De oorlog. Laatste Nieuws. STADSNIEUWS» Ingezonden Mededeelingen. Waarom zoudt go Uw Stoom- an Verfgoederen naar oldors zendon, terwijl „Da Phoenix", Telef.nnmmer 15, U even goed en vlug bedient Kunst en Wetenschap. Gemengd Nieuws. Ingezonden. Van het Westelijke front. faradht €160 geldige stemmen, ""Ret a^tal kiezers bedraagt 8S33. Hiervan verkregen jhr. mi. tlr. E. A. van Berestey®, (v.-dj 3384 en R. Stenhuis (s. d- a, p.j 2776 stommen, zoodat gekozen js jhr. mr. dr. E. A. van Berestoyn. JUdorlud an ia #»rl»j. Beschikbaarstelling z e e v i s c li. De Minister van Landbouw, Aijverheid en Handel heeft een circulaire, betreffende beschikbaarstelling van zeevischj nan de burgemeesters gericht, waarin wordt me degedeeld, dat een nieuwe regeling zal wor den getroffen voor de beschikbaarstelling en de distributie van zeevisch, met inbe-. grip Van Noordzeebaring. Deze visch. zal voortaan uitsluitend be schikbaar worden gesteld voor geipeentebe- sturen, en betrokken kunnen woraen door bemiddeling van het Central "'Bureau voor den afzet vail visscherijproducten te Am sterdam, of, wat de versche visch betreft, van door de Zeevisehvereeniging in overleg met de Rijkscommissie van Toezicht op die Yereeniging daartoe aan te wijzen groothandelaren, onder vastgestelde voor waarden t - De prijzen, waartegen de. levering aan de gemeenten zal geschieden,) zullen tel kens uiterlijk op den Böstea van elke maand voor de volgende maand wonden vastge steld, i Den gemeenten, welke voornemens zijn de visch. door bemiddeling van -het Cen traal Bureau te betrekken, wowfFverzocKt aan dit Bureau mededeeling te doen, wdke der in de circulaire omschreven stelsels zal worden toegepast.. i, Veiling van Amerikaansch.e bloèm. Het Rjjksgraahbureau deelt mede, dat bet in de bedoeling ligt op de veiling van Amerikaansche bloem te Rotterdam op 30 - dezer, zoo noodig binnenkort, andere te la ten Volgen, eerst te Amsterdam en daar na weer te Rotterdam, enz. Slachtrijpe runderen. Deor het Departement van Landbouw is aan alle keurmeesters in Zuid-Holland opgeve gevraagd van het aantal slacht rijpe runderen in hunne gemeente. Naar men verneemt houdt deze aan vrage verband met de mededeelingen de zer dagen, door de Regeering in de Twee de Kamer gedaan, met betrekking tot het leven sm i ddelenvraagstuk. Een mijn /ontlpljofL Hedenmiddag 3 uur werd te Goedereede een hevige slag waargenomen, terwijl op dien tijd éven na den slag de beman ning van het gamalenvisschersvaartuig „S. L. 2", schipper de heer Joh. Noordhoed ta Stellendam, oen gnoote waterzuil in het Nieuwe Gat opmerkte. Zéér,vermoe delijk de ontploffing eener drijvende mijn. Een vliegmatehinet- OUDE TlONGE. Komend uit zuidelijke richting, is boven deze gemeente een vliegmachine waargenomen, welkte in noordelijke richting is verdwenen. De na tionaliteit is lOribektend, VLAARB1NGEN, 17 Juni Maandagavond a. s., zal' de muzietvereeniging „Voor waarts", een. concert geven voor „Fltandin- ga'" op het terrein aan den Hofsingel. VLAARDJNGEN, 17 Juni, Op Maandag 19 dezer, zal' te dezer stede de jaarlijksdhe collecte gehouden worden voor den gewa- ponden dienst OVEPuSCHIE, 16 Juni. Hedenavond is door de politie alhier aangehouden en naai de Mariniers-kazerne overgebracht de 24- jarige milicien C. S., wenende te Rooste ren (L.j, die sedert 29 Mei j.L was gede serteerd en nu .eenige dagen hier bij gjjn moeder vertoefde. Leop der bereiking orer Mei. De bevolking dezer gemeente- bedroeg op 30 April 1916 36168 delen. Zij onderging Vermeerdering door: Geboorte 93 Vestiging 450 543 Vermindering doon Overljjden 39 Vertrek 222 261 vermeerder. 281' Bevolking op 31 Mei 1916 dus, S7050 zielen. Vermeerdering sedert 31 Dec. 1915 107J Er werden in Mei gesloten 41 huwelijken. De aardappel voorziening. Van 'de zijde van het Levensmiddelen- bureau deelt men ons mede: De aardappelen, welke de laatste dagen zijn verstrekt, zijn belangrijk minder in kwaliteit dan die, welke tot dusver kon den worden gedistribueerd. i - Maar 'daaraan valt niets te" verbeteren, al is de aandacht van het betrokken depar tementshoofd te 's-Gravenhage er op ge vestigd, dat de nu beschikbaar gestelde aardappelen zich voor de consumptie te Schiedam niet leenen. De aardappelen zijn in Limburg ver bouwd en worden nimmer te Schiedam gebruikt. Bovendien hebben de aardappe len in, de opslagplaatsen geleden. Echter, ze zijn behoorlijk bemonsterd en beproefd in den kook en waren niet zoodanig, dat ze konden worden afgekeurd. Mogelijk blijkt, dat betere kunnen wor den aangevoerd, doch tot zoolang is er geen andere keuze, dan deze aardappelen of geen aardappelen. De prijs dei nieuwe daalt gelukkig, dank zij het uitvoerverbod, vrij snel, en blijft die jdaling aanhouden, dan zullen de moei lijkheden in uil opzicht spoedig zijn opge lost. Gesteund door de maatregelen tot aan voer van andere levensmiddelen, welke krachtig worden doorgezet, trachte men zich dus nog eenigen tijd te behelpen. Het gemeentebestuur is zich van de moeilijkheden, met welke de burgerij le kampen heeft, volkomen bewust, maar even zeer overtuigd gedaan te hebben wat mo gelijk is om in de behoeften zooveel doen lijk ie voorzien Maai natuurlijk kan het gemeentebestuur slechts doen distribueeren datgene, wat te zijner beschikking wordt gesteld en heeft het niet in de hand de kwaliteiten der aitikelen te wijzigen. Met deze omstandigheden dient rekening gehouden te worden hij het beoordeelen dei getroffen maatregelen, -wil lichtvaardig oor deelen worden voorkomen. De Rotterdamsche Rechtbank heeft het faillissement uitgesproken van de N V. tot vervoer van goederen cn vee, „Onder neming I", gevestigd te Schiedam. Rech- ter-commissansmr. II. W. B. Thomas, en curator mr. C. A. van Renterghem. T vlkshulsvestlng. Bij Kon. uit van 3 dezer is de ver- eemging Ro -ch-Katholieke Bouwvereeni- ging „St. Jo/ f te Schiedam, toegelaten als vereenigmg uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werk zaam. t In de godsdienstoefening der afd. Schie dam van den Nederl, Protestantenbond zal morgen als spreker optreden dr. K. F. Spor- naay, Remonstrant predikant te Den Harig. Hei carillon. Wegens jaarlijksche schoonmaak zal het carillon de -volgende week niet spelen. Daar na doet het heel uur hooren: uit de opeia „Lucia", van Donizetti; half uur:Gavotte van Reinecken. Door den M Herjmans, City-Bazar, is in den handel gebracht een nieuwe serie kiekjes van Schiedam, bestaande in 20 ver schillende opnamen, waaronder ook van de nieuwe wijken. Een rijwiel dat gistermorgen in Vlaardin- gen was ontvreemd, is hier gisteravond ge vonden, onbeheerd staande in de School straat. Het ïs naar Vlaardingen gebracht en ter beschikking gesteld van de politie aldaar. t «teroMton voorwerpen. Aan het Commissariaat van Politie te be vragen: Bril in zilveren d.oo-3. Knop van para pluis. Sleutels. Wagen- Bij vinders: i 1 Gouden kinderringetje, Robbenegt, L. Cos- terstraat 2II. Huissleutel, v. Katwijk, Vis- seberstraat 33. Portemonnaie met inh., de Vogel, Broeisveld 26. Kinderkousjes en ve ters, Koppenhagen, Broersvest 353. Por temonnaie met inh-, v. Leeuwen, KethoL- slraat 11. Visbeksleutel, de Groot, Visseher straat 21. Bril', Verheijen, Eendrachtstr 30a. Linnenzakje met inh., de Gooyer, Brug manstraat 38. Sleutel, Wcste-rveld, Grofbann 2524. Zwarte hond, Dommicus, Nassau,- straat 57. Jodkeypet, Wesse-1, BroersveW 22. Gebreid^ zak. v Bellen, Gasstraat 40 AGENDA. Vrijdag tot Maandag Flora-Bioscoop 8 uur. Hoofdnummers lo. De verdwenen diamant 2o. De moedige ingenieur. Heden en volgende dagen. Circus Schouw burg, 81/4 uur. Gez. Spree. De levende brug. Heden en volgende dagen. Tivoli Schouw burg, 8.30 uur. Vorkade's Klein TooneeL Heden en volgende dagen. Casino, 8V1 u. Speenboffs Klein TooneeL 17 Juni. Lokaal K. Kerkstraat. 3, 8 uur. tW. C. G. 0. V. Gezellige samen komst 18 Juni. Rotterd. Diergaarde, 21/2 uur. Nam. 'Concert Residentie Harmo nie Kapél, 19 Juni. Lokaal R. Kerkstraat 3, 8 uur. N. C. „G. O. Y. Vergadering van leden en aangeslotenen. 20 en 23 Juni. Rotterd. Diergaarde, 8 u. Arond-Cbhoert Rlotteaxl. Stedelijk Orkest B. Verballen. Nieuw Operettegezelschap. Door den heer M. Spree, directeur van den Circus-Schouwburg, te Rotterdam, is aangekocht het uitsluitend opvoeringsreeht van „Les Moulins qui chantent", operette van Fonson en Wicheler, de schrijvers van „Fientje Beulemans"; muziek van Arthur van Oost. Deze operette, die in ons land, in Zeeland, speelt, heeft in Frankrijk en daarna in Brussel en Antwerpeii enormen opgang gemaakt. Het ligt in de bedoeling van den heer Spree om naast zijn toneel gezelschap een eigen operette-gezelschap te formeeren. Voor „Zingende Molens" zijn voor de hoofdrollen reeds geëngageerd: mevrouw Truus Urlus, eerste sopraan, en de heer Jean Janssens, eerste tenor. Met verschillende bekende operette-artisten wordt nog onderhandeld. De eerste opvoe ring in Nederland van „Zingende Molens" zal plaats hebben op 1 September a.s. in den Rotterdamschen Circus-Schouwbuig. De relletjes te Rotterdam. Bij de relletjes -van gisteren zijn 3 per sonen wegens verzet en drie jongens we gens bet werpen -van steenen gearresteerd. Fraude. UjL Arnhem wordt geseind: Ju verband met de aan het gemeente- slachthuis ontdekte malverstatien vernemen wij, tlat de Jioekliouder C. v. d. B. Woens dag werd gearresteerd op een stembureau, waarin hij zitting had. Do onregelmatigheden zijn o. a. gepleegd met de i crantwoording van voor de Rc- geenng yerrichle werkzaamheden. In de a.s raadsvergadering zullen in ge heime zitting mededeelingen over deze zaak gedaan worden. Dood gevonden. Hedenmorgen in de klompenmaker G. B,cM>m uit Hoofddorp, nabij het fort Vijf huizen in de Haarlemmermeer naast zijn rijwiel dood op den weg gevonden. Door militairen uit het fort is het lijk naar zijn woning te Hoofddorp overgebracht Te Rotterdam weid hedennacht twee uur door de politie op de Leuvehaven liewusteloos gevonden een onbekende man van omstreeks 55 jaar, vermoedelijk een vreemdeling. Hij werd naar het zieken huis vervoerd, doch bleek bij aankomst aldaar reeds overleden. Smakelijk eten. Sedert eenige dagen lag in de spoorhaven te Ileerenveen een schip, geladen met aard appelen. Deze aardappelen zouden naar Duitschland uitgevoerd worden, doch wer den van de grenzen teruggezonden, wijl de lading met enkel bleek te bestaan uit wit- vleezige aardappelen, doch ook ujt Red Star en andere soorten. 1 De lading ging naar Leeuwarden terug, werd daar in een schip overgeladen en ver trok maar HeerenVeen. Men. zou Van daar nog eens pxobeeren ze per spoor over de Diuitseh© grenzen te krijgen. Toen kwam liet algemeen uitvoerverbod. Gisteren was het 21 dagen geleden, dat de aardappelen in het schip geladen werden. Do aard appelen broeien org, zijn week' als vijgen. De schipper, die het recht heeft er gratis van te eten, doet dat niet; het ós (geen eten meer. Gisteren is doz'e lading per spoor naar Rotterdam verzonden voor de Con sumptie. - i (HM) Smokkeltrucs. Men schrijft aan „De Tijd": Smokkelaars behoefden vroeger geen ge slepen mensohen te zijn, niets is gemak kelijker dan een zak zout op je rug te Lasten en deze over de grenslijn te dragen... Zoo ging het vroeger langs de binnenpaad- jes aan de Belgische grens, maar de tijden zijn veranderd, en waar vroeger een loe rende kommies het schrikbeeld was der smokkelaarshersenen, is dit thans een on beweeglijke schildwacht of den sluipende patrouille I Het smokkelen is een moeilijk vak ge worden, waar mensehen zonder hersenen niet aan behoeven te beginnen. Allerhande streken zijn reeds uitgedacht en doorzien, de sluwste en geraffineerde mannen heb ben de fijnste en meest-vernuftige dingen geprakkezeerd. Iets nieuws is het volgende Zooals men weel, liggen verscheidene gemeenten van Oostelijk Nederland tamelijk dicht bij de grens, 't Zou gemakkebjk smok kelen zijn... maar, lioe de waren ergens te krijgen? De goederen eigens opslaan, gaat niet, want dan zijn zij waarschijnlijk ai in beslag genomen, voordat ze op de bestem mingsplaats. zijn aangekomen, en anders komen daar toch waarschijnlijk de kommie- -zen snuffelen. Voor zulk een geval slaat echter bet ver sland van den modernen smokkelaar niet stil! De wetten zijn allemaal onvolledig, zegt liij, er is overal een manier om te ontduiken. En luister, hoe het nu gebeurt I De Rijkspos terijen worden in den arm genomen om de Rijkswetten te ontkomen. Stel, dat men een bezending fietsbanden (binnenbanaenj wil smokkelen, dan koopt de man in kwestie in de dichtbijgelegen stad een hoeveelheid banden, en verzendt ze aan zijn eigen adres. Aangenomen al thans dat hijzelf niet ver van de grens woont. i Nu mag een postbode ten hoogste een gewicht van 18 K.G. ten verveer Worden gegeven. Goed, 18 K G. plus minus aan binnenbanden vormen ©en aardige verza mel ing1. Pakketten worden niet zoo dik wijls door d© boeien! ontvangen, het zou dus een toeval zijn, indien er meer pak ketten waren maar dan gaat dood eenvoudig 'een helper mede. Nu is het een feit, dat op vele plaatsen de post bode besteller, gaaraer Of hoe hij heefcen mag; soms op zijn weg van het kantoor naar do geadresseerden een. kwartier en langjer langs de grens moet loepen. Hierop heeft de slimme sluikhandelaar zijn plan gjeboawd. Hij weet, dat kom miezen en soldaten een postambtenaar niet mogen aanhouden ea visiteeren, evenmin als meegevoerde smokkelwaar in beslag nomen 1 Hij weet ongevjeer, hoe laat de man met 'zijn vrachtje langs de grens passeert, en dan kuiert hij hem op z'n dooi© gemak tegemoet „Morgen, bode! Niks voor thuis?" „Nou, ©n, heel Wat,? zegt de bode, die blij js, dat zijn last Wat lichter wiordt,, wordt, ,,'n heel pak'!'' „Geef maar Kier!" zegt heel gedienstig) de smokkelman, '„je hebt al lang genoeg gesleept 104 zal 't straks wel mee naar hujs neme, iadél'"1 „Bonjour!" En de besteller stapt door, terwijl de smtoskkelaar nu In ©en Wip de kostbare waar naar de o verzijn© der grens heeft getransporteerd, 'n Duizendste tref, als ze hem dan no® snappen. Is er echter ©en kommies of een sol daat in d© nabijheid, dan heeft de sluwe handelsman dit al spoedig in de gatenv en dan laat hij den postbode kalm zijn weg gaan. In het ergste geval worden de waren dan in beslag genomen aan zijne woning, die niet binnen de le linie ligt Om zich nu te mogen bewegen in de onmiddellijke nabijheid der grens vraagt de smokkclman, {(om op alles voorbereid te zijn) een pas aan, voorgevende, dat hij lompen en oudroest gaat opkoopen, of iets dergelijks. Verhalen uit den zeeslag Verscheidene personen, die aan den zeeslag bij Jutland hebben deel ge nomen, besclirijven hunne gewaarwordin gen in de „Times". Wij laten hieronder een paar van hun verhalen volgen „llenry Wickson, sigpaalman aan boord van de „Phaeton", die zich midden in het gevecht bevond, zegt: „Wij zagen het dappere, oude schip „Defence" ten- gxon de gaan en nooit zal ik de moedige hou ding der bemanning vergeten. Een Duitsch salvo liad het achterschip vernield, en na deze beschadiging had de „Defence'/' eigenlijk de gevechtslinie moeten verlaten, maar liet schip ging onversaagd voort, uit zijne voorste gesel ju ttorens te vuren, tot het opnieuw getroffen werd en op slechts ©en 100 meter van ons af ge woon de lucht ingeslingerd werd. De ont ploffing jvas oorverdoovend en toen het tumult voorbij Was, viel er van de „De fense" niets meer waar te nemen. Onze torpedojagers en andere lichte bo dems deden schitterend werk, vooral ge durende den nacht, toen wij de groofce schepen tegen torpedoaanvallen moesten beveiligen.'" Een ander zeeman vertelt: „On'ae mannen in de machinekamer en op de Vuurplaat hebben 2ich kranig ge houden- Ik' heb Van geen enkel vaartuig in de geboete vloot gehoord, dat het per soneel zich minder dapper had gedragen. Men moet niet vergeten, dat de mannen beneden in het schip maar weinig kans op redding hebben, als het in den grond geboord Wordt ien zij wierken zeer hard, vooral de stokers staan aan allerlei ge varen bloot lOp de lichte kruisers en de torpedojagers is het gevaar veel groe ier dan op ile - grootere schepen, omdat die Meine Vaartuigen niet gepantserd zijn en de projectielen er dus gemakkelijk in dringen kunnen. Ieder oogenblik kan dan pok een (granaat door de wand heendrin gen en üe stoompijpen openscheuren, zoo dat ieder, jdie .in de buurt is, lo(venc| dpodgestoomd Wordt." Een zeeman aan boord van de „War- spite" beschrijft den ondergang van de „Warrior" ,,De „Warrior" kWam het eerst binnen het bereik' Van de vijandelijke kanonnen en kreeg ook onmiddellijk op een driei mijls afstand ©en bagel van shrapnel Is en gasbommen. Toen had de bemanning 17 minuten lang een „voorproefje van de hel", want pp de „Warrior" was het vuur van drie Duitsch© kruisers gecon centreerd. i Het gedonder der kanonnen was vree- selijk. De kanonniers van de „Warrior" deden schitterend Werk' en bijna ieder pro jectiel uit elk' Van zijn twaalf vuurmon den trof doeL Terwijl de „Warrior" zich uit den strijd terugtrok, maakte de bemanning uit alle beschikbare stukken hout vlotten en toen het schip verlaten Werd, vonden op elk dier vlotten dertig man tijdelijk veiligheid. Een der matrozen, die over boord ge vallen was, zjwpm geruimen tijd in liet water rond Vóór hij in staat was om een der vlotten te bereiken, waar zijne kameraden hem optrokken. De bemanning zag de „Warrior" voor hun oogen zin ken en riep het Vaartuig -een laatst vaar wel toe." Een Italiaansch-Engelsche verbintenis? De aristocratie der Italiaansche hoofd stad, aldus meldt de bekende medewer ker Van „Le Journal". André Tuctesq, uit Rome aan zijn blad, is geheel vervuld van hot feit dat binnenkort de verloving' Van prinses Yiolande met den- prins van Waler-i bekend zal .worden gemaakt Eenige Weken geleden is rte negentien jarige kroonprins, zooals men weet, te Rome aangekomen. D© ontvangst ten ho ve was allerhartelijkst Na hvee dager, bij de Koninklijke familie vertoefd te heb ben, ibegaf de Engedsch© troonopvolger zich naar het groofce hoofdkwartier in Udine, om Van daar uit zijn tocht langs het front Vport te zetten. Enkele uren-nadat hij te Udine was aangekomen, .Verschenen koningin Helene cn prinses Yolande, om aan het fronlt zelf afscheid van hem te nemen. Deze reis kreeg nog een romantisch tintje, door dat de (fcrein op den terugweg doorOos- tenrijksch© vliegers beschoten werd. Uwe© Wieken nadat de prins van Wa les het ItaJiaansch© hof had bezocht, -maak te de hertog Van Connaught, de neef van den koning, er zijn. opwachting.. Officieel hij.in ppdxatóht ©enige, ojiderscbeddim gen uit te reikten, maar geheel Rome weet dat hij hoofdzakelijk als afgiezant van zijn achterneef is Verschenen. Prinses Yolande wordt binnenkort ze- vjentien j'aar. Ook beoefent ze verschil- lende Icjunsten. - ,T© Rome Wordt groots politiek© betee- ktenis gehecht pan de."® verbintenis, die Italië zoovpel nader tot üe geallieerden zou brengen, Volgens den zegsman vim „Le Jour. nal". moet de Engelsche gezant, Sir H, Howard, leeds in relatie zijn getreden met het Vaiticaan. in zak© het overgaan van prinses Yolande tot den Proiestantscheq godsdienst, Slot opneming wordt geen instemming der Ra dactie bedoeld. Copy wordt nimmer leruggegoren. Mijnheer de Redacteur! Door het nummer van. Zaterdag 14L nam ik kennis van het adres Van het comité /van Actie tegen een wettelijk geregeld sluitings uur, welk stuk natuurlijk buiten discussie bhjiem, moet t Ware dit niet het geval', dan, zouden daar in voorkomende uitdrukkingen, welke ons adres quahficeeren als niet uitgaande „van een groep winkeliers, vertegenwoordigend© toonaangevende firma's alhier" en welke voorstellen, dat dit alleen, ter onderteeke- ning werd aangeboden „aan alle mogelijke kleine neringdoenden1' mij zeker aanleiding gegeven hebben tot een krachtig protest, Dp mededeeling van den voorzitter van bovengenoemd comité behoeft echter zeer dringend verbetering. Van de 65, in het mij beteekende exploit genoemde namen van personen, welke door- haling op oaixte lijsten zouden verzocht hebben, komen 39 niet op onze lijst aanjd®31 raad gezonden voor. t 13 verzochten ons doorhaling bij de te genstanders te vragen 4 rerktaanden zidh in een later gedateerd schrijven zich wederom voor een wettelijke regeling, zoodat slechts oen 9 tal zouden komen te vervallen, in- pïaats van het door den voorzitter genoem de getal 65. Van deze tien namen komen er -Wederom enkele niet op de lijst der tegen standers Voor, zioodat deze als neutraal zijn te be schouwen. Ik deel U verder mede, dat, ma laftrek van deze tien namen, het totaal1 aantal van door ons verzamelde handteekeming^ui thans 321 bedraagt, terwijl' verschillende winkeliers alsnog djóorhaling op de lijsten dier tegenstanders verzochten. U beleefd dankend voor de Verleende plaatsruimte. Hoogachtend, 1 G. WEERPAS. Voorzitter ter verkrijging van wettelijke negenuur wïnkeï- i sluiting. Wij sluiten hiermede dezlen strijd, h i Red- Officieel. Verplaatsing lichtschepen. Het departement van marine deelt mede, dat in verband met de uitbreiding van het Engelsche mijnveld in de Noordzee, be halve de reeds vermelde voorgenomen ver plaatsing van bet lichtschip „Noord-Iisn- der" ook het lichtschip „Schouwerbank" zal worden verlegd. De nieuwe ligplaats Van dit lichtschip zal zijn ongeveer 51° él1/®' N.Rr. en 3° 18' O.L. van Greenwich! Van den datum van verplaatsing ën de juiste lengte en breedte zal nader mede deeling worden gedaan. Weemerwaehttog. Verwachting tot den avond van Zondag 18 dezer: Meest matige noordelijke tot Westelijke wind; zwaar bewolkt met tijdelijke opklarin gen in het zuidwesten; weinig of geen re- gein; wellicht eeltige regen in het noorjden en oosten; zelfde temperatuur. Duitsch legerhuricht BERLIJN, '17 Juni. (Officieel.). EenFran- sche patrouille-aanval bij Baulnes, ten Noor den van de Aisne, werd gemakkelijk afge slagen. i In het Maasgebied bleef de artillerieactio op aanmerkelijke sterkte en nam in den morgen op enkele plaatsen in bijzondere hevigheid toe. i In de Vogezen brachten wij den vijand door ontploffingen aanmerkelijke verliezen toe en versloegen wij een kleine vijandelijke afdeeling, die tijdelijk in onze loopgraven had kunnen binnendringen. De vliegeractie was aan beide zijden le vendig. Onze eskaders wierpen op de mi litair belangrijke punten te Berges (in Fransch Vlaanderen), in Bar-le-dub, In de streek van Dombasle, Lunéville en Blain- ville overvloedig bommen. Fransch' legerbericht. PARIJS, 16 Juni. Hel officieel© commu niqué van hedenavond elf uur luidt: r i Nu en dan had aan heide zijden van de Maas artillerie-activiteit, dodh' geen iafen- Lerie-aotie plaats. Bevestigd wordt, dat gisteren do Fxaa- srihen door hun. aanval aan de zuidelijke hellingen van den Morl.hom.me loopgraven hebben veroverd over een front van 1 K.M. Alle pogingen van den vpnd-iöm Ken er weder uit te werpen, zijn totaol mislukt De Franschen hebben 206 gevan genen gemaakt,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 6