Getorpedeerd. Een Stetai-iefegram uit Rome meldt: In den nacht van 6 op 7 Juni is pp (do reede van Duraxzo een vijandelijke vracht boot getorpedeerd. Het schip zonk. Diverse berichten. Griekenland en de Entente. Het Engedsche departement van buiten- iandsche zaken verklaart dat de houding van de Grieksdho regeering in, verband met den toestand, ontstaan door de overgave van Gnekscih 'gebied aan. de Bulgaarsche troepen, do geallieerden heeft genoopt, ze kere voorzorgsmaatregelen te nemen. De Britsohe negeering neemt zekere voorzor gen ten aanzien van den uitvoer van kolen en de Grieksdie scheepvaart in Britsche havens, ten einde te voorkomen, dat den vijand voorraden zullen bereiken. De kwestie van beperkende maatregelen ton aanzien van de Grieksdie liavens u ordt door de geallieerden overwogen. Be Engelsdie regeering gaf de douane te Cardiff gisteravond last eiken kolenuitvoer met bestemming naar Griekenland te" be letten. ij Reuter seint uit Athene: Hoewel nog geen officaëele mededeeüifi gen rijn gedaan, meent men, dat «1a blokkade van do 'Grieksdie handelsvloot sedert 7 Juni Van kracht is geworden, in scheepvaart- kringen in den Pirasus maakte het bericht een geweldigen indruk, in officieel© krin gen Éeeiötiht groote activiteit. Er hadden tal van' 'bijeenkomsten van den ministerraad ipüaats. 'De premier heeft voortdurend bespre kingen met dm koning. BINNENLAND. Hofberlohtti. Kaar wij vernemen is H. M. de Koningin voornemens morgen een bezoek te brengen aan de rozententoonstelling te Aalsmeer. Z. KI H. de Prirts is voornemens aanstaan den Maandagmiddag een bezoek te brengen aan het Padvinderskamp te Soesterberg, alwaar alle padvinders-afdeel i ngen uit Am sterdam aanwezig zullen zijn. Ooramlalrs dUnit Bjij Koïl besluit van 5 dezer is de heer R A. Pellerano erkend en toegelaten als consul der Dominicaunsche republiek, te 'Amsterdam. Henri 6. ran Steyn. f Wij vernemen Eet treurige bericht, dat de broeder van den jeugdig, gestorven vlieger Leo G. van Steyn, de luit ter zee le klasse der Kon. Ned. marine-reserve, Henri G. van Steyn, eveneens vlieger, te Los An gelos (Amerika), waar hij' vertoefde in ver band met het aankoopen van vliegtuigen ten dienste van het Ned.-Indische leger, den zesden Juni is overleden. Ome ministers. De Minister van Marine, de heer Ram- bonnet, vertrekt heden uit de stad, om |ie Pinksterdagen buiten door te brengen. Rouwbezoek. De Minister van Buitenlandsche Zaken, Jhr. Dr. Loudon, heeft gisterenmiddag naar aanleiding van het overlijden van den Pre sident der Republiek China een bezoek van rouwbeklag afgelegd ten huizte van den Chi- meesehen gezant te 's-GraVetnhage. Den Nederiandschen gezant te Peking is opgedragen, «ie deelneming der Nederland- sche Regeering wegens het overlijden van den President te betuigen aan de Regeering der Republiek China. Militaire geneeskundige dienst. Naar wij vernemen kal eerstdaags de Tweede Kamer bereiken! een nota-van den Minister Van" Oorlog, in verband nog met (de debatten onlangs in de Kamer gehouden nopens den geneeskundigen dienst. Een hulde aan minister Posthmna Minister Posthuma werd, naar het „Vad." meldt, gistermorgen, te RuUrlo verrast door een' bloemenhulde van de gemeente Gent. Het schitterende bloemstuk, geheel uit le lies en orchideeën, -was opgemaakt met lin ten in Nedierlandsche en Belgische kleuren, waarop stond: 1 ,,'A Monsieur ld Ministro Poethuink", en -,,ta population leconriaissante «la Gand" en, alk bijschrift „Messieurs 3© bourgmestre et les édhevinJs de la ville de Gand, pinsi que tours délégués en Holland© offrent k monsieur le ministre Posthuma les voeux les plus suijOères ppiir use prompte guéri- son." 1 i f Wethouder Botterdam. De Rotter(lamsche gemeenteraad benoem de tot wethouder van financiën mr. S. J. L. van Aalten Jr.i - Ambnlaucetreiu. Hjet Roode Kruis Eeeft een arnbfalance- trein doen inrichten, bestemd voor het ver voer van de eigen gewonden naar de ver- plegingsinrichtingen in het achterland. Deze trein is thans afgewerkt en staat gereed op het emplacement der S.S. in Den Raag om aan de Regeering te worden over gedragen. Hjij is zonder bagagewagen samengesteld uit 23 wagons, waaronder 20 wagons voor het vervoer van in totaal 240 zittend en 160 liggend vervoerbare gewonden, terwijl de 3-overige wagens ingericht zijn voor magazijhwagen, verbandwagen en keuken wagen. Yronweuklezreebt. „Het Vadert.meldt de oprichting van Dj© Neutrale Vereeniging voor Vrouwen kiesrecht, 'die strikt onzijdig ten opzichte van politieke partijen en godsdienstige stroo- mingen 'zal' werken voor gelijk kiesrecht voor man en vrouw. De vereen i ging zal democratisch bestuurd wonden. In «te statuten is vastgelegd, dat zOoWel mannen ate vrouwen bestuursfuncties kun nen befieeden, maar dat gieen enkel be- stuurslid, hetzij centraal of loc-aal, lid mag zijn van een politieke partij. Middenstandsbond. In de gisteren gehouden vergadering van het bestuur van den Middenstandsbond is tot voorzitter benoemd de heer H. Koppel Jr., te 's-Gravenhoge, en tot ondervoorzit ter de heer Scliurmami, te Rotterdam. De buitengewone vergadering ter bespro king van. het levensmiddelenvraagstuk zal gehouden worden op 4 Juli te Utrecht; het jaarlijksche congres te Leiden op 6 en"? September. De onderwerpen, op het con gres te Leiden te behandelen, zijn: De bespreking van Mi-ddenstarulscrediet, de boekhouding, het bureau van advies cn ue Algemeene Borgmaatsdiappij de Handelswarenwet en do wet op de oneerlijke concurrentie in do praktijk. Hel belastingvraagstuk zal daar niet behandeld- wórden, maar te zijner tijd, wanneer de regeeringsplannen vaststaan, zal daarvoor een buitengewone vergadering worden be legd. Effectenbeurs. Het bestuur van de Vereen iging voel den Effectenhandel te Amsterdam, daar toe gemachtigd door de algemeene ver gadering van 20 April 1916, bericht dat de Zaterdagen 10 Juni (EmHslerzalerdag), 1, 8, 15, 22, 29, Juli 5 12 19 en 26 Au gustus, alsmede 31 Augustus (Koninginne dag), als beursvacantiedagen zullen wor den beschouwd, zoodat op die dagende prijscourant niet uitgegeven zal worden, op de kantoren niet zal worden pntvan- gen noch geleverd en de lokalen der Ver oenigmg gesloten zullen blijven, alles be houdens onvoorziene omstandigheden, ter beoordeeling van het bestuur Hedecfuud «w 4» oerlog Duitsch'e burgers uit Engeland. Uit Vlissingen meldt men d.d gis Leien: Met de mailboot „Koningin Willielmina" zijn hier hedennanuddag aangekomen een 40 Duitsche burgers, die in Engeland ge ïnterneerd zijn geweest, voor het grootste deel in een kamp op het eiland Man. Er waren vele zieken bij) van wie vier per brancard moesten worden vervoerd. Een der leden van «ie transportcolonne van het Roode Kruis gaat mee naar Goch om de zieken onderweg te verzorgen. Van dit transport, dat een treurigen aanblik op levert, was één persoon te Londen over leden. l i Voor het meerendeel zijn deze mannen gedurende den geheelen oorlog gevangen geweest. Belgische Roode Kruis. Het sub comité voor Batavia van het Bel gische Roode Kruis, heeft weer 2 auto-am bulances geschonken. Het Haagsche comité heeft met medewerking van de sab-comité's van het Belgische Roode Kruis in Nederland reeds 10 auto-ambulances en meer dan 130 bedden voor de krijgshospitalen gezonden. Aardappelen. In vervolg op ons bericht van gisteren kunnen wij nog mededeeien, «lat aan" allé burgemeesters m Friesland opdracht is ge geven, de in hunne gemeenten voorradige aardappelen, -welke niet noodig zijn voor de plaatselijke consumptie, in beslag,te 'nè-_ nien. De voorraad wordt nog geschat "óp 1 inilliO'ön Kilogram (100 waggons). Reeds gisteren, hadden een groot aantal burge meesters aan «te opdracht gevolg gfegévch: Hot bleek dat betrekkelijk groote hoeveel heden, in handen van opkoopers waren. Te Rotterdam werden alle ladingen, Welke op stroom lagen, onteigend. Wij deel den reeds mede, dat een gedeelte daarvan pp wieg is maar Amsterdam'. Ook op de Zuid-Hollandsehe eilanden, Hoeksdhe Waard, Goeroe en Overflakkee zijn groote hoeveelheden in beslag genomen. Alleen in de Hoeksdhe Waard Was nog ©en Voorraad Van! 20.000 IT.B. In Zeeland konden de onteigenhigsmaat regelen nog niet toegepast worden, omdat <te militaire commandant de aardappelen, niet vrij wil' geven, niettegenstaande men in bevoegd© 1 and b ou.wfc'rin gen d© weten schap heeft, dat er in die provincie tot (dsn nieuwen oogst in ieder geval voedsel ge noeg is. f Ter plaatse waar de distributie' geregeld wordt, wijt. men den aardappel nood in do groote steden vooral aan dezen militairen maatregel1, tengevolge Waarvan zooveele dui zenden Hectoliters aan de binnenlandsch© consumptie worden onttrokken. Wanneer deze toestand nog ©enige weken aanhoudt, wordt de moeilijkheid des te grooter, omdat men aan het Departement van Landbouw hot stellige besluit heeft genomen, geen enkel dansant voor uitvoer van oude aard appelen meer uit te reiken. De vergoeding voor de in beslag genomen aardappelen wordt bepaald door een door de Regeering aangewozten deskundige, die als basis zijner berekening aanneemt de ge middelde marktwaarde in de laatste week van Mei in de jaren, 1912, 1913 'en (1914. VLAARDINGEN, 9 Juni. Bij de te Den Haag gehouden akté-examens L. O. is o. m. geslaagd de h'eer J. Wt Maassen, van hier. VL'AARDING-EN, 9 Juni. Gisteren is er een felle brand uitgebroken in de stoam- fustenkuiperij van de firma Van "Leeuwen en Versteve, in de Stationsstraat, te Vlaar- dingen. Het gebouw is geheel uitgebrand. "De kuiperij met machines \vps laag, Je aan wezige voorraad fust, duigen en hoepen niet verzekerd, I i STADSNIEUWS, Aantal kiezen, Het aantal kiezers, dal Voor het district Schiedam voor een lid van de Provinciate Staten aan de stemming kan deelnemen bedraagt voor Schiedam: district I, Raad huis, 1120; district II, Doele, 751.district III, Biroersveld, 770; district IV, Buitenha venweg, 1325; district V, Dwarsstraat, 1294, te zamen 5260; voor Overschie 850; voor Kethel 329, totaal dus 6439 stemmen. Regeerings-aardappelen. De toevoer van aardappelen houdt nog aan, zoodat zeker venvacht mag worden, dat aan de behoefte voor de Pinkster dagen kan worden voldaan. Zaterdag kan een flmke hoeveelheid worden uitgegeven, terwijl door inbeslagname van enkele par tijen, hier ter stede voorradig, «le voorraad nog is verversterkt. Een misverstand bestaat bij vele men sehen, die meenen, dat bons worden uit gegeven of dat aan de coöperatie aardappe len voor het publiek verkrijgbaar zouden zijn. Dit is geheel onjuist: bons voor aard appelen bestaan niet. Ofschoon het zeer onaangenaam is dat vele menschen moesten worden teleurge steld, bedenke men, dat alles, wat moge lijk nas, is gedaan om den aanvoer zoo hoog mogelijk op te voeren. En zeker kan niet worden beweerd, dat onze gemeente bij andere gemeenten ten achter is. In tal van plaatsen, ook in onze onmiddellijke omgeving, heeft men nog geen xegeerincsaardappelen gezien. Dat stemme het publiek rustig en als het kan: een heel klein beetje erken telijk i i Aanbesteding. Bij de gisteren ten raadhuize gehouden inschrijving voor het maken van priva ten, ramen, enz., aan de lagere school C, aan de L. Nieawstraat, kwamen in 5 bil jetten, en wel van F. C. Dubbeldam, (met afwijking der voorwaaiden) f 4220 N. Krab bendam f4316; Slavenburg en Scheurko gel f -4500J. S. C, Poppeziju (met afwij king der voorwaarden) f4830; A'. van Meurs W.Jzn, (met afwijking der voorwaar den) f4857. De gunning werd aangehouden. T. H. O. R en S. Z. C De gymnastiekvereeniging T. H. O. R. heeft op haar werkprogram voor dit jaar opgenomen liet geven van zwem/onderricht aan haar leden en adspiranten. Om dit groote onderdeel der „.Lichamelijk© Opvoe ding" goed ter hand te nemen, heeft zij samenwerking gezocht en verkregen bij "de Sclued. Zwemclub. Dit seizoen zal 'nu door Se S. Z. C. aan een 70-tal adspiranten (jongens van 10--16 jaar) en een 20-tal leden Van T. H. O. R. geregeld zwemonderriclit worden ge geven. i Gistermiddag deed een Rottendamsch koopman bij de politie aangifte, dat uit een ketel, aan zijn wagen hangende, terwijl hij dien wen in de Tuinlaan onbeheerd hal laten staan, zijn ontvreemd 4 i 5 stukken keper ter Zwaarte van ongeveer 2 K.G., 4 koptenen bikkels (speelgoed), een tinnen pepeibus en een koperen doofpotje. Een onderzoek geschiedt. 1 Door de politie is gistermiddag aangehou den èen persoon, die nog te betalen 'had (f4 boete, of te ondergaan 6 dagen hechtenis. Aangezien de man de boete niet betalten kon, is hij heden naar het (huis Van (bewaring te Rotterdam overgebracht. Bit des Gemeenteraad. III. Schoollokalen. - Voorstel Van Burgemeester en Wethou ders tot ingèbraikgeving aan de Vereeni ging voor Gereformeerd Schoolonderwijs van eenige lokalen van het" schoolgebouw aan de Gerrit Verboon strapt, ter voor- loopig© Vioorziening in" door haar benoo- digil© sctoolruimte;. De heer Post wenscht, alvorens pp dit voorstel een beschikking wordt geno men, op den toestand te wijzen die van aanneming het geVolg zou kunnen zijn. Wd zal spr. toejuichen dat schoollo- len worden beschikbaar gesteld, wanneer daaraan behoefte bestaat en als een nood regeling is dat ook zeer goed, maar daar bij moet wat het zwaarste is ook het zwaarste wegen. In de oude school aan het Biroersveld zullen met 1 Augustus meer dan 100 leer lingen Wjorden ondergebracht en in ver band daarmede zoo spr. willen vragen of dit Voorstel nog niet wat zon kun nen wachten, zoodat later een voorsbei kan Woorden gedaan dat ten behoeve van het kleinste aantal leerlingen de klein ste lokalen zullen worden beschikbaar ge steld. De heer Ris vraiaigt of het niet prak tischer zou zijn deze zaak te stellen in handen van B). en Wi. ter afdoening. De beer Goslïnga: De Raad moet Bi en Wj. machtigen de lokalen ter be schikking te stellen. De heer Houtman: I)i@ school zal ook wel noodig zijn voor het openbaar onderwij®, en bijzondere vereenigingen ko men pas in de tweed© plaats in aan merking. Het bijzonder onderwijs vraagt een gunst en die zal de Raad gaarne verleenen, maar de openbare school komt in de eerste plaats in aanmerking vpor in gebruikneming van. vrijkomende school ruimte!. lil Bovendien meent spr. dat «le Raad zich móet houden buiten, een strijd tusscbem Katholieke en Gereformeerde schoolbestu ren i I i De Voorzitter Sjfiemt toe dat het open baar onderwijs in de eerstel plaats in aan merking komt Voor het gebruik van school- loklaliteaten. Spr, meent Wel te kunnen zeggen dat de St Willobrordns-vereenigmg de school met 1 September' noodig heeft en een groot lokaal behoeft, terwijl de Gerefor meerde school dan de lokaliteit nog niet noodig heeft Men zou met de Besturen kunnen raadplegen. De heer Goslinga heeft wel wat be zwaar tegen «vut de heer Post Wil. De St. Willebrardas-vereenigjng heeft de school aan het Biroersveld gevraagd en gekregen en betrokken. Thans vraagt de ze vereeniging oen nu beschikbaar gekomen school in gebruik te mogen nemen en nu wil de heer Post dat deze voreeni- ging naar het Biroersveld zal trekken en voor de St Willebrordus-vereeniging dei- ze school gereserveerd wordt Spreekt de heer Post namens de St. Willebrordus- stichting? De heer Post schudt ontkennend het hoofd. De heer Goslinga: Spr. deed die vraag omdat hij ook daarom bezwaar te gen het denkbeeld van den heer Post heeft, omdat de school moet gebruikt wor den als een filiaal van de Gereformeer de schooi in de Tuinlaan en het Voor den heer Kruijer een bezwaar zou zijn, wanneer «lat füiaal in het Biroersveld ge vestigd werd. Spn pcEt het een onbegonnen werk voor de Gemeente om als makelaar tusschen de beide iBjesturen op te treden. De heer Ris zou het toch veel gemak kelijker vinden wanneer de Besturen on derling overleg pleegden om een modus vivendi te vinden. De heer Post: Er bestaan ledige loka len en die kunnen aan bijzondere school- vereenigingen verhuurd worden. Nu zegt spr.: laten we dat zoo goed mogelijk doen. Ilij wil niet dat nu dadelijk aan elk diei vereenigingen de lokalen worden aangewe zen, maar hij wil wachten en nagaan welke vereeniging voor het grootst aantal leer lingen plaats noodig heeft. D© heer Goslinga meent dat de ge meente daarmede niets te maken heeft. Een vereeniging komt bij de Gemeente een lo kaal vragen; dat lokaal is beschikbaar en wij verhuren dat aan haar. Later komt een andere school vrij en daar komt een andere vereeniging om. Daarover heeft de Raad te beslissen. Nu komt de heer Post, en wil dat de eerste vereeniging zal verhuizen naar de later vrijgekomen school. De heer Post spreekt immers niet namens de Willibror- dusstichting De heer Post antwoord ontkennend. De heer Houtman vraagt welk recht voor den heer Post bestaat om te willen dat op een pas genomen raadsbesluit wordt teruggekomen. De Raad kan toch niet gaan uitzoeken, welke school de meeste leer lingen te plaatsen heeft. De heer v. Westendorp meent, dat de Raad te vragen heeft: wat is in het be lang van het onderwijs. Laten we nog afwachten, wij 'kunnen dan altijd nog zien. De WjUibrordusstich- ting heeft niet de school aan het Broers- veld gevraagd, maar de school aan de Schoolstraat, en, omdat «lie voor school G gebruikt zou worden, werd haar de school aan het Broersveld toegewezen. D© heer Ris merkt op dat, toen aan de Willibrordusstichting de school aan hot Broersveld werd toegewezen, een andere school was gevraagd. Eigenlijk" had de Ge meente er wel op kunnen wijzen dat de school aan de Tuinlaan hoek Gernt Ver boomstraat vrij zou komen Het is zeer zeker in het belang der kin deren beter dat het grootst aantal kinderen wordt geplaatst waar de meeste ruimte is. Reageeren op een pas genomen besluit is tv el een groot woord, maar boven dit theoretisch bezwaar staat het belang der kinderen. De heer Goslinga vindt het wel vreemd, dat de Willibrordusstichting niets van zich heeft laten hooren. Want de heer Post heeft ontkend dat hij' namens deze vereeniging sprak. De heer Houtman vraagt waarom niet geantwoord zou worden op de vraag van een- vereeniging?-Omdat één lid van den Raad meent dat een andere vereeniging, die reeds tevreden gesteld is, beter gehol pen kan worden? De heer v. d. Hoek: De heer Post heeft tweemaal .verklaart dat hij niet spreekt na mens de Willibrordusstichting. Laten we dus eenvoudig toestaan wat gevraagd wordt. Ue heer Post voelt zich gerechtigd te spreken zooals hij. deed, omdat wat hij be oogt, is in Eet belang der kinderen, dat is het algemeen belang. De heer Ris zou aan B. en W. willen,, overlaten hoe in deze te handelen. De h'eer Houtman verzet zich door- tegen. De heer v. Westendorp' stelt voor liet Voorstel van B. en ÏWj. aan te houden en inmiddels te trachten tot een oplossing te komen. De Eeer Goslinga zegt, dat de Gere formeerde vereeniging er porijis op stelt, dat met deze zaak eenige haast gemaakt wordt. Indien deze school aan haar wordt beschikbaar gesteld zal zif nog personeel moeten benoemen en daartoe sollicitanten oproepen. Het VQorstel-v, Westendorp wordt onder steund door de Eeeren Njotet en mr. Ka velaars. Het wordt aangenomen met 14 tegen 3 stemmen. Vóór stemmen de Eeeren Korpel, Post, v. d. Roek, Beukers, Schreuder, Scheffers, No-let, Evers1, Dinkelaar, mr. Kavelaiars, Ris, Lagerweijf, v. Westendorp on v. d. Zee. Tegen stemmen de Eeeren Koopmans, Houtman mi Goslinga. AGENDA. .Vrijdag tot Maandag Flora-Ba'oscoop 8 uur. t Hoofdnummers la. De onbekende. Êto^Verzieêderinigl tegen verlovingen. i i Gpttote&'Vajr dep heer Lucien, Heden en volgende dagen. Girona Schouw burg, 81/4 uur. Gez. Spree, De- levende brug. Heden en volgende dagen. TLvoli Schouw burg, 8.30 uur. Verkade'e Klein TooueaL 1 Heden en volgende dagen. Casino, 81/4 u. SpeemhofTs Klein Tooneel. 10 Juni. Lokaal K Kerkstraat 3, 8 uur. N. G. G. O. V. Geziellig© pamen- 1 komst. 1 11 en 12 Juni. Rotterd. Diergaarde, 21/» u. Nam. Concert Residentie Harmo nie 'Kapel. Kunst en Wetenschap. 'Johatt Wagenaar doctor honoris causa. -De Academische Senaat der Utrechtse he Iloogjeschool lioeft den bekenden musicus- componist den heer Johan W/agfënaar het doctoraat lionorls-causa in de Nederland) sehe Letteren aangeboden. De plechtige promotie zal plaats heb- in bet Groot Auditorium, Maandag 26 Juni te 2 uur n,m. Gemengd Nlenws, Gasverstikking. Toen hedenmorgen de stukadoor V. zich vervoegde aan d© woning van Bt in de Pannekoekstnaat te Rotterdam, om daar werkzaamheden te verrichten kreeg hij geen gehoor. Hij Waarschuwde de politie, die door een smid de deur liet openmaken^ Meai vond toen in de achterkamer leem gaslicht branden en Verder de kanoer ge vuld met gaslucht. In de bedstede lagj de 30-jarige bewof. ner C. 8|. bewusteloos en op een veld bed op den grond bij het raam de hoogst zwangere 29-jarige vrouw! S, M. eveneens bewusteloos!. Terwijl door de reddingsbrigade, wier hulp werd ingeroepen, de khnstmatigeadem-,, haling werd toegepast, Werd tevens de hulp ingeroepen van Dn Hack, die con stateerde dat Bj. reeds overleden was. De vrouw werd na ©en half uur tot bewust- zijn gebracht f EBfij het openen Van de deur ontstond een kleine gasontploffing en braad weik© spoedig gebluscht werd. De oorzaak moet zijn dat gas ontsnapt was uit de gummislaag van een gascom- foOri Ongeluk. Tom .de bakker van Woerik gisteravond, in de VisChstraat te 's-Hertogenbosch met zijn handwagen beladen met meel, waarop zijn 3-jarig zoontje gezeten, was, plotseling meest uitwijken voor een wielrijder, die wilde passceran, werd de haniWogen aan gereden, door een aankomende vrachtkar. De as van den liandwiagéu brald Het jon getje viel pp den! grond. De Vrachtkar 'peed over do borst valn! het kind, dat 'teein' uur later'in het ziekenhuis «oVerledd. V Te "Nieuwerkerk a. d. IJsel. Is gisteren het vijfjarig zoontje van J. 'J. verdron ken. j De Haarlemsche loodgietersstaking. 'Ondanks dat de gezellenorganisatie niet stillegging Van den arbeid op alle werken te Haarlem had gedreigd, wanneer da patroons de loonèisdhfen niet inwilligden, Eeeft zij' besloten,'om de staking niet op o© andere werken, af te kondigen, ofschoon de patroons andermaal bericht hebben, dat zij de gevraagde loonsverbooging niet zul len toestaan. Knoeierij. ■Op hel Centraalstation te Utrecht is een partij regeeringsvisoh' ongeveer 100 k.g. in beslag genomen, welke naar Eet bui tenland zon worden uitgevoerd. Onderscheiding voor Nederlanders. Naar de „Tel." verneemt, Hebben de ge broeders De Rauw, Nederlanders, afkom stig uit Den Haag, «lie voor den 'duur van den oorlog als vliegers dienst hadden genomen in ft FranscEe leger, voor de be toonde «lapperheid, de militaire medaille gekregen, benevens nog eenige andere me dailles en eervolle vermeldingen. Ontvluchte krijgsgevangenen. Gisteren zijn te Schhiveld (Limb.) twee ontvluchte Russische krijgsgevangenen over de grens gekomen. Te Reuver kwaaien 8 Russen aan en brf Vlodróp ook 8,- Oorlogsslachtoffer. De stoomtrawler „Louisa" IJM. 121 heeft te IJmuiden aangebracht eea zwemvest eon portemonnaie, inhoudend© ©enig geld een militaire penning, en eenige IschHfjturepj, afkomstig van het lijk van. een matroos van het Duitsche oorlogsschip „Frauenlob", welk ljjk in Eet net werd ópgevischt en weer aan de zee is toevertrouwd» Oorlogsvaria, Blijkens de Engelsch© verlieslijsten, in de Matten van 7 en 8 Juni zijn 22 officiereja gesneuveld, 346 gewond -of vonnist (waar- van 200 krijgscgievangenenj. Bovendien wpr- den 1646 manschappen als gesneuveld, ge wond of vermist opgegeven. Van de veriiezten in don Noondzieeislag zijn tofcdusver 3352 officieel' vermeld. Gelijk mem weet hebben aan. het Engel- sche Westelijke front, laatstelijk weer de Canadieezeia. zware verliezen.' geleden. JD© „Times" verneemt uit Toronto, «Ld. 6 deejer, dat Coinjada onder den indruk is van ld© zware yveriiezieu. in de laatste gevechten. Maandag bevatte de verlieslijst de namen van. 13 gesneuvelde, 58 gewonde en 7 ver miste Coaadeesdhe officieren. Een generAal- majoor en feen brigade-generaal' is gewond 06 vermist, dri© kolonels 2%' gevalle^ jgn i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2