy-Yazlovetz. Onze troe pen naderden zeer dicht de linie wan de Strypa, Pehalve het totaal aantal van veertig duizend gevangenen en den gisteren reeds Vermelden buit, maakten wij gisteren op- nieuW, in den loop der gevechten 58 of ficaeren en ongeveer 11,000 soldaten ge- Vangen en vermeesterden we een aantal kanonnen en mitrailleurs, nog niet precies op te g©ven, verder voorraden wapenen, Veldkeukens en' telefoonmateriaal. De resultaten der gevechten in de pe riod.© van 4 tot 7 Juni in Wolhynië en Galidë Veroorloven reeds ,het verkregen succes te beschouWten als oen belangrijke overwinning onzer Wapenen, bekroond met een diepe indeuking Van het versterkt© vijandelijk front f Aan het Dwina,front, zuidelijk tot in de streek' Vgn Dunaburg en het merengebied hevige fusillade op verschillend© plaatsen. D© Duitschers bombardeerden met concen trisch Vuur het bruggenhoofd van IxkuL Herhaald.© pogingen der Duitschers om in de streek Van Smorgon vooruit te ko men, Werden door ons vpur afgeslagen, .Ten zUiden Van KreVo hevig artillerie vuur tegen onze stollingen, Yanhet Zul «lelijke front. Oostenrijksch legerbericht Op de hoogvlakte Van Asiago ging pn- zie aanval op het geheel© front ten Zuid oosten Van Cesuna en Gallic, vooruit. On ze troepen zetten zich op den Monte Lem- (merle ten Zuidojosten Van Cesuna vast en drongen ten Oosten Van Gallio pver Rpnclri vooruit In den aVond bestormden afdeelingen der Bjosnisch-Herzogowijnsche infanterie No. 0 lem Van het Grazer infanterie-regt. No. 27 den Monte Meletta, Het aantal sedert het begin der maand gevangen genomen Italianen werd Verhoogd tot 12.400. Daarbij1 215 officieren. Aan het Dolomieten front werd een aan val van verschillende vijandelijke bataljons op Croda del Anoora afgeslagen, Italiaansch legerbericht D© Italiaansch© generale staf meldt d.d. gisteren de Vermeestering door de Itali- aanscho Alpentroepen van eenige toppen op den Ortleigróep en een afgeslagen aan val der Oostenrijkers in het ChiesadaL Verder luidt het oommumquó: Op de hoogvlakte yan Setto Communi maar tobeten laten begaan, juffrouw, 't Is afschuwelijk i-joor ©en armen luitenant, geen geld meer to zullen krijgen, 't Is hier n,u hoelemaai uit En de jouge heer is hier anders niet Weinig verwend gewbr- den dat is niet te gjelotoven!'.' Rjenate groep hem, in haai- angst met beide handen (bij den arm. „Geloof je, dat hij '.t nog zal doen D© nfan' grimlachte. „Nee, dat geloof ik niet Eenmaal maakt men zich |wel Van klant, maar geen tweemaal als men zppYiluchthart is als onze Max." Op- een's luisterde hij ontsteld, „Hoor eens aajn. juffrouw, hoe uW ziek© gilt Daar heeft ju Wat moois aapgericht. Loopt u er pu maar gauw] heen. Achter luitenant» aanrennen, die met een geweer spelen, dat geeft toch niets. D© ziek© wa3 reeds met de voeten uit haar bed en schreeuwde als bezeten.'Zij' Verkeerde in doodsangst, dat men haar wilde grijpejn en ombrengen. Renate had ofngetwSgfeld reis „moois aangericht". Intusschlen sponde de koetsier beneden aap. Dl© nicht van den heer Pagel, me vrouw; VbJn Quistorp, en haar zoon Max moesten den trein Van tien ,uur halen. Het Was hier „uit!" Zij Waren eergisteren gekomen, om, zoo ais Max yjoh Quistorp nog toornig lachend tojt izïjn' regimentslkjatoteradien had gezegd, rijn .oom dat dwjaxe idea o,mmet zijn huis dame te ppuwen uit het hoofd te pra- tenfc -Zij hadden er de reis yian de gar nizoensplaats maar hier yjo.W" over gehad, woedt een slag op het geheele front. Eer gisteravond heeft de vijand na voorbe reiding door hevig geschutvuur verschei dene aanvallen gedaan tegen onze stel lingen ten Zuidwesten en Zuiden van Asiago. De gevechten duurden den ge- heclen nacht door en eindigden gister ochtend met een nederlaag der aanval-, lende colonnes Gistermiddag hervatte de vijand zijn verwoede pogingen tegen het centrum van den rechtervleugel van onze linies. Na het gebruikelijke roffelvuur storm den dichte drommen infanterie verschei dene malen achtereen tegen onze stellin gen ten zuiden van Asiago en ten oos ten van het Campo Mulo.dal. Zij werden telkens met reusachtige verliezen terug geslagen. Op de overige gedeelten van het front tot aan z©e arhlleriegevechten en de ge bruikelijke invallen onzer afdeelingen in d© vijandelijke linies, jBÜ den Monte Michele heeft ons goed- gericht vuur ontploffingen en branden in de vijandelijke linies veroorzaakt Ter Zee, Overlevenden van de „Hampshire^" D© Bpitsche admiraliteit bericht, da teen onderofficier en elf man van de equi page vian den kruiser „Hampshire", aan boord Waarvan rich lord Kitchener Ibe- Vond, levend op een vlot aan de kust zijn aangespoeld. D|© zeeslag. D© Britsche admiraliteit ontkent nogmaals het gisteren door den Duitschen marinestaf wederom, beweerde Verlies van, de Engel- sclio oorlogsschepen „Warspite", „Princess Royal", „Birmingham" en „Marlborough". Ze zijn met gezonken, doch behouden en,- wel in de haven. D© „Marlborough" ligt ia, de 1 iaVen, schrijft d© „Daily Mail". Er zijn, slechts twee man gedood. Eén van de bemanning heeft verteld, dat toen, het schip, in '"t ge vecht werd gewikkeld, een slagschip van de Keizer klasse werd uitgekozen en daarop salvo's werden geopend. De „Marlborough" moest haar vuur staken, toon er een kruiser tussdhendoor voer. Vervolgens kwam ze mei een, vijandelijken kruiser en een ander schip van; ld© 'Keizer-Klasse in gevecht, waarna z© door een torpedo werd getroffen. Ze kon den strijd echter voortzetten, hoe wel sommige van de stokers tot hun heupen in 't Water stonden. D© „Marlborough" heeft drie uur aan den strijd deedgenojraen,'. 11 Onder d© officieren, die hutï lotion heb ben verloren met den ondergang van het Engdlsdhe oorlogschip „Queen Mmy", was ook ©en Japansch zeeofficier, commandant Chinsake Sliimoimura. t Bij Thyrotön, pp d© Noordwestkust van jtultHatild, spoelen veel lijken, pn hoepen! wrakhout uit den zeeslag pari. Van de „Invincible" zijn .vjermpadelijk 968 officieren en manschappen omgekomen, va® de „üiefenüe" 860. maar rij haddein dan ook nauwelijks aan, het succes getwijfeld.. Zij waren d© ©enige werkelijk© bloedverwanten en hadden el kaar altijd vieel gezipn. D© oude Zacha- rias, die vOn geen mensch' hicldj Was op dcii jongen Max verzot geweest; Dia was dap, ook werkelijk door hem niet weinig vorivtend goiv,orden. Toen hij nog Jiiet kjon lezen, bad hij in d© stad reeds rijn eigen pony gehad, Ejn toen hij later cadet Iwlas en, graag met de kleine meis jes danste, had hij zoovieel zakgeld yoor snoeperijen gekregen, dat hij 't niet pp kio|n, Voor den jongen Vaandrig werden reeds andere benoodigdheden beiaald en 't Was imaar goed, dat. rijn vader, die als eenvjoiudig kdpiteïn bij <1© linie Was ge- storvten, niet kon zien', hoe wpest rijp jongen als garde-dragonder leefde.. Zijn moe- der Was daar echter onverstandig trotsch' op. t Met nieuwjaar .Werd ojom ,5Vreemd"i.Hü Vond nog Wiel steeds do groote toelagen, maar bromde daarbij gf ein toe, yiermaan- de, maakte opmerkingen, dat men te yeel vjati hem Verlangde, enz. enz. j,Hij Wordt oud", klaagde rijn nicht. Tpen bleven de hrieiteln uit, die hij oaidahks rijn pn!be- hjOlpen vingers dikWdjls zond, ter will© vjan den jongen, Van wien hij Wenschta te hopren. En ten slotte kwamen de eer ste verdachte toekjepen omtrent ^juffrouw, Biermann,'' 1 (Wordt vervolgd)* "0 i_U i_i.r 1 J_J Slll EDÜIYISCHE COIRINT 9 r i i i i i i l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1