ONZE FIRMA BLIJFT DOORGAAN PRIMA artikelen tegen beslist I.ASE pr jzen te verkoopen. Linjferiensa sters, FABRIEKSTERREIN FABR TCSGEBOUT IpAKHUISR UIMTE. Aardbeziën! Sclii edamsche Courant lf VAN NELLE's GEBROKEN THEE I Gl's MMl ZES LIEDJES „Circus-SÉmtof De levende Brug. L KLEIIE DVERTEKTIÉ! Oasino rariéié M-Frankeiandschestraat 98b Dé Ned. Landbouw-Wetgeiing. hans offreeren wij TT: bekwame VERHUISD Mej. G. DE GOEDEREN, en omstreken. C. STEMPELS, SO cents per onspakje ^Rood-opdruk^ S EENHOFF's Klem Tooneel 1 A. ITJUOJSIMAWS, 96 fijlialen: 850 3? JEü JEfcSSOIVJEIN Hoogstraat 05, Zeer vcrfrlsschend IJS-CH0C01ADE-TABLETTEN VRUCHTEN-TABLETTEN Tij2 ets. per stuk SCHIEDAM. 10375 150 B1TTEBEOIHJE8 IS cent per ons BOTERBIESJES ZAKDSOEHJE9 O cent per ons Prima Chocolade t SPORTTAS L BTTEïï VANILLETABLETTJEH SA ATE TABLETTEN XO ets per stuk HAAGSCHE HOPJES VRUCHTEN BLOKJES ROOMCARAMELS IS ets. per ons. Voor Fijnproevers! IJS WAFELTJES 8LADKOOMWAFELTJE9 V©U« AT WAFELTJE» IS cent per ons. Toor directe gevraagd: tegen hoog loon, vergoeding van reiskosten. Adres: Ateliers Stortenhekerstraat 216, Den Haag. 10379 30 Firma wenseht in relatie te komen met Fabrieken die zich beschikbaar willen stellen tot het drogen van groote hoeveelheden groenten. Brieven onder lett. T T aan het Bureau van dit blad. 10367 12 te koop gevraagd. Brieven met uitvoerige nlichti'ngen onder lett. B U 1472, Alg. Adv. Bur. D. IJ. ALTA, Botterdam. 10374 12 Terstond of later te huur gevraagd een 10378 14 of andere ruimte met of zonder Stoomketel er in. Br. fr. W. 7524, Alg. Boekh. van C. A. VAN SPBONSEN, Rotterdam, TE HUUR AANGEBODEN FLINKE RUIME ZOLDERS, aan diep vaar water gelegen. 10383 16 Te bevragenN. V, „NIEUWE WATERWEG", Hoogstraat 21, Schiedam. Versctie Aardbeziën van' af 20 ets., Mei kersen 30 ets: per 5 ons, Witte en Blauwe Druiven', Perziken, fijne Appelen, Bananen, Tomaten', Asperges, Sinaasappelen, enz. Wesüandsehe nieuwe aardappelen. Gedroog de Vruchten, Groenten in blik enz! J. S, KRUISING, Appd-nmrkit 6. 10382 10 van BROERSVEST 75 naar 10363 10 p/a. A. DE GOEDEREN. BureauLmnge Haven No. 141 (hoek Korte H ren) Dagelijks is, circa 5% uur des namiddags, bjj de firma's firma?pSe'haan, Breedstraat hoek Kethelstraat H. XDïKELAAb! Broers.veld 56, F. J. TAN HER REE, Hoofdstraat 125, Firma B. MALTHA, Hoogstraat 4-6 onze Courant ad twee cents per* nummer verkrijgbaar Mm Adtmirnimtrmtim. Gaat uaar Rotterdam? om Uwe inkoopen te doen, bezoekt dan het goedkoopste adres voor nette, ge dragen, Barnes- en Ktnderklee- dlng, 10384 20 WESTZEEDIJK 58 (bo™mS),| ROTTERDAM. (Lijn 7 en 4 stoppen voor de deur). Provinciale Overijsselsche Zwolscfie Courant. Hoewel er aan den inhoud kosten noch moeite worden gespaard, is de-abonnements prijs slechte lO cents per weekj ze is daardoor het meest gelezen dagblad in Over ijssel en omgeving. Prigs der Advertentiën 20 cents per regel bij verbinding, in een jaar tijds, voor 6 adv. van één firma 15 ets., 12 adv. 10 ets., of ook 250 regels 15 ets., 500 regels 121/a ets. 1000 regels 10 ets. Ichotn- en Lnarzcnmagazljn, Nieuwe Binnenweg 264, ROTTERDAM, Handel in alle soorten Dames- en Heeren-schoeisel, in uitsluitend prima kwaliteiten tegen eoDCurreerende prijzen. Toor elk paar wordt Ingestaan. Mollede reparatie-Inrichting. 10331 20 Onze kwaliteiten dragen een ONDERSCHEIDINGSTEKKEN ^Zilver-opdruk Goud-opdruk ^Afternoon-tea,? hetgeen U het kiezen der door U gewenschte soort zeer zal vergemakkelijken. Vraagt Uwen Winkelier: 10337 156 Do Erven do Wed. J. van Notie. i. F. DÜPQiT. BdU rkt 8. Telefoon 159. Zooeven verschenen en voorhanden: met Pianobegeleiding. Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE DOORENBOS (DB CANTEB). 1. Het vogeltje op Nelly's hoed. 2. Arm Paatje. 3. Brief van een Bakvisct aan fett Bak- dscb over de Inkwartiering. 4. Harten met Opschriften. 5. Brief van een ouden Landweerman aan een jongen Landstormen 6. Zijn Vaderlandscbe Vlag. EL nummer met een sprekend titel blad, geteekend door WILLY SLUI TER, Prys p. nummer Veertig Cent. 8175 30 Boor de Firma H, A. M. ROELANTS, te Schiedam, wordt uitgegeven Toegelicht uit de officieele Parlementaire Bescheiden en de Jurisprudentie, door Mr. Dr. K. J. FREDERIKS. Prjjs brj inteekening per vel druks van 16 blz k f 0.25. Dezer dagen is van dit werk verschenen Deel TVb DE BOTERMERKENWET. Vroeger zjjn uitgekomen de deelen A Plantcnzlcktenwet, G. Meelt uwwet, De Togelwef, De San José-8ehlId- lulswet, De IVulflge Dieren wet, De Aardappel wet, E. De Drnlflnlswet, die evenals deel IVB, De Botermerkeu- wet, afzonderlijk verkrijgbaar zijn, resp. k f I.SO, f 1.3®, f 7,54* f 1.ÖO, f 0.75, f O.OO, f Q.75. en f 1.05. Rotterdam. Telef. 3918. Directeur M. SPREE, Eiken avond 8.15 uoi 10377 20 £21101*110. Succes. Optreden van de beroemde Aerobatra i I r Het Anzonia Trio Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 x berekend. Een Onderwijzer hier ter stede heeft nog enkele uren disponibel voor het bij werken van eeniga leerlingen, na 5 uur 's avonds. Brieven ander letter W W aan het Bureau van dit blad. Kamertje te huur gevraagd, omtrek Gor zen. Br. fr. onder lett V Y au bet Bureau im dit blad Oorlogs-Keclame. 44 Cent aanbreien van een paar Dasnesvoete n net onze prima vro er bij. Wie tegen de Belgische Werkmans-kousen- handel in kwaliteit en in prijzen eonenrreert is knap. Depöt Broeravald 89. A. v. d. BERG W.Fz, (DirectieSOESMAN). COOL8IMOEL. ROTTERDAM. TELEF, 8400, Stijgend succes van o. a. Nieuwe Klucht van J. H. SPEENHOF-P, en De lengen van Pierrot, Fantaisie van JAC. v. HOVEN. In de hoofdrolMevr. DE BOERVAN RIJK. Aanyang 8.15 uur. Plaat, bespr. zooals gewoonlijk. Ooi per telefoon. 1202 34 EN WELLES I 55 55 .55 55 55 55 55 55 55

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4