Ingezonden Mededeelingen. Als gij neerslachtig wordt, Knust en Wetenschap. Kerk en School. Sport ült de Pers. Gemengd Nieuws. stroomafwaarts met ankerkuilen te vi schen. De gevangen visch, voornamelijk wor den hier alen gevangen, gaat dan vooi tweederde aan de Nedorlandsche beroep visschers; het andere derde deel komt den Ehiitschen pachters ten goede. De „Tubantia". De „N. Ct." meldt, dat dP^Frankf. Ztg." in antwoord op de Nederlamisclie persstem men over het Duitsche antwoord betreffend, de „Tubantia" sdhrijft: „flet Noderlan&sche standpunt wordt hier begrepen, doch de jongste Boitsch© ver klaringen inzake het „Tubantia"-vraagstuk zijn zóó duidelijk en beslist, dat het niet aangaat daaraan te tomen. Indien een oog getuige do bellebaan heeft willen zien. dan moet het antwoord daarop luiden, dat de torpedo niet van Duitsdhe zijde afge schoten is. Indien men er zich over be klaagt, dat de (op 6 (Maart afgeschoturJ torpedo niet gezonken is, en tien dagen later het ongeluk heeft veroorzaakt, dan is die klacht ongegrond, indien men in de gebeurtenis een schending van het inter nationale recht wil zien. Bta Haagjsche Conventie Verplicht tot het aanbrengen van een inrichting, waar door een afgeschoten torpedo tot zinken Wordt ge-bracht, önize torpedo's nu beant woorden aan dien eisch. Zij Zijn voorzien Van een zmkvenfiel, dat automatisch werkt en de torpedo Vult, zioodat zij moet zinken. De Duitsche techniek wordt toch ook in Nederland vaarschiinlijk wel beschouwd als in staht zijnde iets te kunnen prestee-ren. Mochk het ventiel geweigerd hebben, 011 danks dat het beste materiaal gebruikt is, en zeer zorgvuldige arbeid geleverd is. dan is dit een' ongeluk, waarvoor wij niet heb ben. op te komen! Of komt het misschien in Nederland niet voor, dat iets weigert? In andere bandon is (dit dikwijls het geval Zoo heeft 'de Duitsche marine onlangs nog in ide Noordzee zes Engelsdie torpedo's opgevisdht, die niet gezonken waren. Men zal toch (niet willen' beweren, dat Duitse h- land of Engjeland z'oo dwaas zijn, om moedwillig torpedo's te laten remdrijven. De eigen schepen zouden daardoor groot gevaar loopen, en bovendien zou de vinder de mogelijkheid hebben, de zoo zorgvuldig geheim gehouden constructie te kunnen bestudeeren. "Kan. men voor deze argumen ten, van het verstfnd de oogen sluiten, in dien men in het geheel geen vertrouwen wil hechten aan de Duitsche oprechtheid." Verkeer met Engeland, i De minister van buitenlandsche zaken brengt ter kennis van belanghelbenden dat, blijkens een mededeeling in de '„London Gazette van 6 dezer, geen passagier ineen haven van de Orkadische Eilanden mag landen of zich daar mag inschepen, zon der toestemming van de bevoegde marine autoriteiten te Kirkwall. SUtcnverkieifnr, Zeeland. In Zeeland was de verhouding in de Statenvergadering aldus: rechts 21, links 20 èn de heer Van Dalsum, die tot geen partij gerekend wilde worden. Gisteren is de heer Van Dalsum, die zich niet herkiesbaar had gesteld in Hulst, ver vangen door een Roomsch-Katholiek, en de heer Kakebeeke in Goes door een anti- revdïutionnair. Eén van de aftredende anti- revolutionnairen is in Middelburg niet her kozen, maar komt daar in herstemming met den vrijzinnigen candidaat mr. Adriaanse. Van de 42 Statenzetels zijn er dus thans 22 bezet door de rechterzijde en 19 door de linkerzijde. Over den 42en zetel wordt eerst bij de herstemming op 28 Juni be slist. i Friesland. t De Staten van Friesland bestonden uit 14 vrijzinnigen, 13 eoc.-dem., 10 christ.- hist., 10 anti-rev. en 3 kath. De partij verhouding was dus: 27 links tegen 23 rechts. Gestemd werd over de zetels van 9 vrijzinnigen, 3 sociaal-democraten, 6 anti- rev., 6 ehrist.-hist. en 2 kath. Gekozen zijn 5 christ.-hist., 4 anti-rev., 4 kath. en 1 Vrijz. In herstemming (om >14 zetels) komen 12 soc.-dem., 8 vrijz., 5 anti-rev., 2 christ-hist, en 1 kath. In Schoterland verliezen de vrijzinnigen 1 zetel. MIdtdeaetan4sl)«n(l. In de te Amsterdam gehouden verga dering van het bestuur van den Midden standsbond is de heer C. Koenraad, con sulent van den middenstand, benoemd tot administrateur van den Bond. i Op de buitengewone bondsvergadering op 4 Juli te Utrecht zal men trachten een regeling te krijgen van de distributie van levensmiddelen en andere voor distributie in aanmerking komende artikelen. Er werd besloten, dat op deze buitenge wone vergadering de oorzaken van de schrikbarende verhoogingen van de prij zen van levensmiddelen zulten worden be sproken, alsmede de schaarschte van vele artikelen. 1 Dir. b»l., lnv. »n *ce. Ministericele benoemingen, bevorderin gen, verplaatsingen enz. bij den dienst der directe belastingen: De Volgende surnumerairs zijn met in gang van15 Juni werkzaam gesteld op de kantoren als achter ieders naam is vermeld, ti w.S. H. Bfeintema te Sche- vemingen; L. H. Bjodde Bonman te 's-Gra- v-anhage DJB|. 4e kr.J. J, van der Meulen te Loosduinen; J. II. VaA der Minne te ''s-Gravenhage DJBj. 3e kr,S. F, Monl- hem ms, 's-Gravenhage B-Bl- 3e kr.H. Post- j ma te Voorburg; S. M. v. d. Zee ie Delft (b. g.) Met ingang van 1 Juli wordt mr. C. Dr M. Hupkés Van der Eist te Leiden tijdelijk belast met de waarneming van de betrekking van adjunct inspecteur en werkzaam gesteld aan de inspectie D.Bi, 3e aid. te Amsterdam. De surnumerair C. A. Takken uit de directie Rotterdam is met ingang vin 10 Juni ontheven van zön detacheering aan de inspectie Tilburg en aan gen ezer. voor de tijüelijke waarneming van het 1c kan toor D.R. te 's-Gravenhage. De verplaatsing van den met ingang van 1 Juni tot verificateur benoetmten kommies verificateur J. C. Nakken van Am hem naar Aenlo (st) is ingetrokken, hg is met ingang van 1 -Tulï verplaatst naar Oldenzaal, (vis.) De benoeming van J N. van Lare, H Darmeveil, J. Kreht, \Y. Moesjes en A van de Bieek tot kommies 3e klasse is ingetrokken. ftenoenul: Ingang 10 Juni J. W oliekoop tot kommies 3e klasse te Dcdemsvaart S.S. (tijd.) Ingang 20 Juni tot kommiezen 3e klas se H. G. A, Doesburg te Kloosterhaar (tijd.); J. van der Mei te Hezingen (tijd); H. Schikkor. F. G. Rammeloo, D. Schaap man, J. K. Schoen en D. Molenaar, al len te Lobith (tijd.) Verplaatst: Ingang G Juni A. A. M.Ver hagen, kommies 3e kl.. van St. Jansteen naar B.niinisse. Ingang 8 Juni: N. Kruit, kommies 2e klasse, van 0 is lor wijk naar Goes; de kom- mïezen 3e klasse H. Jansen, van Goes (tijd.) naar Oisterwijk; II. Arkies. van lluij bergen raar IJmuiden (b. d.); J. M. Frik. van Nispen (tijd.) naar IJmuiden (b. d,}. Ingang 13 Juni: 1). \Y. H. Mooren, kom. 2e kL van Gro-esbeek naar Groningen (tijd.). Ingang 15 Juni- de kommiezen 3e klas se R. Wichertjes, van Langeveen naar Glane; G. Smith, van Glane naar Lan ge veen.. Ingang 16 Juni: de kommiezen 3e klas se H. van Calke, van Gennep (g. en I.) paar Helmond (lijd.); S. Dietvorst, van Helmond (tijd) naar Gennep (g. en I.);M. Proost, van Maastricht (tijd.) naar Cabcrg (tijd.); K. ter Veer, van Posterholt naar Beek (L.); G. J. van Santen, van Wa,u- bacli naar Venlo (v.); J. Mons, vanVen- io (v.) (tijd.) naar Waubach; W. A. Fran ke. R. Reits, D. J. van Attekum en Th, L. Schrama, allen vier van Veedijk (tijd.) naar Gennep (g. en I.). Ingang 1 Juli: C. P. B;eth. verificateur, van Oldenzaal (vis.) naar Roosendaal. Ingang 1 AugustusJ. van Leeuwen, kom. mies le klasse, van Rotterdam (sch.) naar Delft Ingetrokken verplaatsing: V. F. van Rietschoten, verificateur, van Roosendaal naar Venlo (st) Eervol ontslagenE. H. H Scheffer, deurwaarder te Arnhem; ingang 1 Augus tus: A. Launspach, rijkski. 3e kl. direc tie Amsterdam. Ingang 1 Juni. (De Belastingambtenaar.) vindt dan uit waarom. Neerslachtigheid komt gewoonlijk voort uit een slechten toestand van het gestel, en indien gij er niet in slagen kimt om juw zwartgalligheid te verdrijven door te let ten op wat gij eet etn drinkt, door vol doende te slapen, voldoende lichaams oefening en frissche lucht, bestaat er aanleiding om aan overtollig urinezuur in het bloed'te denken. Gewoonlijk wordt gij hiervoor gewaar schuwd door pijn in den rag, duizelig heid, hoofdpijn en waterstoomissen. Bekamp dit urinezuur door licht ver teerbaar voedsel te gebruiken, voldoende nachtrust en lichaamsbeweging te nemen, door u niet op te winden en door die nie ren op te wekken tot grooter werkzaam heid en het beter filtreeren van het bloed. Er bestaat hiervoor een veilig geneesmid del: Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Foster's Pillen zijn een speciaal nier geneesmiddel, dat de nieren helpt om over tollig urinezuur en andere vergiften, die nierkwalen veroorzaken, uit het bloed te filtreeren. Ongetwijfeld verdienen zij ge probeerd te worden, want zij hebben tal van personen in gevallen van niergruis, niersteen, waterzucht en andere nierkwalen geholpen. Een verstandig menscih zal door een eenvoudige, zorgzame leefwijze zijn genezing bespoedigen. Te Schiedam verkrijgbaar iwj Kappelhoff Hovingh. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel k fl.75 Voor één, of f ld.voor zes doozen. EAscht de echte Fos ter's Rugpyn JCTieren Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien is van nevenstaand handelsmerk. Shacjtleton's poolexpeditie. Men weet, dat do Engelsohe Zuidpool- rciziger Shackleton, een deel zijner expedi tie op het Olifantseiland -heeft moeten achterlaten. Met groote snelheid is nu in Buenos-Aires een hulp-expeditie uitgerust, die Lot dat eiland zal trachten door te drin gen, ha op de Falkland-eiland Shackleton zelf aan boord te hébben genomen. Zijn Üe omstandigheden gunstig, dan kan een 'stoomschip de reis van de Falklaxwl- eiianden lot aan het Olifants-eiland in on geveer Vier dagen afleggen. Ds. V. E. Vethake. Het Provinciaal Kerkbestuur van No>r.l- Holland heeft ia een buitengewone verga clering Tan 13 Juni j.l. besloten te verkla ren Bat de heer V. E. Vetbake, predi kant 'der Ned. Gerv. Gemeente te Koedjjk, door woord en daad ten duidelijkste ge toond heeft, dat hij zich .van dc Ned. Herv. kerk afgescheiden heeft en mitsdien niet langer 'tot haar behoort. Op grond daarvan is hij ontzet uit zijn ambt van predikant der 'Ned. Hen-, Gemeente te Koedijk en vervallen Verklaard van do bevoegdheid tof het uitoefenen van kerkelijke rechten en lot het aanvaarden van kerkelijke bedie ningen en ambten in de Ned. Herv. kerk. NED. HERV. KERK. Bedankt voor het beroep te Ottoland de heer D. .T. van de Graaf, cand. te Papendrecht; voor de Cocksdorp op Tea sel de heer G. W. Oberman, proponent te Leiden; voor het beroep te Noordwijk-Bin non ds. Punselie te Leiden. GEREF. KERK. Beroepen te Cubaard (Fr.) de heer X. Buffinga, cand. te Doezum (Gr.). Bedankt voor hef beroep te Kamerik ds. R. de Jager, te Scherpenzeel, IIOOGER ONDERWIJS. Universiteit te LeidenEind-examen Ned. Ind Adm. dienst, de heer U. J. Weg. Te Utrecht is bevorderd tot arts de heer A. B. C. Denzentjé. Universiteit te Utrecht: Doet. examen rechten mej. E. Ribbius Peletierdoet examen pharmacie: de heer J. A. Imhof. Tc Leiden is bevorderd tot arts de heer G. C. van Nieuwenhuizen. s Universiteit te Leiden. Doctoraalexamen rechten de heer L. J. E. van Meevirden en mej. M. C. Bosman, v Universiteit te Utrecht. Bevorderd tot doc tor in de rechtswetenschap op Stellingen de heer C. J. Pické, geb. te 's-Gravenhage. Universiteit van Amsterdam: Doctoraal examen in de rechtsgeleerdheid de heeren H. C. G. J. Ml. van Son en J. A. Leeu- wenburgh. i Cricket. Ned. Cricket Bond. Uit het programma der morgen te spe len wedstrijden: Eerste klasse. Den Haag: H. C. C.—V. R. A'. Haarlem: HaarlemV. 0. C. Amsterdam: V. V. V.Hermes. Tweede klasse Zuid. Leiden: 'Ajax—H. C. C. IIb. Schiedam: Hermes II—V. O. C. II. De Statenverkiezingen- Het „Handelsblad" (lib.) had geen goede verwachtingen van de verkiezingen. Immers, zelden zijn verkiezingen gehou den onder voor de regeeringspartijen zóó ongunstige omstandigheden. De levensmid delen-voorziening, door de oorlogsomstan digheden zoo bedroevend gebrekkig gewor den, heeft zeer groote ontevredenheid in den lande gewekt. Juist in Rotterdam was die ontstemming het sterkst tot uiting ge komen en nog wel op den dag van en voor de verkiezing. Voeg daarbij de, reeds bestaande bitterheid over de mobilisatie, over de hinderlijke en lastige gevolgen van do maatregelen, die de Regeering in deze gevaarlijke en ernstige tijden heeft moeten nemen, dan mag men in het feit, dat de resultaten niet nog veel ongunstiger voor de linksche partijen zijn een toeken zien, dat het vertrouwen in de vrijzinnigen bij breede lagen van de bevolking zeer groot is. Het is zeer goed verklaarbaar, dat tal van kiezers in arien moede, wijl naar hun meening alles thans zoo ellendig gaat, dat het wel niet erger kan, hun stem uit brachten niet op den vrijzinnige, dien zij tot dusver stemden, maar dien overbrachten op sociaal-democraat of anti-revolutionair. Do anti-revolutionairen in Rotterdam heb ben dit uitnemend begrepen en zij, die het mooie woord „christelijk" bezoedelen door aldus de politieke .partij te noemen, die alle andere politieke partijen in de keuze van onscrupuleuse middelen om tot de macht te geraken, overtreft, hebben in Rot terdam hun Provinciale Statenleden doen verkiezen wijl die beter zouden zor gen voor de aardappelenvoorziening van Rotterdam. Het is te voorzien, dat nu iets dergelijks in Amsterdam ook beproefd zal worden en dat de kerkelijke partijen in de organisators van de bruinbrood-optoch- ten kostelijke verkiezingsagenten zullen ontdekken. t „Het Volk" (S. D. A. P.): Door den uitslag van de Statenverkiezing in Zuid-Holland is de rechtsche meerder heid in de Eerste Kamer opnieuw ver zekerd. Dit is de groote beteekenis van den dag van gisteren, Overijsel kan nog om gaan, maar Zuid-Holland niet meer; zelfs een ontbinding zou een rechtsche Eerste Kamer opleveren. Dat in de2en uitslag een gevaar ligt voor «je totstandkoming der Ouderdomswet, en een gevaar ook voor de grondwetsherziening, in democratischen zin, zal niemand ontkennen. - i Uit „De Standaard" (anti-rev.): „Vragen we of de uitslag van gisteren aan onze verwachting beantwoord heeft, dan mag met dank aan Hem, die de harten leidt, geconstateerd, dat we schier overal onze positie van vóór 1913 heroverdendat de toeleg om Zuid-Rolland naar Links om te zetten, falikant uitkwam, en dat alleen over Overijsel onzekerheid blijft zweven of er één stem meerderheid voor ons, dan wel voor de tegenpartij als ei.-dresultaat zal te constateeren vallen. Het feitelijk verlies van zetels was over en weder uiterst beperkt. Links verloor een zetel in Zaltbommel, Rechts een dito in Enschedé. Wat spijtig tegenviel, was in hoofdzaak Rotterdam. Toch durven we hopen, dat ook hier op 23 Juni het schrijnende van de wond nog verzacht zal worden. In Gelderland liep het alles bijna prach tig mee. Overijsel alleen geeft bezorgdheid." In „De Tijd" (R.-K.) de volgende bou tade: „De Eerste Kamer behouden en onoplos baar in een liberale meerderheid; het Li beralisme gestraft en vernederd door zijn kameraad, het Socialisme, met wien in 1913 het schandelijk avontuur werd ge waagd; de Regeering gedwongen haar be staan drijvend te houden op den duidelijk en krachtig opgedoken Christelijken Volks wil; het politieke monster van het Staats pensioen weggebezemd en de Christelijk- sociale wetgeving niet als oud roest tot het fundament toe afgebroken; aan de Regee ring een harde, maar onvermijdelijke les uitgedeeld om haar moedwillige breuk van het Bestand en het nu volledig verwarrend gebleken politiek gehaspel, waarin zij voorshands als extra-parlementair Kabinet zonder al te veel parlementair waardig- heidsvertoon radeloos blijft rondtollen; en eindelijk niet enkel de binnenlan lsche poli tick en zelfs wat er staatkundig bruikbaars zit in de bedoelingen van Regeering en Concentratie, door de Rechterzijde in be scherming genomen tegen de aanslagen en de egoïstische drijfjacht der sociaal-demo craten, maar ook de Grondwetsherziening slechts mogelijk gemaakt door behoor lijke samenwerking met de Rechterzijde ziedaar de groote lijnen van den uit slag, die bij de provinciale stembus van Donderdag werd bevochten!" „Wacht maar, wacht maar, het zal nóg erger worden! Het blauwe verkiezings-plas- regentje verdwijnt, de roode vloed zwelt. En de doodsklok blijft luiden en de dood graver graaft. „De Maasbode" (R.-K.): „Gelukkig teeken voor het vertrouwen der kiezersscharen in den socialen arbeid der Rechterzijde, is het verblijdend hooge stemmencijfer, dat de Rechtsche Candida- ten, wier leuze onder meer het behoud der sociale verzekering was, overal hebben mogen behalen. Dat vertrouwen in de maatschappelijk hervormde kracht van het Christelijk be ginsel moet liet voetstuk blijven, waarop dat hoog beginsel zijn steunsel vindt in alle lagen des volks. Bij de grondwetsherziening zullen de ge- loovige opvoeding van het kind j;n de plaats der vrouw in de samenleving naar het Christelijk beginsel te regelen zijn. Daameven brengt dit eerstkomende jaar den strijd voor het behoud van de sociale verzekering, zoodat een rijk program van arbeid onze Rechtsche partijen voor het eerstkomende jaar wacht. Nog verder evenwel moet de blik reiken. En voor wijJeren uitbouw der sociale ver zekering zullen onze partijen zich hebben uit te spreken, te zamen met een kloek partijkiezen voor tot heden nog te zeer ver geten standen als de middenstand en de stand der landbouwers. Zoo wordt het komende jaar een tijd van arbeid voor stevige fundeering van het Christelijk beginsel in alle standen van ons volk en voor de vooruitziende politiek, welke het ernstig tijdsgewricht van ons vergt." Het (R.-K.) „Huisgezin": „Eerst Gelderland, nu Zuid-Holland heb ben vierkantweg de Linksche politiek ver oordeeld. En indien het Kabinet, wat zijn binnen- landscli beleid betreft, niet geheel ongerept blijft, dan heeft het dit aan de politieke slimmelingen te danken, die het in den strijd hebben betrokken. Men heeft voor het Ministcrie-Cort van der Linden een votum van vertrouwen voor zijn binnenlandsche politiek gevraagd. De kiezers hebben dat votum niet ge geven. Het Kabinet zal er niet om heengaan en behoeft er niet om heen te gaan, maar moreel versterkt komt het toch stellig uit den verkiezingsstrijd niet te voorschijn." Relletjes te Rotterdam. De beweging, Dinsdagavond met den zoo genaamden „hóngeroptooht" begonnen, is nu merkbaar aan het luwen. Dear "komt bij, dat de politie gisteravond, na het ver schijnen der burgermees terlrjke proclamatie, waardoor iedereen geacht kon worden ge waarschuwd te zijd, ietwafi hardhandiger op trad bm haar gezag te doen eerbiedigen. Bepaald© Tij er zSdh' aanvankelijk- toe om h'et drukke verkeer op de Botersloot, ge vormd "meer door nieuwsgierigen dan door deliquenten, in gang te houden, om half- tien échtte zij het noodig om zoowel Bo tersloot als Nieuwe Markt schoon te vegen. De bereden poli Lie knapte dit in ©en kwar tier tijd op, zoodat, toen de burgemeester zich' daar omstreeks tien uur in zijn auto vertoonde, bij er eiah over verbaasd kan hébben, dat daar niemand meer te zien was. Toen moesten de achtergelegen stra ten hog volgen. Men hhd daar de voorzorg genomen volledige gasverlichting aan }e brengen, dus de mobilisatiezuinighéid tij delijk te dien aanzien op te heffen. In deze nauwe sloppen en steegjes is nog wel een harde klap gevallen; trouwens, hier mede was de politie ditmaal ook gulter dan de vorige avonden. Inmiddels ivoren die maatregelen zpo doeltreffend, dat men kan zeggen, dat ongeveer kwart na tien de voorstelling was afgeloopen, om Waarschijn lijk hedenavond voor het laatst te worden gegeven. Met steen is ditmaal niet overrru- tig gewerkt, althans maar één winkelruit op Ue Botersloot heeft het moeten afleggen. Het 'definitieve einde der relletjes is ken nelijk habij. Nog een betooging. Gistermiddag omstreeks 5 uur reed te Amsterdam een file van een twintigtal met paarden bespannen groentenwagens in de richting van het stadhuis. De wagens waren bezet met aardappelen- en groenten- handelaren, (die voornemens waren' den bur gemeester te gaan vragen, dat maatregelen zouden worden genomen, opdat zij, die ook regeeringsaardappelen verkochten, ook goedkoope regeeringsgroenten konden krij gen. Een deputatie van. de belanghebbenden trachtte den burgemeester te spreken, doch' deze liet weten, dat hij in vergade ring was en belanghebbenden hun klachten maar zoo spoedig mogelijk moesten indie nen. Deze buitengewone betooging had zeer veel bekijks. Lijk opgegraven. Door de justitie is op het kerkhof te Wol- der— Oud-Vroenhoven het lijk opgegraven van den 24-jarigen landbouwer K. H,et ver moeden was gerezen, dat K. geen natuur lijken dood was gestorven, maar ten ge volge van mishandeling door zijn L-roelcr. Teraardebestelling van den Franschen vlieger. Vrijdagmiddag heeft te IJmuiden de ter aardebestelling plaats gehad van den jon gen verongelukten Franschen vlieger Fr. Ch. P. Waddington. De plechtigheid had met groot militair eerbewijs plaats. Vooraf was 't stoffelijk overschot van de begraaf plaats overgebracht naar het kamp van het reservebataljon V., vanwaar het lijk naar de voorloopig laatste rustplaats zou ver voerd worden. Per auto en per trein waren o.m. aangekomen Z.E. de heer Henri Al- lizi, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Frankrijk en de militaire en maritieme attaché's van het gezantschap, luit,-kol. Desprès en kapitein ter zee De Faramond, twee Fransche geïnterneerde vliegers; een deputatie van de Nederland- sche officieren-vliegers; de burgemeester vau Velsen en tal van andere. Een groot aantal kransen en bloemstukken werden op de met de Fransche vlag gedekte lijkkist gelegd. i Aan de groeve werd een kort afscheids woord gesproken door den Franschen ge zant, waarna bloemen werden gestrooid. Er was enorme belangstelling en een groot aantal officieren van het garnizoen woon den de plechtigheid bij. i Ontvluchte krijgsgevangenen. Te Winterswijk' zijn gisteren twee uit Duitsche krijgsgevangenschap ontvluchte Engelse hen over de grens gekomen. Tb Maastricht zijp, gisteren weer 5 uit Duitsche krijgsgevangenschap ontvluchte Russen aangekomen. Een noodlottige vergissing. Te Zaamslag werd een jonggeborene bij vergissing gewasscben met water, vermengd met carbol, in plaats van, zooals de be doeling was, met brandewijn. Het wicht is daarop terstond overleden. Gevaarlijk gespuis. In hét duin bij' Wassenaar drongen Zi geuners gisteren in hét huis van T. binnen. Zij 'sloten de dochter, die alteen thuis was, "op en namen alles Wat van Hup ga ding was mede. Ongelukkeni Gistermiddag is te Rotterdam de 5-jarige Lena S., op den Schiedamscheaweg juist voor een motorwagen van de Tt. E. T. M. de rails overgestoken. Ondanks het elec- trisch remmen, werd het kind gegrepen fcn gingen de wielen over het onderlijf. Het kind was op slag dood. i Oorlogsvaria', Bfjjkbns de Engjelsch© verlieslijsten in de bladen Tan 14 en 15 Juni zijn 20 officieren gesncitVeld, 65 gewond of Ver mist B|ovbaidien worden 2880 manschap pen als gesneuveld, gewpnd of vermist opgbgevbn. Woensdag is in Engeland een oproe ping Verschenen tot de gehuwde dienst plichtigen om van 24 Juni af op te ko men. Alle 'lichtingen en groepen, die de dienstplichtwet omvat, zullen dan onder de wapenen z3jn. Eenigie groote kolen mijneigenaren in En geland hebben, Volgens de -„Central NeWs'*, een overeenkomst aangegaan met een aan tal invloedrijke reeders om onmiddellijk na den oorlog door onderlinge samen werking de internationale klanten zoo doel treffend mogelijk! te kunnen bedienen. Do combinatie moet een kapitaal Van 100 millioen, Vc-rtagenWoordigen De maximumprijs vjoior melk! bij verkoop in het groot in Groot-Bjerlija is met twéé i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 10