Verkiezing Provinciale Staten A. C00L Mz. De oorlog. 69"" Jaargang. Dinsdag 13 Juni 1916. No. 15163 Het al te goede hart. Bnrger-Avondschool te Schiedam. Directeur Tan het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. Tan het Balkanfront. ln den Kaukasns. In Mesopotamie. Diverse berichten. Dete® ©otaant verschijnt cl a g e I ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Rrjjs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Pqjs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters nas de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Nu. 103. Met den iiDetesten aandrang bevielen wij den' kSeztere in het district Schiedam .aan bij de 'stemming; op| DONDERDAG 15 JUNI a. s-, hu&! stóml uit te brengen, pp) den. heer dein; Candidaat vatt' de Vrijzinnige Concen tratie en van den, Bond van (Rrotestamtsche Kieizteis. 1 l Burgemeester en Wethouders van Schie dam, roepen, bij dezen sollidtantm op Moor de betrekking van: van bovengenoemde school. Het salaris bedraagt f800 per jaar met 2 3-j. verhoogingea van f100, voor dienst als zoodanig Mer of-elders. Het aantal) lesuren dat den' directeur zander afzonderlijke belooning kan wordtin opgedragen, zWl in den regel niet moer be dragen; dan 9. Vereisdht is een' middelbare bevoegdheid voor ten' minste één1 'der aan fle school jpn- derwezCn vakken. I SdUicitatiëm! vóór 17 Juni a,s. inzlenderi bij den Burgemeester. BUITENLAND Duitsch lege^fiericht 1 In Champagne, ten Noorden van Per- the®, zïjh Duitsdhe verkenningstroep-en de FraWsche stellingen binnengedrongen. Zij hebben na een ként gevecht drie offi cieren en ruim 100 man gevangen go-, nomen, vier machineg|Gweren buitgemaakt en zjjn daarna, overeenkomstig het voor nemen, in hun eigjen loopgraven terug gekeerd. Aan bteide zijden van do Maas is de toestand onveranderd. Iiot geschutvuur is hevig). 1 Fransch legerbericht. Ten .Wiesten Van Soisssons heeft de Franse! ie artillerie Duitsche werken ver- Roman maar het Duitsch van Marie Diers. 80) 1 1 I 1 Op het copVert stond het volgende ge schreven: iWjees zoo goed dezen brief la geven '.aan de verpleegster van juffrouw Bjiermann, die in den nacht van don 16en op den 17en Mei bijl haar waakte. De_ brief Wag gesloten mot een zegel waarop" een familiewapen. Dokter Hünefeld Was er zeer mee ver legen of hij den brief moest afgeven. (Hij vermoedde dat er een slinksche wijze van toenadering achter stak! en voelde zich Verantwoordelijk' Voo^ Renate. Het zou wellicht de aangewezen weg zijn geweest hem aan meVnouw Gropius te brengen, zij had zeker tien maal meer verstand Van zulke dingen dan hij', maar hij ver- trouWdei haar moederlijke gevoelens tegen over Renate niet recht. Hij had een vaag geVjoel, dat zij altxjdl slechts dat zou kie zen en doen, Wat haar zelf het best pas te, zónder veel rekening met de belan gen Van het meisje te houden. Hij behield dus den brief en do gedach te daaraan kwelde hem, totdat Renate op het spreekuur Kwam. Maar toen hij baar aankeek, was hij terstond hulpeloois en, onzelfstandig, hij beredeneerde bij zich- nield en een ontploffing veroorzaakt in de Duitsche linies. - Link's van de Maas bombardement in de streek van Chattarcourt Rechts van de Maas zeer levendig artilleriegevecht in de vakken ton Noorden van Souville en Tavannes. Vannacht is een aanval der Duitschers op de Fransche - loopgraven ten Westen Van het fort Vaux geheel afge slagen. Engel seh 1 egerb er i chjl. De Vooruitspringende stelling om Y pc ren heen is nog altijd het middelpunt van bedrijvigheid. De vijand heeft het Zuide lijke gedeelte hij hoogte GO en ook de stad Yperen en de loopgraven ten Noor den Van den weg naar Meenen (Menin) zwaar gebombardeerd. Geen verrichtingen van de infanterie, behalve een mislukte poging Van de Jhiitschers om een van mrze versperringsposten te bestormen. El ders mijnge vechten. De verrichtingen in de lucht zijn door onweders belemmerd. Met dat al is een Fokker-vliegtuig neergeschoten. Duitsch' ïegerbericht. De Diuilsche en Oosfenrijksch-Hongaar- sche troepen onder generaal graaf 'Both- mer, hebben de Russische afdeelingen, die ten Noordwesten van Buczacz (aan i de Strypa in Galicië) aan het optrekken wa ren, weer teruggeworpen. Ruim 1300 -Rus sen bleven als gevangenen in onze handen. Voor het overige is de toestand bij, de Diuitsche troepen onveranderd gebleven. O o s ton rijKscb "leger bericht. Ten Oosten Van Kolki heeft de vijand eergisteravond met 3 regimenten den lin keroever Van de Styr bereikt. Hij is gis teren door een omVattenden tegenaanval der Oostenrijksch-Fongaarsche troepen we der over do rivier geworpen, Waarbij 8 Russisch© officieren, 15Q0 man en 13 ma chinegeweren in onze handen vielen. Ten Noordwesten van. Tamopol hebben Wij door een tegenaanval d© door den vijand met zWare verliezen vermeesterde hoogte veroverd. In het Noordoostelijk! deel der Bpeko wina, Waar hardnekkig gevechten wordt, is het noodig gebleken, onder den druk Van een vijandelijke overmacht die daar Verkregen werd door het roekeloos ver bruik van mensehenmateriaal, waarin de zen Vijand zijn gelijke niet vindt, on ze troepen daar van den vijand los te maken en achterwaarts1 te brengen. Ln het Noordoosten Van de Bloekowina heeft zich het losmaken van den vijand onder felle achterhoedegevechten voltrok ken. Een krachtige vijandelijke groep, die, van tBIuczacz (aan de Strypa, een klein© 20 kilometer ten Noorden van den Dnjestr) uit, naar het Noordwesten optrok', is door een tegenaanval van Duitsche en Oosten- rijksch-IIongaarsche regimenten achteruiige- worpen. Daarbij' bleven 1300 Russen in onze handen. zelf: „Welfe recht heb ik eigenlijk haar den brief te onthoudenen liep haas tig naar zijn schrijftafel om den brief uit het vakje (te halen, waarin bij dien zorv|ulgdig geheel achterin had weggebor gen „Ach!" ziei Renate Verbaasd. „Aan mij?" bekeek het wapen, het schrift, schud- de baar hoofd, kreeg plotseling een kleur en las den brief voor: Hüneféld's oogen,. Waarbij zij steeds gretiger de regels ver slond. „Die -goddeloo'z© bengel die beeft haar zeker dacht Hünefeld en het jeukte hemi in allo vingers om haar den -brief af jK© nemen, dien zelf te le zen en in stukken, te scheuren. Intusschen Was Renate klaar met lezen. Zij staar de ow©r het papier heen in de lucht en trok nadenkend haar voorhoofd boven do neuswortels 'samen. „Nu, Wat is 't? Wat wil liij?" brom- de He dokten Zij 'antwoordde niet, scheen in *t geheel niet te luisteren, dacht steeds ernstiger na, totdat er ten laatste en plotseling "in lichtstraal over haar gezicht gleed. Zij glimlachte blijmoedig, als opgelucht, jkeek haar ouden dokter aan en vroee: „Dok ter, 'mag ik Wel dadelijk aan uw schrijf tafel een, brief schrijven Ja? Een veer Korten imaaiï. Ik neem: ook een van de oude stalen pennen. Gaat u toch als 'tu blieft een beetje weg- Als er 'een patiënt komt, houd iK natuurlijk op en sehrjjf Op de hoogte ten Oosten van Winiowc- zyki is een, sterke aanval der Rus sen in ons geschutvuur mislukt. Ten Oosten Van Koslow hebben onze vedhtcommando's vooruitgeschoven posten der Russen verwijderd. Ten Noordwesten van Tamopol wordt voortdurend hevig gevochten. De reeds meer genoemde stellingen bij Wombijiowka hebben bij herhaling jvaïi bezitter verwisseld. Aan de Ikwa en in Wolhynië hebben onze troepen ©en poging der Russen om derivier over te steken verijdeld. De oorlogscorrespondenten der bladen laten tegenover de berichten, die de Rus sen verspreiden, als zouden, de Oosten- rijk'sch-Hongaursche troepen reeds meer dan 100.000 man hebben verloren, uitkomen, dat het weliswaar niet te loochenen is, dat die troepen in de groote gevechten, welke nu al dagen lang aan het geheele Russische front woeden, manschappen en materiaal hebben, Verloeren, maar ze over schrijden, zeggen zij, niet ae normale gren zen. Naar het schijnt, schatten de Rus sen onze Verliezen naar den maatstaf Van de hunne, aio enorm groot zijn, wat zij trouwens zelf toegeven. Dit is ook Ver klaarbaar, wanneer men in aanmerking neemt, dat de R,ussen tot eiken prijs ©en voordeel willen behalen en het mensehen materiaal niet sparen- De velden met lij ken vóór onze stellingen bewijzen, dat de Russische bevelhebbers, gevolg gevend aan de bevelen die zij hebben ontvan- gen, het ©ene regiment voor, het anderq na, in' het vuur jagen. Russisch Ïegerbericht Het totaal aan gevangenen, die wijl ge maakt hebben, is tot 1700 lofficieren en 113.000 soldaten gestegen. i Men heeft de volgende bijzonderheden over de gevechten ontvangen: i In den loop van het gevecht bij Roeïst- stisj, dat gisteren gemeld is, heeft een Van onze nieuw gevormde troepenafdeelin- gen 18 Duitsche officieren en >1185 Duit sche soldaten en 26 Oostenrijksche offi cieren en 742 Oostenrijksche soldaten ge vangen gemaakt, tegen ongeveer 8000 die gisteren gemeld zijn. t 1 Ten Z. van Luck aan het front van de Jawa heeft de vijand ijlings den af tocht ondernomen. Onze troepen zitten hem op de hielen. In Galicië heeft de vijand hij de dor pen Gliadzi en Wofbiefke ten N. van Tar- nopol, tot zesmaal toe onze afdeelingen aangevallen, maar in den ochtend van den llden werd hij teruggeworpen. t ln de streek van Boboelintsé, ten N. van Buczacz, hebben de Oostenrijkers, die door naar die streek overgebrachte Diuit- schc troepen gesteund worden, ons hard nekkig tegenstand geboden met een 'reeks van tegenaanvallen, waarop onze troepen met aanvallen van b\m kant antwoordden. De vijand noopte hier onze lafdeelingen eenigszins achteruit te gaan. Het gevecht duurt met steeds grooter verwoedheid voort. later verder. Maar iK moet nu dadelijk! beginnen, mag 't?" Zij had daarvoo; werkelijk zooveel woorden rtoodig), want de dikke dokter stond als een kolos voor zijn schrijfta fel en viejsiperde die. Hij vond het een afschuwelijke gedachte, dat zijn kleine as sistente daarvoor dadelijk als behekst wil de gaan zitten om dien adellijken wind hond te antwoorden. Wat of die haar toch wel kon gjeschrevfen hebben? En Wat wou zij nu zelf gaan jstchrijven? Neen en daiartoe zou hij zijn schrijftafel, zijn inkt en pen igeVen! 't Was immers ©en Vervloekte geschiedenis I Maar zij pakte hem nu .met haar beide handen aan en duwde liem op zijd©. Hij bromde iets onverstaanbaars in zich zelf en daar zat zij reeds. Zij trok! het nieu we pennetje behoedzaam, uit den penne- houder, zocht oen oud uit, stipte in,n§m een glroot Vel papier, vouwde dat duo- bel, sneed bet door, legde het terecht etx nu ging 't er op lost Itet dokter keek zoo rood als eeu kal koen van woede over haar schouder. Wat kwam er nu? In zijn Verontruste gedach ten stond er reeds mot opvallend© krul letters: „Mijn allerliefste" of ©en onder onbezonnen meisjeswoord, toen haar stijf, recht, ecaiLgsz-ins eigenzinnige schrift op het .papier verscheen. ,„Zeer geachte heer „Wol zoo!" dacht de dokter.- „Ejen ik blind of w,at doet zij daar? Hij keek- In de streek ten Z. van den Dmjester waren onze troepen gisteren reeds bij het braggehoofd Zalesczyki. Zij leverden slag om de voorsteden van de stad Czerno- witz, waar hevige ontploffingen zijn waar genomen. De vijand liet een brug bij liet dorp Mahaly ten O. van Czemowitz sprin gen. Op de rechter flank van de vesting Riga ziju de Duitschers ten Noorden van het Tiroel-moeras tot den aanval overgegaan. Zij werden teruggeslagen, waarna onze af deelingen opnieuw vorderingen maakten. Aan het geheele front van de stellin gen om Jakobstadt, hebben de Duitschers in den ochtend van 11 dezer plotseling een hevig artillerie- en geweervuur ge opend. Kort daarop begonnen vijandelijke colonnes op te rukken op 3ommige plaat sen, maar werden overal door ons vuur teruggeslagen. Zij keerden naar de loop graven, waaruit zij opgebroken waren, terug. In den nacht op 11 dezer hebben sterke Duitsche strijdkrachten, na een voorberei ding door de artillerie, een aanval -ten Z. van het Driswiaty-meer gedaan. Door ons geconcentreerd vuur ontvangen, trok ken zij ook hier terug, v In de streek ten Z. van Krewo beeft de vijand in den nacht op den llden, een hevig artillerievuur onderhouden en is daarna met belangrijke strijdkrachten ten Z. van het dorp Kotsjany tot den aanval overgegaan. Vijandelijke afdeelingen slaag den erin in het hosch ten W, van Kotsjany doosr te dringen, maar onder ons artillerie vuur en onder een hagel van handgrana ten, moesten zij het grootste gedeelte van het bosch, dat zij bezet (hadden, weer onl- ruimen. Aan de oevers van de Jaselda hebben wij met ons vuur een aanval van den vljhnd afgeslagen. t Oostenrijkseh Ïegerbericht. Op het Zuidwestelijk gevechtsterrein is de toestand onveranderd. in de Dolomietejn en, op ons front tusschen d© Brenta en }le Etsch zijn de Italianen, waar zij aanvielen, teruggeslagen. Hier, ©venolis overal elders zijn de gewel dige troepemmassa's, die de vijand in het vuur brengt, evenredig met zijn verliezen, Italiaar.sch Ïegerbericht. In hot Lagarinadal bombardeert de vijan delijk© artillerie krachtig onize stellingen oj) den Coni Zugma. ln de VaiL' Arsa in (dea sector van Pasubia en op de linie Posina— Asticlo is onze infanterie vooruitgang blijven maken, ofschoon zij daarbij door ©en hevig vijandelijk artillerievuur, en Ln de hoogen- streken, door sneeuwstormen, belemmernd •wterid!, i j f i Twee tegenaanvallen des vijands in de richting van Fomi Alti en in de streek'wan Cam'piglie werden met zeer zware verliezen Voor den tegenstander afgeslagen. Op de hoogvlakte van Sette Comuni ten Zuidwes ten van Asiaigo- zijn onze vooruitgeschoven, afdoolimgpn het Coriagliadal overgestoken ©n hebben z'ich voorwaarts gedrongen tot de nog eens. Neen, warempel, daar stond evenmin iets van liefste als" van luitenant of iets dergelijks, maar duidelijk en stijf: Paged. Zeer geachte heer PagclWel, lieve hemel, dat werd een brief aan den ouden heer op Blreitendagnml „Doe, dokter, kijk niet over mijn schou der, dat hindert me" zei Renate. „la, zoo," zei de dokter ©n hij keek beschaamd den anderen kont uit. „Ik wou slechts ik dacht ik bekeek hier trouwens de leuning van mijn stoel. De rotting gaat los, je Kunt er je japon aan opscheuren." „Och, is het Waar?" zei Renate luch tig. Intusschen ging de bel en eeu pa tiënt kwam naar boven. Renate hield met schrijven op en liet opstaande den begonnen brief open lig gen. Hünefeld Kon nu op haar plaats gaan zitten. Hij zou' door heimelijk schuin te kijken alles hebben kunnen lezen, want zij lette niet op hem en de metselaars- gezel met de zieklebarst, die voor hem stond, zou natuurlijk geen beletsel zijn geweest. Maar hij waagde het niet ook maar steels- gewijze een enkelen blik op den ibrief te Werpen. Hij was daarvoor te Wel op gevoed en had daarvoor eon te groot respect voor het kleine, eigenzinnige, bruin gelokte meisje, dat aan zijn eigen schrijf tafel haar buitensporige dwaasheden uit haalde. De Moeke gezel vertrok en Hünefeld dacht met een, soort y)an jvaahopigen Zmdoolsltetiijkta hellingen van den Monlg Cengio, den Monte Bario en den Monte Busi bolle. In het Suganadal zijn onze troepen in de richting van den Masowaterval voor waarts gekomen en hebben zij twee tegen aanvallen des vijands afgeslagen. Vijandelijke vliegers hebben bommen ge worpen op Vicenza en daar het militaiie hospitaal geraakt. Ook op Mestre en Venetië zijn ©énige bom men geworpen. De schade is gering. Duitsch Ïegerbericht. Er isi niets gelKiur«L t Turksoh leger bericht Op het Kaukasische front geen veran dering. Een vijandelijk vlieger, die over Fotsja in de buurt van Smyrna vloog, is door ons artillerievuur op de vlucht gejaagd. Een, vijandelijke monitor beeft tegen de hoogte van Fotsja twintig schoten gelost, zonder uitwerking te verkrijgen. Andere vijande lijke oorlogsschepen zijn in dezelfde streek vruchteloos opgetreden. In den namiddag vim tien llden heeft een vijandelijk oorlogsschip de haven van Kn'a- maki gebombardeerd. Er is één christen ge dood. Schade wenl niet aangericht. Russisch ïegerbericht. Aan het Knukasus front is de toestand onveranderd. Turksch Ïegerbericht. Op den sector van Felahio, op hot fiont in Mesop-olamiê, heeft onze artillerie eis tenen verscheidene punten van de vijan delijk© stelling gebombardeerd. Twee vijandelijke kanonneerbooten, di met konden ontvluchten, zijn door de ont ploffing van de artillerie munitie, die zij aan boord hadden, in de lucht gevlogen. D'ne groote aken, eveneens met muniti geladen, door genoemde kanonm>erbooiei{ gesleept, zijn tot. zinken gebracht. Onze ar tillerie veroorzaakte brand aan boord van drie anJ-ere met munitie geladen aken, dj© slechts door gebruik to maken van den stroom een goed heenkomen konden vin den. Vier groote opslagplaatsen van mu nitie aan dén oever van de rivier 'zijn nu de luclhl gevlogen. Door de ontploffing ont stemd brand in het kamp van oen vijan delijk bataljon. Het kamp, is volslagen ver woest i i Bij een botsing met den vijand in de streek van Sjentdinan is oen afdeeUng vijan delijke riavalerio, die ruim 1000 man telde, Volslagen vernietigd, slechts eeu zeer fiering aantal vijanden slaagde erin te ontkomen. Vee! telefoon- en pontonroaterieel, alsmede- een groote hoeveelheid geweren en muniti© is buil gemaakt. Russische troepen op R,oie- i meonscli gebied. (BOEKAREST, 12 Juni, (Officieel.). Do „l itorul" meldt: Volgens berichten in de bladen heeft j-ca Russische troepenafdeeling 'bij Mainomitzn, Iloemeensch gebied betreden. Ongel© ij fel d (zoo schrijft do „Vitorul" verder) kan een dergelijk feit slechts aan oen vergissing troost: ik blijf zitten. II©t is mijn stool. Het js bovendien mijn spreekuur en dan z.it ik bier altijd. Maar terwijl bij nog dacht, stand hij reeds langzaam en aar zelend op, wei isvvatar alsof bij nog vast kleefde, maar toch- do volgende seconde roeds ]©s zou zijnt Want Renate Klond! vlak naaasL hem, schoof ham vastberaden Weg en zei verstrooid en alsof t't van) zelf sprak'; „Als 't U blieft, dokter, mug ik? Een beetje vlug, vóórdat er weereen komt,'" Ditzelfde spel werd nog tweemaal her haald. Tusschen de consulten in li-op Hü nefeld brommend als een zacht kokend© betel tin het vertrek op en neer. Hij zag met wantrouwende oogen, dat Renate het velletje omsloeg en eindelijk met het der de kantje aanving. Het spreekuur liep ten einde, de dokter moest naar r,ijn patiën ten, bij wie Ibenato niets hail te maketn. Zij deed dit aan do hand dan schreef zij verder als hij weg was. Neen, dat mocht de duivel halen,maar dat ging niet Hij was ton slotte toch verantwoordelijk voor het meisje. Voor den talrommel, zij' was nog maar zeven tien jaar, al deed zij ook nog zoo zelf standig en kdadaat. Hij bekleedde hier de plaats van een vader. Was hij slechts enkel een hulpeloozo dwaas, die in d© kamer rondloopt en zich dood ergert, ter, \yijl* zij vlak voor zijn oogen doel, Wat zij wil en dolle dingen uitvoert 1 ti- OZorM müoJsPk j SOHIEDAMSCHE COURA V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1