De oorlog. 69"* Jaargang. Donderdag 15 Juni *916. No. 15165 Het al te goede hart. THsz« cSurant verschijnt d ag e 1 ij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pr(is per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per Week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór ©en uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels ft 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Qroote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. v Dagelijks worden zoogenaamde kleins advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennis g e ring. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. 'Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet iOp de bepalingen ter Hinderwet; SBjretogen ter algemeen© Kennis, dat op den, 14en Juni 1916 vergunning is ver leend «ani 1<* de N.V. MAATSCHAPPIJ „OXYGENI- UM'f en hare xechtvierb-ijgeriden, tot het uitbreiden, vjoor den proeftijd van een jaar, van. hare wfateretof- en zuurstoffa»- briek' met een lucMzuurstólir.stallatie en eene inrichting tot het comprimeerem van zuurstof en Waterstof, gedreven door 2 eteetromotoren Wan 60 R.K. en een van 100 E.K. en 3 compressoren, in de panden staande aan den B|ui tenhavtenweg nos. 48 50, Kadaster Sectie L. nos 2220 en 2221; 2o. de N.V. BjRO.OPFABRIEK „DE NIJ VERHEID" en hare rechtverkrijgenden, tot het uitbreiden barer machinale B|rood- en Beschuitfabriek', in het pand NieuWe Ha- vten 241, Kadaster Sectie M'. no. 1995, door bijplaatsing Van 2 eleciromotoren, elk, y'an.6 PK1., drijvende 2 Kneedmachines en een meelmeng- en zeefmachine. Schiedam, 15 Kuni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, i li H0MERLAGE GRKTE, j De Secretarie, i V. SICKENGA. Aanbesteding. iB|uxgemeester en Wethouders Van Schie- daim "zijn Voornemens op Vrijdag 30 Juni 1916 's namiddags S uur, ten Raadhuize ialdaar, in. het openbaar aan te beste den, Het miajkjen vtan: loj. Rein, electrisch Rioolgemaal met I ischatelhuisje. Bot E*an dienstwoning met wagen loods I 'ein schaftlokaal. 3oj. Een Verbïndmgsriool. ïBjetetek en Voorwaarden verkrijgbaar te- fejen betaling Van fl.25 per post 11.30 aan het iBjureau Van Gemeentewerken, Kor te HaVen 33. Aanwijzing allo werkdagen vjaJi 1012 uur voormiddag aan het JD.u- reap, van Gemeenteweiken, Korte Haven 33. Roman naar het Duitsch van Marie Biers 22) Zij was nu ook prikkelbaar tegenover haar stiefdochter. Nu ue gemakkelijke zor geloosheid van liaar huwelijkstijd. voorbij was, "Werd haar bloed, voortdurend door heimelijfen angst en zenuwachtigheid in een gejaagde beWeging gehouden, dooreen Wachten en loeren op hetgeen nog moest komen, door een greiot verlangen paar het een of ander toekomstig geluk. Even- als in den spannenüen, onrust!gen tijd Van haar meisjesjaren, besteede zij nu Weer zoog aan haar lichaam, was er ang stig op bedacht Voor vreemd© blikken fat soenlijk Voor den dag ba toornen. Hier in deze woning Waren geen dienstboden, die de bezoekers binnenlieten en geen af- gedegen kamer, waarin zij zich terugtrek ken en dan voorgeven kon, aat ze niet thuis Was of waarin zij zich kon Ver- Meeden. 'Zij moest als er gebeld werd meestal 'zelf opendoen. Reeos merkte zij, hoe de oude Kennissen uit het dokters huis lapgziamefrhand wegbleven. Als zij een der jnalatigen op straat ontmoette en hem met gekunstelde, schertsend.© verwijten Wil de staiande houden, snelde hij haar dik- ^vtijia. Verlegen, met een haastigen groet gOjorbih Zij zjag liaaï voprmaligen kring BUITENLAND. "Van het Westelijke front. Fransch legerib'erichT 1 Van gistermiddag: Tusschen Oise en Aisne werd een ster ke Dnitsche jmtrouille teruggeworpen met geweervuur ter Zuidoosten van Moulin Sioustoutveml Ten Oosten van Soissons lichtten de Fransehen een Kleine Buitsoh© post op. Op den rechter Maasoever bombardeer den de Duitschers Vannacht hevig de Fransch© stellingen ten noorden van het werk Thiaumont in het bosch Vaux-Cha- pitre en ten zuiden van het fort Vaux. Geen enkele infanterienctie. Afwisselend© artillerie-actie in de sacf torni op den linkeroever. In de Vogezen gelukte het bij een over- val uit da Fransche sectoren op de zui delijke verdedigingsgroep ten zuiden van Sergem (ten noorden Van Thann) krijgs gevangenen te maken. Engelsch fiegerbericht. Geen iufanleriegevechten. Echter heeft de vijand" de door ons gisteren ten Oosten van Ypereïi ingenomen stelling zwaar beschoten. Er nog meer Dnitsche gevangenen ge maald, waardoor het totaal op 161 is ge bracht. VandaagzWare wederzijdsche beschieting en mijngevechten op andere punten. Tan het Oostelijke front Oostenrijksch legdrbelnioht. Ten zuiden Van Bpjam ©n noordelijk Van Cziemowftz werden Russische aanval len afgeslagen. Verder zuidelijk van de Pripet bij onveranderd en toestand geen bij zondere gebeurtenissen. Ten noorden vain Abranowitsji kregen gisterenmorgen Duitsch© en O.H.-üwv pen. allerhevigst Russisch artillerievuur, 's Avonds viel de vijand de stellingen aan, doch werd oVeral krachtig afgeslagen; ten laatste schoot de Russische artillerie op de terugvloeiende Russische infanteriemas sa's,. Russisch legerbericht Op het gehoede front, Van het zuidelijk deel van Ppilesié of tot aan ae Roemeen- sche grens, slaan de Russische troepen nog s,teeds den vijand terug. Gisteren nu men zij weder ongeveer 20 officieren en 6000 manschappen gevangen en maakten zij zes kanonnen, 10 mitrailleurs en ©en menigte munitiewagens buit. Sedert hot begin dor operaties zijn 1720 officieren en ongeveer 120.000 manschap pen gevangen genomen en zijn 160 ka nonnen en 260 mitrailleurs buitgemaakt. Verscheiden vijandelijk© afdeelingjen zijn totaal gedesorganiseerd, hetgeen kan blij- van kennissen inkrimpen en deed instinct matig Wait zij maar Kon om nog de laat- sten te behouden, die oVer de smalle,, hoekige trap naar boven klommen. Diep in hajar hart w]as iets, dat alle levens- energie, die nog in haar Was, bijeenhield: zjij wilde namelijk niet als de Weduwe v;an Gnopius in bekrompen omstandigheden haar leven eindigen, Uit dit alles, ujt den dwang dien zij haar gezet lichaam moest aandoen, ont stond in haar legen Remabe die animo siteit, welke dikwijls aftakelende, maar nog Veelei schende vrouwen ten opzichte van jonge meisjes getVoelen. Zij benijdde haar jeugd, haar ©oversellitligheia omtrent den indruk, dien rij op de menschen maak te, haar tenger uiterlijk. Zij zag haar in deze warme daigjen in een oude, witte blouse, die hals en armen vrijliet, zor geloos ©n Zonder inspanning haar werk doen, en werd bitter gc-stemd wegens haar eigen moeilijkheden en kwellende ontbe ringen. Er bestaat een domheid Van het goede hart. die zulke dingen niet ziet, „zulke 'gewaanvordiiigen in het gemoed van an doren niet beseft Men kan er hen met bet hoofd tegen aan stoeten en nog begrij pen zij het niet. In dit opzicht was Renate zeker al heel dom. De 'zon, brandde op het plaveisel. Aan den eenen kjant der straat waren alle nwquisen neergelaten, alle rouleaux en jalO|Usieën gesloten. Renate had dien nacht een moeilijk© verpleging gehhd. De asth- maiisphe vrouw van den hoofdonderwijzer ken ujt het feit,, dat in de ge vlechten van 6 tot 11 Juni de troepen van gene raal Stjerhatsjof in een betrekkelijk Wei nig ^beteekienenden sector 29 kanonnen, 34 mitrailleurs, 56 munitiewagens en ande ren buit hebben Veroverd, Uit de ingekomen rapporten blijkt, dat do vijand hier en daar zulk' een groot© hoeveelheid oorlogsmateriaal van, allerlei aard in den steek liet, dat het onmogelijk is om het in dien korten tijd te inven tariseeren. Op één punt bijv. werd ma teriaal voor 30 werst veldspoorvyeg ach tergelaten-: t Op den weg naar Wladimir [Wojynsk biedt d© vijand haninelddgen tegenstand. Er zijn gevechten aan den. gang ten Wes ten. Van het dorp Zaturfcsy, halverwege tus schen LusK en Wladimir Wjolynk, Iin de streek van Wladimjx WolynsK heb ben de kozakken een schitterende charge ge maakt en. ©en vijandelijk: ©sdadron neerge sabeld. Ten westen van Dubno rijn de Russische troepen, 'den vijand verdrijvend, tot Voorbij het dorp D|emMofka getrokken en hebben zij zich meester gemaakt Van het dorp Kozin. Ten -noorden van Boetsjatsj in de streek aan den rechteroever Van de Strypia doet lie vijand krachtige tegenaanvallen. In de gevechten van gisteren gelukte het den Russischen troepen ook den vijand te rug te slaan bij het bezetten van d© (hoog ten. aan den westelijken oeVer van de S try pa. 1 In de streek van GaiWoironka, Bobulinsje en ten z'uideri van den Dn jester bezetten |do Russen de stad Sniatyn. Het gevecht om1 het bezit van. Kot b rogge - hoofd Gzernowitz duurt voort. Aan, het D;Wina-front openden de Duit schers een hevig artillerievuur op het brug- gehoofd ItóskoeJ. Ten zhiden Van Smorgon 'verijdelden lie Russen een poging van den Vijand om nabij hunne loopgraven te komen. In' de streek Van Baranowitsji en meer naar het zhiden hadden gisteren Verschei den gevechten plaats met sterke vijande lijke troepenafldeelingen. Tegenspraak, Uit het 0,-Bj. oorlogspershtireati, wordt gemeld, naar het TV©ensoho Korr, bureau, seint, naar aanleiding van. de opgave in| het Russische legerbericht v|aa 11 Juni van de gemaakte krijsgevangenen en veroverden buit, dat weliswaar, zOoala natuurlijk is bij een terugtocht gevangenen en zelfs op gewonden zijn gemaakt,- maar dat de wer kelijkheid allerminst overeenstemt met de Russische cijfers. EvenZeter is, dat 's vijands verliezen de onze twee-f drie maal overtreffen. Ook is er niets bekend van een gevangen genomen; Oosteurijkschlen generaal. 1 Toegegeven wordt, dat ingegraven Ver ouderd geschut is achtergelaten, maar ook in dit opzicht worden de door den vijand opgegeven cijfers zeer overdrevletn genoemd. Wat ten slotte, zoo besluit bét bericht, van de bewering van den vijand ©verblijft,; dat hij ons geheele noordoostfront Van Prip- jet tot Proeth' heeft doorbroken^ toornen Mólhasc lad het zoo benauwd ©shad, dat rij bij den dood was geweest. Renate had haar den gebeden nacht, moeten vast houden en ondersteunen en rij had den ontzdttenden angst van de naar adem snak kende vrouW, mecgcvoold. Nu sliep de zieke. Reeds '3 morgens pm zes uur Wfts er Verlichting gekomen, maar Renate Was er gebleven tot tien uur. Hü- nefeld had er met een, krachtig Woord ©en eind aan gemaakt Toen Renate voorbij een rozenkweekerijj kwam, bleef rij staan. De sterké, ietwat bedwelmende geur verspreidde zich tot op de straat. Een lichte, dommelig!© vermoeid heid lag over haar, maar toch. was rij helder genoeg om een b luit te nemen. Zij wou hier binnenglaaju oa rozen koopen pen groot bouquet, voor haar arme mar ma ia de wiarme kamer. Die zouden haar zekér goed doen. Zoo frisch Van dö struik' met nolgj niet geheel Verdajmp- teu morgendauw op de bladeren. Zij tastte in laar zak en bekeek haar geld. 0, rij had Veel. Hünefeld was sinds eenigen tijd vreeselijk, hij stopte haar meer malen ©en goudstuk toe ©n beweerd© dat dat 'vjoor het Waken Was en dat dat zoo ging Li zakten- Zij begreep er niets van en' kon niet meepraten. Zij had het toen maar aan haar moeder gebracht. Vandaag had zij n,og o, meer don tien mar- ken in de porfcemonnaie. De tuinman kende haar. Zij had zijn Vrouw bij haar laatste bevuiling gehol pen. Hij sneed zooveel rozen voor haar en dikjwijis juist de mpojsten van den onze legerbe richten, van 12 en 13 Juni door de juiste plaatsaanduidingen. Dat wij Dubno, zender één seliot te lossen, los lieten en dat hij Kolki en Sokal de vijand een gwaar echec leed, wordt niet nader vermeld; alleen het noemen der namen Boetsjatsj,- Wisniowzyk, Kozlow, Wore- byowka,- N0W0 Alexinetsj, Sapanow, So- 1 kal, Kolki, Czartory«k. louter [Trits mi. die in de laatste negen maanden van be- j trekkelijke kalmte steeds weer als punten i van onze frontlijn genoemd worden, loont duidelijk genoeg, dat de door 'L cnncen- treeren van. overmachtige massa's op enkele punten verkregen Russische successen op groote deelen van ons noordoostfront zon der invfoed en nadeel zijn gebleven. Van liet Zuidelijke front Oositetfrijksoh legerberich t. De toestand is onveranderd. Onze marine-vliegtuigen bombardeerden Het station en militaire gebouwen van San Giorgio di Nagaro en de binnenhaven van Grado, 1 1 .Italiaansclï legerFerichl. In den avond van 12 Juni deed de vijand aan bet Posinafront na een krachtige ar- tilleristische voorbereiding, aanvallen in de richting Van. Fomi Alti, Gampiglia, Monte Giovi en Monte Brazone; hïj werd echter overal met zware verliezen teruggeslagen. Gisteren bepaalde do vijand zich' er toe met een groot aantal batterijen van allerlei kaliber de Italiaanschte stellingen langs het geheele front Van de Ebsch af tot ton de Brenta en vooral de zone van den Monte Hovegna te bombardeeren. De Italiaansch© troepen boden krachti gen tegenstand en sloegên infanterie-afdee- lingen terug, die voorwaarts trachtten te trekken. 1 In Boven-But mislukten vijandelijke aan vallen, die ten doel hadden het door de Italianen Veroverd terrein ten noorden van Podestagno te htememen. 1 i Aan de Boven-Fella en iifet Seebach-dal kleine gevechten met gunstigen afloop voor de Italianen. Aan de Isonzo gebeurde niets bijzonders. In den Kaukasus. Russisch legerbericht. Aan het Kaulkasus-front en in de richting Van |B|agdad hebben wij een offensief van sterke strijdkrachten yian den vijand gestuit. fTurkech legerbericht. Aan het' KauJdasUs-fromt is gisteren niets Van belang gebeurd. Op den rechtervleu gel len >n het centrum Kwam het op een i- jgö punten tot een gevecht tusschen de axtillei'ie Van Weerslkauten. Eien jn den sector Van Tpjorock in on ze vooruitgeschoven stellingen binnenge- drongon vijandelijk bataljon is door onzen tegenoanvlal Verdreven. Waj' maakten twee machinegieweren, gevieren en materiaal buit. Op den linkervleugel is een nach- teliikte iOanval op een van qnze vooruit goscluwten stellingen afgeslagen. struik, dat rij hem verschrikt toeriep er- me© lop te houden. Tenslotte wilde hij er een mark voor hebben. Nu wtas Re nate (toch n:et zoo dom, dat zij niet on geveer wist hoeveel zulke rozen met lan ge stelen Waard waren. Zij Verzette zich or heftig tegen. Hij overschreeuwde haar, nam haar eindelijk bij den arm cn wou jhaar hit liet tuinhek! duwen. Maar hij kénde de taaiheid van dit ras nog niet, ofschoon, hij haar door haar vader had moeten kennen, di© voor een operatie hij rijn vtrouwl nietsi zeg en schrijf: niets had genomen. B|uiten bij de haag bleven reeds men schen staan, die natuurlijk moesten den- kten, dat de strijd ooni het omgekeerde! gieval ging. Zijn reputatie stond op hot spel. Dus Wam hij nog vijftig pfennig Rewate Was 100K gedwee. Roos en zon der te groeten ging zij met haar arm vol rozen heen. Neen, Werkelijk, de zon brandde vree selijk. Zij ging langzamerhand naar den sclxaduwkant. Zij1 Was al in de hoofdstraat, Waarin rich de stalhouderij bevond. De menschen, die zij tegenkwam, keerden bet hoofd om naar haar rozen. Een paar jon gens op e&n bierwagen riepen haar vrij postigheden toe. Niet Ver van haar wo ning zat hot misvormd dochtertje van haar Schoenmakter op den drempel van den winkel en liet lusteloos het bleeke kp-pjo hangen. Zij nam nu een paar ro- ezn uit de massa, knielde neer en zei: „W,il jij' di© hebben, Mila,?'* ,',0, Wiat mopil'»' riep, het kind. Het klei- In Masopo^araié. T.urksch legerbericht. Aan het Irakfront is de vijand in de «treek van Fellahïé bij een botsing mee ©eu op den rechteroever van den Tigris opereerend Engelsch eskadron overwonnen en tot den aftocht gedwongen. Wij maak ten 26 paarden buik Twee kanoneerbooten, the door ons vuur artillerievuur vernield wa ren. zonken geheel en al in den Tigris. Wjj hebben dat door waarnemingen van onze 1 lingers kunnen constateeren. In het Zuiden van Iran (Perzie). heb ben Perzische vrijwilligers sedert de laat ste nederlagen van de Russen bij elke gelegenheid. Russisch© afdeelingen aange vallen en hun ZWare verliezen berokkend. Laatstelijk' ,fs een afdeeling van 120 ko zakken, die van plan was het Engelsch© kamp van Ali Mardi, ten Oosten van Sjeik Said, te bereiken, door een bereden stam uit Loeristan aangevallen. Zij ver loor 103 man, al hare wapens, dieren en bagage. In de streek Van den Euphraat is een aXdoehng van 400 Engelse!ten door onze vrijwilligers in do pan gehakt. In Egypte. Aan hot Sueak'a'jiaal. liet Turk sche hoofdkwartier meldt: Op 11 -Tuin hebben onze vliegers bij ten aanval met bommen en machine g'e( weren op de EngelscJic kampen aan het Suczkanaal bij Raman en Kantara groote wanorde geslicht Zi| vielen ook een En gelsch watervliegtuig aan en dwongen dit op hot schip terug te koeren, vanwaar liet opgevlogen i\,ast Het E 11 gelsche departement van00is log maakt bekend, dat Dinsdag een gei slaagde luchtaanval is gedaan" op de Turk- sclie leger- en "vliegkampen bij El Arisli en op het vijandelijke kamp bij Dirmazar (Egypte.) Een Fokker toestel is naar be neden geschoten. Dinsdag beeft oen Turkjsch vliegtuig Sex- ajxnnn aangevallen zonder scliade aan te richten. Hot trachtte daarna bommen op de kanaalWerken te weipen, echter zon der resultaat Het toestel weid door ka nonvuur verdreven. Ter JSee. In d© O ostzoe. Naai' het Wolff-bureau meldt is in den nacht van 13 op 14 Juni bel Ibiitsch© hulixsdliip „Hermann" in de bocht van Norrkopang (Z.0. van de Stockholm©!- Sche ren! door vier Russische torpedobootjagers aangevallen en 11a dapperen tegenstand in brand geschoten. De bemanning liet het schip in de lucht vliegen; de commandant en hol .grootste deel van de bomïmjmng werden gered Diverse berichten. Do economische conferentie. De economisch© conferentie der geallieer den is gisteren, te Parijs geopend. Ministcr- no gezichtje werd levendiger. „Waar heeft u di© vandaan?'' 1 „Uit ©en. rozenkweel-erij", zei Ronato en vertelde erv'an dis van oen sprookje. „VanaVjOnd kom ik je halen en breng er je heen, dan kun -je door de haag kiji- ken of er heelemaal ingiaan." Een schaduw, gleed door den gelen zon neschijn op het trottoir, waar de schaduw der huizen niet meer reikte en bleef staan. Rcuato ©n hot kind werden door twteo blauw© manncnoogein aangestaard. „We! is u het, juffrouw Gropius?"- Renate keek op en moest zich eerst een ©ogenblik bezinnen, daar de zou lmar verb] inde en haar gedachten nog hij heilj kind van den schoenmaker waren. Toen lich ter sprong zij plolselmg op. „U is immeis Max v|on Quistorp!" „Ja,'.' aai de jonge man. Hij 'Keek haar een ©ogenblik aan, er was iets zonderling Kouds eu spotachtigs in zijn blik. „Ik bon hier pm ti gekomen, mejuf frouw", zei hij op een geaffceteerden, door don neus Hinkenden toon.- „Het is toch mijn plicht u to bedanken vloer de bij zonder vriendolijkb tusschcnkomst in naija belang, 'k Was kolossaal verrast, dat moet ik zeggen, Kolossaal"' „Heeft luj het dan gedaan?" v'meg Re nate met ingehouden adem? i j (Wordt yervoigdlj J SiEHIEDAMiStHIE COURA lil", i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1