m 69"* Jaargang. Zaterdag 10 Juni 1916. No. 15162 Tweede Blad Deco courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- er. Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25 franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags .vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opga geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, Zijn voornemens- op Woensdag 14 Juni a.s., 'snamiddags 2 uur, ten jllaad- huizie aldaar in het openbaar aan ite be steden: I Het maken van een betonfun- deerimg op palen voor ovens en muren van een stokerijgebou \v en het opmetselen der muren randit gebouw ojp het terrein der Ge- mgeategasfabriek. Bestek met teekening verkrijgbaar te gen betaling van £1.50 aan het (Bureau der Gasfabriek. De op zegel geschreven inschrijvingsbiljet ten moeten vrachtvrij worden ingele verd in de ten Raadhuize aanwe zige gesloten bus. Aanwijzing alle werkdagen op het ter rein lder Gasfabriek ran 1012 uur (voor middag. BIMENLAm Officieel. Bericht van het Algemeen Hoofdkwartier. In den tegenwoordigen oorlog zijn een aantal moderne strijdmiddelen tot toepas sing gekomen, die tot dusverre onbekend of reeds lang weer in onbruik geraakt waren. De vraag is gesteld, of ook onze strijd macht met dergelijke middelen voldoende voor een wellicht komenden oorlog is toe gerust, en in 't algemeen, of de mate ri ede uitrusting onzer troepen aan de tegenwoor dige eischen voldoet Ofschoon het niet raadzaam kon" wor den geacht het buitenland en daarmede onze mogelijke tegenpartij in te lichten om trent den toestand en den aard onzer be wapening en uitrusting, cn misschien een groote terughouding lioodig is bij de open- - baarmaking van gegevens daaromtrent, heeft de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht het toch reeds «enigen tijd ge leden wenschelijk geacht de troepencom mandanten te machtigen aan de militairen onder hun bevel bij besprekingen, theo rieën en oefeningen zoodanige mededelin gen aangaande onze uitrusting met mo derne strijdmiddelen te doen als wenschelijk worden geacht om onze soldaten te over tuigen, dat zij in dit opzicht mot vertrou wen den.'strijd zouden kunnen ingaan. Het mag van algemeene bekendheid wor den geacht, dat bij de mobilisatie in Augus tus 1914 onze materieele uitrusting in me nig opzicht zeer veel te wenschen overliet en "er eeti groote aachterstand viel in te halen, terwijl de ervaringen, die eerst gaan deweg in dezen oorlog verkregen werden en te onzer kennis kwamen, tevoren nimmer gekende eischen deden ontstaan, zoowel wat den aard als wat de grootte van het ver bruik der strijdmiddelen aangaat. Het le gerbestuur zag zich bij de voorziening in deze vele en groote behoeften voor ont zettende moeilijkheden gesteld: de geringe capaciteit onzer rijkswerkplaatsen was hoe genaamd met berekend op een snelle mas sa-productie; uitbreiding dier werkplaatsen was allereerst noodig en heeft op ruime schaal plaats gevonden, ondanks de groote bezwaren en het tijdverlies, dat bij het be trekken der daartoe noodige werktuigen wier den ondervonden. Onze particuliere indu strie was op de vervaardiging van oorlogs- materieel zoo goed als niet -voorbereid het Munitiebureau is er in geslaagd ebn groot aantal fabrieken aan die vervaardi ging te doen deelnemen. De voorziening in "de behoefte aan grondstoffen, dje voor een groot deel uit het buitenland moesten worden betrokken, ondervond groote bezwa ren, zoowel door uitvoerverboden en an dere belemmeringen "in verschillende lan den, als door de steeds toenemende ver keersmoeilijkheden, waardoor aanzienlijke vertragingen in den aanvoer ontstonden. De fabrieken van oorlogsmaterieel in de oorlogvoerende landen konden of mochten meerendeels niet leveren; bestellingen bij zulke fabrieken in onzijdige landen werden slechts "zonder bepaling van dan wel op zeer langen leveringstermijn aanvaard, en in het laatste geval' nog met belangrijke vertraging opgeleverd. In het licht dezer hoogst ongunstige om standigheden mag op de desondanks ver kregen uitkomsten met voldoening worden gewezen, dank zij ook den tijd die ons was gegund door het tot dusverre uitblij ven^ van vijandelijkheden op Nederlandschen bodem. s De munitievoorraad voor geweren en ge schut is in zeer belangrijke mate toegeno men en de thans bereikte capaciteit der hierbij betrokken rijks- en particuliere fa brieken waarborgt voortaan een krachtige aanvulling van den voorraad. Een voorraad handgranaten is aanwezig en wordt nog bij voortduring uitgebreid. De troepen wor den geregeld in het werpen dier granaten geoefend; een centrale handgranatenschool Voor het vormen van instructeurs is opge richt, terwijl nog zes andere dergelijke scho len bij verschillende garnizoenen in voor bereiding zijn. Bommenwerpers voor den loopgravenoorlog zijn beschikbaar; voorts zijn in aanmaak catapulten voor het wer pen van bandgranaten. Een ruime voor raad gasmakers is reeds sedert lang in voorraad opgelegd; een nieuwe hoeveelheid is in aanmaak. Aan de troepen zijn eenige van zulke maskers met gebruiksaanwijzing ter kennismaking uitgereikt Voor de toepassing van gassen als af weermiddel is een zeer doeltreffende oplos sing bereikt. Het vraagstuk der stalen hel men is in behandeling. i De uitrusting der infanterie met pionier gereedschap, die voor de eischen der tegen woordige oorlogvoering te beperkt werd geacht, is belangrijk uitgebreid; ieder sol daat draagt bovendien 'een zandzak als dekkingsmiddel mede, terwijl aan de korp sen oefeningszandzakken zijn verstrekt. Een aanzienlijk aantal stalen loopgraafschilden met afsluitbare schietgaten wordt binnen kort ten deele in de stellingen ten deel© als centrale voorraad in het Algemeen Ver dedigingspark opgelegd en voor een ander deel tot oefening ter beschikking van de troepen gesteld. Versperrings- en dekkings- materiaal is in groote hoeveelheden aan geschaft; onze voorraad springmiddelen is belangrijk uitgebreid. Een „hoogspannings-afdecling", zijnde personeel, bestemd voor het opruimen van draadversperringen onder sterken electri- schen stroom, wordt opgericht. Ons aantal eleetrische zoeklichten, zoowel voor de kustverdediging als voor de landstellingen is belangrijk vermeerderd; oen groot aan tal gaszoeklichten, ook voor de veldtroe- pen, is aanwezig en wordt voorts nog aan geschaft. Eenige automobiele stations voor radiotelegrafie zijn hier te lande door mili tair personeel gebouwd. De uitrusting der troepen met telefoonmaterieel is belangrijk uitgebreid. Ten' behoeve van den étappendienst zijn een groot aantal vrachtauto's aangeschaft, ter vervanging van de, kort na de mobi lisatie uit gevorderde personenauto's gecon strueerde, doch op den duur minder doel matig bevonden bakauto's. Het inrichten van auto's voor vervoer van gewonden is voorbereid. Een aantal uit goederenwa gens samengestelde gewonden-treinen wordt steeds gereed gehouden; hun inrichting wordt verbeterd; ook personenrijtuigen zijn voor vervoer van gewonden ingericht. Het aantal onzer vliegtuigen met bijbe- lioorend materieel (personen-, magazijns- en reparatie-auto's; vervoerwagens voor vlieg tuigen) is belangrijk vermeerderd, en de luchtraartafdeeling in evenredigheid daar mede uitgebreid. Vliegtuigbommen zijn aan wezig. Alle vliegtuigtuigen kunnen met een' geweermitrailleur of ander snelvurend wa pen worden bewapend. Zoodra uit de be richten van het oorlogstooneel bleek, dat de aldaar verkregen ondervinding er toe had geleid, de aan vliegtuigen te stellen eischen van snelheid en stijgkracht op te voeren en over te gaan tot een speciali seering der vliegtuigtypen voor de verschil lende tactische en strategische bestemmin gen, zijn ook hier te lande stappen gedaan om vliegtuigen van deze nieuwe typen te verkrijgen, eenerzijds door aankoop buiten 's lands, anderzijds door aanbouw bij de eigen industrie. Er bestaat gegronde hoop hierin te zullen slagen. Voor vliegtuigmo toren blijven wij nog steeds van het bui tenland afhankelijk. Met betrekking tot de uitbreiding en ver betering onzer artillerie, werden de groot ste moeilijkheden ondervonden. Toch is de Regeering er in geslaagd eenige bestellingen te plaatsen, maar ten opzichte van de le veringstijden wordt teleurstelling ondervon den. Intusschen is het aantal onzer veld- batteEjjen met voorhanden geschut en daar bij aangemaakt of aangekocht materieel be langrijk uitgebreid. Het beschikbare aantal mitrailleurs onderging een flinke vermeer dering, zoodat de uitrusting van het ge- heele veldleger en van de reserve-regimen ten, waaraan bij de mobilisatie nog veel ontbrak, thans compleet is, terwijl "boven dien nog in verschillende andere bestem mingen is kunnen worden voorzien. Voorts zijn een groot aantal geweermitrailleurs aan geschaft en ook van dit wapen nog verdere bestellingen in behandeling. Onze geweerfabricage heeft een zeer ver- boogde capaciteit bereikt. Gonsilaire dienit. Bij beschikking van den minister van bui- tenlandsche zaken zijn als candidaten voor den consuiairen dienst aangewezen de hoe ren H. Mj. J. Fein en Wj. ,D: (Visser. (St ci.J Die heer H. SpaMer, die als consul-gene raal vamj Singapore jwlojr&t overgeplaatst' naar New-York en m|r. A. van de Sande Bakhuyzen, die als consul-generaal van New-York naar Singapore wordt verplaatst, zullen, voor belanghebbenden te spreken zijn Woensdag 14 dezer, des voormiddags van 1012 uur en des namiddags van 24 tuur op het departement van bmtenlandscihe za ken, Plein 23. r (StctJ Bij Kom. besluit van 23 Mei is do heer H. J. Daum erkend en toegelaten als consul- generaal van Noorwegen te Batavia voor Nedcrlamdsch-Lndië. Belasting voor de fietsen van gemobiliseerden Naar de „Vrijzinnig-Democraat" meldt} heeft het lid der Tweede Kamer, de heer W, 0. A. Koster, aan den minister van financiën de volgende vragen gesteld: Is het juist, dat de ambtenaren vier di recte belastingen zijn aangeschreven, de wel op de personeele belasting, ten aanzien van gemobiliseerden, die bij hun ouders af ande ren inwonende waren, in dier voege toe te passen, dat zij persoonlijk voor liun rijwiel belastingplichtig worden, met het gevolg, dat zelfs de armste soldaat deswege £2 in hoofdsom ipoet betalen, verhoogd inct het maximum-aantal opcenten? Acht de minister deze aanslagen, welke dikwijls tot f4. a f 5 stijgen en nog ver dubbeld worden, wanneer d© militair ver geet zrjn rijwiel binnen 14 dagen, nadat hij daarvoor belastingplichtig wend, aan te geven, niet zeer onbillijk en buiten elke verhouding tot de draagkracht van deze jonge mannen, wier ouders voor hetzelfde rijwiel öf in 't geheel niet, óf slechts voor f0.50 of fl in hoofdsom zou den zijn aangeslagen, met gewoonlijk bet minimum aantal opcenten? Is de minister bereid, de ambtenaren der directe belastingen nader aan te schre ven, dat gemobiliseerden, die een vast te huis hebben, geacht kunnen worden hun rij wiel aldaar te blijven houden, in welk ge val het hoofd van het gezin in dat tehuis voor het rijwiel van den gemobiliseerde be lastingplichtig zou blijven voor een veel lager bedrag Indien tegen deze regeling overwegend bezwaar bestaat, is dan de minis ter bereid, de betrekken ambtenaren aan te schrijven, de gemobiliseerden, voor wie een rijwiel dikwijls bijna onontbeerlijk is, om de be taling van deze zoo onevenredig en zwaar drukkende belasting met te bemoeilijken? Hoderiand cn de oorlog Rundvee. Gisteren zijn er nog 178 slachtrunderen van Rotterdam D'.P. naar Belgie uitgevoerd. Belgisdhe ge'mtern eerden. „Belgisch Dagblad" bevat, de volgende medededing van luitenant-generaal E. Des sin aan de gem terne orde Belgische offi- tie|rc|a, onder-of fj cicie nkorporaals, briga diers dn soldaten. „Ik heb de oer u te melden; dal pp bevel van de Belgische rogeering, het streng verboden is te ontvluchten. Die officieren, die dit lie vel zouden over treden, zullen beschouwd worden als niet meer bij bet leger behoorand, na de dis ciplinaire straf te hebben ondergaan. De onder-officieren, korpojraolls, brigadiers en soldaten, die Zouden ontvluchten, zullen hij hun aanhouding terug naar Holland ge stuurd warden en in hander ter Neder- landsche militaire overheid overgeleverd! worden. Daar hef. verbod tot ontvluchten .waar schijnlijk voor gevolg zal hebben het Wer ken buiten de kampen te vergemakkelijken, durf ik. verhopen, dat gij u allen door ,uw tucht Sn gedrag overal en in alle omstan digheden, waardig zUlt toornen, voor lie gunst die de Nederlaniisdhe overheid reeds aan velen uwer heeff toegestaan. Reizen naar Frankrijk en Italië. Het is den minister van buitenlandscbe zaken gebleken, dat Nederlanders, die zich. door Duitsddand en Zwitserland naar F rank rijk of Italië wenschen te begeven, in Zwitserland veelal moeilijkheden ondervon den ter zake van de verkrijging van het vereischte visum op hun paspoort, soms dit visum in het geheel met konden ver krijgen en onverrichter zake moesten te- rugkeeren. Met het oog hierop volgt hieronder een overzicht van de vereischten, waaraan Ne derlanders moeten voldoen om in een van beide landen te worden toegelaten. Voor de toelating in Frankrijk wordt vereischt, dat de betrokken Nederlander in het bezit zij van een paspoort, afge geven door Hx. Ms. gezant te Bern, waarop Vermeld moet worden de plaats _van lier- komst van den reiziger, alsmede Hat het paspoort, waarop hij door Duitscliland over Zwitserland is gereisd, hetzij aan het Ne derlandsen© gezantschap te Bern in bewa ring is gegeven, hetzij! aldaar is vernietigd. Verder moet het paspoorL voorzien zijn van het visum der Fransche ambassade te Bern. Om dit visum te kunnen verkrijgen, moet belanghebbende allereerst in het'bezit zijn van een door Ilr. Ms. gezant te Bern afgegeven verklaring, houdende dat belang hebbende, geboren is uit ouders, die op het tijdstip zijner geboorte Nederlanders waren, of althans dat hij! niet is van Duit- sehe, Oostenrijksch-IIongaarsche, Bulgaar- sclie of Turksche afkomst. De Fransche ambassade te Bern is be voegd het visum te weigeren aan Nederlan ders, wier aanwezigheid in Frankrijk, met het oog op de veiligheid aldaar, onge- wenscht is te achten. Ook handelaren in weelde-arükelen stel len zich' aan do kans op een weigering van het vereischte visum bloot. Voor de toelating in Italië is vereischt het visum van het ItaJiaansche gezantschap te Bern. Dit wordt terstond geweigerd aan Nederlanders, die de Nederlandsch'e na- tionalileil niet door geboorte verkregen, doch hebben bchooad tot een land, waar mede het de diplomatieke betrekkingen heeft verbroken. Ten aanzien van reizigers7 die niet onder bovengenoemde categorie vallen, wordt vooraf een onderzoek in gesteld, nopens Kun zedelijk gedrag en. het doel hunner reis. Met dit onderzoek zijn in den regel eenige weken gemoeid. liet hangt geheel van den uitslag van dit on derzoek pf, of het vereischte visum al dan niet zal worden verleend. Oir. bel., Invoerr. en Acc. Ministerieel© benoemingen, bavorderin gfen, verplaatsingen, enz-., bij den dienst der direct© belastingen, enz. De Rijksklerk G. C. V.Gelder ten kr. 's-Herlogenbosch is aangewezen vloor do tijdelijke waar neming van het kantoor St Pieter. De benoeming Van P Krijger en A. Mulder tot kommies 3e kl. resp. te Daarte-Nas- sau en Koewlacht Wordt ionbepaald uit- gejsteld, D© benoeming van II. Schotsman te Doetinchem tot komm. 3e kl. te Al melo is ingetrokken. Do verplaatsing van den komim. 2© kl. "Wl Van der Laan van Valkenburg (L.) naar Vaals zal ingaah 1 Juli in plaats Van 1 Juni. D© verplaat sing van den kbmrn. 2© kl. 1$ Oosting van St Nieoüaas naar Ahum gaat in Oc tober in plaats" van 1 Juni. De kommies 3o kL K. ter Voer te Posterholt is met ingang van 16 dezer [ontheven van de tijdelijke Waarneming van het grcnskanloor VlodropRothembach. Den komm. II. Struik wordt met ingang van 1 dezer Putte in plaats Van Huijbcrgen als standplaats aan gewezen, De ontvanger J. L. van der Plas, thanis belast met d© waarneming Van het kantoor Dordrecht ((I. en A.) is met ingjang van 1 dezer tot nader order tijdelijk Werkzaam'gesteld aan de inspec tie Dordrecht le afd. aldaar. Do benoe ming Van Tj. van Dijk en G. A. Mommer- steeg tot kbrnm. 3e kl. resp. te Groos beek en 0u,d-Vroonhoven is ingetrokken. Bjenoemd inlgiang 1 dezer: J. F. Roodberg tot assistent te Utrecht, thans komm. Ie kl. 'aldaar. A. C. M Raaijmaakers, tot Rij&sld. 3e kl. ten ^cant. Heerlen (tijd.) thans particulier tjerk ten kr. Roosendaal (InV, en Acc. o. d. suiker) Bevorderd in gang 1 Juli: J. L, .Kort van rijkskl, 3o kl. ten kr. Venlo (st.) tot rijksklerk 2e kl. ten kr. Harlingen. Verplaatst ingang Van 25 Mei: A, Groenendijk, komm. 2e Van Langeveen naar Weersela -TL van der Meuten, komm. 2ie kl. van Weerselo naar LangeVeen. Ingang 26 Mei: P.Smit, kkwnmt 3e 3d. Van Nispen naar iBjath, G. Kraaijenbiink, Komm. t. V. 2e kl van Vaart Nol 3 amb. reh. 2© afd. naar Blath, Ingang 1 dezer: Bj. Boelen, Rijkskl. 2^ kl. van insp. Wageningen naar insp. Am- hem le afd. J. L© Kluse, Rijkskl. 3e ld. Van kr. Zierikzee (tijd) naar insp. insp. Zierikzee; J. Yegter, komm. 2e ld.j van Heusden naar DriebergenJ. Bonman, komm. 2e kl. van de Kempen naar Heus den. S. Brenger, komm. 2e kl. van En schedé (g. en 1.) naar Wierden. R. Rot- gers, komm. 2e kl. van Roosendaal (b.) naar Arum (tijd.) P. van der Graaf, koen. 3e kl." vau Putte naar Ellewoutsdijk D. Walraven, komm t w. 2o kl. van Bath naar den Kempen. J. VH, Goes, komm. 3e 3d. van Weert naar Nedercanne. G. J. do Jong, komm. 3e kl. van Ottersum naar EehterbOoch, G. van Tongeren, komm. 3e 3d. var; Echterbosch [naar Ottersum. H, H. öuijpers, k,oinm. |2e ld. van Horst ((tijd) naar Vlodrop (stat.) >H. Veenkamp, komim. 3e kl. van Venlo (tijd.) naar Horst (tijd.) P. D. van {Ier Laan, komm. 3e kl. van SielbengewaM naar Vaals. D, Steenbuis, komm. van 2e k). van Vaals (tijd.) naar Siebengewald. M. Vriend, komm. 2© kl. van Vierlingsbeek naarBjer- gen. S. Rademaker, komm. 3e kl. van Ottersum naar Vierlingjsbeok. J. Moedt, kom, 3e kl. van Urmond (bjd.) naar Ottersum. C. Vaartje®, komm. 3e kl. van Schïnveld naar Urmond. A. Bhxfels, komm. 2e kl. van Gorinchem (ged. te Gulpen) naar Gul pen (tijd) K. Zeijlemafoer, komm. 3e kl. van Arccn naar Bjocuneer (tijd) N. Hek man, komm. 3e ld. van Venlo (v.) naar Boxmeer (tijd) K. Norg, komm, 3e kl. Van Bf.adel naar Eindhoven (tijd) S. K. van der Zee, komm. 3o kl. van Kerk- rade Rolduc naar Schaesberg (tijd) P. R. Heinen, komm. 3e kl. van Heerlen (tijd) naar Schaesberg (tijd) T. Bumalda, komm. 3e kl. van Kerkrado (tijd) naar Kerkrad© llolduc ((tijd) L. Jansen, komm. 3o kl. van Mheer naar Nooróbeek ((tijd) D. Zig- terman, komm. 3e kl. van Roermond (v.) naar Maalbioak! (tijd) G. 1. van Drunen, komm. 3e kl. van Roermond naar MaaL- broek ((tijd) S. Plaatsman komm. 3e kl. Van Posterliolt (tijd) naar St Odiliënberg ((tijd) J. Mans, komm. 3e kl. ran Leen de naar Maarheez© (tijd) L. do Woerd, komm. 3e kl. van Rorkel en Schaft naar IBjerö©^80!10 Barrière (tijd.) J. H. Goer- dink, komm. 3e kl. van Biergeijk naar Weebosch (tijd) J. B|. Hovestreijdt, komm. 3e kl. Van Reusel naar Lage Mierde (tijd) J. F. Francois, komm. 3o kl. van Ba de! (v.), naar Soerendohld (tijd.) K. Steen- huis, komm. 3e kl. Van Venlo (v.) naar Roermond (v.) (tijd.) A. Ottevanger, komm. 3o ld. van Bludel (Stat.) naar Roermond ((v:.) (tijd.) II. Koonders, komm. 3e kl, van Neeritter naar Locht B| II. van Iieu- veln, komm. 3e kl. van Neeritter naar Mill (tijd) H. Snellink, komm. 3o kl. Van Eijsden (g. en I.) naar Meerssen. Ingang 16 dezer: H Blockelo, komm. Verif., vau Vlodrop (st) R. P. Oosterhuis, komm1. Blackman, komm. verif., van Lobitb naar Vldnop (st) R. P. Oosterhuis, komm. verif., van Terneuzen (a. d.) naar gr.i kr. Vlodrop Rothenbach. Ingetrokken, ver plaatsing: It. Rotgers, komm. 2e kl., van Roosendaal (b.) naar St. Nicolaasga. A. G. Ceelaart, komm. Se kl., van Huijbergen naar EllewOuLsdijk C. J. Bijnagte, komm. t w. van IlansWeert naar Rotterdam. II Walraven, komm. t. V., van Bath naar ITanswOert (De Belastingambtenaar.) Kruist en Wetenschap. Nieuwe uitgaven Ter Hollandkir Drukkerij te Ba am ?ijn verschenen Van het groote Werk vfcrn Havelock El- les „De Psychologie der Sexen, De Sek sön in hare verhouding tot de Maatschap pij" l vertaald onder toezicht van dr. A. Wj. van Renterghem, zenuwarts te Amster dam), verscheen het Tiende Hoofdstuk „Het Hu|Wolijk"! (blz. 383462) Uit Zenuw1- en Ziel eleven Serie IV. tio. 7/8, j,0V©r Impotentie on hare be- handeling", vjoor leelcen bewerkt doon dn J. Van der Vuurst de Vries, speciaal arts vjoor ziekten der urinewegen en sexo- logie te Amsferdaïni Pro 'en Contra; Serie X, no. 2'„C o- educatie. PrO: J. Al .Wpddoip—van der Togt, te Blaam. Contra: A. J. Schreuder, directeur Van het M«lisch-PaedagogiscJi In stituut te Arnhem. COURANT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1