De oorlog. &9"° jaargang- Zaterdag 17 Juni !9!6 sho 15167 Eerste Blad Hef al te goede hart. i Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Aövertentiea voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad ver ten tië n: Van 16 regels fl. G.92; iedere regel meet 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groofe letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën weiden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; brengen ter kennis van de ingezetenen, dat het Kohier No. 7 der plaatselijke di recte belasting naar het inkomen dienst 19151916 door den gemeenteraad vast gesteld in zijn vergadering van den 6 Juni 1916 en den 14 Juni daaraanvolgende door heeren gedeputeerde staten dezer provincie goedgekeurd, aan den ontvanger der ge meente ter invordering is uitgereikt en in afschrift gedurende vjjf maanden, te reke nen van heden, op de secretarie der ge meente voor een ieder ter leziig is neder- gelegd. i Wordende voorts een ieder aangemaand zijn aanslag op de bepaalde termijnen te voldoen, op straffe van vervolging volgens de wet. i En is hiervan afkondiging geschied, -waar het. behoort, den 16en Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HL L. IIONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V„ SICKENGA. BEITENLAÏÏD ?an het Westelijke front Fransch' legerbericht. Aan den linkeroever van d© Maas deden de Buitschers des nachts verschillende te genaanvallen op de loopgraven aan de hel lingen Van den Morthomme,' door de Fran sche n gisteren veroverd. Alle pogingen mislukten onder het Fransche vuur. Het aantal Duitselie gevangenen op dit punt steeg tot ISO, onder wie 5 officieren. Aan den rechteroever van de Maas on dernamen de Dui lechers tegen 6 uur een krachtige offensieve actie tegen d© Fran- sche stellingen ten noorden van het werk Tiiaunionl Van heuvel 321 tot de toegangs wegen lot lieuvel 320. Het vuur van de Fransche mitrailleurs en infanterie brak alle aanvallen en bracht aanzienlijke verlie zen loe aan de aanvallers. Tegen 10 uur beproefden 'de Düilsohers na een hevige be schieting met granaten van zwaar kaliber, een aanval meer oostelijk op de Fransche loopgraven aan den zuidelijken zoom van hel Caillettebosoh. Het onmiddellijk ge opende Fransche versperringsvuur belette den Duilschers hun loopgraven'te verlaten. Aan "het overige front afwisselende artil- lerie-aotie. Roman naar het Duitsck van Marie Diers 24) „Maar hoe het ook zij, u mag mij niet verachten I Veel is zeker afschuwelijk, maar het zal nog anders worden. Ik wal nu dat het anders wordt Ik voel kracht in mij, een razende kracht U zult dat nog eens zien, klein, wonderbaar juffertje. Ik behoud het geld, ik kan niet anders. Ik geloof, dat 'ik kracht tot iets positiefs- heb, maar niet tot iets negatiefs. Ont zeggen, slechts ontzeggen en niets daar achter, dat is te laag bij den grond. Maar handelen zal ik! nu, iets prestoeren, ik weet nog niet wat, maar ik voel, dat het iets zal worden. Dan schrijf ik u, ja?" Als een goede, gewillige jongen ging hij naast haar op de bank zitten, en boog zich naar voren om haar in het) gezicht te zien. Toen tzei hij op plot seling -verflauwden toon: „Maar als er niets van komt, schrijf ik u nooit -Dan weet -u wel, hoe het is." „O schrijft bepaald", zei Renate zor gloos Toen hij haar schitterende, van zijn be langen geheel Vervulde oogen zag, werd hg. plotseling stil en ernstig.' Een. zachte blo® ovortoog zijn gelaat, de jongensach- Aan de Britsche en Belgische fronten geenerlei infanlerie-aotie. Engelseh legerbericht Gisteravond lieten de Engelsehen met succes mijnen springen bij de steengroeven van Souohez en bij Oinchy. Bij Givenchy sprong een Duitsche mijn, doch richtte geen schade aan. Heden was de artillerie-actie der Duit- schers krachtiger dan gewoonlijk ten noor den van het La Bassée-kanaal en het Loos saillant. In den namiddag werden de Engelsclie loopgraven ten oosten van Zillebeke een korten tijd hevig gebombardeerd. Van het Oostelijke front Oostenrijksch legerbericht Ten zuiden van de Dnjester sloegen Oos- tenrijkseh-Hongaarsche troepen vijandelijke cavalerie terug; overigens hadden in dit gebied niet anders dan schermutselingen plaats. Ten westen van Wisniowczyk (ten zui den van Podhajce) duurt de bestorming van Oostenrijksch-Hongaarsche stellingen door Russische colonnes voort. De verde digers maakten twee Russische officieren en 400 man krijgsgevangen. i Bij Tamopol geen gebeurtenissen van eenig belang. i In Wolhynië ontwikkelen zich op "het ge- heele front nieuwe gevechten. Aan den sec tor Stochod-Styr zijn opnieuw verscheiden pogingen van den vijand om over de ri vieren te trekken verijdeld, waarbij die vijand wedpr zware verliezen leed. i Russisch legerbericht. Aan het front des legers in Zuid-Polesië duren de gevechten voort De vijand leed zware verliezen. i Omtrent de operaties in verschillende sectoren zijn de Volgende nadere bijzon derheden ontvangenIn drie krachtige maar mislukt etegenaanvallen der vijanden aan de Styr, in de streek van Sokoel, ten noor den van Rojistsje, werden 20 officieren en 1750 manschappen krijgsgevangen gemaakt. In de streek ten westen en ten zuidwes ten van Loesk leverde de Russische cava lerie bij de vervolging van den vijand ver scheiden gevechten, waarin zij de overwin ning behaalde. i Ten noordwesten van Kremenlz verdre ven Russische afdeelingen, behoorende tot de -troepen van generaal Sakarof, na een verwoed gevecht, den vijand uit zijn ver sterkte stellingen aan de rivier Pliaschew- ka, tusschen Kozin en Tarnawka. Een der nieuw gevormde regimenten, onder bevel van kolonel Tatarof, waadde na een hevig gevecht door de rivier, waarbij het water den mannen tot de kin kwam. Eén der compagnieën, die in een zeer diep gedeelte geraakte, verdronk. Door de dapperheid der overgebleven officieren en manschappen, werden de vijand op de vlucht gedreven. De Russen namen 70 officieren en 5000 soldaten gevangen en maakten twee kanon- tigje uitdrukking verdween en tvlerd man nelijk bezorgd. Hij had het onbestemd© gevoel dat hij veel,, wellicht alles 'wat Itij hier 'had gezegd, ongezegd zou moeten wen- schen het liefst zijn geheel© reis had moeten nalaten. Wie denkt ook altijd aan zulke ver wikkelingen? Wjo denkt, dat altijd weer -dadelijk' dezelfde oude geschiedenis bo- gint? Dat zoo spoedig, al kwam men ook" nog zoo zorgeloos, ja vijandig hier heen, het ontvankelijk hart weer als dol beeft, on het andere, dat men in zijn rust wilde laten, mee beven doet? Hij had 'daar straks om een van haar rozen willen smeeken, ter herinnering als een lieve, krachtige vermaning aan dit uur, waarin hij zichzelf zooveel had be loofd. Nuv stond hij met "een vuurrood gezicht op en zei slechts: „Ik' moet v-eg.f „Nu reeds?" riep het meisje ontsteld. De korte uitroep sneed hem door het hart Hij zou ook liever iets anders heb ben gedaan, dan nu van hier als een deugjcLzarae ezel wegsluipen. Maar hij Mem- de zijn tanden opeen en hield zich in nerlijk' voor: „Wjfees braaf, ©en, twee,drie wees braaf, een, twee, drieeen for mulier, dat hij1 ook in kritieke oogenblik- ken aan de speeltafel had gebezigd en dat ©enige malen een goede uitwerking had gehad. „Ja, ik heb' dienst", zei hij en knoopte daaraan het «vonderschoone gezegde vast: „D© dienst .gaat altijd voor." Hij had een woeste haast Hrj wiist hot, dat hij zich nu niet meer met iets moest nen, verscheiden mitrailleurs, duizenden ge weren, patronen en groote voorraden ijzer- draad buit. i De Russische infanterie maakte zich, met krachtigen steun van de artillerie, meester van het Roolok-bosch, ten zuiden van den Beneden-Potsjajef, nam vijanden gevangen en maakte mitrailleurs en bommenwerpers buit. i Door een heldhaftige actie wierpen de troepen van generaal Stsjerbotsjef gisteren de Oostenrijkers terug uit de streek van Kaiworonka Guilowody aan den westelijken oever van de Strypa. Ten noordwesten van Boetsjatsj duurt bet gevecht met de Oostenrijkers en de hen ondersteunende Duitschers voort. De Rus sen namen tot dusverre 6000 man gevan gen en maakten kanonnen en mitrailleurs buit. i Een vijandelijke aeroplane wierp bommen op Tarnopol, De dappere Don-kozakken namen zeven officieren en 600 soldaten gevangen. Bij benadering zijn gisteren in het ge heel 100 officieren en 14 000 soldaten ge vangen genomenbovendien is veel oorlogs- materieel buitgemaakt. i Aan het Dwina-front en zuidelijker tot in de streek van Polesiè wisseling van ge schut- en geweervuur. De Russische artil lerie opende gisteren een hevig vuur in do streek van Dunaburg. Pogingen van den vijand om op verschillende plaatsen tot het offensief over te gaan, werden door het vuur der Russen verhinderd." Van het Znidelij ke front. Oostenrijksch legerbericht. Li (gevechten in het Zuidelijk deel van jde hoogvlakte van Dobendo werd de vijand te ruggeslagen. Ook mislukten nieuw© aanval len van desn vijand op enkele der Oosten- rijksdh-Homgaarsche Dolomieten-stellingen. Op de hoogvlakte van Asiago zijn leven dig© artillerie-gevechten aan don gang. In het Ortler-gebied namen de O.-H. troepen Tukett en den achtersten Madatsch- top. Een escadrille watervliegtuigen wierp in den nadht van 15 op 16 Juni met succes bommen op de stationsgebouwen van Porto Gruaro en Latisana en het traject Porto GruaroLatisana, ©en tweede op de mili tair© inrichtingen van „Motta d|L Livenza" ©n een derde op de vijandelijke stellingen van Momfalcon©, San Cansica Pieris en Bestugna. lm de stations en de stellingsen werden lievige branden waargenomen. Alle vliegtuigen keenden onbeschadigd terug. Italiaansoh legerbericht Tusschen de Elsch ©n de Brerita deel de vijand gisteren nog vergeefsche bloedige .aanvallen om den tegenstand der Italianen te breken. Diezte is editor langs het geheele front krachtig georganiseorcL Di den nacht van 14 op 15 Juni doden j zleer sterke afdeelingon een onverhoedschen 'aanval op de Italiaansche stellingen van (inlaten. Nu in 't geheel niet meer in be wuste oogen kijken. Bovendien de oogen van do rozen afwenden, van de witte blouse, Van de geheele verschijning. Niets voor hem! "Wjees braaf, ©en, twee, drie De hand geven Dat doet men toch na zoo'n zeer intiem gesprek. Dat hin derde j/mmers ook niets. Een goede ste vige handdruk. Zoo iets kan menigmaal verkoelend werken. Maar mogelijk er zijn ook eleetri- schc schokken. B|eter het maar niet te doem 't Is toch Vervloeikt jamimer Ja wel, daar kan je in den trein over nadenken. Nu hoppla, Weg, geen plakke- rij-' Blij boog vluchtig on ceremonieel. Brouw de iets van bevelen, mejuffrouw, tijd ge roofd, onuitsprekelijke ■dankbaarheid. Het klonk zeer dwaas, na alles was voorafgegaan was. Renate kon het dan ook niet be grijpen. Bileek, met ontstelde blikken keek zij hem na- Hij keerde zich al om, hij liep al. Het Was letterlijk draVem Het was de kleine Renate niet gegeven te weten, wat hem zoo op de hielen zat Zij"1 staarde bami na, (totdat haar blikken beneveld worden, en zij niets meer zagj. Toen stond zij met ©en zonderling duizelig gevoel in 't hoofd op. Zij t 1st niet, waar zij in dit laaste half uur geweest Was. Misschien zou de luitenant, die zoo plot seling door braafheid was aangegrepen, niet 'zoo spoedig de vlucht voor oen Jdei- Serravalla en Coni Zuga Na drie uren ver woed handgemeen werden de vijandelijke colonnes op de vlucht gedreven, terwijl ze op de vlucht nog door de Italiaansche artil lerie werden beschoten. Op het Posina-Astieo-front bepaalde de vijand, na een poging tot een nachtelijken aanval in de Camptigniazone, zich gisteren; tot een krachtige beschieting, die door de Italiaansche artillerie werd beantwoord. Op het Asiago-plateau deden, vijandelijke troepen, geschat op een sterkte van 18 ba taillcms, na ©en bevige artilleristiseh© voor bereiding, herhaaldelijk aanvallen op het Italiaansche front van den 'Monte Pau af tot den Monte LerrefLe, door een demon stratieve actie aan de vleugels en een beslis sende aan het centrum. Be onstuimige aan vallen der vijandelijke infanterie, voorafge gaan en gesteund door hevig artillerie-vuur, liepen echter telkens dood in het vuur der Italiaansche linies, voor welke hoopen ge- Sneuvelde vijanden kwamen te liggen. In een geslaagden tegenaanval namen de Italianen Oostenrijkers gevangen en maak. ton zij een mitrailleur buit. In al deze acties maakten do Italianen 254 krijgsgevangenen. Op de rest van het front gel>eurde niets van belang. In den Kankasns. Russisch legerbericht In do kuststreek gingen de Turken her haaldelijk tot het offensief over, zij wer den echter door het Vuur der Russen teruggeslagen. Tiurksch legerbericht Aan het Kaukasus front is de toestand sedert gisteren onveranderd gebleven. In ©enige sectoren nu en dan artillerie-vuur. Aan den linkervleugel maakten <le Tur ken in voorpostengevechten nog twee mi trailleurs buit In Mesopotamie. Tnrksch legerbericht Aan het Irakfront trachtten Engelschen aan den noordelijken oever van de Eu- phraat tusschen Korwa en Na u i© te lan den; zij moesten echter, na een gevecht van zes uien, totaal uiteengeslagen, met achterlating Van ISO dooden terugkeerem Op de overige gedeelten van het front is het rustig. Na een driorJaagsch gevecht met Rus sische afdeelingen, die aan de Perzische grens ten noorden Van Suleiman waren verschenen,* Werd de vijand in de rich ting van jBjana teruggeslagen. De Turksche troepen vervolgden hem in samenwerking met Perzische vrijwilligers, en verjoegen hem uit jB|ana, van waar hij naar het noorden werd teruggedrongen. De Turken maakten in dit gevecht een kanon, ©en mitrailleur en een, menigte munitie en uitrustingsstukken buit Russisch legerbericht In de richting van Bagdad deden de Turken den 14den Juni een aanval, waarna zij de stad Serpoel bezetten. Later echter werden zij door de Russische troepen ver- ne, izoeto minnekoozerij genomen hebben, als hij er bij stilgestaan had, dat heb ongeluk nu toch eenmaal reeds was ge beurd. Een klein meisje was op hem verliefd geworden ©n dacht dag en nacht aan hem. En hij zat ginds in zijn regiment, had weer geld genoeg en kon de stakerige, zich als een Engelsclie voordoende dams, die hij met verkropte woede in zijn borst reeds het hof had gemaakt, met oan hoog hartig air zonder weerga laten glippen, Als hij zich anders misschien in zijn luchthartigheid over het geval met hef Hern stoodsehe bruin gelokte meisje in haar witte blouse en met de ongeloof- felijkie groote massa rozen in haar schoot zou beengezet hebben en haar spoedig zou vergeten zijn, nu herinnerde hem toch zijn portemonnaie eiken dag aan haar, zoodra die lioar muil opende om hem haar goudstukken toe te spuwen, dan Honk en glimlachte het hem er uit te gen: „Denk je er aiarn Hij werd menigmaal heel zwaarmoedig Van .zelfonderzoek, ging midden uit ©en Vrooljjken kring naar huis en zat dan in zijn kamer over zijn zwakheid en op pervlakkigheid na to denken. Men merkte reeds iets aan hem, hij zag er bleek1 en slecht uit De plagerijen ergerden hem terdege. Doch somtijds overviel het hem als een zacht, nameloos heerlijk gevoel van ko mend lenteleven. Dan liep hij ver Weg en doolde in de demtenbosschen bij de voorsteden rond. Als hij met zijn dra- jaagd en teruggedreven naar de plaats van waar zij kwamen. Engelsch legerbericht Het Engelsche departement van oorlog maakt bekend, dat er geen verandering in den toestand in Mesopotamia is ingetreden. Op den Noordelijken oever van de Ti- gris, ton Oosten van Koet-el-Amara, zijn onze loopgraven vooruitgeschoven tot bin nen 200 yards van de Turksche stelling Sannaiyat. Op den Zuidelijken oever *hcb- Den wij een vooruitgeschoven stelling in genomen te Imam Mansoera, op 2tl mijl ten Zuiden van Magasis. Van de Euphraat-linie komen geen be richten van gevechten, behoudens een kleine strafexpeditie tegen Arabieren, die telkens onze telegraaflijn doorsneden. Ten Noorden van het Hamars-meer heeft onze ruiterij in den nacht van 14 op 15 Juni vijandelijke Arabieren overvallen, 200 wagenladingen graan en een aantal scha pen buitgemaakt. Op de Tigris zijn op 10 dezer drie lich ters door Tui ksch geschutvuur tot zinken gebracht. Bovenstaande voorvallen blijken den grondslag te vormen voor het fantastische Turksche communiqué van 15 dezer. Ter Zee, In de Oostzee. Ter zake van het officicele Russische be richt, dat Russische torpedobooten in den nacht van 13 op 14 Juni twee convoyeeren- de schepen f?ln het type kleine torpedo- booten en een hulpkruiser, welks beman ning krijgsgevangen werd gemaakt, in den grond zouden hebben geboord, verneemt het Wolff-Bureau, dat geen Duitsche tor- pedoboot, of eenig ander schip van het toipedoboot-type en evenmin eenig oorlogs schip, behalve de hulpkruiser „Hermann", verloren 'is gegaan. De overlevenden van de „Heirmann" werden dom- Duitsche vaar- sclio vaartuigen opgenomen. Diverse berichten. Griekenland on de Entente. De „Times" verneemt uit Athene, dat do blokkade-maatregelen tegen Grieken land, vooral wat voedingsmiddelen betreft, verzacht zijn. BINKEKLAND. Oonrolalre (Hemt D© minister van buitenlandsche zaken brengt ter algemeen© kennis, dat do boer J. 0. Piz'zorno, beroeps-consul vau Argen tinië, belast met de waarneming van bet consulaat der Nederlanden te Ancona, van daar vertrekken is, en! dat de waarneming van het consulaat thans is opgedragen aan den hoer Alfredo Moroni. (Sict.J Tweede Kamerverkiezing-Winschoten. Bij de gisteren gehouden stemming in hot district Winschoten ter voorziening in de vacature van wijlen dr. Dt Bos zijn uitge- gonders uitreed om te exeroeeren kWaim hot hom menigmaal voor, alsof hij uit reed oan iets te veroveren, dat het mooi ste op aarde Was, zooals oen der rid ders van den lieiligeu graaL Eens op een Junidag bevond hij zich met dames en kameraden in den zoö- logischem tuin. Er heerschte een vroolijke stemming aan tafel. Hij deed mee, vod- do zich (onbezorgd en luchtig om't hart Opeens maakte een dor kameraden hot gezelschap op de muziek opmerkzaam, die het oude Nedcrlandsche lied speelde: „Wilt lieden nu treden Voor God, den lleere Een letterlijk sentimenteel© ontroering maakte zich van den jongen Quistorp mees ter. Do te nen gingen hem door alles heen. Terwijl het overige gezelschap nu ook stil en ernstig luisterde^ groeide zijn weck© stemming steeds aan, er kwamen tranen in zijn oogen, Hij beet zich hef tig op zijn blonden knevel, stond plotseling op en Verliet de tafel, oogen schijnlijk om naar ©enhel hier te zoeken. Langen tijd stond hij buiten in het wa ter te staren en kfoeik naar de üamingo^^ die als 't ware op de maat der muziek sierlijk en statig aan den oevter op en neer stapten. Dienzelfden avjond schreef hij aan het Heine meisje in de kleine stad. Den eersten Juli kwam de brief aan haar adres. (Wordt vervolgdJ, SCHiEOAMSCHE COURANT i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 5