1. ML lm, De oorlog. 69"* Jaargang. Woénsdag 14 Juni 1916. No. 15164 Het al te goede hart. A. COOL Mzn.. A. COOL Mzn. DeSJe öctamnt verschijnt dagelijks, met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. Prjjs par Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adrertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur- aan het Bureau bezorgd rijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven}. Prijs der Ad verten tiën: Van 1—6 regels £1. 0.92- iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende hummers opge geven, slechts 2 maal berekend. - w- - - Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Inrichtingen welk® gevaar, .schade of hinder knnnen veroorzaken. Burgemeester efn Wethouders van Scihie dam; 'I Gezien. het verzoek van: lo. Do N.V. NEDERLANDSCHEI DISTIL LEERDiEjRU EN FLESSCLIENFABRIEK, voorheen die Firma HERMAN JANSEN, om vergunning tot het uitbreiden harer bran derij in de panden Noorivest 99101, ka daster Sectie A, mos. 570, 571', door Jrij plaatsing" van 3 eleetramotoren van resp. 12, 5 en 3 Pi, Kt, en een stoomketel1 van 50 M2. veawarmingsoppervlak', ter vervan ging van een van 42 M2. verwarmïmgls opper vlak; 2o. GElBRS. JANSS0N, om vergunning tot het oprichten van eene inrichting voor het snijden van groenten ïn het papd Hoofd straat 121, kadaster Sectie L, no. 2071, met een electromotor van 3 P.K.; Gelet op de> bepalingen der Hinderwet, Doen te weten: dat voormelde verzoeken met de bijlagen ojj do Sedretarie der gemeente zijn ter visie gelegd; dat op Woensdag den 28 Juni a. s., (les voormiddags ten llVo'iire, ten raadihuiizie, ge legenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen, het toestaan van die verzloeken in ta brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten; v dat gedurende drie dagen Vóór bet tijdstip hierboven genoemld, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten rijn ingekomen, ken- nis kan Wotrden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomsart. 7 dier Wet tooi het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn Verschenen, ten einde hun be zwaren mondeling toe be lichten. ..En is hierVan afkondiging geschied, Waar het behoort, den 14 Juni 116. Burgemeester en Wethouders voornoemd, j M, L. HONNERLAGE GRETE, f i Be Secretarie, t V. SIGKÈNGA, Een enkel woord aan de kiezers in het Staten-district Schiedam (de gemeenten Schiedam, Overschie en Kethel omvatten de), nu de dag der stemming nadert, waar bij een keuze moet gedaan worden uit de candidaten, die door de verschillende partijen zijn gesteld. t Dje Provinciale Staten is een college Roman naar het Duitsch van Marie Diers 21) <1 Hij Kuchte eenmaal, tweemaal, driemaaL Zonder succes. Hij snoot rijn neus en zei in rijn zakdoek: „Het spreekuur is nu afgeknepen.'-' Geen antwoord. De pen Kraste, zpodat het hem zenuwachtig maak te, „Bs imioet weg'>', zei hij1. „Bjen je jnög niet klaar?'' „Ja, dadelijk."', zei Ren ate. Hg wachtte, maar dat dadelijk scheen 'nooit te komen. Eindelijk vermande hij zich. Met een groeten sitap, met een ge weldige uitdrukking oon den saamgokne- pen mond trad hij gewichtig nader, ging breed naast haar staan en keek recht- streekjs en openlijk over haar schouder heen in den brief. |En Wat jaS hij nu' i In roerende, hartverscheurende uitdruk kingen beschreef Renate den heer Pagel den treurigen toestand vian zijn neef en nicht Alsof zij1 op het punt waren ite verhongeren, „Als haar zoon thuis komt treft hij haar schreiend© aan. Hg heeft ït'ets anders geleerd' dan luitenant zijn en nu heeft hij het zoo Vreeselijk' moei- elijkj, heeft hem zoo opgevoed en dus moogt iu hem hu, niet in den steek laten, JJ mpt# h«(m dadelijk s©er .helpen dat een dubbele taak heeft. Ten eerste is het 't bestuurslichaam voor de Provincie, zooals de gemeenteraad dit is voor de gemeente. Ten tweede is het .'t kiescollege voor de Eerste Kamer. In elk© provincie Mezen de Provinciale Staten een bepaald aantal leden, zoodanig, dat het aantal le den dier Kamer 50 is. Van deze 50 leden behooren er op het oogehblik 31 tot de Rechter-, en 19 tot do Linkerzijde. Van dezen treden er 17 af, n.l. 11 Rechtschen en >6 Linkschen. Worden nu bij deze verkiezing >7 zetels van Rechts bezet door leden der Linker zijde, dan zal die Kamer tellen 24 leden der Rechter-, en 26 leden der Linkerzijde. De meerderheid is dan van Rechts naar Links overgegaan. Om echter Linksche leden voor de Eer ste Kamer te kunnen kiezen, is het noodig dat de Provinciale Staten een 'linksche meerderheid hebben en dit is op hetoogen- blik in Zuid-Kolland niet het geval. Daarin hebben 48 Rechtsche en 34 Linksche leden zitting. Er moeten dus in dit college 8 zetels door Linksch gewonnen worden om deze partij tot 'de meerderheid te brengen. Waar nu de 'zetel, die thans door de kiezers in het district Schiedam opnieuw bezet moet worden, tot nog toe door een anti revolutionair lid, den heer mr. von Briel Sasse, bezet werd, bestaat hier de gelegen heid, om een zetel voor de Linkerzijde te winnen. De Linksche kiezers in dit dis trict kunnen de overwinning behalen, wij hebben dat bij de jongste Statenverkiezing gezien, toen de heer v. d. Schalk hier ge kozen werd; zij moeten daarvoor dus ook nu weer zorgen. i De, 15e Juni zal dus voor geheel Ne derland een gewichtige dag zijn, omdat op dien dag in Zuid-Hólland, dat de volk rijkste provincie is en daardoor de meeste afgevaardigden naar de Eerst© Kamer zendt, wordt beslist, of het tegenwoordige mi nisterie, het ïninisterie-Cort van der Linden, dat door alle Nederlanders zon der onderscheid, zoowel als door het Bui tenland, ten zeerste wordt gewaardeerd om de tact en bekwaamheid, Waarmede het 't schip van Staat tot nog toe zon der rampen langs de gevaarlijkste klippen heeft weten te sturen zat kunnen voort gaan op den weg, dien het rich heeft afgebakend, ook op het terrein van de binnenlandsche politiek Om de boteeikenis Van den strijd goed te begrijpen, willen wij er aan herinne ren dat de Tweede Kamer bij de ver kiezingen 3n 1913 isi omgezet d.w.z de Rechtsche meerderheid tot minderheid is gemaakt om een betere ouderdoms verzorging te krijgen en beschermende rech ten en indirecte belastingen te voorkomen, terwijl nu door dit ministerie rijn inge diend wetsontwerpen tot wijziging van de Giondwet, tot verbetering! van de ouder- domsvte-rzdkering, tot invoering van belas ting op de oorlogswinsten, enz., waarvan „Kijk, nu eens aan", dacht Hünefeld. „iBjepaald gebiedend. De oude kerel zal verwonderd rijn, Hoe komt zij er toch bij? Die edele neef moet haar zeker om haar voorspraak verzocht hebben. Sakker loot' dat ,is immers een grenzenlooz© laag heid. En rij ctaet 'tl Natuurlijk1' Zonder zich te bedenken, zonder verstandig© men- sehen ©m raad taf vragen. Dat spreekt vanzelf. Die infame goedhartigheid van het meisje, men- zón uit zijl vel kun" nen springen. En wat zal 't resultaat zijn Misschien dat de ©aide, toegeeft na gulk een brief' Ziedaar ik deed 'took! Dan zïa! de windhond in zijn vuistje lachen. Zoo'n lafbek zonder principe'» is immers toch slechts tot een enkele opVatting van zioo'n bereidwilligheid in staat, Welja, zul ke kleine meisjes en een luitenant van de garde' Wjat doen, dje niet ter wille vjan zoo iemand I Neen, God helpe mij, mjaor die sclmjverij gaat niet weg!" Hij lidde zijn, nood©, groote, slappe Vuist, sloeg plotseling zoo heftig, dat hij er zelf vjan schrikte, op het blad der schrijftafel, zoodat alle voorwerpen rin kelden, een zegelring een sprong maakte en Renate'a pen in een plotselingen haal ovksr het jialvte kantje 'heen streek. „Goede God, wat is er!" riep zij. „Die schrijverij gaat niet weg," zei de dokter, maar hij zei dat veel zachter dan hij van plan was gëwóest en als met zijn. forsehen vuistslag overeenkwam. „Wjat beirielt u'", zei Renate ontsteld. „Di© schrijverij gaat niet weg/'- mom- het ontwerp betreffende de ouderdomsver- zefcering reeds door de Tweede Kamer is aangenomen. Ten aanzien daarvan is echter reeds gedreigd, dat de Eerste Kamer dit ontwerp zal verwerpen, terwijl de ont wórpen betreffende het algemeen stemrecht en de belasting op de oorlogswinsten even eens gevaar loopen door de Eerste Ka mer slecht te zullen worden ontvangen, Om die wetsontwerpen dus in de Staats courant te krijgen, is het noodig dat de Eerste Kamer en doarV-oor de Provinciale Staten omgaan en dus de zetels van aftredende Rechtsche leden door Linksche afgevaardigden worden bezet. imm iME'fiïïf SIS ÜI1 Zooals gezegd moeten in Zuid-Holland 8 zetels gewonnen en een der zetels,die daarvoor in aanmerking kunnen en moe ten komen is die Voor Schiedam. Op Schiedam zrjn dus ook aller oogen gevestigd. Hier staat men bovendien voor het ge val dat geen aftredend lid rijn zetel zal worden ontnomen, Want de heer mr. Von Brie! Sasse, die deze tot heden bezette, heeft geheel vrijwillig -dien zetel ont ruimd. povóndien is de Vrijzinnig© Concentra tie zoo gelukkig geweest een man te vin den, bereid, om do candidafuur te aan vaarden en die in het g©hee'e district uitstekend bekend en geacht is. De heer door de Vrijzinnige Concentratie tot can- didaat geproclameerd, heeft ook den vol- ledigen steun der Afd. Schiedam van den Blond Van Protestantsche kiezers, die met groote instemming van diens candidatuur kennis nam, en met hartelijke sympathie zal mede strijden om den heer Cool de overwinning te bezorgen. De heer is geen (partijman in den, omgunstigen zin van het woord, mjaar toch oen overtuigd be lijder Van de vooruitstrevende beginselen, zoodat vjan hem een krachtig© steun te wöchten is, bij alles wat de toepassing dier beginselen betreft. De heer Qool' is bovendien in het geheelc kiesdistrict be&emjd aks een mlan Von groote wferkkracht, ,vanj een daaraan evenredig doorzóttingsvermogen en van onkrcukbarei eerlijkheid. 1 i Als geboren,' Schiedamimed is hij vol komen vertrouwd met alles wat de belan gen van het district raakt, zoodat hij ook als afgKWaardigdc naar het Provinciaal Be stuur da rechte man is en de jdistricts- belhingen met kennis en toewijding z!al be hartigen. Zoowel voor de politieke als voor de be stuurstaak, die aan de Provincial© Staten is opgedragen, kunnen wij dus met vólle overtuiging den hoer A. COOL' Mzl bij deze verkiezing aanbevelen, en waar zijn candi datuur met zoo aigemeene instemming werd pelde de dokter en wóndde rijn iroodeö schedel af om Renato's eigenzinnige, on beschrijfelijke, zelfstandig© oogen niet te ontmoeten. i „Foei," zei Renate als ©en eerwaardig© haikvisch, „U heeft meegelezen. Dat vind ik al heel weinig netjes. Dat is immers zeer nieuwsgierig." „Zoo zei de dokter beleedigd. „Dan ben ik itn©ar nieuwsgierig. Het is mij on verschillig, hoo u het noemt. Ik moet u oppassen, u bent pas zeventien.'" „Och, onzin," zei Renate. ,U behoeft niet op mij te passen. Goat u nu tocb weg, ik ben nu werkelijk dadelijk klaar." i'jj boog zich ovier haar brief ©n maakte achter den groeten baal een Kort eina a-m den zin, het een of ander hulpwerk woord, dat ©r nog aan ontbrak', Want zij kon nu den zoo ruw afgebroken go- dachtergang niet mieer voortzetten, onder- teekiende met haar eigenzinnig kin ter- schrift: „Uw© zeer dienstwillige, Renate Gropius", Vouwde het velletje dicht, Keek rond naar een couvert, vroeg ook! hog in hoor naïev© onverstoorbaarheid: „Mag ik ook wel ©en postzteg©] nemen?", adres seerde, likte aan het couvert, drukte dat toe, stond op en zei met schitterende oogen: „Zoo, Nu ben ik klaar.'' Alsof Ilünefeld's kóenste wenschsn koe schitterend mogelijk vervuld waren I De dokter deed nog ©en erbarm©] ijken aanloop. „Laat dat, Renate. Verspil ja medelijden niet op zoo'n dwaze manier, Een luitenant, die een geheel vreemd meis- begroet, daar moeten alle kiezórs mede werken om diens verkiezing te verzekeren Niemand mag dan ook bij eers'e stemming thuis blijven, want men raag het gevaar jniet loopen dot onze candidaat voor «te her stemming zou afvallen. Men vergeie niet, dat bier steeds druk (ge stemd wondt ©n! slechts een ge nog percen tage der Meters op het appèl ontbreekt, dal bij dezle verkiezing: alle partij--n reeds dadelijk alle krachten zullen inspannen, zoo dat reeds Donderdag 15 Juni a.s alle Me zers in het vuur zullen worden gebracht van de tegenpartij. Allen, dus reeds hij de eerste stemming op Donderdag 15 Juni den kiezersphcht vervuld eln trouw gestemd op den heer den Candidaat van lie Vrijzinnige Conoen tratie en Van' den Bond van Protestantsche Kiezer». i BUITENLAND* Van het Westelijke front. FranscH legorhericht. Van gistermiddag: 'Aan den rechteroever van de Maas her nieuwden gisterenavond laai te Duitschers Kun aanvallen op alle sectoren ton wesson van de ibjoeve Thïaumonf. Ziy' drongen enkele vooruitgeschoven loopgraafgedeellen van do oostelijke Wellingen van hoogte 321 bin nen. Overal elders mislukten htm aanval len in bet Franscli© vuur. Aan den linkteroejver van do Maas be schieting in 'do streek van Chattancourt. Aan de Britseho -en Belgische fronten t-alr.jjke bombardementen. Van het Oostelijke front. Oostenrijkschlegerbericht - Aan de ProetH ten zuiden Van Bojan werd een aanval der Russen afgeslagen In Sadayora (Boekowina, ten noorden van Gzernowits), Smjatin en Horodenka (beide in Z.-O. Galicië, dióhlt bij do grens van Boekowina) is vijandelijke cavalerie bin nengerukt. Bij Burkanow aan de Strypa mislukten verscheiden aanvallen der Russen. Ten noordwesten van Tarnopol zijn de Oosfenrijksclf-Hongaarscho troepen onafge broken in gevecht. j Bij Zapanow werd ©en aanval der Russen door geschutvuur afgeslagen. Ten zuidwesten Van Dubno. werden vijan- delijke cavalerie -rt fdeolingen door de Oos- tenrijkscih-Hóugaa: sclho troepen teruggesla gen. In Wolliynië bereikte vijandelijke cavale rie hét gebied, van Torczyn; overigens heerschte daar over liet algemeen rust. j Bij Soikal (aan de Styr ton noorden van Lusk) deden vytuidelgke troepen oon aan val; zij werden ecMer afgeslagen, 'Alle pogingen vian de Russen om bij Kolki over dia Styr te trekken mislukten. jo om hulp bedelt, „is niet waard dat „Maar hg hoeft immers; in, T geheel niet om mijn hulp gebedeld," zei Renate. itWal. stelt u zich eigenlijk vóór Mot die wóórden schoof zij langs hem heen, knikte hem vriendelijk too en ver dwéen door dp deug. HiineMd staand© haar naJ, „Dus dat nog niet eens' Dan nog dos te erger! Wjat haalt rij toch uit! iWat heeft zij toch vb,or I Zij Verspilt haar goe den naam en ik! ouwo, suffe-, onhandige ezel j i VIERDE HOOFDSTUK. i i i i I 1 I 1 i t i Het Was sseer warm, geworden- Na ©en regenachtig, droevig afscheid van de maand Mei yerechoen Juni met 'ai helderen, bjna sterkten glans In de klei ne Woning boven de stalhouderij was het dguktoeïid Jiteek Als men de deuren en ramen wilde openen, Kwamen de vliegen uit de pa ordes tallen aan den achterkant in 'zWemren naar binnen. Renate Zag, dat haar stiefmoeder zeer onder de hitte leed. Reeds toen haar va der nog leefde, Hni de groote, luchtige Woning, wa© dit haar ergste tijd geweest. En toch had rij daar kjunnen doen zoo- als zij} verkoosi. Als zg aan tafel in een toskjatoeinen jakje Verscheen, zonder kraag, Wjat KU niet bepaald een mooi zicht was, dan. had do dokter daarover zeer toegevend en yoorkjomend geen woord ge- Het aantal hier gevangen genomen Rus sen is geklommen tot 2000. Russisch legerbericht Daar de Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitsche troepen op vele plaatsen het ter rein, waar de Russische zuiderleg-ers agee- ten, hebben verlaten, is het aantal gevan genen sedert gisteren slechts weinig toege nomen; het bedraagt thans in het geheel 1700 officieren en 114.000 manschappen. Naar wordt medegedeeld, hebben ld© (troepen van generaal Letchitsky sedert het begin der operaties drie regimentscommandanten, 754 andere officieren en 37.832 soldaten gevangen genomen en 120 mitrailleurs, 49 kanonnen en 21 bommenwerpers buitge maakt. i Ten noordwesten van Gojitsja naderden de Russische troepen, nadat zij de Duit- schers hadden verdreven, de rivier Stochod. Ten westen van Lusk hebben de Rus sische troepen Torchin bezet; zij zetten de terugwerping van den vijand voort. Aan het Strypa-front ten noorden van het dorp Bobuhntsji duurt het hardnekkig gevecht voort. Het dorp Zarwanitza werd na een krachtige verdediging door de Rus sen genomen. In verschillende sectoren wer den haastig door den vijand opgeworpen werken ontdekt, die moesten dienen ter versterking van de vooraf in gereedheid gekrachte stellingen. i In den Dniester-sector en meer naar bet zuiden maakten de Russische troepen, na dat zij na een gevecht over de rivier wa ren getrokken, zich, behalve van verschil lende punten, ook nog meester van liet dorp Zaleszvki en zetten hun opnursch voor! Het dorp Horodenka ton noordwes ten Van Zalcszyks, is m handen der Russan. i I Tan liet Zuidelijke front. Oostenrijkschlegerbericht Aan het front iusschcn Etsch en Braita en in de Dolomieten artillerie-gevechten, die nu en dan, wanneer het uitzicht minder belemmerd was, zeer levendig waren. Op verscheiden punten deden de Italianen op nieuw aanvallen; deze bleven echter vruch teloos. Italiaansch legerbericht Tusschen de Etsch en de Brenta hevige werkzaamheid van de wcderajdscho artil lerie en voortzetting van onzen opmaiscli, die hardnekkig door den vijand wordt be lemmerd. 1 i In het Lagarina-dal hebben wijl dooreen seltitterenden aanval, die door het geschut grondig was voorbereid, stormenderhand de sterk bevestigde linie genomen, welke van de boogto Parmesan (ten 0. van de Cima Mozzana) langs de lüo Romini opklimt. Terstond heeft dc vijand krachtige tegen aanvallen op onze nieuwe stellingen •onder nomen, die alle zijn afgeslagen. Langs het front van de 'Posina en da Astico over en'weer felle beschieting. Vijan delijk voetvolk, dat Rlo-Jisini was hinnenge- aegjcl, Maar liet had hem zeker niet v'er- kwikt en hom rijn huiselijk leven niet aangenamer gemaakt. Ilij' veroorloofde zich zelf. geen: enkele nakitigheid. Ook' niet hij do grootste v©rmoeidheid. Hel Kwam edi tor niet bij hem 033 van anderen te .ver langen Wat hij zelf dageJijkseh en elk uur betrachtte. Verstandig© menschen be weerden, dat dit vorkoord vOn hem was. Men had evenwel to voel rcsjiect voor hom, dan dat men hem dio meoaing zau toonbaar gemaakt hebban. Zijn dochter was er daarin erger aan toe, Maar zij kon ook nog niet hot respekt om zich heen verspreiden, Waardoor rij de bcrispers ©p ©enigen afstand Kon houden. |Zg gag, mg dat haar moeder het dik wijls te kWjaod had ejn, vreeselijk onder de warmte zuchtte. En, toch was zij, ook op het Warm&to middaguur in een stijve Meeding gesnoerd, met corset, hoogsl ui len de taille, 'en geklapt haar. Renate begreep dat niet. Zij wist wei, dat haar vader heimelijk onder haar Verwaarloosd uiter lijk had g©leden. Nu was hij dood en deea zij zich plotseling zooycel dwang aam. t I 1 i Renate zei„Maak hot u toch gemak kelijk, mama;," waarop mevrouw] Gropius uitvoer: „Ja, jij zóudt er natuurlijk niets om geven, wanneer ik als een vpgelvar- schnktster rondliep." Een nattere Verkla ring! gaf rij niet, (Wordt vetVoijtfljU j SCHIEDAMSCHE C0l!MN T -1 i i i 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1