LIMONADES, Aardbeziën I. T. Orth Zonen, Cools ngel No. 20. federlandsche Hypotheekbank Wed. J. F. Schetter. Het adres veer JjiTlOMEBSCHOENWEHK. Wit linnen Wandel- en Tennisschoenen MlAfiTS' OFERËTTEN-BIBLIOTHEEE. Stemming Provinc. Staten on Donderdag 15 Jnni 16. ichiedam Hoogstraat Dassen, Overhemden, Petten, Hoeden, mi I/" 2e hands Dameskteederen, Mj gazi n de„! agne t", I I. Smallegange, MODEVAKSCHOOL. asino Variété. SPEENHOFF's Klein Toon eel. DIERGAARDE. [1 lY.fLBER&W.M, Broersvelfl 89. de BOEK-, MUZIEK- en KANTOORBOEKHANDEL E. BE GROOT, Namiddag-Concert, Extra Avond-Concert, Nergens goedkooper! Nergens beter! °lo, Ontvangen10356 30 VRIJZINNIG VERKlEZINGrS-COMITÉ. Heden geopend, Nieuwste modellen. Prachtvolle groote keuze Onze stelregel 49 Schiedamsche weg 49, Rotterdam. Metselaar. Oemengd Nieuws. Oorlogmaria. In de „Matin" hangt Jean d'Orsay een droevig beeld op van den toestand op do Fransche scholen, ten gevolge van het ge brek aan onderwijzers. Uit de statistieken van het departement van onderwijs blijkt, dat ruim de helft van het onderwijzend personeel is gemobiliseerd. Meer dan 3500 zijn gesneuveld, verminkt of buiten staat om weer naar het front te gaan. Ruim 6000 zijn gekwetst, deze keeren geleidelijk naai hun onderdeelen terug. Honderden zijn gedecoreerd en hebben zich op de meest eervolle wijze onderschei den maar voor degenen, die hun taak voor de klasse overnamen, is het een uiterst zwaar werk. Niet allen in de eerste plaats zijn voor die taak berekendsommigen heb ben nog niet alle benoodigde examens ge daan of wel bet zijn ouderen, die vroeger wel hun titel hebben gehaald, maar nim mer onderwijs hebben gegeven. Ook zijn onderwijzers vervangen door ongeoefende, vrouwelijke krachten. Kortom, men sloot de oogen maar een weinig, in de overtui ging, dat de oorlog niet lang zou duren. Doch dit is niet het geval gebleken, zéér ten nadeele van het onderwijs. Klassen van 60 tot S0 leerlingen zijn in de steden geen zeldzaamheid. Men acht het nog gelukkig, wanneer het schoolgebouw niet in beslag werd genomen voor hospitaal, terwijl de school maar hier of daar in een gebouwtje werd ondergebracht! Onder deze omstandigheden komen de kinderen niet met grooten werklust naar school. Daar vec-1 moeders zwak zijn en toe geven, gaan de kinderen niet naar school en wordt het schoolbezoek nog geringer dan het in vredestijd al was. Op sommige plattelandsschdlen is het aantal leerlingen, van 50 tot acht of tien gedaald. De kinde ren slenteren langs de straten. De tucht op school wordt steeds slapper. Zoowel kwantiteit als kwaliteit van het onderwijzend personeel is onvoldoende, vcr- dclaart de schrijver, die met klem aandringt op het met groot verlof zenden van de on derwijzers, die ingedeeld zijn bij de „ser vice auxiliaire". Koloniën. Onderwijs. Eevénals het vorige jaar overtreft ook. dit jaar ween [h'et verzoek van mlana- sche leerlingen (om plaatsing op de open bare niet eerste Eunopeesche scholen verre het {alantal beschikbare plaatsen. Aan de drie bedoeld© scholen tezamen (n.l. te Medan, Bjindjei en Pamgkalan Brandan)kan waarschijnlijk slechts aan een goede der tig aanvragen worden voldaan, terwijl er 102 zijn binnengekomenbehalve van wat er nog van Longkat en Asaban te ver- w,achten is. (Dell Ct.j Samenzweerders. Het „N. v. d. Dj. V. kreeg van den tolk van, den Kaak van Justitie, <itonidnks, uitvoerige mLicJiLuigen van de verboot en, en processen-verbaal, door inlanders afge legd, voor dm ass.-resident van Kuitenzorj over de ,DuiLscii© samenzweerders tegen hel Indische gouvernement. Het blad bejuit de publicatie van deze bescheiden. Uaaiin zijn zeer bezwarende verklaringen tegen keil, die veel bezoek ontving van (Arabieren en ook van regenten pit de Jtreanger He gentschappen, zóools van Tjianxljoer en de iiatih van Tjiandjoer, andere regenten van Java, vpn bantam, ©a van Itaitsohers uit Batavia. Getuige Masdio vertelt, dat in (No vember 1915 uit de word ig van fier1 ad ministrateur op het land 3 inplak Xurksche en Duitsoho vlaggen werdm uitgestoken. Keil zweepte de uiiarders op, door (te vertellen, dat «ar spoedig oorlog zou (komen; de inlanders moesten op de teekens sletten, di© afgesproken waren. Rood papier langs de wegeln gestrooid bet rekende bloed, geel papier i>c-toekende vere wugingen en moei lijkheden. Toen Keil kert daarop ontslagen werd, werd een aanÈd kisten op acht grobaks uit zijn huis vervoerd, waarhij (e>r ©en was van I1/2 meter lang, (waann volgens den huisjongen geweren en sabels waren- Hadji Hassan verklaart, dat dezelii© Keil verder gezegd heeft, dat over \irie pnaantdea de oorlog zou uitbreken en verder: j,,lk hej> een vereemgmig en wapens in (Voor raad; aito Hollanders worden van hier verjaagd en wij krijgen machtige hulp", (ter wijl de mandoer Minia liorn gezegd (hecft, dat Keil «en kamer vol geweren (bezat. Hadji Djoed legde dezelfde verklaringen af. Keil liad gezegd, dat ile ,HolIandens niet de minste macht bezaten Ook; jde ver dacht© D'uitscher Schuca had hem gezegd, dat er spoedig oorlog zou komen pa wel de aanstaand© maand. Het „N. vr d. Dj." publiceert (verder de getuigenverklaringen van Raden Hadji Kja- hiahmad Mohammad, vice-president van de S. I. te* Buitenzorg. Hij vertelt van leen ver- galdering, waar 1000 personen aanwezig waren, die in December gehouden is /m waar doer ©on Arabier weid aangemaand om dm aanwezigen heer Keil-, die (cen roede fez droeg, (getrouw te "zijn en jzija bevelen pp te volgen. Er Werd gezegd, ,hij zal hier koning woariten en D'uitschland is de (sterkste, Getuige 'zag later een vergadering tenhuizo van den Arabier Bariiane, waar Keil jde Ara bieren. pea rood, geel en groen Jpapier toon de. Hij sprak daarbij en de (Arabieren ant woordden „Tjajib" (Juist). Hem was vier- teüd, dat verscheiden menschen in het iBan- tamsehe reeds van wapens voorzien waren, terwijl' de lichamen gesterkt waren en (dji- mats waren uitgegeven. Getuige iMinin, die van beroep pentjalang (rechercheur) is, vertelt, dat hij geholpen heeft Mj het rerhuizien van Keil'. (Hij zag daarbij twintig geweren en hielp biji (het transporteeren van leen piano naar Buiten zorg. Getuige Parto, landbouwer, legde onge veer dezelfde verklaringen af en bevestigt, dat Keil veel bezoek kreeg van (rogenten en patihs uit de Preanger en Java .Getuige Mas Karta Atmadja, ass-collecteur, legde dezelfde ve-ïdaringen af. Het schijnt, dat Keil gaarne mot Arabieren omging en (de Hollanders haatte. Het „X. v. d. Dizegt, (lat het natuurlijk onmogelijk alle verklaringen kan afdruk ken, maar uit het l>cu ons taande blijkt .vol doende de gezindheid van den „gast" Jveil met zijn helpers. De „De-li Ct" van 1 Mei bevatte ,hei vol gende telesramj In de Buitienzorgsche zaak requireerdc de officier van justitie rechtsingang tegen Keil en Schuil, doch voorloopig nog ,niet legen Egloffstein, die wel de vergaderingen beeft bijgewoond, doch zich terugtrok, toen bleek, welke ernstige wending de zaak nam. Hel onderzoek is echter niet got?indicd. doch wordt in een andere richting voortgezet Het is mogelijk, dat meer vervolgingen pul len ivo trien ingesteld tegen een zeker Duif sell kliekje te Batavia Er wordt,van die zijd© hand gewerkt om het onderzoek ,van de justitie te bemoeilijken. A DVERTEN TIEN. De bekende, voortreffelijke Citroen-, Frambozen-, Ananas- Grenadine ©n Champagne van da vroegere firma VAN KATWIJK en VERLOUW, zijn thans uitsluitend verkrijg baar bij 10052 13 JANSEN W0UTERL00D, Groote Markt 35. Versch© aardbeziën 40 ct per 5 ons, fijne Tafelappelen, Witte en Blauwe Druiven, Bes sen, Bananen, Meloenen, Perziken, Sinaas appelen, Tomaten, Asperges, enz.. Gedroog- d| Abrikozen, Pruimen, Appelen, Geconfijtc Peren, Dadels, enz. J. S. KRUINING, Appelmarkt 6. 10355 12 (Kunsttanden m fieblttea). Hottérdam, iowh JE ADRES voor G0EDE00PE Kousen en Sokken. 20 goedkooper dan elders. Sterk en degeiykAlles zuiver wol Speciale inrichting voor aanbreien. Aanbreien van een paar MM t f Oamesvoeten met prima wol Depot voor Schiedam en omstreken Voor het in ontvangst nemen van Brei werk aan huis te ontbieden. 10351 20 te YBENDAM. ■'-< ypothcekaanvragen worden thans tot alle hedragen !n behandeling genomen tegen een Rente VANAF 10358 30 mes 1 o/o sluttlngscommlssle. Nadere inlichting*» worden verstrakt door den Agent voor Schiedam en Omstreken: XX KCXEC, Kantoor Lange Haven no. 16. Singel 103. Teleph. Interc. 300. I. Voor kindoren. JOB. CHI114113 TAS OCDENDOSP. HL Voor rolwë ssenoa. 5 (Semei en Keeren). Hij. A - T. W»** OOST, rEST, T'HDIS BS8T, Ttrtelliif Ia •perettevorm f O.H. Kiezers! Met den meesten aandrang noodlgen wij U uit op Donderdag 15 Juni Uw stem uit te brengen op onzen Candidaat voor de Provinciale Staten, den Heer Uaat het niet aankomen op herstemming!! Thuisblijven is plichtverzaking; op iedere stem komt het aan! Komt vóór 12 uur stemme» Het Bestuur van het Vrijzinnig Verkiezingscomité10333 50 J. M. VAN DER SCHALK, Yeorz. P. L00PUYT, Vioe-Voorz. M. C M. DE GROOT, Fenn. B. VAN B0CH0VE. J. W. J. VAN HARWEGEN DEN BKEEMS. A- J- VAN 't HOF. 0. HOUTMAN Dr. C. F. VAN DER LINDEN. SIMON A. MAAS. A. P. VERMEIJ, Seer. van J. S. van LEEUWEN, Broersvest 67. DAMES! De goedkoopste en vertrouwste Zaak in Rotterdam van is en blijft in de ADRIANADWARSSTRAAT 8, hoek Bajonetstraat, steeds groote voorraad Japonnen, Blouses, 3Xan~ tels.M antel eostuumS; Hokken,8choenen en vele andere Artikelen, zeer chic, zeer uiooi, dus DaïneS, komt met de tram, retour wordt vergoed, afstappen' bjj de 's Graven- dijkwal. 10245 40 - Mrianadwarsstraat 8, hoek Bajonetstraat. In Lingerieën, Schorten, Mode-artikelen, Luiermand-artikelen, Tricot-ondergoederenr Kousen en Sokken, Overhemden, Dassen en Boorden, Tafellakens, Servetten, Hand-, Thee-, en Stofdoeken, Werkmansgoederen, Meisjesjurken, Jongenspakjes, Festons en Tnsschenzetsels, Flanellen enz. blijft gehandhaafd om onze zoo soiled bekend slaande goederen tegen prezen te verkoopen beneden elke concurrentie. Zie Etalage. 's Avonds tot 9 uur geopend. Zaterdags tot 11 nar. P.8. Op vertoon van dezen bon nog 2 o/o extra korting 10237 50 Beveelt zich beleefd aan voor alle voor- k o wen de werkzaamheden. 10233 8 Hoogstraat 73, Onlerofdecling der Vsreenigiag van Mode- Vakeeholen te *«-H«ge, Goedgekeurd bü Kon. beal. van 38 Ang. 1911. Dmffeiykt intehryving van leerlingen ter eplmding voer Diploma's -van Cesfa- ■•iw, Donpease sa I^eerares. Ook gelegenheid *kh voor eigen gebrnlk te Mkwamea. 6103 15 De Leerarea, B. M. Tb. VAN ALPBEN. (Directie: SOESMAN) GOOLMNeEli, ROTTRRDin, TELEF. 8400. Uitbundig succes van» Aanvang 8,1 ft uur. Vanaf 11 Juni: BT NIEUW PROGRAMMA. Egoïsten, Kieuw, door J. H. SPEENHOFF. 1202 52 DE SCHAT door J. H SPEENHOFF. DE SUE. Nieuw, door J. H. SPEENHOFF. Nieuw. Be leugen van Pierrot door J, v. HOVEN. Zondag i» Maandag (Pinksterdagen]) Buitengewone Matlnée I met volledig Nieuw Programma. ROTTERDAMSCHE Zondag 11 en Maandag 13 Juni 1918 door de Mestdentle Harmonie-Mapei. Kapelmeester de Heer A. KERREBIJN, Aanvang te half drie uren. Zondag 11 Jonl door het Mu iekkorps van het Korps Kon. Scherpschutters. Kapelmeester de heer JAC. DORRENBOOM. Aanvang te acht uren. Aangeboden door den Pachter der buffetten. Kinderen beneden den leeft jjd van 16 jaren moeten dien avond de Diergaarde vóór half cht uren hebben verlaten. 10350 27 TAXOABH am EN NORA OF ARBEID ADELT. B«a tfr»»kj» in t«. f MO. JlrJ. H. A. A8SCHKPOETSTER. Op.r. m 4 kdr. 5» <tr. KLEIN DUÏï TE. Spreskj*, dram. bewvrkt BLAOWBAARD. Sprookjv, as. berutnd tek.t SNEEUWWITJE. Een sprookj». Vijfde dr. CE VAREÏWSHOEDER Oper. ia 2 bedrgvea KAMERDIENAAR EN DE WITTE SLANG 0.S0. 0 50. 0 80. 070. 0 80. 0.50. 6.80 o.«o. JORINDE EN JORINGEL. Sprookje m S afd. MKT SPROOKJE DER DRYADEN.Operette CORNELIA DE LANGE. ROZA, DE 8CHOONE SLAAPSTER IN HIT BOSCH. Operette in 7 talereeien 3e druk. DB IJS JONK VROD W. Sprookje i* 6 bedrij- ven, 3e drnk VSENK 0NING EN WAÏEBNEKF. Operette ia rijf bedrijven UANON. Operett in im iefereelea MO. ÏEN GELUKKIG ECHTPAAR. Oper. in® Ut 0.80. O.H. 0.80. MO. ÖK WARï JOZEF. Ope-ette in 8 tafereelen t 8.80. KEN ZILVEREN FEEST. Operette ia drie bedrpren0,80. P. VABSEVH KLAAS SN TRIEN. Vertellinj in Operette- >orm in eoht tafereelen. Tweede drnk I.M. KRELISBOER EN GANZENDONCK. Op*- rette in acht tafereelen- 0,80. HEIN E NACHTWACHT. Oper. in «tal ,0.80. DE BERGFEE. Schets in twee tafereelen 0.80. HET PARELSNOER. Schets m één bedrijf 0.80* TWAALF REIZIGERS IN DEDILIGENCH ef een 'adejeari-rcod in een Sorpthtr- berf. Operette in én bedrnf EEN VROUW OP SCHILDWACHT. Kluchtspel in één bedrnfO.M. CARNAVALSGRAPPEN. geren meisjes la naifsra. Klnoktspel is Ua bedrijf 0.10. M. M. KOSTE» sa B. L. LCDlt lO. P3UNSE8JV. Zangepel ia drie bedrijven CORH. IStlWf'S 3*. PRINSES ZONNEGLANS. 2*nreptl in vff kedr. Near een spreekje v.S.BLnisTiijrna LM. A tEVDDU. RUSTXNDS CAVALKREE Parodie ey Has- 0A«n'i .Carshris Rnsticknt". Gpsrette In één bedrijf, met sen Proleej O.M. f.K. Oper. in 5 Ut Das* Oparattan w »rde n gole ord doop nil* »e»kbandalnraa af. op antvnnnnt wan pontwlaaal, door dan Ultgnvar A. H. HOELA ITS i* SohTednm. A. COOL mm. 10447 20

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 8