69"* Jaargang, Zaterdag 17 Juni 1916. Mo. 15167 Tweede Blad Uit de Tweede Kamer Déze courant verschijnt d agelijks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pnjs por KwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen £1. 1.25, franco per post fi. 1.6o. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een -r aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte®Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels Q. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelïge voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Als ter een schouwburgbrand ontstaat, dan kan bel gebeuren, dat ieder zooveel gejneenscliapsgevoel heeft, dat hij in de eerste plaats denkt aan de redding van allen, en dat is het gevolg, dat men. in een minimum van lij'd in geregelde gang de zaal verlaat, zonder ook maar één slachtoffer te maken. Meestal echter gaat het zoo niet, en is die leusEen ieder zorge voor zich en berge eigen leven, en dan worden vrou wen en kinderen onder den voet geloo- pen, en is dc ellende niet te overzien. DiL laatste is helaas in Nederland ge durende den oorlog maar al te "veel het geval geweest. Teen de oorlog uitbrak, trad het eigen ik zóó op den voorgrond, dat die eetwaren winkels werden bestormd en dat er een run op de spaarbanken plaats had, zonder dat men zich om de treurige gevolgen daarvan, die niet zijn uitgebleven, bekommerde; a!s men zelf maar voor eenige weken of maanden te eten had en zijn duiten binnen hai, kon men met Kain sarcastisch vragen: Beu ik mijn brojsders hoeder? Nu is de zaak weer anders. Nadat de oorlog nu bijna 23 maanden heeft geduurd, en de kans om er in betrokken te wor den voor ons land zeer klein is geworden, wil iedereen, die daartoe maar even in de gelegenheid is, zooveel mogelijk verdienen, en daardoor wordt de nood niet weinig verhoogd. Van deze manier van doen ondervonden wij Zeiven weinige dagen geleden eén Ueu- rig staaltje. In een der groote Haagscihc café's gebruikten wij bij ons twaalf uurtje twee gekookte eieren, waarvoor ons bere kend werd 4 0 cents, terwijl vóór den nor- log 25 cents daarvoor in rekening werd gebracht. Dat wil dus zeggen, dat die restaurateur, die zich vóór den oorlog mat een winst per ei van 7 a 8 cents tevreden stelde, daarop thans minstens 13 oenten verdienl. En zijn mentaliteit is helaas die van zeer vele leveranciers. Er is oen massa te verdienen met de verkoop aan Duitsüh- land, vandaar in de eerste plaatse liet reuzenaanlal smokkelaars, en in de tweede plaats de leveranciers, die zich absoluut niet bekreunen om de vraag of er levens middelen genoeg in Nederland overblijven, maar enkel aan het buitenland willen ver- koopen of tegen prijzen, die het buiten land gewoon is te geven. Nu zulten de menschen in de meeting u wel vertellen, dat aan dat euvel moet wor den tegemoet gekomen; alle uitvoei moet worden stopgezet. De hemel gave, dat de zaak zoo eenvoudig Was. In de eerste plaats kan dat niet, omdat daarvan het ge volg zou zijn, dat wij in Nederland niet meer de noodige grondstoffen voor onze fabrieken zouden krijgen, die wij slechts uit het buitenland kunnen betrekken, waar door hier een werkloosheid zou ontstaan op zoo groote schaal, dat die nog grooter -ramp zou zijn dan de duurte der tevens- middelen. In de 'tweede plaats zouden daar door de levensmiddelen hier zoo goedkoop weiden, dat de telers het niet meer de moeite waard zouden vinden met de teelt .voort te gaan. Hen denke b.v. aan de ,to- maten, die in het begin van den oorlog >om zoo te zeggen, geen cent waard waren, omdat z© niet konden worden verkocht op de huitenlandschc markt. En welke eieren boer zou zijne kippen niet direcit als braad kippen verkoopen, wanneer de eieren slechts tegen lagen "prijs van de hand zou den kunnen worden gezet, terwijl het kip penvoer, dat ook voor een groot deel uit het buitenland, moet komen, buitengewoon duur is In de derde plaats wordt met jhet stopzetten van don uitvoer zelfs niet eens het naaste doel bereikt, zooals wij onder vinden met de vleeschprijzie®. De houders van slachtvee verkoopen hun beesten niet in het binnenland, rnaa.r laten Ze in de weide grazen en speten het spelletje van wie het het langste uithoudt. Zoo staat on'zfe regeeriug voor een uiterst gecompliceerd vraagstuk, vooral omdat zij als Overheid, do belangen van allen heeft te ontzien, en geen maatregel kan nemen, die niet aan den eenem of aan den janlieran kant onbillijk werkt. In normale tijden richt zich de distributie van, levensmiddelen van ztelf naar de nooden en naar de behoeften; in abnormale tijden moeten er abnormal© maatregelen genomen worden en de abnor male 'gevolgen daarvan konden te minder uitblijven bij het betreurenswaardig gebrek aan 'gemeenschapszin, dat de Nedorllamietr in deze tijden heeft betoond. Wij betalen exorbitante prijzen voor vteesoh, groenten, aardappelen, en wat niet al, en aardappelen ön suiker zijn' zelfs in den laatsten tijld slechts met moeite te krijgen. En daar het volk altijd iemand moet hebben!, die in zijn nood wrijfpaal! is, klinkt het over de .geheete lijn: Weg met Posthumal Zelden is een man ondankbaarder door een natie behandeld dan de Minister, die thans in Ruurlo, omdat hij nacht en dag gewerkt heeft aan de taak, die- hem was toevertrouwd, gedwongen rust neemt, en zelfs den grofsten laster is hem niet ge spaard. Het deed ons dan ook genoegen, dat de heer Schaper, die door zijn inter pellatie over het levensmiddelen-vraagstuk, de Regeering in de gelegenheid heeft ge steld bloot te leggen wat ze in deze gedaan heeft en nog van plan was te doen, met alle kracht is opgekomen tegen de schan delijke praatjes, die over dezen bewindsman zijn uitgestrooid. Zelfs Haagsche schoon maaksters weten toch te vertellen, dat deze bewindsman door de maatregelen, die hij nam, zich op buitengewone wijze heeft ver rijkt, en de legende van de 26 boerenhof steden (geen 25, maar 26 lezer), die hij heeft aangekocht, is in den mond van the man on the street. i Nu zullen «wij de laatste zijn, om te beweren, dat alle maatregelen, door Minis ter Posthuma genomen, altijd juist geweest zijn, maar wij Baasten ons er bij te voegen, dat dit heel gemakkelijk achteraf te con- stateeren is, terwijl de uitwerking van iede- ren abnormalen maatregel vooraf zeer moei lijk is te voorzien, ook al omdat de Neder lander een aangeboren wetenschap rijk schijnt te zijn, die hem den weg leert vin den, om door de mazen van wet of veror dening door te kruipen. Daarbij moet niet vergeten worden, dat ieder die op de plaats van Posthuma zou hebben gezeten, precies even aangefloten zou zijn als hij, en het is wei teekenend, dat hij, die in het begin voor de beschermer der boeren werd uitge- kreet, thans hij diezelfde boeren geheel afgedaan heeft; voor ons het beste be wijs, dat hij is opgetreden zonder aanzien des persoons. En de rustnemende minis ter kan zich troosten met het Latijnse,he spreekwoord: „Ne Juppiter quidem omni bus", hetgeen, overgezet zijnde, zeggen wil, dat zelfs Onze Lieve Heer het niet allen naar den zin kan maken. De aardappelen- nood heeft nu eindelijk den bom doen barsten, er zijn op meer dan één plaats aardappelen-opstootjes geweest, die de her innering verlevendigde aan het jaar 1843, toen helaas de aardappelziekte voor het eerst ons land bezocht. En als wij daar straks van een schoonmaakster spraken in verband met de praatjes over Minister Pos thuma, dan was het omdat wij verleden Zaterdag uit den mond van een Her dames van dit beminnelijke gild moesten verne men, dat zij geen aardappelen kan krij gen, omdat die ellendige (zij gebruikte eigen- Lijk veel erger woord), Posthuma al de aardappelen vasthield, waarvoor hij' zijn rede wel zou hebben. Of het verbolgen mensch in de meening verkeerde, dat de Minister dit volksvoedsel mee naarRuuilo had genomen, zijn wij niet te weten ge komen. - Nu wensChen wij niet verkeerd verslaan i© worden. Wij nemen zoo'n arme vrouw, die zich beroofd ziet van wat voor haar eenvoudig onontbeerlijk is, haar woede al lerminst kwalijk, de schuld ligt in deze bij' hen, die het volk, om welke xeden dan ook tegen Minister Posthuma opge ruid, en uil de Kamerdebatten is wel ge bleken, dat de heer Posthuma aan den aardappehiood zoo onschuldig is als een pasgeboren kind, en dat ééne voorbeeld moge zijn bedillers, die legio zijn, tot na denken brengen. De aardappelendistributie is toevertrouwd aan een commissie, waar van de deskundige landbouwer Teens tra, afgevaardigde voor Zuidhorn, de voorzit ter is, en wij wilden wel, dat hetgeen deze in de Kamer over de aardappeleiKlistri- bulie in de Kamer heeft meegedeeld, naar Fransche methode, in alle gemeenten van ons vaderland werd aangeplakt. Er waren aardappelen genoeg, maar op de vraag van de commissie aan de burgemeesters of ze voldoende aardappelen hadden voor hun gemeente, hebben 600 van hen niet eens geantwoord. En daar is Amsterdam met zijn aardappelennood. - Aan de hoofdstad zijn aardappelen aangeboden togen behoor lijken prijs, maar zij weigerde die te aan vaarden. Naderhand, toen in Zeeland de voorraad uitgeput was, vroeg Amsterdam om goedkooper aardappelen dan op de open markt te verkrijgen waren. De Aard- appelverecni'ging, die gezorgd had dat ze 250 waggons in petto had, bood 27 wag gons -aan, maarAmsterdam weigerde ze te ontvangen, omdat ze niet per schuit kwamen. Is nu inderdaad de nood "hoog gestegen, zoo vroeg spreker terecht, als men prima aardappelen niet tegen f4.50 per Hectoliter in' ontvangst wil nemen, wat een prijs, maakt van iets meer dan 6 cent per kiio? En evenmin als Amster dam beeft Botterdam op tijd maatregelen genomen, en de gemeentebesturen verscho len Zich achter de moeilijkheid om te laxeeren hoeveel ze zouden noodig heb ben. Maar nu de no-oi aan den man is, kunnen ze dat in eens wel schatten; Am sterdam verklaart nu, dat het met 85.000 ILL. uil den brand zal zijn; en een kind kan toch zeker begrijpen, dat het Rijk hcc- Iemaal niet kan taxeeren wat de gemeenten zullen behoeven. En toen Amsterdam door zijn weigering om goede aardappelen te ao cepteeren tegen een prijs, dje in deze tijden waarlijk niet te hoog mag genoemd wor den, gedwongen werd fabrieksaardappelen, zoogenaamde dumbars ju te slaan, werd dat een schandaal genoemd en Minister Pos thuma 'in alle wijzen en toonaarden ver vloek!. Waarlijk, toen wij naar den hoor Teenslra luisterden, raakten wij meer can ooit van de waarheid van het gezegde overLuigd, dat men alle zaken van twee kanten moet liooren. De interpellatie van den heer Schaper werd aangehooid door Minister Cort van der Linden," die wel niet de minister ad interim is voor het departement van Land bouw, Handel en Nijverheid, on die er met zijn veelomvattende laak pok niet aan zou kunnen denken het beheer van het departement, dat reuzenkrachten vergt, nog op zich te nemen, maar die dan toch tijdelijk de verantwoordelijkheid voor het geen aan dit departement gebeurt, draagt. Wij zijn het geheel met den hoer Schaper eens, dat dit niet zoo kan blijven, en dat het'beter is, dat, als de heer Posthuma niet izecr tijjdelijk buiten gevecht is gesteld, hij niet weer op zijn zetel terugkomt, ten zij, en dat dient afgewacht te worden, er een maatregel kan genomen worden, waar door ihet gemis van het hoofd niet meer gevoeld wordt. Het is altijd makkelijk te zeggen, dat iemand weg moet, maar dat krijgt eerst waarde als men iemand heeft om hem te vervangen De heer de Meester gaf in overweging, dat voor het vervolg de Minister de groote lijnen zou aangeven waarlangs en waarbinnen de levehsmidde- leh-dislributie zich zou hebben te bewe gen, maar dal de uitvoering zou gesteld worden in handen van een niet te groote commissie, die dan daartoe door de wet met uitgestrekte volmacht zou moeten wor den hekleed. Het denkbeeld lijkt ons niet kwaad, vooral, omdat, zelfs al hadden wij een Minister van Landbouw, Handel en Nij- vex-heid zoo gezond als een visch, het De partement te veel bemoeiing van den Mi nister eischt om zich aan de zaak der levensmiddelen-distributie zoo te geven als wenschelijk mag genoemd worden. Dit denkbeeld was echter niet naar den zin Van den heer Van Vuuren, die aan drong op het benoemen van een Minister ad interim, zijn ervaring als lid van een der Rijkscommissies opgedaan, maakte, dat hij voor het plan van den heer De Mees ter niets voelde. Wij voor ons meenen, dat er bij' de afgevaardigde voor Zeven bergen in deze misverstand was; in die Rijkscommissies zitten, en dat is o. i. juist de fout, menschen, die zich slechts ge deeltelijk aan hun taak kannen wijden, om dat «ze heel veel andere dingen te doen hebben, zooals b.v. de Kamerleden, maar wat de heer De Meester wilde, was juist een commissie, bestaande uit mannen, die de levensmiddelen-retributie als eonigetaak zouden hebben, Wij keeren tot de interpellatie van den heer Schaper terug. Nadat hij op het ge brek aan vele noodige levensmiddelen had gewezen, en op de manipulaties van hen, die i.n deze tijden maai* alleen zinnen op winst, weer winst en nog eens winst, Re sumeerde hij zijn betoog ten slotte in de volgende vrageni loi. Kan de regeering verzekeren, dat tot den nieuwen oogpt nog genoeg oude aard appelen voor de behoef tan van hot land aanwezig zijn en is de regeering bareid, die meest ingrijpende maatregelen te norncn om zie tegen "billijken prijs onder het bereik van het volk to brengen 2o. Zal de regeering alles doen om te Zorgen, dat van de nieuwe aardappelen en de voornaamste soorten van groenten geen uitvoer plaats heeft, zoolang deze in het binnenland niet tegen behoorlijken prijs zijn te verkrijgen? 3o. Wil de Regeering mededeeling doen hoe het staat met de hoeveelheid suiker in het land- en wil zij alle maatregelen, nemen om door inbeslagneming dat onont beerlijk voedend genotmiddel onder het-be- retk der natie te brengen? 4o. Wat denkt de" regeering te doen omjjte ingezetenen tegen billijken prijs van. vleescli, spek' en' vot en visch te voorzien? 5o. -Wil! de regeering maatregelen treffen om do uitreiking) van kaarten voor ragoe- ringsbrood naar vaste regels, en zooveel mogelijk gelijkmatig te doen geschieden, zoadat willekeur wordt uitgesloten? 6o. Hoe is de medewerking der gemeente besturen in de noodvoorziening? 'Is de re geering in staat, onwillige of onverschillige burgemeesters te dwingen, in de levens middelenvoorziening hunner ingezetenen ter wille te zijn? Vóór dat de heer Coit van der Lm den deze vragen beantwoordde, wees hij terecht op eenige lichtpunten, die thans te vaak worden voorbij gezien. Niet ontkend kan worden, dat in ons land welvaart heerscht; dat in verschillende vakken ongekend hooge loonen worden gemaakt (de landarbeiders b.v. verdienen tegenwoordig van f4 tot f 6 daags), dat de werkloosheid niet grooter is dan in normale tijden, en dat ons cre- diet ongeschokt is. Nu er in verschillende streken scliaarschte is van de eerste le vensmiddelen, en de prijzen daarvan op bedenkelijke wijze stegen, is uit niet een veroordecling van de economische politiek tot dusverre door de Regeering gevolgd, maar het gevolg van buitengewone.omstan digheden, waarbij de Minister dan ook niet aarzelen zal of geaarzeld heeft oogenblik- kelijk in te grijpen. Hij begrijpt dat den huis vrouwen de schrik oih het hart is gesla gen, en heeft de deputatie van vrouwen met genoegen ontvangen, en zelfs uit het gesprek met haar niet weinig weer geleerd, maar hij moest toch de vraag stellen of het no niet beter ware geweest die optoch ten, die te Rotterdam tot ongeregeldheden hadden geleid, achterwege te laten. De so ciaal-democraten. die in deze niet vrij uit gaan, inlerrumpeeiden toen; de heer Duys met een aan alle verantwoordelijkheidsge voel gespeend: „Waarachtig niet, en het is te hopen, dat het nog niet. erger zal worden," en. de heer Spiekman, van heel wat bezadigder huize, vergenoegde zich met eenj „De optochten zouden op andere wijze toch zijn gehouden." Later heeft de afge vaardigde voor Rotterdam II deze inter ruptie in zijn rede aangewild door te ver klaren, dat er maar één woord noodig is om de menschen op straat Jte (brengen, maar dat, als ze eenmaal op straat zijn, niemand ze meer kan beheerschen. Wij zouden dan zoo' zeggen, dat het de zaak is die men schen niet door dat ééne woord op straat te brengen, want met glazen ingooien komt men geen stap verder, en de interpellatie- Schaper heeft het licht doen opgaan, dat men wenschte, en zal gerustheid geven, omdat uit het antwoord van de Regeering is gebleken, dat zij waakzaam is en waak zaam blijft. En nu zal een welgeaard so ciaal-democraat wel beweren, dat dit zon der optochten niet het geval zou geweest, maar dit wordt gelogenstraft door het feit, dat de maatregelen, die de Regeering tegen scliaarschte heeft genomen, reeds voorbereid waren voer cr van eenigen op tocht sprake was; maar het is nu eenmaal zoo, dat de S. D'. A. P. alles, ook den mood dezer tijden, aanvat om voor haar zaak propaganda te maken. Dit staat voor ons echter gelijk met het wandelen in pen kruitmagazijn met de sigaar in den mond. Die Minister wees er verder op, dat liet nu geen zin heeft te wijzen op fouten jof vermeende fouten door R.ageering of ge meentebesturen in het verieden begaan, want dat liet alleen gaat om te voorzien (in den bes taanden nood, en hij maanile de bevolking aan, den huismoeders in de eerste plaats, om todh niet te Vergeten, dat ook |d© Regeering geen ijzer miet handen kan bre ken. En zoo is het, dc Regeering kan iwat doen, ja zelfs veel doen, maar do eiscih, dat wij, terwijl heel Europa oira ons hoenj pen groot dolhuis schijnt gewonden, oen Nor malen edonomischen toestand moeten heb ben, is natuurlijk niet te vervullen. Op zijn© Vragen kroeg !de hoer Schaper hot volgende antwoord: 1 Er is geen aardappelen nood, omdat er te veel is uitgevoerd, maar omdat er vele zijn gebruikt voor de drogerijen, er amidat zo, toon ze goedkoop waren, voor veevoeder zijn gebezigd. Toen dit geschiedde, heeft men de gemeenten gewaarschuwd ook tegen lagen prijs in te koop en, maar Zooals hier boven reeds is vermeld, slechts 14 gemeen ten namen van de waarschuwing notitie en daar kan de Regeering niets - aan "doen. Wat zie wèC kon doen was, toen er giooil kwam, beslag leggen op de aanwezige voor raden en dat is dan ook geschiedin(Zuid- I Lel land op' 1.200.000 kilo in Friesland op 350.000, in Zeeland op 1.400.000. We slaan thans voor den nieuwen oogst; het weer werkt wel jïïet mee, maar binnenkort z'al er overvloed van' nieuwte aardappelen zijn, en de uitvoer daarvan z'al1 niet eender worden' geopend, vóór in do behoeften van het eigen yolk ruimschoots zal zijn voor zien. En hetzelfde zal gHSsdhiedon met wor telen, bloemkool, postelein, spinazie, capu- cijners en doperwten. Wat het vee betreft, er is alleen fokvee, maar geen slachtvee het land uitgegaan, be houdens èen kleine partij voor België, en thains is alle uitvoer stopgezet De heer Schaper had aangeraden onteigening van het vee en bescliikbaars telling, en de Mi nister verklaarde, dat hij dat direct zou doen, alshet helpen, zou. Want dat vee zou moeten geslacht worden en ge distribueerd, en de slagers daarvan zouden met te krijgen rijn, althans zeer moeilijk. Maar de regeering zal voor geen enkelen maatregel terugdeinzen, die het Hoor haar beoogde doel kan verzekeren. Wat het varkensvleesch aangaat; iedere gemeente heeft daarvan gekregen wat ze vroeg, maar de zaak van het spek en van het vet is veel moeilijker, omdat wij daarbij afhankelijk zijn van den invoer; maatregelen worden echter beraamd om in het tekort te voorzien. Wat (le suiker betreft (o, schande Voor u, suikerhandelaars), die wordt achtergehou den, en hel is zelfs niet bekend, waar die zit. Dat necint niet weg, dat de Regee ring maatregelen genomen heeft tot inbe slagneming, en in de laatste dagen is dan ook in Rolterdam 8 millioen kilogram sui ker onteigend. Dit zal overal geschieden, naarmate er behoefte blijkt te bestaan. Die zuiker Zal den grossiers tegen bepaalde prij zen worden gegeven en dan zal er vol doende voorraad zijn tegen behoorlijke, da lende prijzen. - Tegen de burgemeesters, die hun plicht niet hebben gedaan namen van dezul ken zijn den Minister echter zeer weinig genoemd zal krachtig worden opgetre den. Of het nu verstandig zon zijn, om zooals de heer Schaper wilde, in plaats van den burgemeester voor de regeling van hel levens mi delete nvraagstuk burgemeester en volhouders aan te wijzen, zoodat de gemeenteraden er mede een woord in te zeggen kregen, betwijfelde de Minister. In dc teerste plaats zou dat den loop der zaak bespoedigen, maar wat juist voor den heer Schaper zwaar moest gelden, de Regeering had wel wat te zeggen over de burgemeesters maar niet over B. en W. Wij' moeten vele en goede redevoerin gen laten liggen, o. a. dae van den 'bper Van der Molen, die, om zoo te 'zeggen, de.keerzijde van de medaille liet zien, die de heer Teenstra voor ons had laten schit teren, en op boel veel leemten in het wer ken der commissies wees, met ve^ko mede deel Lngen èn dc genoemde commnssies èn de Regeering haar voordeel kunnen doen. Maar men kan zich verheugen, en dat is de gelukkige zijde van de zaak, dat het vraagstuk van de levensmiddelenvoorzie ning thans voor 'de ooren van ganscih het Nederlandsche volk is behandeld. Op de viaag van den Minister Cort van der Lin den, of de Regeering niet diligent is ge weest, zal na het geboorde 'niet anders dan bevestigend kunnen worden geant woord, al was hel ministerie dan ook feil baar, zooals elk mensohenkind. Wij vertrouwen de Regeering dan ook de 'zorg voor de levensmiddelenvoorzie ning ten volle toe, en laten aam anderen gaarne het twijfelachtige recht om zelfs uit een nood, door den oorlogstoestand, veroorzaakt, politieke munt te slaan. BINNENLAND. Nederland m oerleg A ardappelon. De minister van landboiUWi heeft alle burgemeesters m Nederland telegrafisch ge vraagd, opneming te* doen van den voor raad aardappelen in hun gemeenten, in verband met oen voornemen lot inbeslag neming der aardappelen. Gisteren zijn te Zwolle alle voorraden aardappelen, die ter markt waren -aange voerd, van regeeringswiege in beslaggeno men. De markt was f8.per ILL. De re geering betaalt echter £3.15 ter II.L. Volglens het „Centrum", is do uitvoer Van gjedroogde aardappelen weer toege staan,. Regjeerinjgjsvi sch. i De „Leeuw. Ct." meldt, dat de direte- teur der levensmiddelen voorziening te Leeu warden Donderdag van het Centraal-RureaU het volgende telegram ontving: „Onvoldoende aanvoer, 600 pond kleine schel visch"en gjistcren „Niets verzonden, totaal geen aanvoer." Duitsch© visch naar Nederland. Het ,,'B|erL Tageblatt" meldt uit Mainz, dat de Pruisische ©n Hessische regeerin gen aan een Nederlandsche visscherijmaat schappij vergunning hebben verleend in de zomermaanden Voor de Duits olie vis- scjierijpachters in den Rijn van Worms SCHIEDAMSCHE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 9