RECLAME-MEUBELEN. X DeKroon s a De Rotterdamsche Bankvereeniging. Rekeningen-Courant Cheque-Rekeningen Schiedamsche Courant, Slavenburg éi Co. Aan- en verkoop van Effecten. Rekenng-Courant. - Credieten. 1ARX Co.'s Bank. II. J. Wouteriood Co., SPAARBANK. LOOPUYTS BANK GEBROEDERS CHABOT, Rente van Gele l Deposito INCASSO-BANK. KOOL, Tegen de neurasthenie. I f a i 3 3 C 1 3 - B s Th. C. VINK. Comm. JBankvereeniging f 213.311 .84. Deposito-Rente. d 0 3 3 B 8 3 Credi et-V ere eniging Amsterdam. S.C.vanWaalwijk van Doorn, Safe DeposH-InrlclUlng. Verhuren in hunne Brand- en Inbraakvrije Kluis Loketten van verschillende afmetingen en prijzen. NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Wij maken yoor reclame in de maand Juni een zaak van vertrouwen. ^1 rs 'S 0 0 n iö itatscbappeliji Kapitaal f f OOM- B fiïrL an Breedstraat hoek Kethelstra&t H. BINKELAAR, Broersveld 5 6, P. J. TAN REU REE, Hoofdstraat 125, Firma B. MALTHA, Hoogstraat 4-6 Rotterdam. 's-Gravenliage. Belast zich met incasseeringen op liet Binnenland Buitenland. Kooptt en verstrekt wissels en cheques op het Bui tenland. Verstrekt handelscredieten tegen zakelijk onderpand. Bezorgt telegrafische uitbetalingen. Belast zich met de nitroering van Effectenorders. Terhnnrt aanhare clientèle Safeloketten. Neemt gelden h deposito tot wekelijks te annonoeeren rente. om to B Kassiers en Gommissionnairs in Effecten. □Telefoon ST. WESTVEST 30. Vergoed! 4 rente op rente. Verstrekt Handelscredieten op voordeeligexondit n. Kassiers en Makelaars in Assurantiën. Scheepmakershaven 66. Rotterdam. Amsterdam. - ROTTERDAM, Leuvehaven W.Z. 103. - Almelo. Kil -n II IJl taf el, groote f 11.59, ïlieetafelf, massief, vanaf f5. Eiken £1 ipl( ;el, maat van het glat 99 X 51, en 4 spiegels nog daarboven, ge wone pry v f25 nu flï.50. Ha«slerelken Buffet f32 öO Eiken Sal en Boekt i- kasten spotgoedkoop. Gepolitoerde Salontafels in mahonie en noten vanaf f O SO. Let op I Alleen de maand Juni déze prijzen tooi- reclame. VEKBB1AKSTKAAT A, BOTTERDAM «»3j> HITVBMATRAAT is het koopen van Diamantwerken, Horloges, Goud en ZUver, Pendule*, Klokken, ens., Daarom wyzen wy onze lezers by voortduring op het ten deze sedert 25 jaren tonder eenige reserve aan te bevelen adres van SCBXMSUDER BAKSTEEN, Binnenrotte 170, Rotterdam. Telefoon interc, 3807, 1225 20 Neurasthenie (zenuwzwakte! zegt H professor MAURICE DE FLEL RIJ „is xn de eerste plaats eene zwakte van. het zenuwstelsel, met daaruit voortvloeiende stoornissen van do spijsvertering en de voe ding". Men Iwstnjit de neuiastheme het best door het weerstands ver mogen te v erhoogen De Sangumose is het middel dat op eenvoudige en natuurlijke wijze de verloien ze nuwkracht temggeeft De Sangumose heeft oen wonder baar versterkend vermogen voor de uitgeputte zenuwen Zij hoeft talrijke hardnekkige ge vallen heerlijk overwonnen. Sangumose kost fl.50 6 fl f8, 12 fl f 15. Tweemalen per dag een eed 'pel. WACHT U VOOR NXMAAK V VA' DAM Co. Den Haag De Riemeistraat 2c'4 Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Te Schiedam hij KAPPEMOFF HOVINGH, Vlaardmgen P. STEU- TEE, Maassluis C. VBIJ. JT 10394 99 u 0 A +a 436 Schiedam*che*ceg, Rotterdam. Heeren-Mode-Magateij». Stroohoeden. Im. Panama's. Prima Vilthocden vanaf f 1.95 tot f 4.75. Engelsche Petten. Maco Goederen. Piqué Overhemden. Gekleurde Overhemden in de nieuwste dessins. Katoenen en Wollen Sokkeu. Sport-Gordels Bretels. Groote sorteering Dassen met en zonder p hand. Linnen Boorden. .7 Gummi Fronts. j Papieren Manchetien. 4 Enorme sorteering q Zelfbinders. Ziet Heden Etalage. Qt Aanbevelend 10344 80 Opgericht ia 1853. Uit; jgeven f4.000.000. serve f780.000. Extra Reserve f130.000. Credleten tegen een rente in verhouding tot het disconto der Nederlandsche Bank. Rekening-Courant, met Rentevergoeding, Incasseering op Binnen- en Buitenland, Deposito's waarvan de rente thans bedraagt met 1 dag opzegging 1 voor 1 maand vast H/2 voor 3 maanden vast 2 °/0 Vertegenwoordiger te SCHIEDAM s 99(51 25 Makelaar, Singel 64, hoek 2e Tuinsingel. Telefoon No. 181. "0 SCHIEDAM. Rotterdam Amsterdam 's G rave nh age VLAARDINGEN. Kapitaal en Reservef41.000.000. BIJKANTOOR SCHIEDAM. opent JAN HAVELAAR ZOON, Kassiers en Makelaars ln Assurantie* ROTTERDAM. Incasseeren op het Binnen- en Buitenland - Koopen en verkoopen Wissels cp het Bui tenland. Voeren Eflectenorder* uit. Nemen gelden a deposito met één dag opzegging I pCi tien dagen 11/4 voor langoren termyn onder nader overe»i t» komen voorwaavden 12'23 12 9377 34 42 ets. per poudspak. BureauLoogc Haven No. 141 (koek Korte Haven) Dag-elijks is, circa S^h uvur des namiddags, bg de firma'» onze Courant ad twee cents per nummer verkrijgbaar tim MHtmimi*trmtim. 10349 30 IT DAIfPDt! Public-Accountant. - Ut li v V Mlijj Zeeraar M. 0. Boekhouden Bureel van Administra tieve Controle. Gevestigd sedert 1894. 7 etc. 1220 20 Kantoor: le Tnlnslngel no. 19, Schiedam. Latere. Telephoon no. 184. Inrichten, bijwerken, in orde brengen, controleeren en geregeld bijhouden van administration van welken aard ook. Leeraar in Staat huishoudkunde en Statistiek, Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht Opleiding- voor Examen en Practijk. Znldklaak SO. f Al10.000.— Kneuterdyk 13. 9607 M Lange Haven 80, (Schiedam. Reserve-kapifaal op 31 December 1915: SAFE-LOKETTEN te huur vanaf f 2.per Jaar. TELEGRAM* ADRES I Cf^¥-f¥¥T F*h A "MT TELEFOON INTERC. LearekareB V.K. 197, Rotterdam. Ter *mt CREDIETEWt 9278 ff gelde» BEEOSITO 'ffi r CXDRRESPONDENT te SCHIEDAM: I>. KOK, Lange Haven 10. met één dag opzegging 1 o/g ▼oor langoren termijn'totnader overeen te komen voorwaarden. P4«7 36 Met 1 dag opzegging j» 10 dagen maand maanden 1 pCt. 'sjaars. 1 3 6 12 21/. 3 31/2 4 -> Accountant Amsterdamsch Accountantg.Kantoor onder Directie van Mr. E. J. KORTHALS ALTES. W. MOLL Jzn. G. H. VOORHOEVE. Mr. A. B. VAN DER LAAN. sjaars. 's jaais. 's jaars. 's jaars. 's tars. Directeuren v/h kantoor Rotterdam. 9889 54 •N V» I Hv Telefoon 114 - 195. Telegram-Adres: Robenko met rentevergoeding aan Handelaars en Industrieelen. met rentevergoeding aan Particulieren. .O wLl JLAJLv.1 'I~~% 1. No. 65 en No. 463. £-4 8238 30 Volgestort Kapitaal f 6,000,000. Reserve f 1,341,000, 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 12