9e Rotterdamse!» Eankvereeni jing. Administratie van Vermogens, rustee van Boedels. De WISSEL m EFFECTENBANK INCASSO-BANK. MARX Co, s lank. H. J. f fouterlood Co., SS3 A ARB ANK. LDO 'UYTS BANK Slavenburg éi o. n- en verkoop van Effecten. Heken ng-Courai it. - Cre eten. GEB! Ei ;RS G1AB0T, Rente van Gelden a Deposito m Rotterdam, Noordblaak 25. wissels. 1 Effecten. Coupons. SAFE DEPOSIT. Safe Ëieposlt-Inrlehtlng. Verhuren in hunne Brand- en Inbraakvrije Kluis Loketten van verschillende afmetingen en prijzen^ f 212 319.84. 'ergoedt 4%, rente op rente. Comm. jBankvereeiiiging 100RDH0LLAMDSCH I AN0B0UWCREDIET, Scheepmakershaven 66. Rotterdam. Hamlei ea lied rij f. Burgerlijke Stan I I i belast zich met ■El vreemde banknoten, Neemt gelden Deposito. Verhuurt Safe-Loketten. Amsterdam. - ROTTERDAM, Leuvebaven W.Z. 103. - Almelo. Rotterdam. 's-Gravenhage. Belast zich met incasseeringen op het Binnenland Buitenland. Koopt en verstrekt wissels en cheques op het Bui tenland. - Terstrekt handelscredleten tegen zakelijk onderpand. Bezorgt telegrafische uitbetalingen. Belast zich met de uitvoering van Effectenorders. Verhuurt aan hare clientèle Safeloketten.Neemt gelden 6 deposito tot wekelijks te annonceeren rente. m» Kassiers en Commissionnalrs in Effecten. Te lefoon 57. WE8TVEST 80. Neemt gelden a deposito en in reKening-courant. Bureel van Administra- 17 DAITPPÖ Pubiic-Accountant. tieve Contröle. M 1 VLeeraar IV!. 0. Boekhouden ain.reuzen-aftn«tmg slank en sierlijk van kAuw De stuur-in richting is een geheel andere dan Wjf de vroegere modellen; zij vertoont an achteren gezien een Volmaakt kruis. De vier gondels zijn met alle even groot; voor aan de spits is de langste goi :el be vestigd, dan hangen in het midden van den omp tvree kleinere gondels, naast elkander en de vierde, iets kleiner dan de eerste, hangt achteraan en reikt bijna tot het stuur. Een loopgang, in den romp gebouwd, verbindt onderling de vier go: «iels, waarin men met een trap afdaalt. In de flanken van den romp die 24 af zonderlijke gas cellen draagt, ziet men Voor en achter een donkere vlek, als een groot kwadraat; men zegt, dat heit afsluitbare nissen zijn, waarin kleine artülerie-stuk- £en staan opgesteld. Bovenop der. romp is weer, evenals hij de oudere modellen, oen platform geb'ouwd, waarop een stuk licht geschut en eenigo machine-geweren staan. I I i De motoren, die 3 tot 4000 paarden krachten ontwikkelen, verleenen het schip oen snelheid van 9C K.5L per uur. Jlot stuur-vermogen komt de volmaaktheid tia- bij. Zoo 'draait het schip in minder dan één halve minuut om zijn eigen as. Doch wat veel sterker is, onder een Koek van 45' (een richting, die vooral bij den aan val op zeeschepen zeer gunstig' is) beweegt zicth het schip met volle snelheid voor waarts, vele kilometers lang, en zonder ook maar een streep de horizontale lijp te verlaten. Vooral deze nieuwste vinding is van groot belang, daar door den schuin schen stand do ballon als tref-object voor den aanvaller aanmerkelijk verkleind wordt. Deze jUebér-Zeppdlins" zullen dan ook hoofdzakelijk bestemd zijn voor den strijd met de vijandelijke vloten. Aldus toeldt de correspondent van den „Bund". Van andere zijde wordt gemeld, dat de torpedo's, die deze „Uebfer-Zeppelin" voert en waarvan ook in bovenstaande beschrij ring sprake is, luchVtorpedo's zijn van het systeem Junge. Do Zweedsohe majoor Junge vond in 1900 een lucht torpedo uit. die een draagwijdte had van 15 K.M. en 200 K.G. springstof kon bevatten. De uit vinding weid. eerst aan het Zweedschc departement van oorlog aangeboden, dat echter geen belangstelling in deze uitvin ding 'had. Junge trad daarna in onder handeling "met de Duitsche regeering, die onmiddellijk de nieuwe torpedo aankocht-. HET WESTLAND (Centrum), 8 Juni. Veilingen der Vereemging „Westland' Aardbeziën 4266 ets. per k.g; witte as perges 3141 et, blauwe «asperges 23—24 ct per bos; peen £16f22.10 per 100 bos, zuring 15 dt. per ben; sla 4590 ct. (per 100, aardappelen £2.40f2.85 per yA. AMERSFOORT, 8 Juni. Eierenveihng. Expor toeren. Aangevoerd 83.575 eieren. Hoogste prijs £7.20, laagste prijs fë.75, Eendeieren £6.80f7. Slacihtgevoigelte. Middenpnjs. Jonge Ha nen fl.29 par K. G. Regeennigjseieren. Dinsdag. Aangevoerd 381.777 eieren. Hoogste prijs f6.50, laagste prijs £6., ©Ir 100, EendLeieren 'f6.55. Vrijdag. Aangevoerd 165.971 eieren. Hoog ste prijs f 6.45, laagste prijs f 5 80 per 100 LEEUWARDEN, 9 Juni. Boter, Fabrieksboter £56 40 zonder con sent, f83.60 met consent. 'Aanvoer 13 derde en 32 zesde vaten. Noteering van de Commissie- le kwal, Fabneksbortier per kilo f2.09 met consent, Noteering van de Commissie der Ver. ran Boter- en Kaashandelaren in Friesland le soort .Fabrieksboter f83.60 mei consent Consenten voor boter per 100 K.G. hoog ste prijs £66, laagste pnjs f63. 'Aangeboden pl.m. 63.000 K.G Uitlotingen. PALIJS VOOR VOLKSVLIJT van 18G9. Senetrekkmg 2 Juni 165 196 497 542 1078 1224 1237 1861 1996 3289 4499 5223 5227 5790 6331 6333 6726 7265 7685 7960 De nummers van 1—5C in bovengenoemde serien zijn aflosbaar met f 3i KEULEN MINDENER 3V2 pCt. Serietrekking 2 Juni Premietrekking 1 Aug, 169 990 .849 3887 LOTEN PANAMAKANAAL MIJ. Arnorli satie trekking 40 seriën. Faillissementen. Uitgesproken: J. Gcüijn, timmerman, te Rijp, Wetering, gemeente Alkemade. Rechter-commissaris mr, J. IX Pasteur; curatormr. P, Tide- mahj.- I Kk Wieders, kleermaker, te Puttefshoek. Rechter-commissaris: mr, M. E. Havelaar; c nr. J. van Drooge. H, D. Rooster, te Utrecht. Rechtercom missaris: jhn. mr. J. Schuurbeque Boefje; curator: jhr, mr. C. Stern. De Coöperatieve Vischverbruikers vereen, „Zelfhulp te Amsterdam- Rechter-commis saris: mr. G. J. de Jongh; curator: mr. I. van Creveld. IBj- J- Velthuis, brievenbesteller, Amster- dam. Rechter-commissaris en curator als voren. i f i y& te hanideisvereenigmg onder de firma van Duyn en de Nog, gevestigd te Utrecht, ien hare venjiooteai J. Koele van Duyn, wo nende te Zeist 1L le Noo, wonende in (3 e Bilt en dr. E. H, J. Cunaeus, wcjaende (te Utrecht Rechter-commissaris: mr, S. van Brakel; Curatoren, mr. M. Nauta en ihr. mij J. J. ivan de Pofi. NL A Chnstiaanse, zetkastetein te Utrecht. Rechter-commissaris: jhr. mr. J, Schuurbeque Boerje; curator: mr. M. H. de Boer. I I t i J. Hoek, kooptaan, Amsterdam. Rechter commissaris: nu G. T J de Jongh; cura te mr. S. van den Bergh. P. P. A. van der Wiel, Den Haag. (Rechter commissarismr. J, G. Gratama; curator, mr. A. H. Kamerlingh Onnss Geëindigd: De N. Tcrtieuzen sclie Stoom- en Che mische asch.' Bfleekj en Strijkinrichting „De Vlijt", te Temeuzen. J Nieuwendijk, sigarenhandelaar, te Am sterdam. 51. A. G. v. d Lans, te 's-Gravenhage. Vernietigd: K. 51. Houtaar, landbouwer te Nieuwe Totige. Juni 10 s 11 Hoogwater te Schiedam. 12 13 11.42 >*■- 1218 12 50 v I- 1 28 1 55 2 27 f 2 51 3.16 3 11 Hoogte van het water op do mieren. Benchien van 9 Jun. KEULEN11 u va<. 2.99 Gew 0.16 M KOBLENZ, 6 m v.m. 2.99 Gew 0.09 M TRIER, 9 u. 0 89 Gew. 0 20 M DUISBURG, 8 u 's morg. 1.66 Gew 0 20 M LOBITH, 11 u 's morg. 11.50 Gew 015 Zon en Maan. Juni 41 4 42 j 13 441 13: 4.41 144.40 15 Juni V. M o.d g. 9.17 nm 9.18 9.19 9.20 22 Juni L. K. VLAARDINGBN. Ondertrouwd: 2 Juni. Jacob Bot,23 j. en Johanna van der Ende, 18 j. Gehuwd: 6 Juni. Nicolaas Josephus 51aria Augus- tinus Hendricus Nloermans, 27 j. er Jo hanna Helena de Jong, 39 j. 7 Juni Nicolaas Verkade, 24 j. en Har- mi na Schilder, 20 j. Geboren, 2 Juni. 'Adrianus, z. r. A'. van der Ent en A. Verschoor, Callehburgstr. 3 Juni. Anthonia, d. v. A'. Ha/ldeman en 51. K Iloogerwerfj Sclavenburgjh» I I I I I I 1 I I I 1 2 I I I I I I I I 3 SCHIEDAM. Rotterdam - Amsterdam 's G raven h age VLAARDINGEN. a rteai^n Reserve d-.LflL922:292: BIJKANTOOR SCHIEDAM. *0854 128 Telefoon 114 - 195. Telegram-Adres: Robenko onder hare aansprakelijkheid. Zij treedt op als Pieter, z. v. J. Both en A'. Gardenier^ Nieuwstraat. 4 Juni. Neeltje, d. v, J. F. Halm en N. Nleijhoom, Trompstr. Cornelia Jacoba Christina, d. v. Chr. J. K. Detüneifer en C. Veldhuijsen, 2e Liesvddsteeg. -- Leendert, z. v. J Boer en E Oranje, S-e Biersloot- steeg. 5 Juni. Paulus, z. v. D. vaa 't Oor en J. Brouwer, Emmastr Eva Maria, d. v. D. van der Vliet en D. Boomsma, 6e Bier- slootsteeg? 6 Juni. JL-uia, d v. H. van Brantwijk en J. van der Linden, 2e 'Maasboschs tr. Aarriout, z. v. P. van. Brantwijk en L. Mout, 8e Bierslootstoeg. Johanna, d v. JU J. A. Penders en H. van Kapel, Twee Vriendenstraat. Overleden. 2 Juni. Huibertje Leewis, 5 weken, Vaartweg. ADVERTENTIEN. JAN HAVELAAR ZOQFè, K assier» m Makelaars lm Aisuraatlës, ROTTERDAM. -- Incasseeren op het Binnen en Buitenland. Koopen en verknopen "Wissels op het Bui tenland. Voeren Elïectenorders uit. Nemen gelden A deposito met één dag opzegging k 8, pCt tien dagen ll/4 voor langeren termqn onder nader overeen te komen voorwaarden. 1223 12 COUPONS. Zonder voorafgaande opzegging1 pOt. met 10 dagen opzegging. - met 3 maanden opzegging 1495 40 6 3i/, 1 jaar Volgeatort Kapitaal f 8,000,000. Reserve f 1,841,000, 9780 42 r Iildblnak 66. - Kneutcrdyk 18. Lang"© Haven 80, Schiedam. Rosewe-kapitaal op 31 December 1910: SAFE'LOKEfVEN te kaar tnaf f 8.per Jaar. -ADRES I Q if f-ï JfT A \df TELEFOON INTERC. O". WVl 11I-<JL im. U No. I No. 463. 10349 30 LwnhRTea W.Z. IM, Rotterdmn. V rinwl CMLEBIETKW/ 72TB 9S peldn a n JE V O SIT O -h mft Jg CORRESPONDENT ta SCHIEDAM: I>. KOK, Lange Haven 10. Gevestigd sedert 1894. etc. 1220 20 Kontoor t le Tnlnslngel no. 19, Schiedam. Mere. Teiephoon ne. 181. Inrichten, bijwerken, in orde brengen, controleeren en geregeld bijbonden Tan administrntiën ran welken aard ook Leeraar in Staaf bnishondknnde en Statistiek, Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht Opleiding- voor Examen en Practijk. Kassiers en Makelaars in Assurantiën. met één dag opzegging 1 6/j ▼oor langeren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. 9407 36 '«LeutBafttrft fysnefrJïi&K r^SttJÏwE' "WMeH^^MJWdSt. fc.4 ■Jtt+* A ,«v^^^Ï!iVi3^t»2^te?a!A-t'(Cs3hiS^'?'S!3?i- £w W® Trekking 15 Mei. No. fr. No. £r. No. fr. 35168 100 000 596051 10 000 689-155 50OQ 723666 2 000 1211500 2 000 1555352 2000 1577571 250 000 1729554 2 000 925935 2000 De volgende elk fr. 1000. 53467 82475 93311 94527 102003 183850 198784 213602 214992 326505 355395 398878 42377 425120 470183 478900 488351 527710 547649 561328 598242 604900 610844 617893 619895 622243 635886 716423 728631 336484 911661 964955 979925 1122631 1162840 1167804 1193576 1266125 1329873 1359354 1570885 1587018 1587918 1724259 1742854 1759824 1801918 1802,716 1937916 1948394 ZWEEDSCHE THEATERLOTEN van 1889. Trekking 1 Mei. Betaalbaar 2 Juni. Serie No. Kr. Serie No.. Kr, Serie No. Kr. 662 12 1000 666 2 1000 679 15 500 2243 45 500 2405 2 500 3141 37 500 3522 _J 500 4033 15 500 4470 24 500 5515 30 500 5867 1 1000 6293 3 10000 7120 33 1000 7189 5 500 9034 6 5000 9655 39 508 9727 17 1000 405 1237 1439 1679 .663 1800 1939 2774 2984 3154 3394 3420 3643 3911 4012 4037 4417 4644 4942 4961 5695 6173 6421 6453 6627 6824 7182 7420 7567 7582 7703 8314 8571 8630 8902 8928 9500 9600 9803 9816 De öbligatién in deze seriën worden betaald met Kr, 32, ls>, H/4 TELEGRAM- .BALO' -X- 8418 30

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3