ie oorlog. gebruik Anthraciet. B. P. R WUISMAN freest geen examen Tandarts I. T. Orth Zonen, yan lezers i KLEIM ADVERTEKTIÉJf. Oienstbode5 Zoeksters Pluim veehëuders I J MAK. HOOK9TRAAT IS. Telcf. tt3. Fiets NHnnmuei. Zeelt plaatsing Laatste Nieuws, gemeubileerde Kamers, - Bries en Parelcokes - VICTORIA PRODUCTS van SPILLERS BAKERS Ltd. Houders van RASHONDEN! Ton het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Turksch legerbericht. Ter Zee. Diverse berichten. Handel en Bedrijf. 7 Juni 8 Juni 9 Juni 105*4 105 106/4 59 Yt 69% 603/4 435 435 440 13 13 13 383/4 26 3 26 26 4/4 BVs 5% 103,4 27l/2 28 20% 09 93% 23% (238/4 23% 187% 138/4 138% 843/4 86% 55% 56% £6% 58 57 67 Bnrgerljjke Stand ADVERTENTIES Handel in alle soorten Brandstoffen. Bericht zijn geacht Clientèle en Stadgenoot en de ontvangst der alom bekende prima van de mjjn St. Roch Cbnvelais. Machinale Cokesbrekerij. steeds verkrijgbaar. Minzaam aanbevelend. Vraagt prijzen aan. Schiedam. Afdeeling Kiezers. 'r bjjzonder groote beteekenis dezer Statenverkiezingen is net plicht van Uw kiesrecht gebruik te maken. ;enen onder U die met de door den Nationalen Bond voor gestane beginselen instemmen, worden dringend uitgenoodigd Don- derdag 145 Juni a»s. hun stem uit te brengen op den Heer "Voedt Uw kippen eens-met de Pluii?nveovoeders uit de WERELDBEROEMDE FABRIEKEN der te CARDIFF. VICTORIA TRY TOOD (Hoenderbeschuit) 3£5 ot per kilo. b CHICKEN MEAL (Kuikenopfokvoer) 35 ot per kilo. Alleen verkrijgbaar bij Victoria Hondenbrood is het beste en krachtigste voeder. VICTORIA HONDENBROOD (vierkant) 34 ot. per kilo. n (gebroken) 3G ot. per kilo. VISCHBROOD (gebroken) 3G ot. per kilo. Alleen.vexkrijgbaar bij «X. JMLjA-JK., 1035G 50 Meisje, Jongen Te Koop Leger des Heils, N. J. Mark ras. Boyhoud, „Liefde en Trede", Zoutevisch, Heerenrijwlel Wherry's, 44 Cent Zwarte Japon, Daar komt do aanvoerder van de af geslagen oompagn ie- Hij kan het zeggen Een jonge, dappere kerel. Hij ging: er op uit ais een overwinnaar. Nu Wankelt hij, zakt in elkaar. Zijn oogen staan wild, zijn adem piept, hijgend. Water- Er is nog (slechts een (slok wijn in de veldflesch. i i De granaatsplinters springen naar ons toeu De rand van het bosch staat in rook. De jon'ge man ligt op den grond als een dier. Hijgend hapt hij Jiaar lucht* Daartusschên woordbrokken. Het., ging.,, Piet., mitrailleurs.., in den rug, in de flank... in de.„ Onmogelijk Onze geweren schoten niet eens meen Het is onmiddellijk dónker. Nog maar weinige minuten zijn. over. De mannen moeten' Weer voorwaarts. En hier, hier is het echt de hel. Het boschbreekt en huilt De nauWe loopgraven zitten vol De een' drukt zich tegen den ander aan. Ik sidder. lede;, oogenblik kan een zware granaat er an vallen. Dat feost dozijnen met één slag. Ik spring op dc horstwering. Op de hoog ste hoop aarde. Het is dwaasheid. Jlaar het maakt toch indruk. Het kan zoo erg niet zijn, als de officier daar zoo open en bloot staat. De boomen harsten. t Voorwaarts mannen. i Een onder-luitenant van de compagnie, die het Fransche steunpunt moest leegha len, komt aangekropen. Valt op zijn knieën. Niet door de loopgraaf, niet door de loopgraaf, Jezus Maria de mitrail leur allen dood, allen "dood. Eindelijk hebben wij het uit hem, hoe van streek hij ook is. Een sterke Fransche bezetting had zich in het werk verborgen gehouden, de stormtroepen over zich heen laten gaan en dan met mitrailleurs inden rug geschoten. Zij liggen nu tusschen ons en de dapperen daar voren, die volgehou den hebben en die gedeeltelijk reeds in de vijandige stelling zijn. Een klein hoopje, 'dat zich niet lang zal kunnen houden. Met hun mitrailleurs beheerschen ze alle wegen. Wij kunnen hen niet te pakken krijgen, geen telefoonleiding gaat. Ik spring naar het kanon, trek wanho pig aan het sluitstuk. De ammunitie ligt voor ons gedekt. Maar hoe zal men hulp brengen De dag sterft weg. Nachtvogels huilen en krassen. Rood vuur vlamt. Een gra naat treft den rand van het kanon. Gewon den zaten daar dicht op 'elkaar gedron)- gen. De splinters'sproeien en spatten. Ge schreeuw en gejammer. De brigade-reserve komt. De aanvoerder is spoedig op de hoogte. Wat hier nog ligt wordt bij elkaar gepakt. Nu, open -voor waarts in breed front tegen de mitrailleurs. Deze nacht was de hel. Steedsweer verscheurden ontploffende granaten met hun spookachtig vlammenseh ijnsel het duister. Het goot in stroomen. De stuk geschoten loopgraven werden brij en modder, waarin dooden en gewonden langzaam wegzonken. Een oogenblik zag het er naar uit alsof" bij een sterken tegenaanval niet eens de' westrand gehouden zou kunnen worden. Ook van rechts kwamen slechte berichten.- Alle mitrailleurs stuk geschoten. Geen vlam menwerper meer heel. Dia reeds genomen stelling had men moeten prijsgeven. I Toén ward Bet steunpunt toch nog ge nomen. Een oogenblik slechts. Vroeger dah bij ons gaven de zenuwen van de taaie ver dedigers het op. De Fransöhe majoor, een kerel als een bW,-*gaf zic'hf met de rest r van -de. Bezetting gevangen. Toen ging het bij ons ook niet meer. De 'stelling was niet meer te nemen. Wij wa ren immers allen niet ürischi meer. Zware weken lagen achter ons. De zenuwen ga- Ven h!et op. 1 Die nadhtt was gruwelijk. De mannen 'lagen in modderholen dood en afgestompt. De geweren onbruikbaar door de kleipap, die oVer alles been trok. De artillerie huilde en kraakte den heelen nacht. De dooden lagen naakt in de loopgraven. De klei trok Bun de kleeren Van. het lichaam. Men Boorde niet meer het barsten 'der grana ten, Wet gekerm der getroffenen't was blies onverschillig. Zoo vermoeid, zoo ver moeid. - 1 Dat was' één dag van. velen. Maar Bet bofeóh' werd gehouden en do hoogte geno men. Nu kan men gerust zeggen, hoe moei lijk en hard het geweest is. Diuitsch legerbericht. BERLIJN, 10 Juni. Het groote hoofdk'war- lier meldt hedenmorgen Op den Westelijken oever van de Maas werden de gevechten, lege» vijandelijke bat terijem en de handgranatenaanvallen met groot succes voortgezet. Oostelijk van de rivier zetten onze troe pen eveneens hun aanvallen voort. In ztwiare gevechten weid. de vijand op de hoofdruggen zuidoostelijk van het fort Douaumont in het C'hapitroboech en op den, Fuminrug uit ver scheidene stellingen verdreven. Westelijk van'de vesting Vaux hestorm- iden de Beiersehe jagers en Oost-Pruisische infanterie een sterk "vijandelijk veWvendelii- gingsWerk, waarvan de Bezetting ten ge tale van meer dan, 500 man benevens £2 machinegeweren in onze Banden vielen. Het totaal' der sedert 8 Juni garidmten ge- vangen.cn bejdraagt 28 officieren en meer aas 1500 man!. - Op den HartomimsWeilerkopf haalde een Duatseh'. patrouille verscheidene Franschen als gevangenen uit de loopgraven. i Van. het Oostelijk en Balkanfront rueis vha belang. t ransch legerbericht. PARIJS, 9 Juni. Het officieele commu niqué van hedenavond luidt: Aan den linkeroever van de Maas werden erscheidene Duitsche aanvallen ten wes ten en ten zuidwesten van heuvel 304, waarbijgebruik gemaakt werd van bran' etende vloeistoffen, door het Fransche ar tillerie en mitrailleurvuur afgeslagen. Aan den rechteroever van de -Maas,had een zeer hevige beschieting plaats, doch geen infanterie-aanval. Engelsch legerbericht LONDEN, 9 Juni. (Officieel.) De Engel- schen hebben een aanval gedaan op de vijandelijke loopgraven ten zuiden van Neuve Chapelle, waarbij zij een mitrailleur veroverden. Infanterie-actie had niet plaats De zware-Engelsche artillerie heeft het spoorwegstation Salome vernield en sterke punten aan het einde van de vijandelijke linies beschoten. Op verschillende punten hadden belang rijke artillerie- en mijnacties plaats. De strijd in Gaïioië. PETERSBURG, 9 Juni. fix Wolhynië en in Galicië duurt de slag voort. De Duitschers trachtten de ontwikkeling van ons offen sief te beletten. Onze verkennigstroepen sig natoerden de komst van Duitsche troepen ten noorden van Polesie. Onder de krijgs gevangenen zijn vele Duitschers. Ondanks het hardnekkige verzet van, den vijand op verschillende plaatsen zetter, wij ons offen sief voort over het geheele front van (de Pripet tot aan do Roemeensdie grens. Onze cavalerie had in vele sectoren ge legenheid om charges uit te voeren, o.a. bij Soussk ten oosten van Luzk, waar een escaidrar kozakken den vijand achter zijn versterkingen aanviel, en zich meester mank te van. twee kanonnen, claissons en 200 kisten munitie. Verder, fen zuidoosten van Luzk, waar onze verkenners twee kanonnen van 10 c. M. veroverden en 4 officieren en 160 man krijgsgev angenen maakten. Bij Dobria- tine, aan de Ikwa,-stroomafwaarts van My- nof, waar 1 kanon van 10 ,o.M. en 35 caissons werden veroverd. In een der secto ren maakten wij onder meer 30 reservoirs met verstikkende gassen buit. Onze troepen wedijveren in dapperheid Een onzer divisies, samengesteld uit ter ritoriale troepen, wierp in een aanval den tijand op de Styr terug en forceenle het bruggeh'oofd bij het dorp Rajistche, waarbij ongeveer 2500 Duitschers en Oostenrijkers krijgsgevangenen werden gemaakt Ook vie len hier mitrailleurs en rijke buit in onze handen, t KONSTANTINOPEL, 9 Juni. (Officieel.) Aan het Irakfront hadden geen veran deringen van beteekenis plaats. i ,Aan het front in Kaukasië is aan den rechter vleugel niets bijzonders voorgeval len. In het centrum had een vuurgevecht van de infanterie plaats. Op den linker vleugel heeft een der Turksehe afdeelingen een hevigen aanval gedaan op een schans "van de vijandelijke troepen, verdreef hen uit* hun stellingen en bezette deze. Van dé overige fronten zijin geen be langrijke berichten binnengekomen. Hét vterga,an Van de „Hampshire." LONDEN, 10 Juni. De bijzondere cor respondent van de „Daily Mail" te Aber deen meldt, dat de „Hampshire" in 20 minuten gezonken is. De bevolking pan wal zlag, dat vier booten werden neer gelaten, die echter alle in stukken wer den geslagen tegen de rotsen en klip. pen. Schepen gjngen uit ow; redding te brengen, maar vonden geen spoor van het oorlogSschipi, noch drijvende lijken. De kapiteinsloep spoelde leeg aan wal. Een vlot dreef eveneens aan, twaalf man had den zich hieraan vastgeklemd. Hoewel he- .vig geteisterd en uitgeput, konden een paar mannen mogj fluisteren, dat Kitchener aan boord Was; daarop vielen ze in slaap. De socialisten en de vrede. Officieele verklaring van het Internatio naal Socialistisch Bureau: „Havas meldt, dat de'socialistische partij van de Vereenigde Staten aan de Socialis tische Conferentie van de neutrale landen, die op 26 Juni in Den Haag moet vergaHe- deren niet zal deelnemen, omdat zjj hiet oogenblik van den vrede niet gekomen acht. i In dit telegram worden dus tWeo fei- ten genoemd: lo. dat de Socialistische Partij der Vereejrigde Staten aan "de Con ferentie geen deel zal nemen; 2o. dat zij het oogenblik van den vrede niet gekomen ach/t. Welnu, Havas verdraait hier opzette- telijk de feiten. lo) Het is de Socialistische Partij' der Vereenigde Staten die o.a. de bijeenroo- pi,0 der Conferentie heeft gevraagd, t 2o. Het is juist die partij! welke van oor deel is dat de oorlog reeds te lang heeft gedpurd, meer nog, het is op aandringen dezer partiji dat de datum van 26 Juni werd aangenomen. i De waarheid is, dat Havas kennis heeft gehad van de verdagings-telegrammen. De Amerikanen hebben een staking in de ldeedingnijverheid en de afgevaardigde Morris Hillquit zou gaarne wat later komen. Aan den anderen kant zijn onze Noor- weegsche vrienden hoogst bekommerd om de algemee-ne werkstaking .yan alle beroe pen in Noorwegen en ook zij wenkeben verdaging der «Conferentie Ijnet enkele weken. Op grond van deze telegrammen heeft Havas zijn onjuiste mededeelingen ver spreid." i Vereen. Stoten. Over h'e t p re s i d e n t s c ha p. CHICAGO, 9 Juni. Op de conventie der Republikeinen werd de candidaluur van Hughes en Root voorgesteld. Toen Rüghes' candidatuur werd genoemd, hieven de aan wezigen een langdurig gejuich aan. Toen senator ill de candidatuur van Roosevelt voorstelde werd dit met toe juichingen fen gefluit ontvangen. CHICAGO, 9 Juni. Bij de eerste stem ming in de republikeinsche conventie ver kregen de h'eeren Hughes 253, Weeks 105, Root 103, Cummins 82, Burton 77, Fair banks 74, Roosevelt 65 stemmen. Bij de tweede stemming Hughes 328, Root 98, Fairbanks 88, Cummins 85, Roo sevelt 81, Weeks 79, Burton 76 en Sher man 65. Het aantal stemmen, dat noodig is om gekozen te worden, Ijfdraagt 493 stemmen. DELFT, 10 Juni 1916. i Kaasmarkt. Aangevoerd 2 stapels kaas, wegende sa men 23168 kilo. Prijs f74 f83 per 100 kilo. NEW-YORK, 7-tot 9 Juni. Juli Sept. m 1 Tarwe: New-ïorksche Bein. Noteering van Atch'. Topeka Car and Foundry Bethleh. St. Corp. Denver and R. G. Erie Kansas City S. Miss K. en T. Miss Pac, N.-Y. Ontario en West Rock Is!. R.w. Sou{bi Pac. South RJWj. Union Pac. U. S. Steel Coup. Ainer. Can. Ca Un. Cigar Ca. exd. i i Visseherlj. SCHIEDAM, 10 Juni. Zeilklaar ter ha- ringvïsscherij de loggere; SCH 131, Toe komst (motor), soh. M. Pronk; SCH 210, Maria, sch. C. Westerduin; SCH. 395, Hu- bertha, sdh, J. Roeleveld Jr.-; SCH 440, Arie Cornelis, sch. L! Dijkhuizen. Scheepyaart. SCHIEDAM, 10 Juni. Zeilklaar schoener- aak Anke, leapt. J. Hoeve, geladen met oud ijzer voor Gefle. 391/4 391/4 41/4 4% 281/4 2O1/4 201/4 983/4 841/4 SCHIEDAM. GeBoren: 7 JunjL Ida, d. V, M. vjan der Touw en M. Lanser, Puttershoekschestraat. Maria, d. van J. Mak en M. E. Kei], Maasdijk. Albert, z. van J. Over- Wejgt en, Hj- Yan Putten, Nieuwe Maas straat 1 1 i 8 Juni. Herman, z. vt J. E, '-Aremeijer en M. F. Zeidler, Bpeekterstraat Johan na Klazma, d. vl (Hj. Bpazer en J. de !B|ruin, Hjagjastraat Overleden! 9 Juni. Eike Bax, oud >78 jaar en 5 maanden, wedu,W|e Van Arij ZagWjjn Oos- terstraat- Mevrouw Th VISSERWolffenSperger, Plantage 107, vraagt met 1 Augustus ecne netto g. v., kunnende koken en niet jets 10352 9 v. g. werken Op de ■rwtealezery, Bakkerssuaat 13, worden goede gevraagd. 10353 8 Loon ff.tot f9.— per week. Leraar H. B. S. zoekt tegen 1 September zonder Pension. Brieven onder dezer Courant. lett, L L aan het Buro 1081-4 0 Hot eenigq tabletten 'van lijdt tot verboogjmjgi Van. de energie, versterking an opfrissdhin^j I van, lichaam en zenuyen, het schenkt u gezjotnd, krachtig bloed, verdrijft] bleekzucht, bloedarmoede en! zwakte- kwalen', 'zorgt Voor rijke bloedvor- ming on geeft blijvende gevolgen1. Prijs per koker ii 100 tabletten' f 1 3 kofeens f2.85; 6 kokers f5.50. Ver-j' krijgbaar bij Apoth. en) Drogisten. Fa brikant: A. MJJNHARDfT, Pharm1. Fa briek, ZEIST. 10345 26 10357 30 want er bestaat een middel, dat u ge heel bevrijdt van zenuwachtigheid, een i middel, dat u kalm maakt en kalm houdt, terwijl uw geest helder blijft. Mijnhardt's Zenuwtabletten, watenseliappelijk samengesteld en be slist onschadelijk, genezen u van ze nuwadihgheid. Per koker 60 cent. 3 j fcokers fl.70. Vei krijg baar bij Apotli en Drogisten. Fabrikant: A. MI.TXHARDT. Pharm. Fabriek, Zeist. Eisch vooral merk „Mijnliardt". 10346 21 (oudste firm ent), •CHIKKABE O.K. 20«a, nabjj de Delftschepoort, Rotterdam N.B. Vroeger gedurende 14 jaar gevestigd Schiekade O.Z. 2086. 1228 12 10354 40 Het Bestuur der AJdeeling H. v. cl MARK H.J Cznie voorz. J. v. d. 1TAIPEL. E. Wj. LINDEIJER, 2e voorz., Kathol A. C. MoIlRING. 'A'. C. PUTTERS, le secr. W. v. ZON Pzn. C. v ZON, 2e secr. B. v. <L ZEE. A. BAK.KES. ©HOEKJE Ij AAM 103. XÏi2. BOOSIfR&AT 1», Telef. 993. ©ROEMELAAK IOS, Xclcf. «32. Fiijs 40 cent' pek annonce (hoogstens 10 regels) hij Vooruitbetaling. (ïezclfde advertentie voor achtereenvolgende nummers opgegeven wordslechte 2 x berekend Gevraagd een net van 7%12 uur. Adres te be vragen aan het Bureau van dit Blaö. Een flinke gevraagd, niet beneden 16 jaar, bij Gebr. VEERKADE, Bode op Rotterdam, Boterstraat SSboven, Sobiedam. Zes vrit Wya;; lottei-kippen met dito mooie Baan. Leggen veel groote eieren. Adres Warande 222, bij de Lidninastraaf. Isto Pinksterdag. Bizondere samenkomsten. 7 uur. Bidstond, 10 nar. Heili- gingsdienst. 4 nnr. Opcniatbt- Samenkoinst op het terrein van don hser BUL, Gorzen, Het J. L, Zangkoor zal ook zingen. 8 uur, Volks-Samenkomst. in zegening van Soldaten. Schilder. Verhuisd van Broors- veld naar 132, naar Broers- vest 92. Aan betzelfde adres kan een Leerling geplaatst worden. Tc koop aangeboden een oud 2 jaar. Hariastraat no. 10 boven. LOKAAL TE HDUR voor vergaderingen, zangvereenigingen, geven vaa particuliere feestdiners, recep tiefs, enz. sm. Degeljjke con sumptie, billijk tarief. Bevragea alle werkdageD, Tninlaaa 66 alhier. Nieuwe blanke geweckte Holi. 60 et. per pond. RIJNZALM 45 et. per ons. Holi. gerookte PALING, van af f 1.- por pond, Aanbevelend, E. J. VERVOORT, Telefoon No. 82. Hoogstr. 45. Te koop aangeboden een met goede b'nnen- en buiten banden Froebwee! mot ïem, goed in do w>ffeliak. Spot prijs f 15. Te bevragen Lange AchterJ weg 42. sloopon on victten te huur. Billijk tarief. Ligplaats bij de zweminrichting. Bergplaats voor rijwielen. Aanbeveiend, D. LA ROY. met prima wol aanbroion $an oon paar Daiuesvooton, 87 Ct, pr. woll. Kinderkousor 82 Jongens 1ib n Vrouwen 124 Mans wie bier tegen concurr. is kna p Depot Broers veld 89. A. v. d, BERG W.Tz. Tor overname aangeboden oon prijs f 8,60 spotprjjs. Beierlandschostraat 30. Te koop een Adres Oude Sluis 8. als Huishoudster, Winkeljuf frouw, Modiste, Naaister jeni. plaats; eeno annonce in dit blad, Slechts 40 Cent per geheels annonce.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 7