De oorlog. DIERGAARDE. I ODE'S BottSÈL ZES LIEDJES is duur is niet ii uur Barkwerkers VAN NELLE's GEBROKEN THEE KLEINE MERTENTIÉN. BALLOTAGE met 12 Regenbaden en 2 Kuipbaden, SO S3 34 I La&tate Nieuws, 411e Staatsloterij, gemeubileerde Earners, Een goede raad C. STEMPELS, DORDRECHT. «w||Zpett Yan het Westelijke front. Griekenland en de Entente. Handel en Bedrij f. Burgerlijke Stand. Dageiyksoh Bears bericht. Rotterdamsche met Pianobegeleiding. Prijs p. nummer Veertig Cent Bekwame Dordrëchtsche Courant, De Douvvvereen ng „Eendracht", te Schiedam, is voornemens in hel I and Hcndrachtslraat No. 35, a. s, ZATERDAG 10 JUM, des middags ten 12 ure,' een geliee naar de eischen des tijds ingericht te o P li N li IV. Het Badhuis zal geopend zijn van des voorm. 10 uur tot des namiddags 8 uur en des Zalerdags tol '10 uur. Kosten der Regenbaden zijn 7 ©ent en die der Kuipbaden 20 ©eist* De Inrichting zal op Zon- en Feestdagen GE- SLOTEN ziin, HFT BESTUUR. Onze kwaliteiten dragen een ON D E RSCIIEIDINGSTEEKEN cents per onspakje (^Rood-opdruk^ ^Zilver-opdruk ^Goud-opdruk^ Afternoon-lea hetgeen U het kiezen der door U gewenschte soort zeer zal vergemakkelijken. Vraagt Uwen Winkelier: Te Hnnr 44 Cent r l'ii eeh aswiofnia, lontier de doodm fe ovteïste Hare B lid! vta$ het Canati&esche pax- iement Woensdag was het in EiigeJand de laatste dag, waarop nog getrouwde mannen, onder Loid Derby's stolsel, zich vrijwillig voor den dienst konden, aangeven Wie het nu nog niet heeft gedaan, valt onder den j: Inist pjhchi Er waren er te Londen nog heel (wat lie lievier -vrijwillig kwamen, dan later ge dwongen te worden. ff««riT®rw*éhtlBg. Verwachting tot den avond van 10 .Tm Zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit westelijke richtingen; lijdelijk ijpMa- rend, latei wellicht weer regen; aanvanke lijk iets warmer.j De Indlseha leening 1916. Bij de gisteren gehouden inschrijving op 5 pCt. NederL-Indische leening 1916, groot 80 mihoen, is hier te lande ingeschreven voor f 123.867.400.waarvan preferent voor f94.704.000.- rond. De resultaten der inschrijving in Indië zijn neg- niet be- kend. 1 Framsoh leger bericht. PARIJS, 8 Juni. Het officiéél© comnrani- qué van hedenavond luidt: Aan den linker-Maasoever groote artille rie activiteit in den sector van heuvel' 304 en in de streek van Chattaucourt. Op den rechteroever van de Maas deel de vijand, na een krachtig bombardement, ten westen en oosten van ie hoeve Thiauriiont, herhaalde aanvallen. Hij werd echter terug geslagen en door ons geschat- en, cmitrailleuï- vuur. Engelsch legerbericht LONPjEN, 8 Juni. (OfficiëelL In de afge-, loepen 24 uur hadden belangrijke artiller lejtn. mignenigeivechten plaat®, voornamelijk tusscfoen Vimy en het Kanaal' van. Da Bas- sée, waar zes mijnlen met voor oris gunstige resultaten ontploften- Die toestand te Hoog© is onveranderd. i Heden geen infanterie actie. LONDEN, 9 Juni. De „Daily Telegraph" meldt uit Salonika, dat alle Griekschestoom schepen, die op weg naar Grieksche ha vens zijn, aangebonden worden en opge bracht naar Malta of naar Fransche jha- vjens aan de Middellandsche Zee. T© SnloniM is. niet officieel bekend, Wat de geallieerden var. Griekenland hebben -TT geeischt Voor zij: tot de blokkade over gingen. Uit goede bron Wordt echter ver nomen, dat een der eischtón is de on middellijke demobilisatie Van het Griek sche legen 1 I I Beurs van Schiedam. VRIjpjAG 9 Juni. Officieels noteering van de Commissie uit de Kamer van Koophandel aan de Beurs, MOUTWIJN: f43 per H.L'. content, zonder fust en zonder belasting. ROGGE i Geen opgave. GERST: Geen opgavje. MA5S: Geen opgave. Namens de flbmm. voor de noteering. B, A. LJÏITTKAMPF. Nöte ing der' Vereeniging j„Bond van Dis tillateurs", gevestigd >fe Botterdam. M< f46 - per H.L. JENEVER: f50.— per H.L. AMST. PROEF: f51.50 per H.D. Namens de flomm. voor de noteering MOUTWIJNStemming -prijshoudend. SPOELING: £1,30. SPIRITUS: f67—f158. RUWE SPIRÏflUS: f32.50. HET WESTRAND, (Centrum), 7 Juni. Vei- üng|en der Vereeniging „Wiestland": aard beien 4082 per kilo, witte asperges 26 89 ct., blauwe asperges 20—28 ct., per hoe, peen fll27, rabarber £5.509.50 per 100 bos, zuring 12*20 ct. poste lein 42—81 ct. per ben, sla f 0.60 f2.15 par 100, aardappelen f2.30f3.55 per kin, komkommers f9.50—f 12 per 100, per ziken le soort 15—31 ct., 2e soort 6— 12 fct., meloenen £1.50—f2.30 per stuk, bloemkool le soort f14£24, 2e soort f 6—f 12 per 100 stuikte, kasdruiven lesrt. f 1.60f 2.5Ó, witte druiven f 16 50, prin- sesseboonen f3.60f5.30 per 1000. fit- üTJsscherij. SCHIEDAM, 8 Juni. Binnen van de trawlvisscherrj SCHi 250, L. R. Koolemans Bejjnen, sch'. O. Pronk, ledig Van Seheve- ningen. f Scheepvaart. SCHIEDAM, 9 Juni Vertrokken, zee tjalk Confiance, kapt. G. Hiridriks, geladen met ledige flesschen van Londen. Hoogwater te Schiedam Juni 9 vb». 10.39 r.sr 41.14 10 j» 11.42 1218 >11 v 12 50 1.— Hoogte van het water op de rivieren. Berichten van 8 Juni KEULEN, 11 u v n. 2.84 Gew 0.20 M KOBLENZ, 6u. vra. 2.90 Gew 0.14 II R1ER 9 u. s 0.69 Gew 0 07 M DUISBURG, 8u 'smorg. 1.46 Gew 0.12 M LOB1TH, 11 u. 's morg. 11.35 Gew 0.02 M 1 Zon en Maan. Zonsopg. Juni 10 4 42 ma ot d g. 9.16 nm 11:4.42' 9.17-j 8 Juni E. K. 15 Juni V M SCHIEDAM. Ondertrouwde 8 Juni. H> RosendaM, 22 j. en F. Mar- tjjrise, 20 j. G. Wj. Kleinhierenbrink, 23 j. en A den. Hertog, 18 j. F, J. van Zaaien, 30 j. en 'Ai M. van den Toom, 22 j. P(. van de Woter, 35 j. en. AL C. Maagdenberg, 24 j. P J, bondag. 27 j. en M. J. Hjersbachi 30 j. Wj. .Tanse, 26 j. en 3 P. Janse, 24 j. P JKath- maruv 28 j. en P. M. Meijer, 22 j.Pi. A Kokelaar, 28 j. en L. van, der Giessen,. 29 j. Gehuwd: 8 Juni. G Koning, 30 j. én P, van der Marei, 23 j. Ploos" van Ajnstel, 23 j. en E. .van Katwg'k, 23 j. HJ. C. Reijgeisberg, 25 j.'en Wj. E vrijen- hoek, 24 W„ N. Veer, 20 j en >J. M. Koojgje, 19 j. J. Dtirrer, 27 j. en .C. 'Hh- merelag, 27 j. Wj. de Pater, 25 j. en A. W. van den Bout, 24 j. Overleden: 8 Juni Een levenloos kind van MarLnus Martmus KJoos en Lena Petronella Oo^ter- bfeek, Konijnenhuurt. BEURS VAN AMSTERDAM 9 Juni 1916. TnrkI Amsteri&m 0 Juni. Marinfewaaajdea hadden ecu tamielijk le vendig aanzien Redjsng Debong waren ge drukt en oageMder 20 Lit. ander de miilden- koera van] gisteren. Ifetahoeu prjjshouldeMd met tamelijk! veel handel. Eenige belang stelling tot batereu koers ontmoetten -Oost- Bomeowaarden. i Koninkhjke Oliewïianlen heden kalmter dan gisteren en ongeveer 10 pC|t teger. Rubbeis kalm onet iets gunstiger stem ming voor OostJava's on West-Borneo's. Tabakken verlaten. Cultuuraandeelen prijshoudend. Sdheepwaaxtaandeelen weiden vaster na een dwalttoea© opening. Vast waren vooral) Holl. Lloyd, Holl Stoomboot, Koninklijke Boot en. Holl.-Amerikalijn. Nievelt en Gou- driaaa cpatieuw hooger, Eótl. Staat^ondseo Vaster, Rusto' kalm. Vari Amlerik. fondsen liepen Hide and Leather 2 pCt op1. i MariaenVaak 1 t ft Neir-Torksche Beun. Noteering yanï 6 Juni 7. Juni 8 Juni Atcb'. Topeka 1047/g ÏOSJA 105 Car and Toundry 595/g 59"V» ö37/© Bethleh. St Corp. 450 435 435 Denver and R. G. 13 13 13 Erie 38% 38%' 39i/4 Kansaf City S. 26Vs 26i/s 26 Miss K. en T. 4% 41/4 41/4 Miss Pac. 5V* 5Vs» 57/s if.-Y.GntariaenWeit 271/2 2 7 Va 28% Rock Isl. Rw. 201/g 20i/s 2O1/4 South Pac. 981/2 98% 09 South R,Wt. 231/2 23% iz3% Union Pac. 1379/, 137v/a 138% U. S. Steel Corp. 83% 84% 84% Ame Can. Co 361/4 55% 56% Un. Cigar Co. 58i/a 58" 57 YIJFDE KJiASSB. Trekking van 9 Juni 1916. No. 7421 met premie van f 3,000, Ho. 20653 f 400, No, 968Ö £100. Prijzen van f 70. 1724 2172 3405 5412 5824 6306 6586 7393 8142 8845 8625 U595 11880 128% 12725 13405 14814, 10348 1! 165© 17279 19167 19184 Nieten. 168 246 150 90 1585 1669 2069 2292 2598 4471 4681 4817 5286 5700 6888 6984 70G1 ?186 l 7980 8051 8315 9164 9225 840 9678 97% 1006510211 1022S 10656 £0' 10945 1; - - 18174 13185 18220 18614. 13680 18735 14000 14S0S 14520 14634 14750 15217 15231 15774 15816 15852 15904 15943 15957 16076 16294 16918 17013 17025 170 174 i 18162 183 59015 19200 19852 «7 2 20066 20301 20478 5e Klasse 16e Lijst: 15081 m.z. 15088. ADVERTENTIES. Heden, overleed onze geliefd© Moe der, Behuwd- en. Grootmoeder en Tante, Mej. de Wed. A. ZAGWUN-Bax. in. iden ouderdom van 80 jaar. Uit aller (naam, "A. K. GRAPER. A. GRAPERZagwijuj S'dam, 9 Juni '16, Oosterstr, 15. 10332 9 Leraar H. B. S. zoekt tegen 1 September zonder Pension. Brieven onder lelt. L L aan het Buro dezer Courant. 10334 0 op Maandag 19 Jont 1910. De lijst van C&ndidaten voor daze Ballo tage wordt Maandag 12 Juni e. k. gesloten. 10335 10 De contributie voor Buitenleden en Buiten donatrices is f 12.50 per jaar. Voorafelllngaforaulloren zjjn ver krijgbaar aan het Kantoor, Kruisstraat 21. J. F. DUPOITr Starlet TeMocii 1BH: 1. Zooeven verschenen en voorhanden: Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE DOORENBOS (DE CAKTEB). 1. Het vogeltje op IJelly'a hoed. 2. Arm Paatje. I 8. Brief van een Bakvïscli aan Seri Bak- visdh over do Inkwartiering. 4. Harten mot Opschriften, 5. Brief van esn ouden L'andweennari aan oen jongen Landstonner. 6. Zjjn VaderJandscho Vlag. Elk nummer mot een sprekend titel blad, geteokend door HJLLÏ SLUR TEEL 8175 30 Maar 10339 20 WESTZEEDIJK 58 Rotterdam, Dit is het aanbevolen adres vooralle soorten nette, gedragen» to i« en Klnderkleedlng tegen conc. prigs. We*tz: edijk 99 (bevenhuis), (hake lyn 7 en lgn 4). gevraagd, voor vast werk. I Adres: N.Y. HOEK'» Mturhinw- ,n Zuur- stoffabnek. 4 j 10319 9 Z|, die wenschen te idrerte«r«fi t» Berdreehl ei.-. 1» de Onntrekea, vinden voor hnnne advertent!fei de grootst mogelgke publiciteit in de DE DORDRECHTSCHE DRUKKERIJ- EN UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ, Dit blad verachgnt tweemaal per dag. 10331 60 10337 156 Do Ervan da Wad. J. van Noliot Prijs 40 cïnt per annonce (hoogstens 10 regels) bij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechte 2 X berekend. Bufa Bovenhuis aan d® Tuin kan, liefst voor ïenscben Bon der kiné ren, welke tevens ge negen zjjn aan eene Dame 2 uners mot pension te verhuren. Hanrprys lader overeen te komen. Te bevragen alle werkdagen Tuialaan 50 met prima wol aanbreien van een paar Damcsvoeten 87 Ct pr. wolh Kinderkonsen 82 n Jongcni 116 Vrouwen Av. d. BERG W.Tz. als Ho houdster, Winkeljnf- frouw, Modiste, Naaiste enz., plaats eone aanonoo in dit blad. Slechts 40 Cent per geheelg annonce. fl I hl I 'l* I 1 naaf do Officieel* PrQanoloerfng vua da Vereenlging ▼oor den Effectenhandel. STAATSLEENINGEN. Nederland. V.K. L.K. HE. Nod. W. S. OM. f 100 5 102 Ned W. S. OM. 11000 b 5017;, 101S/, Ned W S 0b1fe. S'/2 837/g Ned W. S Oblig. 8 74 741/» Ned. W. S. Cerüf. 8 737 Ned W. S. Cerflf. 2% 83U/le 64% OoaUndlg, l j Obllj 19» riOO 6 100E/g Obl! 1916 (1000 6 100% Roeland 1 wan. Bomb G R. 8S6 4»/2 7-1% Ob. h 100 NIe Sp '67'69 4 621% Obl. Gecone H 625 "80 4 68liv.. e»l/s Obl. Znldweet 4 59%a Cons. GR. «86 tS 851/m - Obl. '89-90 Hope 696 4 661/ja W. Ween Sp 626 *90 4 E91/j Roth. '94 Bo Em SB; O 4 847/8 Obl. ISU (r. 600-B00 ...4 SO China. j Gondl. Rnas Gar 1895 4 72Vs Japan. Obl le ser. jb 100 4*/j 80 Mexico. S> 100-1000 AH. ObL 5 211»a Braxllie. Fond 1914 SO—100 6 711/j PROV. EN STER LEENINGEN. Nederlnad Ameierdam 1916 6 1021/j INDUSTR. ONDERNEMINGRN. Buitenland Am. 3 Sue C. t t A. 74% American Can. Co Cert. v. gew. A551/4 Am. Car 4 F. C. v, A 6 8 697% Am. Hide C. v. p. Ar 45% 4® Am. Sm, 4 R. Ci v. k, 01 Anaconda Copp. M. C. vA. 1691 199% Belbleh. Steel. C. A. 418 Centr. Leath g. A- 56 Stand MUL C g. A. Stnd. Corp. C. g. A. 137% tin. Cigar. C. v. Aj 58% S, Sled. C. C. g. A. 79% 79% Whs MIJNBOUW-ONDERNEM1NGEN. Ned ,-li d en Kolen! Guyana Goad gew. A, 4®% 39% Kelahoen Mijnl pr. A. 33% 8S Paleleh MJJnb. g. A101 1PETROLEUM-ONDERNEM1NGEN. Occam; Holl Pctr, M 8431/s K. M. U Bj Pet tar. A. 6E0 625 Perlsk ?etr. M A. 44 Z. -Perlair P. pr. A. 78 RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nedej r-d «n EolonlSn, Amsterd Robber A. 210% 2111/g (li Batavia Rb. A.- I6OI/4 - Java Caootch. Cy. A. 152 TABAK ONDERNEMINGEN. Nederland en KolonISn. Amet Deli' Co. A. 249 mm ell-MaalscbappI] A, 625 625 r'adan/' Tabak-Mlj. A. 66 Rottend. Dell-MiU A. 247 248 WVBBSEN. Bnltenland Maxw. L. G. Reet; 816/4 SPOORWEGEN. Nederland Holl IJ. Sp-M. A. 87% N.-B. Boxt-W. 1 h. O. 4f/2 91% Idem Sa h. 06 17 Amerika. _j Aich. T. t 8, Ft. C. ti g. Aj lOil/l Denver Rio C. v. A. 14 18% Erie Spw gew. A. 87% 37%. Kaas C. Ssath. A.' 285/ie Kansas le h. O. 8 9 Miss K. Tex. C. v. A, 58/4 67% N.-Y. Oat 4 West A. 88 28 South. Pae. g. A. 973% Sonthern Reilw. Cy. Vot. Tr. Or. gew. A. 17 Union Pac. Rr. C. v.g A. 185% 186 PREMIELEENINGEN. Nederland PaL v. Volhsvl '87 114 Pal. v. VolksvL '89 I 2.80 Witts Krols A 77 BelglS. Antwerpen 1887 tVa 62 HongarllS. Theiss, Re Gea 1880 4 117 Afrika. Congo loten 1889 26.00 Prolongatfc pCt Ter tarteiii ra is ïoltspali. r T 5? 5> JJ J? JJ 5> 5J SJ if ,i n Hans n Wie hier togen concurr. is knap. Depot Broersvelil 89. J Silt 1^1 ii 1.*- -,<* •»?-.t. IjUh* V.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3