nthraclet. B. P. H. WÜÏSMAN ff BfisteMs Zffaansteeï 2, Tel. 296. We reus VERBOUWING e n U!lr PBREIMï i G lelk-lnrichting ëiëhe«,| Lingerienaaisters J. Smallegar ;t I. T. Orth Zonen, Goolsingel No. 20. Tandarts J. T. 0rij&; ei i Sportartikelen. Nederlandsche Hypotheekbank PAKHUISRUIMTE TE HUUR. L. L HORNEMANN Jr, luiten; ewene Groote ZOIUIEl-OPRUillG. t asino Variété w: c - Bries en Parelcokes - Botterian - ABiterdan - ScUedaa PRIJSNOTERING: per stuk 8 cent. bekwame Metselaar. •HAPPENS- kix w prijzen Noord blaak 19, Rotterdam. Hima. ïove r. 0 P Fon^ers, ier kleur. Ni"'V. Nieuwe Waterweg, Maatsclaiil lat tevorflerint vaa Je ratipi van InSnstriën te Sclieiam ea Omstreken, Oe led. Lafldbouw-Wetgeving. floojstraaf 326, toet Nairn Misleei, BoWais. Handel in alle soorten Brandstofien. Rotterdam 0 0 Aan- en rerkoop van Panden en Industrieterreinen, °|o, Breeding1 - Meubileering - Huishoudelijke Artikelen. SPEENHOFF's Klein Tooneel DS SUL, 0 c 0 0 O 2? c HL 313 33 X E T. IV it *1 Bericht zijn geachte Cliëntèle en Stadgenooten de ontvangst der alom bekende prima van de mijn St. Roch Chuvelais. Machinale Cokesbrckcrij. steeds verkrijgbaar. Minzaam aanbevelend 2~ flinke Jongens gevraagd, niet beneden 18 jaar.* 10408 31 ABONNEERT U SCHIEDAMSCHE COURA! T. Kofleveranciers van H. 91. de Koningin-Moe der. hen ik gedwongen vanaf Afleveringslokaal SC HIED A W "Westvest ISTo. 4,| Telefoon No. 333. Ingaande Maandag 19 Juni Gegarandeerd verscbe G elderscbe een buitengewoon grooten 104C9 40 Voor directe gevraagd: 9 tege hoog loon, vergoeding van reiskosten. Adres: Ateliers Stortenbekerstraat 216, Den Haag. 10379 30 1 Overschleschc straat 17. Beveelt zich beleefd aan voor alle voor komende werkzaamheden. 1023-3 9 1 njdti ijiiiti! ïjïJuibinmHtH.iï JiliminHiithrtijntfbtivitfji r her bovenste dief yooH Aftand betond re T voof Nahijhfiic geeft den nliend ende ie vofmaakfezlëri qëheeb Seruöi Tls^dahmmaatódezejpazer LHoqdstraat 320k 8652 30 TAADA1TI (■nultenlea en Geblttn). Hotter dam, iossu (oudste firmant),; i SCBÜÜEKABE O.X. 2ÖZa, nftb|j de Delftschepoort, Botterdam N.B. Vromer gedurende 14 jaar gevestigd Schiekade O.Z. 2086. 1228 li te bouden. Alle voorhanden zijnde STOFFEN,ZIJDE, MOUSSELÏNFS DE LA IN ES. VOILES, LINNENS elc etc. worden gedu rende eenige weken 180611 V6FraSS6Hdl fl08Ö- Specialiteit in Japonstoffen. 10391 210 Firma wen^cht in relatie te komen met Fabrieken die zich beschikbaar willen stellen tot het drogen van groote hoeveelheden groenten. Brieven onder lett. T T aan het hiresu van dit blad 1036 12 4 10390 «0 rt I—1 Het Kantoor der belast zich met 10398 30 JB -ntoor tydelijli gevestigd HOOGSTRAAT 21, SCHIGDAH. te "V JE TE JN 1> A. M. Hypotheekaanvrogen worden thans tot alle bedragen in behandeling genomen- tegen een Rente VAK AF 10358 30 met. Xslnltlngscommlssle. Nadere inlichtingen worden verstrekt door den Agent voor Schiedam en Omstreken: JL>. KOK, Kantoor Lange Haven no. 16 Door de Firma H. A. M ROELANTS, te Schiedam, wordt uitgegeven Toegelicht uit de officieele Parlementaire Bescheiden en de Jurisprudentie, door Mr. Dr. K. J. FREDERIKS. Prqs bij inteekening per vel druks van' 16 biz. k f 0.25. Dezer dagen is van dit werk verschenen Deel IVb DE BOTERIWERKENWET. Vroeger zijn uitgekomen de deelen A Plantenztektenwet, G. Meeldauwwet, Re Vogel wet, De San José-Schlld. lulswer, De Kattige Meren wet, De Aardappel wet, E. De Drnlflulswet, die evenals deel IVB, D® Botermerken- wet, afzonderlijk verkrijgbaar zqn, resp. k f I SO, f 1.20, f7A»,fUO f 0.75, f o.eo. f 0.75 en f l.Oft, RUIME FLHTKE ZOLDERS TE HUUR, gelegen aan diep Vaarwater. Adres N. V „NIEUWE WATERWEG", Hoogstraat 21, Schiedam. 1039 12 VstnH/f li G(3.6H Mantelcostumes, Mantels, Blouses, Bokken, Ochtendjaponnen, Zwarte en ekleurde Japonnen, enz. enz., worden voor minder dan de helft der waarde opgeruimd. Uitsluitend Nieuwe Goederen van dit seizoen. 10392 5( HORNEMANN. HET BON THUIS te r: éMê ËéÜi ki 44 wtk M M li M Wij leveren 1 al Uwe benoodlgdheden ij AdE, Magaz jnen, 10226 30 Ooudschestraat 71, Botterdam Voor Schiedam t VAK CllRVEV, Faforlstraat 28. (DirectieSOESMAN). COOL8IS6EL HDTXKBDASSU TELEF. 8400, Styieud succes van O. a. Nieuwe Klucht van J. H. SPEENHOF!', en De le->gen van Pierrot Fantaisie van JAC. v. HOVEN. 2 gg In de hoofdiol: Mevr. DE BOERVAN RIJK, Aanvang, 8.15 uur. Plaat bespr. zooals gewoonlijk. Ook per telefoon 1202 34 ■■■■■■■■nnaHKHBBHHnaDBMDHIBaH 3 ul r ï- BBtëi Itf* 14> OP BK u "/V- rv n w «ririO Jf fe irror sPx^OHixxic oPI ciè 1-Opsehjcht 1836* lTQJCF.3285 ZOMER-UITVERKOOP JULIUS WEINBERG, BRINKMAN C°. ï- Ai H S 41

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 8