De oorlog. 69" Jaargang. Vrijdag 16 Juni l9lê. No. 15166 Het al te goede hart. Dtezé courant verschijnt d a g e 1 ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kWartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1,25. franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingon 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen, worden dagelijks aangenomen. 'Advertentién voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn, Bnreau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentién: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentién bij abonnement op voordedige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentién opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentién worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge- geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien art. 98 der Kieswet, Brengen ter kenni^ van de ingezetenen, dat het proces-verbaal, bedoeld bdj art. 93 dier wet, van de op den loden Juni j.l. plaats gehad hebbende stemming voor de verkiezing van een Lid van de Sta ten van Zuid-Hölland in Hét Kies district Schiedam, op de secretarie dezer gemeente ter inzage is nedergelegd, en dat afschrift daarvan aan het raadhuis is aan geplakt. r En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 16den Juni 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, 14 L. HONNERLAGE GRETE, Do Secretaris, 1 Vï SICKENGA Maximumprijs yoor aard appelen. gje Burgemeester van Schiedam maakt bekend dat do maximumprijs voor oude aanlappen is Vastgesteld op 6I/2 cent per &.CL en dus geen oud© aardappelen voorhoo- geren prijisl mogen worden verkocht. Schiedam, 16 Juni 19116. De Burgemeester van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRETE, Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op art. 7 der verordening, rege lende het afzonderlijk geldelijk beheer der Fondsen niet behoorende tot de bedrijven der Gemeente (Gemeenteblad no. 20 van 1915); i Doen te weten: t Dat de rekening van de inkomsten en uit gaven van genoemde Fondsen, over het dienstjaar 1915, op heden aan den Raad is ingediend, en met de halans- en admi nistratie-rekeningen, gedurende veertien da gen, op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd en met genoemde stukkm (tegen betaling der kos ten, in afschrift aldaar verkrijgbaar i ge steld is. i En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 16en Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, II HONNERLAGE GRETE, Be Secretaris if,, V. SICKENGA Roman naar het Duitsch van Mario Diers. 23) j „Natuurlp!, mejuffrouw, onmiddellijk. Zoo iets doet men, als jonge dames voor bemiddelaarster spelen, en vooral als men aan de jonge dame nog zooveel hoeft te danken, ld Zou u nog gaarne vijf minu ten ouder vier oogen spieken, 'k moet nog iets naders daaromtrent meedeelemf Zijn zonderling stijf, ietwat dwaas ge drag verbijsterde Remote. Zij had nu ge hoord, dat haar bede goede resultaten] Had opgeleverd, maar hij! scheen daar mee in 't geheel niet ingenomen te zijn. Het leek eerder, alsof hij innerlijk Wrok jegens hiaor koesterde. Zij vestigde Haar oogen op de rozen eln zei: „U is zeker bbos op mij, dat ik mij daarmee heb bemoeid. Ik heb dat toen in ,'t geheel niet bedacht" D© jönjgje Quistorp vond niet dadelijk een antwoord. Zij zag er nu in de witte blouse, met den strooien hoed, de rozen in den arm, terwijl een donkere allerlief ste bios haar gjelaat Meurde veel kinder lijker uit dan zij Hem in den laatsteh tijd vpor den geest had gezweefd. Hij Was vjol lieelijte gedachten gekomen. kei hij eindelijk] en liet den op- Kemiisgeving. Hinderwet. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, tot de ervaring gekomen zijnde dat in verschillende mouterijen aardappelen en groenten worden gedroogd, brengen in her innering hun circulaire van 15 October 1913, waarbij er op wordt gewezen, dat andere werkzaamheden dan mouten, in mouterijen niet zullen worden toegelaten zonder nadere Hinderwetsvergunning. Schiedam, 16 Juni 1916. i Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Burgemeester M. HONNERLAGE GRETE De Secretaris, V. SICKENGA BUITENLAND Van het Westelijke front. Fransch' legerbericht. Van gistermiddag: Aan beide zijden van de Maas geen infanterie-aetie in de loop van den nacht. De artillerie-actie aan beide zijden was zeer levendig in den omtrek van Chattaucourt, «en - in den sector van Sou,ville. In de Vogezen trachtte een sterke Duit- sch'e afdeeling de Fransche linies onder begunstiging eener hevige beschieting te «aderen. Zij werd door het Fransche mi- trailleurvuur verdreven. Een andere aanval op Fnansahé stollin gen ten N.-W. van den Morthomme mis lukte volkomen. Aan het Engelsche en Belgische front geen infanlerie-actie. De stellingen ten Oosten van Yperen, die door'de Engelsch'en (hernomen zijn, werden hevig beschoten. iEngelsch leger bericht Aan het grootste deel van hel front heersoht rust. (Bij Zillebcke, waar over en weer hand granaten zijn geworpen bij hét daor ons vermeesterde terrein, is do toestand on veranderd gebleven. Van het Oostelijke front. Oostenrijks oh'legerbericht. Ten zuiden van Bojan en ten noorden van Czernowitz sloegen onze troepen Rus sische aanvallen af. Boven Czemowitz Ver ijdelde ons geschutvuur eeu poging van den vijand om de Broelh,' over je trekken. Tussdhen Dnjester en Proeth geen gebeur tenissen van belang. De vijand overschreed de lijn Hjorodenka- Sniatyn naar h'et westen slechts weinig. Bij Wismofsjyk wordt uiterst verbitterd gevochten. Ilier werden, evenals ten N.-W. van Rydom en ten N.-Wi. van Kremenotsj alle Russische aanvallen afgeslagen. In het gebied ten zuiden en ten westen van Lusk is de toestand ongewijzigd. Bij Lokaczy kwam wederzg'ds afgezeten cavalerie in gevecht. Tusschen de lijn Kowno-Kowel en Kolki geschroefden toon Varen. ,,'k Was u niet dankbaar. Het was een onaangename ge schiedenis, mejuffrouw', die u mij hebt be rokkend. Oom zal zich natuurlijk nooit uit het -hoofd laten praten, dat ik mij tot u hebt gewend. Want zooveel onge- Vraagjcto goedheid zijn toon werd da delijk weer onaangenaam, Hij trok zijn schouders op en Voltooide den zin niet. „Ek kan dat immers aan uw oom schrij ven", zei Ren ate volijverig.- Hij keek haar slechts sprakeloos aan. It, dai meisje dom? Of speelt zij de naïeve? Och wat, wat gaat 't mij aanl Blruusk vroeg hij: „Moeten wij hiervoor den schoenmaikarswirike] blijven staan. Ik Was op weg naar uw woning. Maar het is beter dat ik die niet betreedt. Hoe minder menschen etc. etc. Zou het niet gaan, dat wij samen een eindje de straat opwandelen of zeggen uw lievle me deburgers dan, (dat wij verloofd zijn?'0 Hij Was imet opziet jcuw, maar toch kWetste die ruwheid zijn eigen gevoel.] Hij trok zijn voorhoofd in rimpels en zou het liefst met den voet gestampt heb ben. Vervloekte situatie. En aan wienheb ik' die ia Werkelijkheid te danken? Aan mijn eigen duizendmaal vervloekte zwak heid! I „Dat denkt niemand", antwoordde naast hein de typisch onschuldigs meisjesstem. „Ik loop hier dikWijls met een man't\ „De duivel hale die onschuld, als 't werkelijk onschuld is", dacht de luitenant, trachtte de vijand op talrijke plaatsen door den Slochod-Styr-sector te komen,- waarbij hij nieuwe divisies in het vuur bracht; hij werd echter overal teruggeslagen en leed zware verliezen. Russisch legerbericht. Op het Dunafront en ten ZAVL van het Xaroczmeer bracht de vijandelijke artillerie op talrijke punten hevig vuur, waarna de Diuitsche infanterie trachtte uit de loopgra ven voorwaarts te gaan, welke aanvalieüi wij echter afsloegen. Bij Baranowitsji werd een plaatselijk ge- vocht geleverd, m den loop, waarvan wij ons (eerst van. de vijandelijk© loopgravejn meester maakten; later echter moesten wij onder iden druk der Duitsdiers naar omzie eigen loopgraven terugkeeren. Het offensief van do troepen van gene raal (Broessilof weid gisteren, voortgezet. In verschillende sectoren van het front maak ten wij opnieuw krijgsgevangenen en ver overden wij krijgsbuit De vijand ziet op sommige punten zijn tegenaanvallen voort of "zét zich vast in; nieuw© Stellingen. i Volgens (aanvullende gegevens is het juist© fcijfer van do krijgsgevangenen, enzl het volgendet Een generaal, drie legimentscommandan- törï, 2467, officieren, vijf officieren van ge zondheid, ongeveer 150.000 soldaten; ver der 163 kanonnen, 266 mitrailleurs, 131 bomWerpers, 32 mijnwerpers. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Gisteravond openden de Italianen een hevig artillerie- eni rrdinwerparsvuur tegen de hoogvlakte van. Dobendo en het brugge- hoofd van Görz. In den nacht volgjden daar op tegen het zuidelijk deel Van de hoog vlakte vijandelijke infanterieaaiavalleU,, welke reeds grootendeels afgeslagen zijnop enkele punten is het geuociht nog niet jje- eindigd. i Aan het Tiroler front zet de vijand zijn vergeefeche aanvallen voort tegen onzte Do lomietenstellingen hij Peutelstein en Schlu- derbach. Onzte vliegers bombardeerden de stations van Verona en Padua. ItaJiaansch legerbericht. Tusschen de Etsch en de Bronta legde de. artillerie van beide partijen gisteren, groote activiteit aan den dag en traden ipokj onzte Verkeunin gsafdeelï n'gen adtief opL Onze lartillerio joeg vijandelijke cteloraeê, die op (marsdh wanen, uiteen en nam 'pp verschillende punten posten en batterijen, Va|n Sten' vijand met succes onder vuur. Aan het Posina-front werden twee aan vallen (van den vijand, ondernomen in de streek van den Monte Glove, en van den Monte Rakzone, afgeslagen. In den sector van 'Momfaleon© drong gisteravond onzte dappere infanterie-brigade uit Napds (het 75e en 76o regiment) met hulp van ©en detachement cavalerie te voet, na een korte maar krachtige Voorbereiding door de artillerie bij verrassing de vijandelijke linies ten Oosten van Momfakonc en ten Zuiden van San Antonio binnen, waarvan z(j zich na een verbitterd gevecht geheel meester maalden. 488 gevangenen vielen in onzte handen, onder vie 10 officieren, verder 7 mitrailleurs en een groote buit aan Wa,pe nen, munitie en materialen, r Onze vliegesk'aders bombardeerden met Want hij begon er aan te gelooven. „Maar de meisjes, die niet zoo op engelen gelij ken zijn toch aardiger. Onschuldig teil langzaam van begrip gaan blijkbaar sa men. En hoofdpijn bezorgt ze me ztekter.f Naast haar loopend, zei hij: j,U heeft mij teens met een verkwikkende openhar tigheid een ellendeling genoemd. Of ik dat toen iwas, Weet ik' niet, in elk ge val heoft u al het mogelijke gedaan om zpo iemand Van mij te maken. Wat dacht u toch Wel, toten u dien zoo bij uitstek] mcrkwaardigen! hnef aari iïujü oom schreef. Heeft u zich teok maaa* een! oogenblik in mijn toestand verplaatst of was het er u enkel om to doen mij oen dienst te bewijzen?" „De wou <u helpen", zïei Renate een voudig. i i „Helpen!" herhaalde hij .woedend., „Noemt u dat helpen? 'KHeb nu mijn toe lage weer, maar weet u Wel, dat ik ge blameerd ben, zopals niet een enkele mijner kameraden? Als ik] de toelage aanneem, wil dat 'zeggen en ik neem di© aan. Dat is 't immers juist Doet u 't mij eens Voor, hoe men duizenden wei,gerij en zich liever met sophismen door ei ken dag heen liegt Weet u ik heib 'tu zeker reeds geschieVen het Was een noodlottige inval, die brief; nu ja ik was dus op do huWelijksjacht (Had reeds wat op 't oog. Dat is niet mooi, nee, dat weet God, Maar Wat ik nu doe lieve hemel. Kind, waarom heb je uitstekende resultaten het station van Matta- rello. Vijandelijke vliegers wierpen ©enige bommen op Padua, San Giorgio, Nogaro en Porto Rosega. Het resultaat was: twee ge wotódeff en geringe schade. Ter Zee. In de Oostzee. Officieel wordt uit Petersburg g">ni"'d In de Oostzee hebben onze t<> p ,toi,oi- ten in den nacht van 13 op 14 toni een konvooi vijandelijke schepen, om] ei mil.taii eskorte, aangetast. In den loop van het gevecht met het eskorte hebben ij twee konvooieere>.de schepen, die op kleine loi- pedobooten geleken, en een hulpkruiser m den grond geboord, waarvan wij de bemanning krijgsgevangen hebben gemaakt. Wij hebben verliezen noch averij gehad. In den loop van het gevecht stoomden de Vijandelijke schépen in de richting van de Zjveedsche territoriale wateren, reden waarom wij zie niet hebben vervolgd. Uit Norrköping (Zweden) wordt over de- zten aanslag nog hét volgemlo gemeld: Volgens dagbladberiöhlen zijn bij het eiland Hafringe 13 Duitsche koopvaardij schepen, die in zuidelijke richting voeren, begeleid door twee of drie torpedobooten, een hulpkruiser en eenige Ik-wapende jrei Iers, ten zuidoosten van Arkó, op ongeveer 10 minuten afstand van land, door een Russische flottille aangevallen. Deze be stond uit torpedojagers, torpedobooten en 'duikbooten. De Dmtsche schepen zochten bescherming aan wal. Twee Duilsche stoom schepen, die hij den aanval van de kon- vooieerende schepen werden gescheiden, 'zijn Vanochtend te Arkösund binnengeloo pen. Zif hadden in 't duister niets kunnen Waarnemen. De Duijsche treilers patrouil leerden vanochtend buiten de ten-rToriab wateren en Voeren daarna zuidwaarts. In bét hospitaal te Nyköping zijn thans 6 Duilsche matrozen opgenomen, waarvan er 2 zwaar zijn gewond, de anderen licht. Te Arkösund is ééu gewonde aan land gebracht. i 5,Eksirabladet" van Kopenhagen ver neemt telegrafisch' uit Stockholm, dat het schipi, dat de gewonden te Nyköping aan bracht,- 150 man van. een ander vaartuig San boord had. De Russische flottille, die den aanval, deed, bestond uit G torppilo jagers en eenige duikbooten. De 150 te Nyköping binnengebrachte ■manschappen zijn waarschijnlijk geredden Van de Hermann", het Duilsche hulp» Schip, dat, naar Wolff heeft geseind, m den nabhL van 13 op 14 Juni in de Norr- köjpingsche bocht door Russische torpedo jagers in brand is geschoten en daarna door de bemanning tot ontploffing was ge bracht. De zeeslag bij Jutland, De Duilsche admiraliteit deelt mede- „Jellicoe, de bevelhebber der Engelsche vloot in den zeeslag bij het Skagerrnk, heeft in 'een order aan de Engelsche vloot verklaard, dat hij er niet aan twijfelt te zullen vernemen dat de Duitsche verliezen niet geringer zijn dan de Engelsche. „Hiertegenover zij verwezen naar do reeds in een officieel bericht van 7 Juni ge geven vergelijking van de wederzijdsche scheepsverliezen, volgens welke het geza menlijke verlies van 60.720 ton aan Duit mij eigenlijk' 'zoo helsch in verzoeking ge bracht?''' „IK Wist dat alles niet", zei Renate zacht Hijzweeg teen' oogenblik. Toen zei hij op hapeorenden toon: „Neen, u wist niet, dat ter zulké ellendelingen kunnen zijn. Uy (maatstaf ■=-? Hg beet 'zich heftig op de lippen en staarde met vlammende oogen voor zich uit Een hobbelig steegje leidde links af naar het stadsparid Zij sloegen dat beiden on willekeurig in en Renate zei: „Ik zie nU in, dat ik vreeselijk dom heb gehan deld. Ik heb mij niets duidelijk vjoor bogen gesteld. Toen ik' las, dat u en uw moeder gebrek loodt, heb ik verder over niets nagedacht. Ik' dacht alleen: dat gaat toch niet 'En als de heer Pogo! dal wtedl. Zalhij zich viel bedenken. En hij heeft toch ook' ©en zekere verplichting op ziclï genomen, doordien hij u zoo opgevoed lieeft. Maar ik 'heb uw! eer niet op het spel Vullen zetten. Ik' zij bleef plotseling Staan alsof teen gevoel van angst haar btekroop» „Ik Weet het niet, men moet dikwijls zooveel bedenken I Wat had ik dan toch moeten doen als ik zoo iets ge- Weten] had!" 'De jonge Quistorp kreeg een kleur. „Zal ik' de rozen] Voor udragen?" vroeg hij. „Het is bepaald een last Voor u." Renate hoorde niet wat hij zei. Zij Ho pten bet hobbelige steegje Verder door en, sche oorlogsschepen tegenover een Engelsch verlies van 117.150 Ion staat. Daarbij zijn alleen die Engelsche schepen en torpedo jagers in rekening gebracht, waarvan het verlies tot-dusver van officieele Engelsche zijde is toegegeven. Volgens verklaringen van Engelsche krijgsgevangenen zijn nog meer Engelsche schepen' vergaan, waaron der het groote slagschip „Warspite". An dere verliezen van Dmtsche schepen dan die bekend verden gemaakt, zijn niet voor gekomen. Verloren gingen de „Lutzow", de „Pommem", de „Wiesbaden", de Frauen- lob", de „Elbing" en 5 torpedobooten. „Dienoxoreenkomstig is ook het verlies aai menschenlcvens hij de Engel-* hen in den zeeslag aanzienlijk grooter dan Lij de Duitschors Terwijl van Engelsche zijde het verhes aan officieren tot dusver h opgege ven als 343 doodc-n en vermisten en 51 gevonden, bedragen de verhezen aan z c- oificieren, machinisten, officieren van ge zondheid, betaalmeesters, vaandrigs encuk- officieren bij ons 172 dooden en vermL'ci en 41 gewonden. Het totaal verlies aan man schappen bedraagt aan Engelsche zijde, voorzoover tot nog toe door de Engel sche Admiraliteit bekend gemaakt, 6104 dooden en vermisten en 313 gewonden, aan Dmtsche zijde 2414 dooden en renins ten en 449 gewonden. „Door onze schepen zijn tijdens en na den zeeslag 177 Engelschen gevangen ge nomen, terwijl, voorzoover tot nu toe be kend is, zich geen 'Dmtsche gevangenen uit dezen slag in Engelsche handen bevinden. De namen der Engelsche gevangenen zijn langs den gebruihelijken weg aan de En gelsche regeering meegedeeld." De Engelsche admiraliteit heeft inius- sciien gisteren nogmaals bekend gemaakt, dat de „Warspite", „Pnncess Royal en „Birmingham" veilig m de haven liggen. Voorts zegt de Engelsche admiraliteit nog in hetzelfde communiqué: Wat betreft het verlies van de „Hamp shire" en 'den dood van „de beste verte genwoordigers van handel en nijveiheid, onder wie de hoofddirecteur van Vickcr-.", ook dat is ongegi ond. De namen van al wie Kitchener vergezelden, zijn reeds be kend gemaakt met de betrekking, die zij zoowel aan liet ministerie van munitie, bekleedden als die zij hadden voor zij aan het departement kwamen. i In Oost-Afrika. Engelsch legerbericht. Ifet Bntsche departement van oorlog meldt, dat volgens rapport van, generaal Smul» van 13 Juni de noordelijke colonne Makuynm bereikt heeft en Wilhelmstal in Engelsch bezit is. Tanga is vrij Van vijan den. j BINNENLAND. Officieel. Hetliohtschip Noord-Hinder. Het departement van marine deélt mede, dat met het oog op de uitbreiding van (het Engelsche mijnVeld in de Noordzee, het kwamen op den harden, zwarten rijweg, die om 'het stadspark heenliep. „Als u over de zaak nagedacht hebt'i, zei Quistorp met een plótselinge opwel lende bitterheid, '„dan zult u mij ook >vol mooi verachten." 1 „Ik. begrijp er te weinig van", zei Re nate. Er kWam iets kinderlijk verlegens over haar wat op hom overging. Ilij liep zJwij- gend naast haar. Ginds aan den kant stond een bank, waarop zij plaats na men. Er was hier schaduw, van de wei landen woei een zocht, koel windje, maar de hitte was ook liier drukkend. Een tijdlang waren beideal stil, mis schien niet zoozeer in gedachten verdiept dan wel aan onbestemde, maar lievig© aandoeningen ten prooi, De jonge Qui;- torp boog zich naar Voren, liet hel hoofd in beide handen rusten en knarste met zijn tanden. Plotseling echter sprong hij met een. korten kreet op, liep in hevige gemoeds beweging een paar stappen voor Renate op en neer en plaatste zich toen mét zijn mooi, welgevormd lichaam vlak voor haar. Wat sinds oen paar minutein in hem gistte, kwam nu met onbeteugeld© heftigheid over zijn lippem- J (W.ordt vtrtolfSlt j sci \m\\scHiE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1