VERKOOPING. 6. ODE'S BseMeL ZES LIEDJES 2e hands Dameskleederen, Stoffwasche Magazijn de „Magneet", Dagelijks kunnen worden opgenomen a 40 Cent per annonce van hoogstens 10 regels. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers op ;e^ even wordt slechts 2 maal berekend. De Administratie. E. DE GROOT, MEYs Prachtvolle groote keuze Onze stelregel 49 Schisdamsche weg 49, Rotterdam. Openbare Vr: w Ij ge ■g verhoogd, en bedraagt voortaan pfennig 33jij veridoop in het klein kost te do melk tot nog toe 30 pinnig per liter. Tot hoever dez© prijs nu ook zal golden verhoogd. 's noS niet bekend. jjet verbod van slachten van vee voor i gebruik is in Duitschland in zooverre -heven, dat de landraden voor derge- slachtingen vergunning kunnen ver- leenen. i Een der Amerikaansche bedrijven, die tengevolge van den Europeeschen oorlog buitengewonen omvang hebben gekre- is volgens de „Westminster Gazette" loemkweekerij. De bloemisten, die hun vonen invoer van bollen, wortelgewassen planten van het Europeesche vasteland meden zagen, moesten wel andere bron nen opzoeken of scheppen of hun zaken sluiten. Vooral in sommige Zuidelijke Sta ten heeft men die gelegenheid aangegre pen en daar het -klimaat er zeer voor liet tuit bouwbedrijf geschikt is, kweekt men er thans allerlei bloemen, die vroeger uit Italië en het Zuiden Yan Frankrijk inge voerd werden. Handel en Bedrijf. AMERSFOORT 10 Jumg. EierenveUing. Exportóeran Aangevoeld 82.384 eieren. Hoogste prijs f7.50, laagste prijs f7.10. Eendeieren f6.80. Regeeringseieren. Dinsdag. Aangevoerd 143.7 eieren. Hoogste pnjs £6.60, laag sle prijs Ï6.10 per IOC ul Aangevoerd 249 20 eieren. Hoog ste prij f6.50, laagste prijts f6.10 per 100 stuks. LEEUWARDEN, 16 Juni. i Boter. Fabrieksboter f 56.40 zonder con-" sent, f83.60 met consent. i Aanvoer 11 achtste, 46 zesde vaten. Noteering van de Commissie: le kwal. fabrieksboter per kilo f2.09 met consent. Noteering van de Commissie der ,Ver. van Boter- en Kaashandelaren in Fries land: le soort Fabrieksboter f83.60 met consent. Consenten voor boter per 100 K.G.hoog ste prijis f65, laagste prijs f62. Aangeboden 75.000 KG. Faillissementen. Uitgesproken s Cv Plaggenherg, manufacturier te Wad- Tvay (gier. ente Wqgnumj. Rechter-commis- sans: mr. A. M_ Ledeboer; curator: mr. A. H. Huizinga, te Hoorn. A. Melissen, koopman in steenkolen te Stanidaaidbuitm. Recht* commissaris: mr. ér. J. A G. bar i' de Vos var .Steen jk; Curator: mr. A. W, Rassers te Roosendaal'. m M. F. vans Feit van' Opstal, tailleur en koopman te TUbuq Rediter-commissaris baron de Vos van Steenwijk'; cu rator m 6. W. O. Janssens. J- Druif, winkelier en koopman in dor- tectiegoederen te mstendam. Rechter-com- missaris: mr. G. W. Eekhout; curator: mr. F. M. Cohen. J. A A Muller, caféhouder te Amster dam. Rechter commissaris en curator als voren. h de "Boe r, erworlder te Amsterdam Achter-commissaris: mr. G. Ws Eekhout; curator: mr. A Jager. Bezuijen, bouwondememier. Den Haag Rechtercommissaris: mr. J V. Gelein Vi- ti ïga; ju tor: jhr. mr. W. It de Brauw. W. H. Bezuijen, bouwondernemer, Den taag Rechter-con ïissaris nr. J. v. Gelein Vilring; c rator: jhr. mr. M. ide 'Brauw. L. I eukerke, rijwielhandelaar, Den Haag. Rechter-commissaris: mr. A. H. du Mosch; curator: jhr. mr. "P A. van Hoeth© lot Echten. 1 van Oudheusden. winkelier, Den Haag Rechter commissaris: E. Jellinghaus; cu ra 'or: mr. J. R. Thorbecke. A. Wj. J. de Veer, weduwe van J Hend ks en Haag Rechter-commissaris: mr. C J. J. do Joncheere; curator: moj mr. L Francois. Wed. H. H Visscher, gob. Scheltinga. li® Haag. Rechtercommissaris: mr. F. Beudelier; u rator: mx. A. N. Speijer. Mc E. V Maröelis, geb Van Oosten, koopvroi Leiderdorp. Rochter-commissa ris: mr. J. JEf. v. Rhode V. d. iKloöt; cura tor: mr. E. Cv Wiersma. Geëindigd: 1 W. L. Koenders on J, A. Hopmans, ge handeld hebbende onder de ïirma Koen- dor Hopmans, aannemers te Nijmegen. C. Zeestraten te Leiden Ch. 3 de Rijk te Amsterdam. C. Djjlcmnm te Soest. 1 Opgeheven: r W. vian Rees, te Weesp. R. P. HurKmans en L'. J. Rinkel, beiden te Amsterdam. E. A. A Co-li ard erf J. TT. KleijVeg, Ren Haag. Hoogwater te Schiedam. Juni 17 vin. 5.44 nm, 6.19 18 .33 07 19 7.22 7.55 20 8.16 8.52 Hoogte van het water op de rivieren. Berichten van 16 Juni. KEULEN 11 u v m. 406 Gew 0.17 M KOBLENZ, 6 m v.m. 3.84 Gew 0.12 M TRIER, 9u. 1.60 Gew 0.04 M DUISBURG, 8u 's morg. 2.92 Gew 0 3114 LOBITH, 11 u 's morg. 12 65 Gew. 0 30 M Zon en Maan. Zonsopg Juni 18 4,"9 vm 011 d.g. '.22 nm 194.39 9.23 204.39 8.24 22 Juni L K. 30 Juni N M AHYERTENTEEN. Ten overstaan van de notarissen MEES, HARTONG SCHWEGMANN te Rotter- dam, zal op Vrijdag 30 Juni 1916, desgnor- gens te 11 uur, bij opbod, en op |Zaterdag 1 Juli 1916, des avonds te 8 uur. bij afslag, in het gebouw „Musis Sacrum" te Schie dam, in het openbaar worden verkocht: Een WINKEL met WOONHUIS en ERF, aan de Hoogstraat no. 110 te Schiedam, hg het Kadaster bekend in Sectie B, no 1143, ter grootte van 87 centiaren. Aangeslagen in de grondbelasting over 1916 op f 21.14 en in de straatbelasting op f7 41. Verhuurd voor £6 per week. Aanvaarding onmiddellijk na de toeWij" zing en betaling der kooppenningen: 15 Juli 1916. Het perceel is te bezichtigen Woensdag 28 en Donderdag 29 Juni 1916 van 10 (tot 12 en van 2 tol 4 uur. Nadere inlichtingen te bekomen ten kan tore van de Notarissen MEES, HARTONG SCHWEGMANN voornoemd, aan de Wijnhaven 69 te Rotterdam. 10389 33 J. F. DUPOIT. S. leidtoon IBM. Zooeven verschenen en voorhanden met Pianobegeleiding. Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE DOORENBOS (DB CANTER). L Het vogeltje op Nelly's hoed. 2. Arm Paatje. 3. Brief van een Bakvïsd aan een BaJ risch over de Inkwartiering. 4. Harten met Opschriften. 5. Bried ran eer ouden Landweennag san een jongen Landstonner. fi. Zijn Vaderlandsche Vlag. Elk nummer uw een sprekend itel- d, geteekend door WILLY SLUI TER. Pr^js p. nummer Veertig Cent. 8175 30 D AMJES! I De goedkoopste en vertrouwste Zaak in Rotterdam van s er blijft in de ADRIANADWARSSTRAAT 8, hoek Bajonetstraat, steeds groote voorraad Japonnen, Blouses, Man tel? M antel eostuums, Rokken, JSelioenen en vele andere Artikelen, zeer chic, zeer mooi, dus Dames, komt i et de tram, retour wordt vergoed, afstappen by de 's Graven- dijk wal. 10245 40 Adrlanadwarsstraat 8, hoek Bajonetstraat uit één stuk vervaardigd, is praetiseh, elegant, van eelit, linnen niet te onder scheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar ie Schiedam b(j THE PRINCE OF WALES, Hoogstraat 10. 1368 40 C<<<<C<<4X In Lingerieën, Schorten, Mode-artikelen, Luiermand-artikelen, Tricot-ondergoederen, Kousen en Sokken, Orerbemdejg Dassen en Boorden, Tafellakens, Servetten, Hand-, Thee-, en S tofdoeken, Werkmansgoederen, Meisjesjurken, Jongenspakjes, Festons en Tusschenzetsels, Flanellen enz. blijft gehandhaafd om onze zoo solled bekend staand goederen tegen prijzen te verkoopen beneden elke concurrentie. Ile Etalage. 's Avonds tot O uur geopend. Zaterdags tot 11 nar. P.S. Op vertoon van dezen bon nog O o/o extra korting. 10237 50 KLEINE «TENTH N

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 11