Het Meisje, nette Vrouw, een Bediende, Kantoorbediende, JONGMENSCH, weelderige haargroei Purolzeep. Te koorpvraasd: Een zenuw- stillend SI eeperif -V rachiri j der:]1 Kinder-Werkmeisje, Keuken-Werkmeid, Openbare Verkooping GOEDERENVERVOER DOOR GEHEEL NEDERLAND. voor Huishoudelijk gebruik. ANTHRACIET EIERKOLEN KACHELKOLEN HOLLANDSCHE ANTHRACIET. Belgische en Duitsche ENGELSCHE 8CH0TSCHE 1r Handelsdiploma Scliooïisclirij ven B. EDELEN BOSCH, Botterdam. Sctiriflelijke Cursus „PEKNEC01ST". Tan het OosteHjke front. Diuitsah legcrbericht. BERLIJN, 1? Juni Het groote hooldkhvtar- ger meldt hedenmorgen: fSj d© legergroep -von Linsingen Oni- AT^elJden zich gevechten in de eectoren nn Stochod erf Gedeelten van het leger van on Bothmer ftp ja gevedht noordelijk van Prjsloka,. Tan het Balkanfront. J>uitsoh legerberieht. BERLIJN, 17 Juni. (Officiéél). Afgezien. Yjm succesvolle aanvallen van onze vlie gers op de vijandelijke werken, valt er mets bijzonders te melden. Turksch legerherlcht. K0NSTANÏ1NOPEL, 16 Juni. (Officieel) 'Aan het Irakfront zoowel op den rech tervleugel als in het centrum, is niets van belang voorgevallen. Op den linkervleugel hebben de Turken in een tegenaanval een aanval van vijandelijke bataljons op een hunner stellingen afgeslagen. Door hun vuur hebben zij twee vliegtui gen en twee torpedobooten verjaagd, die tjeiracht hebben Sed-el-Bahr te naderen. J In de wateren van Smyrna hebben eenige vijandelijke vaartuigen ©enige punten van de kust beschoten, doch zonder resul taat. De vijand, die ziel» sedert eenogen tjjg op het eiland Keusten genesteld heeft en vandaar aanvallen gedaan heeft op de nabij gelegen kust, werd genoodzaakt in de laatste dagen door het Turksche artil lerievuur het eiland te ontruimen i Den 13en Juni hebben twee vijandelijke vliegers zonder resultaat eenige bommen geworpen op El Barish, doch werden door de Turksche gevechtsvliegtuigen na een luchtgevecht verjaagd. Andere Turksche vliegtuigen hebben den vijandelijken aan' val beantwoord door bommen te werpen op bet vijandelijk vliegterrein en dit met mi trailleurs te beschieten. i Diverse berichten. Bombardement van Smyrna. KONSTANTINOPEL, 16 Juni De bladen mekten uit Smyrna, dat bij het vliegjerbom- bardemeat op 11 Juni een Grielosche en twee 'Armenische vrouwen, gedood en 20 penaomen, waaronder eenige jonge, zwaar en 10 licht gewiond werden. Inmiddels zijn weder gewonden overleden. Een groot gr bouw en twaalf kleinere huizien zijn totaal' vtamieM ejn verscheidene andere, waar onder de Armenische meisjesschool, zwaar beschadigd. De bladen.' sptrekeh hunne liiepe vdrontwaardigbfig uit over den Aanval' op eetf bewoond stadsgedeelte. Handel en Bedrijf. DELFT, 17 Juni. Kaasmarkt Aangevoerd 88 stapels kaas, wegende te zamen 11607 kilo. i Prijs f7483 per 100 kilo. WjESTDAND, 16 Juni/ l/ereeniging WesUand. Heden waren de prjjzen: aardbeien 2048 «t, per kilo; witte asperges 32—48 ct., blauwe 25—26 ct., per bos; peen f6.1011.,rabarber f5.50 jer 100 bos; zuring 1415 ot, oer ben; sla fO.901.90, per 100; aardappelen f4.605.40 per kin; komkommers le soort f79; per 1Ö0; bloemkool te soort f 10— 20; 2e soort f49, per 100 stukstoma ten 68—88 ct., per kg.; princesseboonen f2.70—3,60 per 1000. NEWj-YORK, 13 tpt 16 Juni. Juli Sept. Tarwe: 1 Scheepvaart. SCHIEDAM, 17 JufH Aangekomen schoe- neischip „Jantine Sennegine", kapt. G. J. Kramer, ledig van Dordrecht, om hier fles- achen te laden. LONDEN, 14 Juni. Aangekomen zeetjalk „Confience", k;apt. G. Hindriks, geladen met ledige flesschen van Schiedam. Burgerlijke Stand. 1 SCHIEDAM. Geboren. 14 Juni: Wynand, d. van J. J. Huldy en J, van Deventer, St. Liduïnasitraat (ver beterde mededeeling der foutieve opgave van gisteren). t 15 Juni. Jannetje, d. v, J. van Zutphen ©a Cl Hj. F, L, Schotel, Bxouwenstraat. 16 Jujnl Qomelia, d, V. AVI van der Wjaal en L', P. van Zon, Maasdamschestraat. Gerardus Jozef, z.v. Ct Koppenhagen; en W. M. C|. Essenberg, Lange Achterweg. Willem, riv. N. JC. van Kampen en N. (ie Vries, Hellevoetschestraat. Overleden: 16 Juni. Cornelia van Buren, oud 47 jaar en 8 maanden, weduwe van Cornells Djirk van Lith, KJnderbuurt Johannes Hen, ricus Ris, oud 79 jaar en 1 maand, ,West vest MAASSLUIS. 1 i Ondertrouwd: Hendrik Comelis van Bentveld en He lena Jamba van Hallo. Jan Comelis Hoogerwerf en Grietje van Reen. G«huwd: M. var der Meulen en P, van Luipen, A. Boender en "Wj. de Boer. Geboren; 'Petrus Johannes, z, y. G. P. Jansen en G. M, Zwaard. Maria, d. v. iWi 'A. Bostkan en J. Breggeman. Maatje, d. v. E. A. Banners en N. Moelker. Marünus, z. v. P. Broos en Kt Lievaart !Arie an, z. y, B. Vermaas en M- van Oeve- ren, Overleden. eter Burger, oud 41 j., echtgenoot van "Jaooiba "an. der Chrjs. Barendina Geer trui da Henrietta van der Linde, oud 20 maanden. Johanna Lüfnel, oud 72 j., weduwe van Johannes van Aalst. Ger uit Betrug ïjaa Hjoute, oud 9 j, BEURS VAN AMSTERDAM 17 Juni 4916. 3> loo-iooo >n. Obl 5 219/ie Hou u. Sp.-M. a. sas/g Amerika, J_ J J New-Torksche Bears. Noteering van: 14 Juni 15 Juni 16 Juni Atch. Topeka 106j/4 JQg 105 Ya Car and Foundry 60 '60 Vi 59V2 Bethleh. St- Corp, 444 440*; 440 Denver and R. G. 14?/2 *151/2 12Y2 Erie 38% 38% 37% Kansas City 3. 265/g 26Va 26 Miss K. en T. A1/» '45/a 4% Miss Pac. 8/3 6J/2 3% N.-Y. Ontorioien West 273/4 271/2 271/4, Rock M. R-w. 20% ^0s/8 20Va South Pac 991/0 99 98% South R.W. 23% 23% 22Va Union Pac. 188% (138)4 137% U. S. Steel Corp. 861/8 86Y4 Sit1'2 Aimer. Can.. Co 6SV4 j57% 56y2 Un. Cigar Co. 56 Sfi 56 _ji ,1 Bageiyksch Beursbericht. Amsterdam 17 Jual, In overeenstemming mot het zwakker ver loop van Wallstreet van gisteren, opende heden onze Amerikaansche afdeeling ineen gedrukte houding zoowel voor de sporen als industrials. In laatstgenoemde was van handel absoluut juiets waar (te (nemen j jalieen Steels werden tot iets logeren -prijs verhan deld. Van de sporen wezen Eries epjn na- deelig verschil aan van drca 'een "lialf pro cent, andere soorten ïractioneel lager. 'Ook in Marinewaarden was geen animo; 'Com mons en preferente circa een half procent lager. De markt verliep en sloot verlaten. Van de Locale waarden was de scheep- vaartafdeeling prominent, voornamelijk voor HollandAmerika-lijn en NïevoltGou- driaan die respect, in prijs '10 15 pCt. en '15 a 55 >pCt. opliepen. Holl. Lloyd en Kon. hooten alsmede Bothnia en Oost zee tot hooger prijzen verhandeld/He markt sloot willig. t Pe Iroleumaandeelen met kalm yerloop. Koninklijke nauwelijks prijshoudend; Claims teruggaand Geöoas. loll, prijshoudend. Orions goed pr^hbudenü, Tabaksaandeelen en Rubberwaarden moo- rendeels verlaten. Eerstgenoemde nauwe lijks prijshoudend; vpn Rubberwaaiden Kali Telepah hooger. Van mijn waarden stonden 'KetaKoens ysooiaan wegens vjaete steanming /ssx ieven- dige omzetting", Oost-Borneowaafdea even eens wat geanimeerd verloop. Reajang Le-~ bong nauwelgks prijshoudend. Cultuurwaarden voor Vorstenlanden zeer vast. Handelsvereon, Amsterdam prijshou dend Nationale Staatsfondsen stil. 5 en 4 pCt Staatsleening onveranderd. Russen en öos- tenrijkers verlaten. Prolongatie 2pCt. ADTEBTEJÏTIEN. Heden ontsliep zacht, na eene onge 'steldherd van enkele dagen, onze ge liefde Man, Vadei, Groot- en Overgroot vader, Johannes Eenricus Ris, in den ouderdom van 79 jaar, M. RIB—Pis. 's Gravemhage iS_„Bryan. HELENA RIS. J K. RIS. A. RISvan Hengel en Kind. Utrecht. JOH. RIS 's Gravenhage. TINE RIS. Schiedam, 16 Juni 1916. Westvest 34. Geen bloemen. Geen begoek. 10396 22 Heden overleed tot onze diepe droef heid onze "geliefde Broeder en Zwa ger, de geer Joh an Adam Hitman, in lever, notaris te Amsterdam, in den leeftijd van. 57 jaar, Uit aller naam: t Mevr. de Wed. Ifi BOKHORST— Ritman, Schiedam, 16 Juni 1916. 10381 15 Voor de menigvuldige bewijzen van deel neming, betoond bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd en. Groot vader, den heer MACHIEL PRANGER, betuigt onSdergeteeiktende ook namens zijn© verdere familie rijnen, oprechten dank. J, PRANGER, Schiedam, 18 Juni 1916. 10396 10 Mevrouw) KN00PSHoogewexff,- rioekit tegen, 1 Augustus Voor haar huis, Lange Haven 95 te Schiedam een boirieja de 20 jaar, kunlnenide Btrgken en ivfeir. stedlen. Tegen '15 Augu stus een t loon naar beiavaaniheid, met waschgeld en verval. Brieven, aan Mevrouw KNOOPS Adres: Professor HOOGEWERFF, Klein, Huize, Leidsche Straatweg, Wassenaar. 10377 16 Terstond gevraagd een voor hulp in de huishouding. Adres te bevragen aan het Bureau dezer Courant. 10404 8 Direct gevraagd ©e© voor Maandag of Dinsdag en Vrijdag. Adres: Bureau dezer Courant 10397 7 Wordt gevraagd, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, i 1 (m. of vr.; bekenjd met Rekening OourAnt- wierk. 1 Brieven, onder letter P., bureau Nieuw© Schied, Courant 1 10384 10 Voor spoedige Indiensttreding op FABRIEKSKANTOOR gevraagd een volkomen hakend met fabriek*- en iaB|6z(|D-admlni tratle. Salaris naar bekwaamheid. Brieven fr. lelt F. K. Adv.-Bur. J. D. v. d. KAAG, Zw. Janstr. 125, Rotterdam. De Deurwaarder G. S. M0NTF00RT is voornemens op Vr(|dag *}2 dual a.g„ namiddags te <«nr, in het pand der Chemische Wasscherij en Ververij ROT TERDAM" aan de Overschieschestraat No. 89 te Schiedam, publiek a contant te ver- koopen t STOOMKETEL 4 M2 verwarmingeoppervlak StoommacMne 3 P. K.; Centri fuges voor stoom en hand kracht; koperen Verf ketels Apprêteurcy UnderBakwa- gen;Spanramen; Drijfwerken; enz. enz. 10410 22 Op den verkoopdag te zien van 9 tot 1 uur. Voor toezicht in een werkplaats wordt gevraagd een die ook niet ongenegen is, indien noodig, de bebulpzame haad te bieden.' Brieven letters HJ aanG ODE'sBOEK HANDEL, alhier. 10405 10 Ben Bakhuis, Wordt te huur gevraagd t een ruim PAKHUIS, in de nabjjheid van diep vaar water. Adres: Woningbureau van den Makelaar J. J GABEL Jr., Lange Haven 87 en Tuin kan 30, 10401 8 Een en. zacht, glanzend, gezond haar wondt verkregen door het gebruik vian~ Prijs per stuk 60 cent, 3 stuks, fl.70. Verkrijgbaar bij Apo'h en Drogisten. Fabrikant. A MUN HARDT, Pharm Fabr, ZEIST 10386 20 IN HEI 10407 10 Aanvang der lessen 4 Juli a.s. WABANBE m. een PAKKUIS, aan diep vaarwater ge legen. Adr«s Woningbureau van den Makelaar J. J GABEL Jr., Lange Haven 87 enToin- laan 30. - 10402 8 nnddei, dat u kalmte en rost schehktB en een verkwikkend© slaap, dat ge jaagdheid en onrust doet ophouden, is een koker Mijnha it's Zenawtabletten Per koker 60 cent, 3 kokers f 1 70. Verkrijgbaar bij "Apoth. en Drogisten T© Schiedam bij P. J. v, d. QMAN Hoogstraat, en A. SCHOLTE, Broers vest 463. j'-.tr islsch vooral mark „Mijnhardt". 10387 18 Kantoor en Remise; MATHENESSERDIJK 168 (Telefoon 11921). "Woonhuis: NIEUWE BINNENWEG 452 (Telefoon 11551) 10403 20 Vanaf heden tot 15 Juli a.s, noteeren ondergeteekenden, alles per H.L. franco thuis. f 1.50 - 1.70 50 tot 80 m.M. - 1.85 §CTtot 50 m.M. - 2.— 20 tot 30 m.M. - 2.20 30 tot 50 m.M. - 2 20 20" tot 30 m.M. - 2.20- 30 tot 50 m.M. - 3.75 30/50 en 20/30 - 3.50 Bovenstaande soorten speciaal gezuiverd SO oent verhooging per H.L. Firma P. 60S J. A. SCHOLTE A. DIJKSTRA II. P. H. WUISMAN C. VAN PELT Cz. ADRIAAN ZOETMULDER H. P. v. KATWIJK 10406 86 Prijs 40 cent per annonce (hoogsteng 10 regels) \j vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 X berekend'. Dankbetnigïag Ondcrgeteekenda betuigt hier mede hau:>'. dank aac de Dir. des N. V. Brood f. „Da Nijver heid", root da directe uitbe taling der gratis levensverzeke ring bjj het overljjden van haar Echtgenoot. Wed. ïARTEVELD. Rotterd. Dijk 140. Voor tijdelijk gevraagd een net Meisje, voor hulp in den winkel en de huishouding. Te bevragen Hoogstraat 22. Op de Erwtenltzerij, Bak- kersstraat 18, worden Vrouwen en Meis j es gevraagd. Loon f 7—9 per week. SCHILDERS voor direct gevraagd. Lang* Haven 75. Twee nette Commensalen kneuen geplaatst worden. Gebruik van vrije kamer. Adres: Broersvest 79. Een Boekhouder heeft og een paar avonden beschikbaar voor administra tieve werkzaamheden. Brieven onder lotter X. X., Bnr. van dit blad. TE KOOP: 3 volwassen en 4 jonge Bussiiehe Brandneu* Konijnen. Adres: Hoogstraat 26. Oorlogs-Reelame. 44 lent aanbreien van een paar Damesvoeter met onze prima wol er bij. Wie tegen de Belgische Werkmans-kotwen- haadal in kwaliteit en in prijzen "eoncurreert is knap. Depöt Broersveld 89. A. v d. BERG W.Fz. Jalonzie ter overname aangeboden, breed 1 M. 89 c.Mmet kap en gelet- latten, zoo goed als nieuw, vfe bezichtigen by J. F. 7ERYER3, Dwarsstraat 66 Nieuwe blanke gtweekts Heil. ZonteYisch, 80 ot. per pond. RUNZALM 45 et. per ons. Holl. gerookte PALING, van af f 1.— per pond, Aanbevelend, E. J YERVOORT, Telefoon No. 82, Hoogitr.45. Rijwielen te koop. Een collectie rjjwielen. Nieuw Dames- en Heertnrjjwiel, 3 remmen, f 68.- en f 86 Heerenrij wielen f 26.f 32. f 42 60, terugtrap of 2 rem men. Dameerijwiel £34.60, all* met nieuwe buitenbanden. Adres: Rjjwierigentnnr T REUSE és Oa Da» 14« v, naar Ae Olficie?!* Prijfmoteericf v*n d£ Y«t*ssnia% too te Effeetenluuidoi, STAATSLEENISGEN. N»darl»ni VX XX- BJL Ned. W. S. OM. f100 5 002% - Ned. W. S. OM. f1000 5 21/ie lOiVia Ned. W.- ObSlf, ...8% 3ST/g Ned. W. S. Oblig. S 78!% 737/0 Ned. W. S. Cerüf. 73% Ned. W. S. Certif. «ifc #3% 03% OosMndIS. t _J M Obiif. 1815 f 100 5 100% OMlr. 1915 flOQO ..6 101 Russland. i ij (1 _j_ Iwau. Domb. G. R. S26 4% 72% Ob. fc ïoo Nle. '67'69 m 82% Obl. Seeons. R. 680 '80 4 Efl 68% OM. Zuidwest m 4 57% - Cons. GR. 3» '89 667/i0 66 OM. '89-90 Hope 025 4 85% 85V* W. Ween Sp 685 '80 4 69% Roti. '91 6e Km, 6M Q 64% 84 Turkse. r J Obl '911 fr. 500-8500 4 50 China. Gouiii. Rum Gar. 1835 4 72% lap an. Obli te per is 100 4Vj 90 Mexioj. Braallit. t LL Fan:! 1914 fe £0-100 6 72 PROV. EN STED. LEENINGEN. NederlanC Amsterdam 1915 6 108 INDUSTR ONDERNEMINGEN. Bnitenl nd. Am. 3, Sog C. r. g. A, 87Vs ilmedcan Can. Os. Cert, v. gen A. E57/g Am. Car i F. C. r. i 806/u 00 Am. Hide C. v. p. A. 47 40% Am. Sat. 4 R. C. v. A. 98 921/j Anaconda Copp M C r.A. 1 G97/g 170 BetMeb. SteeL C r. A. 418 Centr. Leath g A. 55% Stard. M11L O. g. A. 9#/s Stad. Corp. C. f. A. 188 133 Un. Cigar. <3. T. At 54 54 U. S. Steel C. G. g. X 80% 79% 7»7/8 MUNBOUWDNDERNEMINGiN. Nederland en lEoIonllo. Guyana Good. gew. k- SS Kelahoen Mijnl pr. A. 331/j 34-7( Paleleb Mijnb. g. A. 18 PETROLEUM 1DNDEIINEMINGEN. Gecons HoIL Petr. M. A, «48% 288% ÏS9% K M. LE. Pet br. A. S24 528% Perlak Pet; M. A. -«1/8 48% Z. Perlak P. pr. A, 767/g 76 RUBBER MAATSCHAPPIJEN. Nederland en Koloni Amslerd. Rubber A- - 2Ö91/t 210 Dell Batavia Rb. A; 1681156Vi Java Caonteh. Cy. A. 160 TABAK-ONDERNEMINGEN, Nederland gn Koloniën, Au» Dell Cc. A. 24.9% Dell Maalacbeppil A. 5S3»/8 680 Padang Tabak-My. A. 55 Hotter!. Deil-Mijj A." 245% 243 DIVERSEN. B ultenlasd. Maiw. L. G. R«U 82 82 SPOORWEGEN. Nederland. N.-B. Boit-W. 1 b. 0.4Yï 91% Idem Se h. O, 5 177/g 18Vi Atcb. T. 4 S, Fé. C, v< g Ar 105V4 -105 Denver W» C. t. At 14% 14% Erie Spvr. few. A. 87% Kans C. Souti. At 35»/s 25% Kansoa le I, 0. 5 f17 Miss. K, Tol. C. v. A, 66/16 65/u N.-Y. Out West. A. 28 -- Soutb. Pao. g. X 971% - Southern Ral! Cy. Vol Tr. Or. gear. A. 17 21% Union Pac Rr. C. v.g.A. 1861% *130% PRE1IIELEENXNGEN. Nederland. 1 (j_ Pal. v, VolkavL, '67 114 Pal. v. VolkavL '69 f SS.S6 Witte Ernie A 75 Belgis. J_i_j Antwerpen 1887 8Yï 62 Honjargi. I Their». Reg Gee. 1880 4 119 - Afrika. Congo loten 1881 25.20 Prolongatie ......j,, 23/4 pGt. li ii i» fi ii ii f kleine Aimmi - J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 7