B. D. DB KLERK Hoofdmagazijn: HOOGSTRAAT Ho. 192, over de Firma Wed. Kraus. pgr De Winkel met 2 Etalages Let op juiste adressen, Biet anders dan |j. KLEKK, HOOgStat 192,150, RotWaffl. l ODfs BfltótaM Bekwame Lingerie-naaisters. Zeldzaam Aanbod. Zonder twijfel N. KRABBEN DA M. ZES LIEDJES Vijf Liter Limonade v.3S ct Limonade Siroop RECLAME-MEUBELEN. De Kroon a l o I -A-ttenti© s. v. p. Bewoners van Schiedam Koopt alleen Uw apijten, Linoleums, Vloerzeil, Gordijnen, Vitrage, Tafelkleeden, Matten, enz., enz., bij HOOGSTRAAT No. 150 over de Oosterkerk te Botterdam, üe grootste sorteering. Prima kwaliteiten en concurreerendst in prijzen. SLë" Zie ook onze speciale afdeeling Bedden, Matrassen, Dekens, Ledikanten en al wat tot het Beddenvak behoort. Alle oederen worden franco door ons verzonden. ÜNT ONZE NJiTIONAtl INDUSTRIE. DORDRECHT. HAREENS; een zaak van vertrouwen. 'itvoering werken ir GEWAPEND BETON, Romans van Thérèse Hoven Wij leveren I O P C H E D I E T. Eleédiiig - Meubileering Huishoudelijke Artikelen, r-p mm - m m 0 (9 0 f- A B Si H. Th. G. VINK. BEOORDEELT HARE RESULTATEN. O 0 Tapijten en Gordijnwerk worden gratis in orde gebracht, ZIE ETA.EA.G-ES. B Alleen Hoogstraat 192 en 150 wordt aan bewoners van Schiedam 5 °/o.' korting gegeven. Deze korting wordt afgetrokken als men lt>i| cl© betaling- deze advertentie overlegt. 10342 200 "Wij ontvingen onderstaand ATTEST Schiedam, 31 Mei 1Ö1G, Hollandsche Fabriek van Vuurvaste Materialen te Schiedam. Mijne II eer en. Gaarne verklaren wij, dat de Scheepjes die wij sedert eenigen tijd van U gebruiken, ons zeer goed voldoen Eerst na 0 weken gebruikt te zijn, behoeven zij vernieuwd te worden, 10327 75 - Hoogachtend, N. V. Glasfabriek iDe Bataaf'. yog P. SADERB1ER. Vraagt onze monsters en prijzen van alle vuurvaste materialen: N. V. Holl. Fabr. van Vuurvaste Materialen, Schie 24, 26, 28, SCHIEDAM. Tel. 374, 42 ets. per 1/2 pondspak. 9377 34 J. F. BUPÖiT. H. Telefoon 15® "Voor* «direct gevraagd tegen hoog loon. Vergoeding van reiskosten» 10318 18 AdresAteliers Stortenbekerstraat 216, DEN HAAG. '.ücbopt: Salon-ameublement, W- o. '4 Stoelen, 2 Crapauds, Canapé, Tafel, Pracht Spiked1, 2 Gravures, Pendulestel en Pracht-Buffet met Spiegels, alles zeer mo dern, voor den prijs van £150.Praeht- SlaapkamarplmebleTnent voor spotprijs. Huiskamer-Ameublement voor f55. Te zien ook' de Pinksterdagen. vanl 11—9, Wetering: lilde 75, bij do Holl'. Sp!oor, Dielnl Haagl 10448 16 die wenschen te adverteerente Dordrecht es la dc Omstreken, vinden voor hunne sdvertentiën de grootst inog«lyke publiciteit in de Dordrechtsche Courant, )E DORDRECHTSCHE DRUKKERIJ- EN UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ. Dit blad verschijnt tweemaal per dag. m Plat ïjPapierei iiFi Verdere fotografische BeriDodi^dheden steeds in ruime, voorraad. Rotterdam Hoodstraat 320 Opgericht 1835- TELEF. 3285, 8531 30 het koopen mn^DIsmsMtwerken, Herlege*, Hond en Zilver, Pendule*, Slokken, en*., Daarom wjjzen wjj. ome lezers bij voortduring op het ten deze sedert 25 jaren zonder Benige reserve aan te bevelen adres van ÜCHRE17DEIH BAKSTEEUT, Binnenrotte 170, Rotterdam. Telefoon inters, 8809', 1225 20 Architect Timmerman. Aannemer. ADRES: uhsluhénd KORTE HAVEN 38. MOEDERSCHAP. Ingen. fl.90. Gebonden f2.410. ZILVEREN RANDEN. Ingen. Fl.90. Gebonden f2.40 Br. FRIDA. Ingen. fl.90. Gebonden f2.49. Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren of op ontvangst van postwissel by den Uitgever H. A. M. ROELANTS, te Schiedam. Zooeven verschenen en voorhanden met Pianobegeleiding. Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE DOORENBOS (BB CATOE). 1. Het vogeltje 'op Nelly's hoed, 2. Arm Paatje. 3. Brief van een Bakviscl aan een 3ak- risch over de Inkwartiering. 4. Harten met Opschriften. 5. Brief van een .ouden Landweerman; aan een jongen Landstormer. 6. Zijn Vaderlandsche Vlag. Elk nummer met een spiekend titel blad, geteekend doox WILLY SLUI TER.. Prijs p. nummer Veertig Gent. 8175 30 Benoodigdheden met gebruiksaanwijzing tot het bereiden van zuivere l imonade, Citroen,. Frambozen, Sinaasappel, Grenadine, Ananas. Met het oog op de scliaaracbtf In suiker wordt desverlangd uitsluitend voor bovenstaand recept, suiker bijgeleverd'. voor direct gebruik gereed, in dezelfde smaken. Prijs jper H. 70 ct., per 1/a fl. 40 ct., leege fl 4 5 ct. terug. Uitsluitend byP. J. VAN DER 8MAN, In len gelen Droglstwlnkel, HOOCSTRA1T, Schiedam Telef. 241. 10326 40 Vlaardlnge* Telef. 2»«. Wij maken toot reclame in de maand Juni: Eiken StRltafel, groote maat, f 11,50, Theetafels, massief, vanaf f 5.— Eiken Styisplegel, maat van het gla* 99 X 51, en 4 spiegels nog daarboven, ge wone prys f25 nu flWO. Massief eiken Buffet f 32.5(1. Eiken halo - en Boeken» kasten spotgoedkoop, ©«politoerde Salontafels in mahonie en noten vanaf f9.50. Let opT AUeen de maand Juni déze prijzen voor reclame JT ft ffcT VERBBAAKSTBA AT .-4, CERn ÏO en 3.) A. WU) RUIVBK8TBA1T 2i, '10284 24 al Uwe benoodigdheden a. - I Ml, KATAN'8 Magazijnen, 10226 30 Dondscl straat 71, Rotterdam. Voor Schiedam C. VAI ©BBVE3S, Fahrlstraat .'8 r I» 99 99 42b Schiedamechetceg,' Rotterdam. Heer en-Motie-Ma gasijn. Stroohoeden. 3 - h lm. Panama's. Prima Vilthoeden vanaf f 1.95 tot f 4.75. IQ 01 0 0 9 0 y Engelsche Petten Maco Goederen. Piqué Overhemden. Gekleurde Overhemden in de nieuwste dessins. Katoenen en Wollen Sokken. Sport-Gordels. Bretels. Groote sorteering Dassen met en zonder p 2. Papiet hand. linnen Boorden. Gummi I Fronts. Manchetten. •en Enorme sorteering Zelf binders Ziet heden Mtalage. 0 01 4 0 Vj 01 Aanbevelend. 10344 80 10018 80 M v. IB *B 7- f*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4