Uitslag der Stemming van de verkiezing van 1 lid voor de Provinciale Staten. s s Mr. G. VAN BAREN. lichtschip Noord-Hinder, zoödra de gelegen heid daartoe gunstig is, ongeveer 18 zee mijlen in "Noordelijke richting zal worden verplaatst naar een punt ten Noord-Oosten van den Noordelijken hoek ran het mijn- véld. Over don datum van verplaatsing van het lichtschip en de juiste lengte en breedte der nieuwe ligplaats zal nadere mededeelinj worden gedaan. JWt*rfa«l «b 4i Mrlof Verkeet met Engeland.» Men meldt aan de „N. R. Ct" uit Vlis- singen: i Daar nog geen bericht ontvangen is van de mailboot „Prins Hendrik", wordt zij heden niet meer verwacht. Vandaag vertrekt nu de „Koningin Wilhelmina", die anders Zaterdag moest vertrekken. De Statenverkiezing in Zuid-Holland. De uitslag der stemming voor de Pro vinciale Staten in Zuid-Rolland is giste ren gewst als volgt: Dordrecht. Herstemming moet plaats hebben tus- sclien E. van der Gijp Barendregt (II. L aftr.), Z. van Schel] (A'.-R.), H. J. Wichers (U. L„ aftr.) en J. H. F. van Zadelhoff (S. D. A. P.). Den Haag. Herstemming moet plaats hebben tus- schen de hoeren J. Wi Albarda (S. 1). A P.), 11. Bum-man (S. D. A. P.), A. De- ldng Dura (IT. L'„ aftr,), L. F. Du y ma er van Twist (A. R.), mr. J. J. Ilenny (V. L., aftr.), mr. J. Limburg (V- U, aftr.), mr. M. de Mos (U. L.), A. Roest Crollius (V. D.), J. R. Snoeck Henkemans (C. IIen mr. A. 0. H. Tellegen (R.-K.). Gouda. Gekozen zijn de heeren J. van Galen (A.- R., aftr.) en P. J. Brunt Cz. (C.-H., aftr.), en herstemming moet plaats hebben tus- sch'en de heeren C. L'. van Wallemswaard Cz. (C.-H.) en' dr. T. Bekenkamp (U.-L.j. Leiden. Gekozen zijn de heeren mr. P, E. Briël (A'.-R., aftr.) en dr. J. Th. de Visser (C.-H.). Ro tterdam I. Herstemming tussch'en de heeren S. Bos man (S. D. A. P.), mr. C. F. A. Héoge- Wegen (R.-K.,- aftr.), mr. A. de Jong. (A.-R., aftr.) en MI. W. C. Stolle (3- D. A. P.). Rotterdam II. Herstemming tusschen de heeren B. J. Gerrelson (C.-H., aftr.) §n B. J. van Sta- pele (S, D. A. P.). Rotterdam III. Herstemming tusschen de heeren G. J. de Jongh' (Lib., aftr.), A'. Plate (Lib., aftr K, A. Warmenh'oven (C.-H.) en A. B. de Zeeuw (S. D. A. P.). Rotterdam IV. Herstemming tusschen de heeren II. Bosch Kzn. (A'.-R., aftr.) en A. B. de Zeeuw (S. D. A. P.). Rotteram V. HersLemming tussch'en de heeren J. ter Laan (S. D. A. P.), R Mol (S. D. A. P.;. J. van 'der Molen Tzn. (A.-Ren R. G. II. van der Vijver (R.-K., aftr.). In de overige districten, in deze provin cie zijn de aflredenden herkozen of ver vangen door een van dezelfde p'arlif. De Staten van Zuid-Holland tellen 82 leden; de samenstelling was tot nog toe 48 rechts en 34 links. Er traden 26 leden van rechts af, 15 van. links. Niet aan de beurt van aftreding waren 22 leden van rechts en 12 van links. Gisteren zijn gekozen 21 leden van rechts en 4 van links, terwijl in 16 plaatsen her stemming plaats "vind. De reohtsehe partijen hebben dus de Volstrekte meerderheid in de inrichting van het ontstekingsmechanis me of pistool. De verklaring is niet onverdienstelijk in in elkaar gezet en* voor een leek is er wei nig op af te dingen. We missen echter de positieve verkla ring, dat de torpedo gelanceerd weid, zoo danig, dat de zinkinrichting intact was Hoewel de inrichting van de Duitsche tor pedo ons niet bekend is. mag toch wel gezegd worden, dat bij alle torpedo's het zinken, pad at de baan afgelegd is, n o r- tn a a 1 en het blijven drijven abnor m a a 1 is, d. w. z. dat een bijzondere manipulatie noodig is om dit laatste te bereiken, zoo dat dit niet aan een nalatigneid of „man kement. van het mechanisme", zooals het communiqué aangeeft, kan worden toege schreven. De torpedo is dus blijven drijven heizij op last van hoogerhand, heizij door een moedwillige handeling aan boord. De commandant van de boot, of wol hij. die bij de lanceering tegenwoordig was, moet kun nen verklaren hoe de zinkinrichting ge steld was. 1 Bovendien doet zich de maag voor, op welke diepie de torpedo gesteld was, om die diepte-stelling te toetsen aan de Duit- sche lezing van het ontstaan van het gat ter plaatse waar dit is geconstateerd. In het Journaal van de gelanceerd hebbende boot zal hieromtrent nog zeker iets ver meld staan, daar do dieptestelling vrij ze ker is naar gelang van het doel en dus het beleid van den commandant raakt. In elk geval blijft o. i. de Duitsche re geering verantwoordelijk voor het ongeval, daar de torpedo had moeten zinken, en een neutraal scliip niet de dupe mag wor den van een fout of moedwillige hande ling in strijd met het internationaal over- eengekomene. i Nieftegenstaande al het bewezene, en het geen in de gegeven verklaring is uiteenge zet, blijft 'het. onverklaa rb a a r dat door een stilliggende, drijvende torpedo zou zijn getroffen, om maar niet te spreken van de bellenbaan, die gezien is." Klnderhcrstelllngs- cn vacantlekolontes, In een \ergadering, door het Dagelijk'sch Bestuur van het Centraal Genootschap, op 3 en 4 Juni te Egmond aan Zee in hei; koloniehuis „Zwartendijk" gehouden, is met de architecten Koch en Blodde uitvoerig de wen schel ijkhe id en mogelijkheid bespro ken, om onder de tegenwoordige omstan digheden' met den bouw van het nieu we koloniehuis te Nunspeet een aanvang te maken. Hoewel door de duurte der materialen de kosten ongetwijfeld aanmer kelijk hooger zullen zijn dan deze twee jaren geleden werden geraamd, heeft het Dagelijksch Btestuur, gezien den stand der ingekomen giften, besloten aan genoemde architecten op te dragen het bestek? en do voorwaarden van aanbesteding samen te stellen, waarna binnen korten tijd de aanbesteding zal kunnen plaats .vinden» Hoofdkiesdistrict Schiedam. Schiedam. o> Kethel. j Totaal. *c 'u S a u S Aantal kiezers. Ingelev. biljetten Van onwaarde Geldige biljetten Volstr.meerderheid 1120 1011 9 1002 751 697 S 689 770 710 9 701 1325 1164 6 1158 1294 1123 8 1115 850 582 10 572 329 304 2 302 6439 5591 52 5539 2770 Mr. G. v. BAREN 648 366 355 546 518 403 228 3064 P. DE BRUIN 119 110 162 318 384 64 3 1160 A. COOL Mz. 235 213 184 294 213 105 71 1315 Alzoo g-eJkozen de Heer: STADSNIEUWS. De uitslag. De uitslag^ der gisteren hier gehouden stemming, heeft de wenschen der vrijan nigen niet in vervulling gebracht. Dc hoop dat de opengekoruen Reehtsche zetel, even als bij de vorige verkiezing, door den vrij zinnigen candidaat bezet zou worden, is den bodem ingeslagen, en het valt niet te ontkennen, dat de meerderheid, waarmede de statenvergadering: reeds overschreden, I antirevolutionair gekozen werd, onver- de Herstemmingen zullen eerst uitwijzen j vvacjjt (rnX)t jS, of de tdt nog toe bestaande meerderhei l zal afbrokkelen 1 Door dezen uitslag1 is ook de reehtsche meerderheid ia de Eerste Kamer verzekerd Over ijs el. De stand in de Staten van Overijsel was tot nu toe 24 rechts, 23 links. De tverldezin- gen ran gisteren hebben als definitief resul taat gebracht het verlies van één zetel rechts in Enschedé. Daar traden af twee socialisten en één Roomsch-Katholiek. De laatste is vervangen door een liberaal. De rechter partijen, moeten nu )>ij de her stemmingen een zietel halen in Zwolle öf in Ommen willen zij in Overijsel de meer heid behouden. Zoo niet, dan zal' de heer Van. der Lande de volgende maand zijn mandaat ter Eerste Kamer wel niet ver nieuwd. zien. De „Tubantla" en haar torpedo Van deskundige zijde schrijft men nog aan de „N. R. Ct" „Het thans gepubliceerde resultaat van het officicele Duitsche onderzoek naar de oorzaak raft het vergaan van de „Tuban- tia", laat aan duidelijkheid niets te wen schen. De Duitsche regeering ontkent posi tief, dat de torpedo, die de „Tubantia" heeft getroffen, door eenig Duitsch marine- vaartuig is aan boord genomen, na voor de eerste maal, den 6en Maart, gelanceerd te zijn cn na haar doel te hebben gemist; bovendien verklaart zij nog, dat in den nacht, dat de „Tubantia" ten onderging, geen Duitsch oorlogsvaartuig zich binnen 10 zeemijlen bevond van de plaats des onheils. Het ongeval wordt toegeschreven aan de drijvende torpedo en de mogelijkheid hier van wordt verklaard- De in schuinen stand drijvende torpedo, met het voorste deel ondergedompeld, door in de luchtkamer bin nengedrongen water, zou in aanraking zijn gekomen met het schip en dit even onder de waterlijn hebben getroffen. Tevens wordt aangegeven, hoe volgens de Duitsche ziens wijze, dit treffen te rijmen is met het gat in den romp van het schip en in den bunkerwand, ongeveer 3 a 3'/2 M. onder de waterlijn. De torpedo zou nog ontplof fen bij treffen onder een hoek van 13 gr. Dit laatste is mogelijk en afhankelijk van Wij zullen -over deze verkiezing, die on der buitengewone omstandiglieden en in vloeden stond, niet veel zoggen, de kwestie der levensmiddelen-voorziening heeft blijk baar op vele kiezers grootea invloed gehad, al is dit ons ook even vreemd hls (het in werpen van ruiten bij een ijzerhandel, om dat de groenten duur en de aardappelen schaars zijn. Maar juist om die buitenge wone omstandigheden behoeven de Link- sche kiezers zich den vergeefschen aanval op den Reohtschen Staten-zetel niet al te zeer aan te trekken. Zo-oira weer een ver kiezing onder normale omstandigheden zal plaats hebben, zullen, ook de stemmings- cijfers weder normaal blijken' te zijd. Hat nieuwe volkspark. Ingevolge de uitnoodiging van het Ge meentebestuur, verecnigden zich een vrij aardig getal belangstellenden hedenmiddag tegen 2(4 uur nabij den ingang van het nieuwe Volkspark, tot het maken van een gemeenschappelijke wandeling door dezen nieuwen aanleg en tot officieele opening en in gebruik neming daarvan, t Leden van het Dagelijksch Bestuur met den burgemeester en leden van den Rand, nagenoeg allen met hun dames, gingen aan den stoet vooraf en zoo werd de verschil lende paden langs gegaan tot deze ein digde in het nieuwe sportterrein van S.V.V., waar deze vereeniging haar tent gastvrij had opengesteld en waar den bezoeksters en bezoekers, die door den voorzitter van S. V.V, werden welkom geheeten, namens deze vereeniging een kop thee en versna peringen werden aangeboden. Een uur ongeveer hlad de wandeling door Ijet nieuwe Volkspark geduurd. Hier nam do "Burgemeester het woord, om namens het Gem. Bestuur dank te zeggen aan de Velen die gehoorhadden gegeven aan diens uitnoodiging tot hét in oogiensch'ouw nemen van dit park, waar van men na die bézichling1 wel zal héb ben begrepen, dat dit met recht oen „Volks park" zal zijn. Een groolé verscheiden heid is aangebracht in de beplanting, in verschillende gedeelten van het _park zijn kinderspeelplaatsen aangelegd, waar de moeders of andere («geleidsters hét ,oog op de kinderen kunnen houden, Ten slotte is een groote speelplaats voo»- kinderen gereserveerd bij het S. V. V,- terrein. Spr. hoopt, dat van deze speel plaatsen druk gebruik gemaakt zal wor den, opdat de kinderen niet langer de straat tot hun speelplaats zullen houden. Spr. meent, dat het Gemeentebestuur een goed werk heeft gedaan met te besluiten tot dezen aanleg, waar van het tSerren- bosch geleidelijk stukken voor de industrie worden afgenomen. Spr. brengt hulde aan hen, die dezeti aanleg hebban ontworpen, speciaal den heer Doiminicus, die zoo krachtig daar aan heeft gewerkt, Waardoor de voltooiing in zoo korten tijd is geschied. Ten slotte brengt spr. dank aan het be stuur van S. V. V. voor haar gastvrijheid, die zeer gewaardeerd wordt, waarna spr. het „Volkspark" voor geopend verklaarde. De heer v. d. Zee gelooft te spreken namens de geheele burgerij, wanneer hij dank brengt voor het tot stand brengen van dit volkspark. Waar terecht er op ge wezen is, dat het Sterrenbosch geleidelijk afbrokkelt, wordt deze aanleg dubbel ge waardeerd. t Wanneer hier banken zullen zijn aange bracht, zal het publiek vau het volkspark zeer zeker een damnaar gebruik maken. Na deze officieele opening werd van de aanwezigen een kiekje genomen. P. Bernaand, Rotterdam. Mej. 1. de Blinker, Schiedam, Mej*. E. de Goede, Rotterdam. Mej. E. de Goede, Rottendam, T. Krijsman, Rotterdam. K. Lodder, Delft. I. van Voorea, Delfshaven. Ruitenlknjd. 1 BHövteiö!. Miss. J. J. Blom, New-York, H. Trotsenhurg, New-Yorlc. V Men verzoekt ons er op te wijzen, dat het goed zal zijn, op de paden te (blijven loopen, dat het daarnaast op enkele plaat sen nog gevaarlijk' is. Eén weg is wegens het gevaar nog afgesloten. Gisteren werd Van de Werf „Gusto" der Firma A F. Smulders, alhier, te water gelaten de stalen romp ran het schroef- stoomschip „Schietend", in .aanbouw voor de Scheepvaart en Steenkélen Maatschap pij te Rotterdam en zusterschip van de „Sint Annaland", eveneens op de Werf „Gusto" voor genoemde Maatschappij in aanbouw. Tegenwoordig was o.a. de Heer V. R. Los, Directeur van de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij, wiens dochter, me juffrouw Jane Los, den doop verrichtte, benevens verschillende andere genoodigden.. Het stoomschip wordt gebouwd ondeg speciaal toezicht volgens klasse 100 A.I. van Lloyds; het is van het type verhoogd achterdek, korten bak en lange campagne met een draagvermogen van 2850 Tons deadweigt en van de volgende afmetingen Lengte tusschen loodlijnen 272' 0"; Btroedte op het grootste spant 39' 10"; Holte in de zijde tot hoofddek 20' 9" 5 Holte in de zijde tot verhoogd dék' 25' OTt. Het schip is voorzien van een tripte expansicmochine, met oppervlak eondensa tie, in staat het vaartuig een snelheid te geven van 10 k'noopem, terwijl de benoo- digldo stoom wtordfc gelevérd door 2 stoom ketels met een verwarmend oppervlak van 336 M2,, werkende onder oen stoomdruk van 180 lbs. per vierkante Engelscheduim". Ifct schip wordt Voorts voorzien van een stoomankér- en sluufl ier en van de noodigo stoomland! leren. AGENDA. Vrijdag tot Maandag Flora-Bi es coop 8 uur. Hoofdnummers lo. De verdwenen diamant. 2o. De moedige ingenieur. Heden en volgende dagen. Ca'rous Schouw burg, 8(4 uur. Gez. Spree. De levende brug. Heden en volgende dagen. Tivoli Schouw- burg, 8.30 uur. Verkade'e Klein Tooneeü. Heden en volgende dagen. Casino, 8(4 u. SpoanhofTs Klein Tooneel. 16 en 20 Juni. Rotterd. Diergaarde, 8 uur. Arond-tbtooert Rotterd. Stedelijk Orkest B. Verballen. 17 Juni. Lokaal K'. Kerkstraat 3, 8 uur. W. C. G. O. V. Gezellige Samen komst 18 Juni. Rotterd. Diergaarde, 2(4 uur, Nam. Concert, Residentie Harmo nie 'Kaptek 19 Juni. Lokaal K. Kerkstraat 3, 8 uur. N. C. „G. O. V. Vergadering yan leden en aangeslotenen. lunst en Wetenschap. Nieuwe uitgaven. Ter Hollandia-Drukkerij, te Baam, zijn verschenen Onze koloniën, Serie II, no. 8: „De rijstteelt in Ned-Indië", door dr. J. van Breda de Haan, inspecteur van den inlandschen landbouw te Buitenzorg. Levensvragen. Serie VIII, no. 9: '„Ka non en Tekst van het Nieuwe Tes tament", door dr. F. W. Grosheide,hoog leeraar aan de Vrije Universiteit te Am sterdam. t „P a r r o e w a j j i m of De-reis-om-de-we- reld in vijfduizend jaar". Feiten en „fan tasie", saamgevlochtcn door II. Babels. Do VoetbalVereeniging „D. H. S." van hier, zal Zaterdagavond a.s. haar ongesla gen Kampioenschap feestelijk herctenkéfn. Het bestuur verwacht een uitstekenden feestavond, voor dezé jonge, doch energieke: vereeniging. Lijst van onbestelbare brieven en brief kaarten, waarvan de afzenders onjbéfeend! zijn. Terugontvangen in de le helft d*er maand Juni 1916. 1 i Binnenland. i Brieven. j G. v, d- Burg, Utrecht. 1 J. M. v. d. Kamp, Hellevoetsluis, G. v. d. Moer, Veur. i L. N. Vermeulen, Delft Binnenland. - Briefkaarten. S. Bakkér, Sdheveningen. Sjaak Rakker, idem. S. Bakker, idemi. t Rechtzaken. Het dienstweigeringsmanifest. Gisteren heeft voor het hof te Leeuwar den terecht gestaan dr. L. A. B., zonder beroep, te Paterswolde, beschuldigd van het stellen, onderteekenen en openbaar ma ken van het bekende dienstweigeringsma nifest en het verspreiden of doen versprei den ervan. t De zaak diende op 3 Febr. reeds voor het hof, wegens het in beroep gaan van het O. M. van de rechtbank te Assen, die bekl. vrijsprak. Het hof beval 17 Febr. nadere instructie, waarop de zaak giste ren opnieuw aan de orde kwam. Een zevental getuigen werden géhoord. De president merkte o.a. op, dat bekl. is opgetreden als leider van vergaderin gen waarin het manifest besproken werd. Get. trachtte aan te toonen, dat dit lei derschap met insluit het aanvoerder zijn. Requisitoir nemend, zeide de advocaat- generaal, zich bij de woorden wan zrjn voorganger, bij' de vorige behandeling ge sproken, aan te sluiten. Spr. achtte het bewijs inzake de verspreiding, door het verhoor van heden, versterkt, en eischte, wegens opstellen, onderteekenen, en open baar maken en verspreiden, evenals zijn voorganger, 3 maanden gevangenisstraf. Uitspraak 29 dezer. t V x Voor de Vijfde Kamer der Amslerdam- Sche rechtbank moesten zich héden achter eenvolgens verantwoorden wegens ondertee- kening en verspreiding van het tekende dijanstweageringsmanifest mej. J. F. D. Mos sel, prof. dr. J. van Rees, mevr. Henriëlte Roland Holst—van-der Schalk en A. Ei- brink. Hjet' 0. M. eischte tegen alle vier de beklaagden f100 boete, subs. 25 dagen hechtenis. Uitspraak 28. dezer, Kerk en School. NED. HERV. KERK. Aangenomen het beroep te Grojnin-- gen ds. J. E. Cl van Herwerden^te (Bram men. f Berocpen (toezL) te Makkinga Elsloo an Langedijke J. R. Stratingh, daad. te Gro ningen. Bedankt voor het beroep de Cocfcsdoro (Texel; G. \V. Oterma te Oegstgeesfc GEREF. KERK, B o r o epen te Dyogeham ds. K. Schilder te Ambt-Tol lenhove. Te Anjum ds, J, (Cl Aalders te Beetgum. nOOGER ONDERWIJS. Universiteit te Leiden. Doet, examen rech ten de heer S. Jasrsma; Eind-examen Ned.- fnd. adm. dienst de heeren: B. Boelstra en A. C. Tobi. t Universiteit te Utrecht. Doet. examen scheikunde de heer J. v. d. Spek. Te Groningen zijn bevorderd tot arts de heeren J. Idzerda, geb. te Zwolle en Th. J. B. Heinc-man, geb. te Groningen. Universiteit van Amsterdam. Het doc toraal examen in de klassieke letteren is door den heer C. R. van Paassencumlaude afgelegd. Uit de Pers. In het Kameroverzicht Van de r,N. R. Ct." van het debat, gisteren in de Tweede Kamer gelw>udenf over de levensmiddelen- Voorziening naar aanleiding van. de rin- terpellatie-Schaper, lezen we o. m. „Minister Cort van dor Linden sprak tion als „politieke zaakwaarnemer", Be- hoemühg van een tijdelijk minister vau kmdteuw is na rijp beraad onwensdhfe- lijk geacht; echter stelt zich thans de ininister van binnenlanidsche zaken voor de dagélijksche leiding van het 1 andbouw departement verantwoordelijk. Of een "der gelijke toestand lang zou kunnen duren Üe Kabinetsformateur h'eeft reeds zooveel aan zijn hoofd is een vraag, die nauwe lijks beantwoording behoeft; ook spreekt het vanzelf, dat hij, die eerlang weder d» leiding van het departement van landbouw; op zich zal nemen, een krachtig man met onafgebroken werkkracht moet zijn. Ddt zal de tegenwoordige functionaris evengoed be grijpen als de,heer Schaper; ongetwijfeld zullen eerlang zijn medicus en hijzelf over wegen, of zijn gezondheidstoestand terug keer naar het 1 andbouwdepartement toelaat. Niemand zal beter dan minister Posthuma beseffen, dat hem ook in de toekomst een zware taak wacht. Misschien zouden intus- schen velen zijner landgenooten die laak althans een weinig kunnen verlichten, als zij minder spoedig geloof hechtten aan al lerlei dwaze praatjes, aan den koffiehuis- laster, die terecht (onder bravo's der Ka merleden) door den heer Schaper gelaakt werd, als zij niet onmiddellijk hij eiken maatregel of eiken tegenvaller naar de meest sensationeele verklaring zochten. Eer lijke critiek (hoe scherp ook) hindert en ontzenuwt minder dan het stelselmatig wan trouwen der alleswetenden. Zij zouden in staat zijn om een gezond mensch, die toch al veel andere dingen aan zijn hoofd heeft, ziek te maken. „In onze Tweede Kamer (het zij met voldoening geconstateerd) heeft alleen de taal der eerlijke critiek weerklonken. Maar gecritiseerd is er ter dege; niet één spreker onder de zeven afgevaardigden, die tot dus verre het woord gevoerd hebben, bleek volkomen tevreden. Echter concentreerde zich in geenen deele .alle critiek qp het departement van landbouw; meer dan één spreker trachtte aan te toonen, dat - een goed deel van de misère voor rekening van nalatige burgemeesters of gemeentebestu ren kwam; allen waren het voorts hierover eens, dat schurkachtige handelaars, die voor geen middel terugschrikken, van de best tedpelde maatregelen op de ergerlijk ste wijze misbruik maken; de heer Teen stra eindelijk stelde tot op zekere hoogte ook de groote schare der consumenten aan sprakelijk; al te spoedig (meende hij) ge raakte zij in paniekstemming. „Nu is dit laatste ongetwijfeld waar; er zijn oogenblikken, dat velen te spoedig hun hoofd kwijt raken. Menigmaal zijn zij dan echter slechts de willooze werktuigen van arglistige speculanten, wier luguber bedrijf duizendmaal meer afkeuring verdient. Door het achterhouden van voorraden, het ver spreiden van leugenachtige berichten, door allerlei trucs en verzinsels kan men de schrik er in brengen en tevens den eigen zak spekken. Aan mooie, edele woorden is daarbij gewoonlijk geen gebrek: vermoe delijk zouden zelfs de deugnieten, 'die groote voorraden consumptie-aardappelen onder valschen naam hebben uitgevoerd, voor weldoeners der menschheid willen poseeren. AI zullen zij verheugd zijn, dat de heer Schaper heeft afgezien van be kendmaking hunner namen, afschrikwek kende maatregel, waarvoor nochtans onder bepaalde omstandigheden wel iets te zeg gen zou zijn." 1 Gemengd Nieuws. Nieuwe relletjes te Rotterdam. Gisteravond Izijn wederom relletjes voor gevallen. In den vooravond verzamelden zich in de omgeving van het stadhuis (eejn groot aantal opgeschoten jongens. Ite trap pen ran het stadhuis waren spoedig didht bezet De ménscheii kjwïunen meer uit nieuwsgierigheid. Te omstreeks 9 uur wa ren wel een' paar duizénd ménJséfeenver- eenigd dn de omgeving ran liet stadhuis. Een. zestiental jongens, die zich toegang r£S tc ffi O •43 CD h-3 h—I -43 O ■43 GD i—3 h-i ■43 O —4 f-4 •43 CO f—4 •43 O ■43 OO •43 O ■43 CO LeVENSM IDDELEN-VOORZIENIKO.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2