De oorlog. Kantoorbediende, een Bediende, Win teihuis Kinder-Werkmeisje, Keuken-Werkmeid, r 1 Laatste'Nieuws. jjal&lan! [rersSdhaJt tot Het afgesloten: ge- feziüi ivanj de siadhuistrappen, werden aan gehouden en in het raadhuis opgeborgen. |e half tien1, toen onder de menigte ©enig ramoer begon te komen en hier en daar een paar klappen vielen, wenden alle stra ten en stegen ontruimd. Hierbij zfljh een pa^j. gevoelige klappen met gummistok en sabel mtgedeeld. Een 13-jarig meisje werd verwond en in een apotheek binnengebracht en daax Verbonden. Van een winkel aa|n de Botersloot is de spiegelruit ingegooid. Straatpropaganda tegen de duurte. Toen Donderdagmiddag de burgemeester van Vetoen zitting had op de politiepost (te IJmuiden, verscheen een demonstratie van meer dan 200 vrouwen voor de politiepost, dmgetnde een schild, waarop geschreven: Vrouwen komt allen op tegen de duurte." Zij kwamen uit Yelsen en Wijfceroog en hadden in optocht door de gemeente geloo- pen. De burgemeester ontving een depu tatie Van drie vrouwen om liare klachten aan te hooren. Groote vangst. Een buitengewone reis maakte de IJmui- der stoomtreiier „.Tohn Brown", die na ne gen dagen terugkeerde met pen vangst welke f23.000 opbracht. Nog nooit werd voor éée stoomtreiier zulk een vangst van de Noordzee geno teerd. De aardappelennood. Bij de verkoop van regeeringsaaidappe- len in Verschillende winkels te Rotter dam blijft nog steeds groot gedrang heer- schen, Gisteravond, tussdhen 8 en 10 uur, was bij L. V. d. B., in die Oranjeboom"- straat, h)et gedrang zoo groot, dat twee ruiten werden ingedrukt en twee vrou wen bewusteloos werden. Fraude. Aan het gemeentelijk slachthuis te Am- hem is men een ernstige fraude op het spoor gekomen, waarbij in hoofdzaak eenige hoofdambtenaren betrokken moeten zyn. Het onderzoek duurt nog voort. Naar wij vernemen is de verdachte hoofd ambtenaar reeds gearresteerd. Smokkelen. Te Zeldam gemeente Bergh hebben do rijksambtenaren een smokkalaarsbende van 0 man aangehouden, benevens 2 soldaten- hulp-kommiezeh, die de smokkelaars had den geholpen, om 'te trachten 2 koeien, 2 varkens en 100 L. ohe over de grens te brengen, Ongelukken. Te Nieuwendam is gisteravond het 8-jarig zoontje van den slager P. D>. onder een vrachtwagen geraakt en onmiddellijk ge dood. i Terwijl de 28-jarige fabrieksarbeider G. Jan Dekker, te Wormerveer, gistermiddag door werd S. in de Zaan gelrokken. Zijn een schuit in de Zaan voortduwde, bleef S. uit Apeldoorn van de Zeepfabriek Fa. de vaarboom in de modder steken. Hier- lijk is nog niet gevonden. i Een canval op een krater. Een officier geeft in de '„Times" een beschrijving van een aanval op een mijn- krater i „Wij hadden bericht gekregen tegen hoe laat een aanval op den rand van een mijnkrater, die in Duitsche handen was, zou ondernomen worden en zetten juist de hor loges gelijk, toen, zonder voorafgaande waarschuwing, vlak voor ons met snel cres cendo een geluid als van geweldige pau ken oprees. De aanval was ingezet en 3e bommenwerpers waren den strijd begonnen. Een oogenblik later begon langs de ge- heele linie het geratel van machine-gevve- ren en het korte, kwaadaardige geknal van geweer-snelvuur en op hetzelfde oogenblik stegen de vuurpijlen niet nu en dan één zooals te voren, maar bij twee en drie of op het bedreigde punt wel een dozijn tegelijk op. t De schitterende lichten schoten omhoog De Duitschers beproefden vast te stellen, hoe groot het aantal aanvallers was en op welke punten het meeste gevaar 'te vroe- ven was. Steeds razender en razender weer klonk de paukenroffel, naarmate het bom- mengevecht beiderzijds heviger werd en bij het licht der stijgende en dalende vuurpij len werd de geheele grond rood door de barstende bommen, terwijl een mist van stofwolken opsteeg, tot het geheele terrein een heksenketel geleek, waarin geen mensch kan leven. En van de bedreigde plaats rezen roode pijlen op, waarmede de Duit schers hun artillerie het signaal gaven, dat zij hulp noodig hadden; niet éénmaal, maar herhaaldelijk stegen die roode lich ten op en üi de nabij het bedreigde punt gelegen Duitsche stellingen werd dat signaal herhaald, zoodat een naast mij staand officier droogjes opmerkte: „Fritz seems to be getting the wind up all'" right" welke uitdrukking aan het front gebruikt wordt voor in paniek ge raken, ofschoon niemand weet, waar die uitdrukking eigenlijk vandaan komt. En toen begon de artillerie, zoowel de hunne als de onze. i Geen van beiden durfde echter den rand van den krater te beschieten, waaromheen een woedend gevecht vaan man tegen man met bajonet, granaten en knuppels werd geleverd." Oorlogsvaria. Men spreekt en schrijft hier veel over jdfil der Gentsche univer- fjteit en ovfer de rpajatregjelen, daarom trent door do Duitsche overheid genomen- Men weet, dat deze in Polen de hoo- gfeschool te Warschau reeds weer aan den gang heeft gebracht Ze draagt een uit gesproken Poolsch karakter, wat reeds daar uit blijkt, dat 85 procent der studenten het Poolsch als hun moedertaal opgaven* Wat brood, vleesch, boter en aardap pelen aangaat, is de bewoner Van groat- Bjerlijn reeds op rantsoen gesteld Van nu af aan vallen de eieren daar ook1 ondmv Op zijn vleescliklaart kan men nu slechts eieren krijgen en Wel iw'ee per Week en per hoofd. Ook in vredestijd werden door de bank in de huishoudens in het ge noemde tijdsbestek' per persoon twee eie ren genuttigd De maatregel dient dus voornamelijk tot gelijkmatige verdecling van den voorraad. Te Parijs hebben vertegenwoordigers van talrijke neutrale landen Vereenigde Sta ten, Argentinië, Paraguay, Chili, \>ne zuela, Griekenland, Roemenië, Spanje. Nederland, Zweden, Zwitserland een comité gevormd, met het uoel gelden in de verschillende landen in te zamelen voor het stichten van oen monument voor de neutrale slachtoffers van den duik-. booten oorlog. Tot de leden van het co mité behoort de heer Louis Ra em ackers. Envor Pasja, de TurKsche minister van oorlog, beeft den sultan krijgstropeeën van Koet-el-Amara aangeboden. Ze bestonden uit do Engelsche vlag, die tijdens de be- zetting op het rogeoringsgeböuw stond ge plant, de sabels van vier Engelsche ge neraals en van 30 andere Engelsche of ficieren. In het oude paleis van Top Ka- poe zal een en ander worden bewaard. De koning Van Griekenland, meldt een Havasbericht uit Athene, heeft nu ook de demobilisatie Van de vloot gelast. Uit Weenen wordt aan de „Kölnischo Zei tong" gemeld dat de nieuwe graanoogst in OostcVJ-" Hongarije vian regeeringswege in beslag zal worden genomen. Ook gor den nieuwe, strengere bepalingen tegen woekbr met levensmiddelen afgekondigd.- 11 Volgons de ,/Bjataille" zijn er verleden Vrijdag 5000 Anamitischo soldaten door Parijs getrokken, vermoedelijk op weg naar Verdun, Naar wij in een Duitsch blad lezen, heeft onlangs jn do Fransche Kamer een lid er ovier geklaagddat ia Cochincbina, ni-gt behulp van de overheid, de Anamieten nagenoeg tot dienstneming in het leger worden gedwongen. Volgens de „Indépenda,nce AlbanaiseV, is Isa Bloletiruats, de bekende Albaneesche voorman, te Podgorisa door de Montenc- grijnen, die bom bij hun aanval opShkJo- dra gevangen hadden genomen, doodge schoten, eenige uren rooi- de Oostenrij kers die stad binnentrokken. Met hem vie len twee zonen en vijf volgelingen. Naar Wolff's BJureau 'dradeloos uit NeW- Ybrk verneemt, zijn er Zaterdag in heel Amerika 800 openbare bijeenkomsten Stan Ieren gehouden ter herdenking van ,5de lersche martelaars." De Iersche katholie ke geestelijkheid in New-York had den Zaterdag den Ierschen martelaarsdag ge noemd. Oiigpv-cer 12.000 Ieren en ande ren woonden daar de bijeenkomst in Ma dison Square Garden bij. Duizenden Ver drongen zich nog er buiten,. Rechter Hen dricks van het hooggerechtshof leidde de vergadering. De sprekers kistten in scher pe bewoordingen, Engeland aan en noemden terechtstellingen in Ierland een barbaarsdh. lieid, zooals de geschiedenis er geen er ger kende. Fitz Gerald, lid van Het Con- gres, verweet Engeland zijn slechte re- gee ring in Engeland en eischte in naam der menscholijklieid dadelijk verandering. Ten bate van het Iersche ondersteunings fonds Werd Cr Voor ongeveer 100.000 dol lar geleekend. 1 Behalve in Opper.Beieren en Opper-Oos- tenrijk hoeft in Duitschland hel te Velde staand gewas gedurende de Pinksterdagen zware hagelschado geleden. In de Jmurt van Tribsees en andere doelen van pom- meren heeft een hevig onweder gewoed en is een hagelbui gevallen, die een kwartier duuiide. Ook boven Da 11 tzigen om geving brak oen hevig onwieder lost De scliade moet zeer groot zijn. Als merkwaardigheid wordt vermeld, -dat het in het SchWarZwiald gesneeuwd heeft. Een inzender maakjt er in de „Nation", van Londen, opmerkzaam op, dat deuit- geVers King Son een Engelsche verta ling Van Neumann's Mit.leleu.ropa aankon digen. Die vinden er dus geen bezwiaar in, zich de Duitsche auteursrechten, ito© te eigenen. po „Labour jJeader'-' zegt, dat de En- gelsclie regeering een nieuwe en krach tige onderdrukking heeft geopend. Uit alle deelen van het land, ziegt het blad, komt bericht van invallen der politie en ver volging. Vooral in Zuid-Wples is- hetwterk'. Het hlad geeft dan wie voorbeelden van liet in beslag nemen Van, bladen enge- schriften. en het vervolgen van mannen, die ze hebjben verspreid. De bladen ein ge schriften. zijn vooral die van de Onafhan kelijke Arbeiderspartij, wiaarvan de Labour, het orgaan is, en Van het. Verbond, ]tegen den Dienstplicht* t Lt 4 Wat de maatregels tegen de menscheh met gewetensbeziwaren betreft, in het be gin Van Juni waren er 860 in hechtenis en 200 Voor den laugsruad gebracht Vijftig werden losgelatenwaarvan 31 om gezond heidsredenen. De bevolking van Berlijn is sedert het begin van den oorlog met 400.000 zielen verminderd, waarvan de helft in de laatste 12 maanden. W cemenriehtlng. Verwachting tot den avond van Zater dag 17 Juni: Zwakke tot matige, noordwestelijke tot noordoostelijke wind; zwaar tot haifbe- wolkl; weinig of geen regen; koele nacht; overdag iels warmer. Vereen. Staten. De Presideufp^erkjiezing. ST. LOUIS, 15 Juni. Bij acclamatie wer den 'de hoeren Wilson en Marshall door de democratische conventie opnieuw can- didaat gesteld Voor het presidentsschap en viice-presidentsschap. Van het Westelijke front. DuitsCh legerbericht. PfERLfJN, 16 Jupi. Het groote hoofd kwartier meldt hedenmorgen Aan den linkeroever der Maas vielen do Fransclien met groote hevigheid de Zuidelijke helling van den Mort Homme aan. Na erin geslaagd te zijn tijdelijk eenig te winnen, wierden ze door tegenaanval len weder door ons verdreven. Wij maak ten daarbij 8 officieren en 238 man ge vangen en maakten eenige mitrailleurs buit De herhaling van, den aanval des vijanids laat in Jen ar on 1 en de aanvallen op jio rechts en flinks daarbij aansluitende linies, bleven zonder resultaat. De Fransdhen le den rtware verliezleit Aan «tv- recfliteroeVer van de Maas bleef de ad ie in,' Vwfdzlaak beperkt tot artillerie beschieting, met uitzondering Van eanige kleine infanterk «gevechten in het ravijn Van Thiaumont, die een Voor ons gunstig result taat hadden! - i Franscih legerbericht." PARIJS, 15 Juni. Het officieele cornrmmi- qué van hedenavond luidt: Aan den linkeroever van de Maas deden de Fransohen na een artillerie-Voorbereiding een verwoeden aanval en veroverden op de zuidelijke helling van den Morthomme een Duitsche loopgraaf, waarbij 130 matt gevan gen werden gemaakt. Bij Chaltautiourt krachtige artillerie-actie- Aan. den. recflitoeVer van de .Maas he vige beschieting door den vijand van de Thiaumonl- en Souville-socitoren. Op het overige deel van het front af wisselend artillerievuur. 1 Tan het Oostelijke front Duitsoh' legerbericht. IBjERLIJN, 16 Juni. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen De Russen hebben ook gisteren hun actie tegen het front van het leger van generaal Von iBjothmer voortgezet Ze Wer den o-pnieuW .afgeslagen en verloren 5Ve- der 400 gevangenen. Handel en Bedrijf. Beurs ,van Schiedam. VRIJDAG, 16 JUNI. Officieele noteering van jde Commissie uit de Kamer van Koophandel jaan de Beurs. MOUTWIJN: Ï43 per H.D. contant zonder fust en zonder belasting. ROGGE 1 Geen opgave. GERST: Geen opgave. MAïSGeen opgave. Namens de ,Comm. voor de noteering. B. A- J. WIITKAMPF Nóteering der Vereeniging j,-,Bond van Die tillateurs", gevestigd -te. Rotterdam. MOUTWIJN: f46.-- per HLU JENEVER: £50.— pier ILL. AMST. PROEF: f51.50 per H.U. Namens de flomm. voor de noteering. MOUTWJJNStemming traag. SPOELINGf 1.40. SPIRITUS: f87—f 155. RUWE SPIFJTfUS: f32.50. Faillissementen. Uitgesproken P. T. van der Aa, te Amsterdam, Rech- ter-eorranissaris mr. G. W, Eekhout; cura tor mr. F. D. Pauwels. M. Jaspers, wonende te Gouda en aldaar handelende Onder lien naam Wasscflierij Het springende Paard. Curatoir: mr. E. E, Bonjer. A. P. Ham, wonende te Rotterdam. CjUra- tor: mtl. Gl J ,.0. Schilthuis. Redhter-comimissaris in beide faillisse menten imr. H. Wj. ML Van Sielten- Geëindigd: I J. J. van Balen, te 'Rotterdam. J. J. Van Boedel' van1 Balen, vroeger koopman, thans konder beroep, te Rotter dam. Opgeheven: r F, J. M. Massée, te 'Amsterdam. Vernietigd: Joh. ten Brinke, smid te Neode. Geho-mniogeerd is het aefcoond ad 10 pC|t., door J. L'. de Visser, winkelier |en dat ad 30 pCt. door A. Van der»Sluijs, hou der van een afUc-talingsrn a gazij n te Rot terdam, hun crediteuren aangeboden- .Visscherij. SCHIEDAM, 15 Juni. Aangekomen do nieuwgebouwde stalen logger SCHL 299, Vriendschap en Oefening, sch, J. vAmme- raal, geb. op de werf van gebr. v. d. Meer te Vlaardingen, voor rekening van denree der A. v. d. Toorn Jzn. te Scheveningen. SCHIEDAM, 16 Juni. Bipnen van de ha- ringvisscherrj, de logger SCH. 233, Dirk, sch. J. Roeleveld, met een defecte stoom- donkey, zonder vangst. SCHIEDAM, 16 Juni. Vertr. ter haring- visscherij de logger SCH. 313, Jacobus, scb W. Knoester, voor de 2e reis. SCHIEDAM, 16 Juni. Aangek, zeetjalk Navigator", kapt. B. Jonker, met een la ding hout van Carlskrona. i Hoogwater te Schiedam. Juni 16 viD. 4.52 bh, 5.26 17 s 5.44 a 6.19 18 6.33 9 7.07 Hoogte van het water op de rivieren. Benemen van 15 Juni. KEULEN. 11 u vm 3 89 Gew0.30M KOBLENZ, 6 u, v.m. 3.72 Gew 0.15 U TRIER, 9d. s 1.56 Gew 0.28 M DUISBURG, 5>u 's morg. 2 6! 6cw.0 3'K Ü/'BITH, 11 u *s morg". 12 35 Gew 0 35 M Zon en Maan. 'üujt.-pa Juni 17 419 o d.g, 9.22 nm j 18: 4.39 t> 9 22 22 Juni L. K. 30 Juni N M Burgerlijke Stan-: SCHIEDAM. Ondertrouwd: 15 JuniH. A. den Toom, 27 j en C. Roodenburg, 22 j. A. Baas, 20 j. en H. J. F. van Dalden, 20 j L. J. Ilai- reman, 47 j. en AL Jj van de-r'Klooster, 29 j. J. J. Schilperooid, 23 j en A C. Kruk, 19 j. J. Hoogland. 21 j en N. Bouman, 22 j. 1 Gehuwd: 14 Juni: W. van Baaien, 30 j en C. van der Velden, 24 j. 1 15 Juni: W. C. Barg, 28 j en C. C- Honing, 23 j. M. B. Collé, 26 j en C. van Steijn, 21 j. J. A. Verkaaik, 19 j. en M. F. Weber, 18 j. G Zwamborn, 28 j. en S. Smit, 29 j. II. Sprong, 24 j. en J. Magree, 26 j. HL Scheffer, 29 j. en A. Schouten, 27 j. Geboren. 13 Juni: Geert, z. van C. Oosterling en G. F. te Raa, Westfrankenlandschestr 14 Juni: Wijnanda, d. van J. J. Weber en J. van Deventer, St. Liduinastraat. 15 Juni: Barbara Catharina, d. van L. J. van Zwet en J. C, Hersbach, Gerrit Ver- boonstraat. Johan, z, van T. Masten broek en D. P. Visser, Puttershoekschestr Overleden. 14 JuniSimon Klaas van den Berg, oud 1 7mnd Hoogstraat. Maart je Cor nelia van der Eende, oud 6 j. en 6 mnd Rotterdamschedijk. BEURS VAN AMSTERDAM 16 Juni 1916. Turkse. IwgölijliHefi Beursbericht.* Amstordsta 16 Jupï. De Amerik. afdeeling toonde zich op nieuw lusteloos. Op s'echta enkele punten Mei eenige affaire waar te nemen zonder invloed, uit te oefenen op het koersverloop. De markt bewoog zich derhalve op onver anderd niveau en sloot verlaten. In locale waarden bleef de handel m tab aks aan deelen wederom grootendeeL ?cu- terwege. 1 Rubbers verlaten. 1 Pelioleumaand. meerendeeis met kalm veiloop. Seheepyaai Laand, mecrende-eis vaster. Nm velt—Goudriaan 20 5 40 pCt. beter. Van Mijnwaankn waren Ketahoem aan vankelijk zeer vast, later teruggaand. N. W. S. st'l. Russen en Oostenrijkers verlaten. Prol. 3 pCt Xfcw-VcrKBvh" Bear*, Noteering van 13 Juni 14 Juni Atch. Topeka 106;j4 IO6J/4. Gar and Foundry 60 60 Betbleh St. Corp. 444 444 Denver and R, G. 153/4 141/2 Erie 39 383/4 Kansas City S. 2GJ,_- '265/g Miss K. en T. 4V« 4Vs Miss Pac. 'Cryg Gk's N.-Y. Ontajio-en West. 27s/t 27% Rock fsl. R.w. 20Va 20% South Pan. 993/s D9Va South R.W. 23% 233/a Union Pac. 138% 138Va U. S. Steel Corp. 86Vs S6% Amer. Can. Co. 58 58% Un. Cigar Co. 56 56 mu 15 Juni 106 CO1/4 440 13% B8% 26% '4% ei j 27i 203 8 99 23 Va 86% 573,1 36 exd. ADYERTENT.IEN, lieden overleed tot onze diepe droef- beid onze geliefde Bioeder en Zwa ger, de Heer Johan Adam Hitman, in leven notaris te Amsterdam, in den leeftijd van 57 jaar. Uit aller naam: Mevr. de Wed. IL BOKHORST— Ri tin an. Schiedam, 10 Juni 1916. 10381 15 Na een smartelijk lijJLsn overleed he den te Leiden, 111 den oulerdom van 51 jaren, onze geliefde Bioeder en Be- huw dbrooder, de Heer Dirk Hui?o Terburgh, M. W. VAN WESTENDORP—Terbuigli. J. H. VAN WESTENDORP J Dzn. Schiedam, 16 Juni 1910. 10380 12 Mevrouw KNOOPSHoogewelif, zoekt tegen 1 Augustus voor haai' huis, Lange Haven 95 te Schiedam een boven de 20 jaar, kunnende strijken en ver- stellen. Tegen 15 Augustus een t loon naai* Irekwjaambeid, met waschgeld en verval. Brieven aan Mevrouw KNOOPS. Adies: Professor 1I00GEWERFF, Klein Huizo, Leidsdhe Straatveeg, Wassenmu-. 10377 16 Voor spoedige indiensttreding op FABRIEKSKA.NTOOR gevraagd een volkomen liokoad met fabrlcks - en magnzyn-admlnlstrntie. Salaris naar bekwaamheid. Brieven fr. lett. F K. Adv.-Bur. J. D. v. d. KAAG, Zw. Janstr. 125, Rotterdam. Wordt gevraagd, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, 1 1 j {j 111 f (m. of rr.) bekend met Rekonmg-Courolnt- werk. Brieven, onder letter P., bureau Nieuwe Sollied. Courant 10384 10 vooraan, op den besten stand der BOOjCI§TRAlï, zeer billijk te koop. Adres: P. DUPONT, Singel 62! T«lef. No. 135. 10385 3 i i i Sok AonTfl orf 1 naar de Officieel© Prijsnoteeriiig van de Vereeniging voor den .Effectenhandel. STA ATS LEUNINGEN. Nederland. VK. LK. H.E. Ned W. S. Obl. f 100 6 Ned. W. S. Obl f1000 5 Ned. W, S. Oblig. 81/ Ned. W. S. Oblig. S Ned. W. S. Cerüf S Ned. W. S. Certlï. 81/ Oomt-IndlS. Oblig, 1916 f 100 6 ObUg, 1915 f1000 6 Rneland. Iwan. Domb. G. R. 885 Ajl Ob. 100 Nlo. Sp, '67—'69 4 Obl. Gecona. R. 835 '80 4 Obl, Zuidwest fflT 4 Cona, GR. «85 '89 4 Obl. '89—90 Hop» 635 4 W. Ween. Sp. 8S5 '60 4 Botb. '94 8e Em. 885 O 4 Obl. 1911 fr. 600-8500 ...4 China. Gondl. Rata. Gar. 1806 4 Japan. Oblig le por. jfc, 100 4lj Mexico. 100-1000 An. ObL 6 OBrazllK. Fund 1914 90—100 6 PROV. EN STEE Nederland. Amsterdam 1915 6 INDUSTR. OND Buitenland. Am. B. Sag. C. v. g. A. American Can. Co. Cert, r: gew." A. Am. Car 4 F. C, T. A. Am. Hide C. p. A. Am. Sm. 4 R, C. v; A. Anaconda Copp. M. C. r.A. Bethlch. Steel C. v. Ar Centr. Leatb g. A. Stand. 11111. C- g. A. Stud. Corp. C. g. A. Un. Cigar. C r. Ar If. S. Steel a C. e. A. MIJNB0UW^)NDERNLA11NGEN. Nederland en EolonlSn. Guyana Goud. gew. A. 38 Ketahoen Mljnb. pr. A. S21/4 321/j 34-1/g Paleleh Mijnb. Jl, 171/j PETROLEÜM-ONDERNEM1NGEN. Gecona. Hol!. Petr. M. A. 243I/2 2381/f 23D1/, K. M. t E; Pel br. A. 522 623 626 Perfak Petr. M. A. 4U/a 44l/s Z. Pcriak P. pr. A. 77 767/a RUBBER-MA ATSCHAPPIJEN. Nederland en K<loni6n. Amalerd. Rubber A. 210 2096/g Dell Bataria Rb. A. Ï66l/j 168 Java Caoutch, Cy. A. 160 TABAKONDERNEMINGEN. Nederland en KoloniSn. Amel Dell Co. A. 260 Dell-MaalachappU A. 6S7'/s 631 5S7Vt Padang Tabak-Mi}. A: 65 Rotte rd. DaU-Mtj? JL 240 245 246 DIVERSEN. Buitenland. Maxw. L G Reet: 81»/4 82!/2 SPOORWEGEN. Nederland. Roll. IJ. Sp.-M, A. 93 93 N.-B. Boxl-W. 1 h. O. ilJs 911 f» Idem *e b. O, 6 161/, laaq 18 Amerika. r J Atch. T. S, Fé. C. tj g. As 1061/4 1051/4 Denver Rio C. v, JL 143/4 171/j Erie Spw. gew, JL 37 87 Kan» C. South, A.- BSl/n 351/, Kansas le h. 8 87 681;, Miss. K. Tel. C. v. A, C%g C7/j« S.-Y. Onl Wert. A. 283/!a 2S South. Pac g. JL 97"/. 97J't Southern Raihv. Cy. Vol Tr. Or. gew. Ar 17 217/g Union Pac Rr C. v. g. A. 137 1371/4 PREMIELEENINGEN. Nederland. Pal v. Volkavl '67 114 Pal. v. Vollrrl. '09 f S--5 Witte Kraia A 75 België. Antwerpen 1887 2V2 62 Hongari}®. Thelaa. Reg. Gea 1880 4 119 Afrika. Congo loten 1882 25.00 ProlOTgatie 3 pCt. 1021/1» *021/15 1021/16 887/s 741/s 737/8 74 735/8 «47/18 68U3 1001/a 10011/18 731/3 - 62% 65 - 69 69 6 8 Vu «87 ha «5 67 87 691/, 048/4 60 - 721/, - 90 11 211% 211/, SL 727A LEENINGEN. 108 RNEMINGEN. 871 h - 541/4 607/8 47 47 92 ÖS 1097/g 170 418 «5% 945/g 137 137 537/s 64 - 806/1» 801/g

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3