De oorlog. 89*" Jaargang, Maandag 19 Juni 1916. No. 15168 Het al te goede hart. BUITENLAND. Tan bet Westelijke front. Yan het Oostelijke front. Van het Zuidelijke front. In Mesopotamie. Ter Zee. Diverse berichten. Prijs der Advertentien: Yan 1--6 regels fi. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelig© voorwaarden. Tarieven biervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Dtfze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Brije per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.2h, franco f per post fl. 1-65. Prjjs pea: week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor bet eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Duitsch legierbericht Van gistenan: Op verschillende plaatsen van ons front tosechen die Biel gisch.Fransche grens en de Somme beerschte levendige bedrijvig heid van de artillerie en van patrouil les. Links van de Maas zijn 's nachts in- fanterie-gevecbten geleverd om stukken van vooruitgeschoven loopgraven aan de zui delijke helling van den Mort Homma Rechts van de rivier mislukte een door voorbereidend vuur van verscheidene uren ingeleide krachtige aanval van de Fran schen voor de Duitsche stellingen in bet bosch Van Thiaumont. Een door den vij and genomen kleine loopgraaf in ue voor ste linie Werd 's nachts weer gezuiverd. De aanval der vliegers op de militaire! •inrichtingen van iB|ar Le Due is herhaald^ In het vuur van onzie verdedigingska- noimeji is een Fransche tweedekker ten Wiesten Van Lassigny gevallen en ver nield. In de streek van B|ezange la Grande (ton Zuiden van Ch&teau Salins) heeft luitenant Wjntgens zijn zesde, -luitenant Hóhndorf zijn vijfde vijandelijk vliegtuig neergeschotenDe inzittenden in een er van zijn dood te voorschijn gebracht. Op den avond van dien 16en zijn de over blijfselen van een Franschen tweedekker die in een luchtgevecht het onderspit had gedolven, ten Noordoosten van het Hes sen bosch brandend waargenomen. Fritn^oh legjerb'ericht Van gistermiddag Op den linker Maasoever hebben de Duitschers na, een buitengewoon hevig bom bardement herhaalde malen de nieuwe stel lingen Van de Franschen op den Mort Homme aangevallen. De Duitschers, die gebruik maakten van brandende vloeistof fen, werden telkens met ernstige verlie zen teruggeslagen. De Franschen hebben hun Vroegere winst in haar geheel be houden. Op den rechteroever zijn een reeks Van Duitsche aanvallen op de Fransche loop grdvfön ten. Noorden van het werk van Thiaumont eveneens met een bloedige mis lukking geëindigd. Wat meer naar het Oos ten in de nabijheid van hoogte 320 heb ben de Franschen kort daarna een aan val mlet handgranaten afgeslagen. De Strijd vjan de artillerie is nog al tijd zeer levendig in het vak ten Noor den Van Souyille, In de Vogezen hebben de Franschen met geweerschoten een Duitsche af deeling gestuit, die ©en overrompeling tegen het Fransche Werk 1200 Meter van Karsbach beproefde. Aan het front van Verdun hebben do Fransche vliegers tal van gevechten tegen de Duitsche vliegtuigen, die Bar-Id Due kwamen bomhardeeren, geleverd. In den loop van deze gevechten zijn twee Duit sche vliegtuigen geveld, een bij Malancourt, een ander bij Samogneux. Drie andere Duitsche vliegtuigen, die van zeer dicht bij met mitrailleurs beschoten werden, moesten loodrecht met den kop naar be neden duiken, het eerste te Fresnes, hei tweede te Sept Faxges, het derde in de buurt Van ftïthinoourt Jn Lotharingen hebben vier Fransche vliegtuigen ©en gevecht geleverd met vier Fokkers boven de Duitsche linies. Twee Fokkers werden neergeschoten, een ervan viel in vlammen gehuld. Een van de Fransche vliegers werd gedwongen te lan den. Fransche vliegtuigeskaders voor bombar dementen zijn ook zeer bedrijvig geweest 25 bommen zijn op de Duitsche opslag plaatsen bij Selide (in de streek vanVou- ziers) geworpen; 20 bommen van groot kaliber op de fabrieken te Thiauville, waar twee ontploffingen zijn waargenomen; 20 projectielen, op de luchtvaartinrichtingea van Etain en Tergnier, In den loop van den nacht hebben. Duitsche vliegers bommen geworpen op Pont Mousson, Nancy en Baccarat. De stoffelijke schade was onbeteekenend, te Baccarat is een persoon gewond. Engelsch legerbericht. Groote bedrijriglieid van de vliegers gis teren wegens beter weer. Merkbare toene ming van de werkzaamheid van den vijand in de lucht Een Engelsch vliegtuig viel bij een verkenning adht vijandelijk» vliegtuigen aan en dreef er twee naar beneden in !de vijandelijke linies. Er werden in het ge- ihlqeï 30 H®(h(tgetvteclitetnj geleverd, maar geen. andere beslissende uitkomsten ver kregen, lit het afgeloopen etmaal is het rustig geweest. Oostenrijksch legerbericht. Gisteren (Zaterdag! moest het garnizjoen van het bruggehoofd van Gzernowitz voor het concentrische artillerie-vu,ur van den vrjanjd, die een groote overmacht had, te ruggetrokken worden, 's Nachts forceerde de vijand op verscheidene punten den over gang over de Proeth en drong in fizler- nowitz binnen. Onze troepen hebben de stad ontruimd. 1 In Oost-Galic'ie is do toestand onveran derd. Ten Westen van Wjsniowclzyk aan, ide Strypa zijn aanvallen van de Russen door artiilerie-vuur verijdeld. In Wolhynie hebben onze troepen ten Noorden van de Lipa, ten N001"den van Gorochow en bij Lokaczy terrein gewonnen. Zij sloegen tegenaanvallen van de Russen af. Eergisteren en gisteren bleven 905 gevan genen en 3 machinegeweren in onzie han den. i Ten N. Van, den Toeria-sedtor brachten Duitsche strijdkrachten in voorspoedige ge vechten 11 Russische officieren en 3446 man, een kanon en tien machine-geweren binnen. i Tusschen Sokoel en Kollri. zijn opnieuw krachtige voorwaartsche bewegingen van de Russen a%eslagehu 1 t i êill iWTil Duitsoh legerbericht. Bij de legergroep van. Linsingen zijn aan de Styr aan weerskanten van KolkL aan vallen van de Russen afgeslagen, Tusschen den weg van Kowel naar Lusk en het vak van Toerja namen onze troepen den Russen in voorspoedige gevechten aan gevangenen elf officieren en 3446 man, en aan buit een kanon en tien machine gewe ren af. Russisch legerbericht Aan het front van het leger van generaal Broesilof heeft de vijand bij het bieden van tegenstand herhaaldelijk tegenaanvallen on dernomen, die onze troepen alle met goed gevolg hebben afgeslagen, waarbij de vij and van dichtbij in het nauw werd ge bracht. In verschillende richtingen heb ben wij verderen vooruitgang gemaakt en gevangenen en buit genomen. Gisterenmiddag om 4 uur hebben de troe pen van generaal Letsjisky het bruggehoofd van de stad Gzernowitz op den linker oever van de Proeth stormenderhand ge nomen. Na een verwoeden strijd aan de overgangen over den Proeth, waar de vijand de bruggen had laten gpringeu, hebben wij de stad Caemowitz bezet Dg ze troepen vervolgen den vijand, die terugtrekt naar de Karpathenpassen. Bij de vermeestering van het bruggehoofd van CZemowitz hebben wij meer dan 1000 gevangenen en de kanonnen in de stad genomen. f fn de buurt van bet dorp Gadomitsje (TIadomioze, ten noordoosten van Sokoel) aan de Styr wordt een warme strijd gele verd, DuiLsah© en Oostenrijksche gevange nen komen bij afdeelingen binnen. Tot dus ver zijn 70 officieren en 2000 soldaten met 8 machinegeweren weggevoerd. De Duiitsdhers hebben een verwoeden aanval gedaan op het dorp SwiJniki aan den «.oordelijken oever van de Stoohod, dal wij hun hadden afgenomen. Wij sloe gen den aanval af, ondanks hel vuur van een gepantserden trein van, den vijand af. VoLgens nadere gegevens over de gevech ten van 5 tot 17 Juni hebben de troepen van generaal Kaledjin 1309 officieren en 70.000 soldalen gevangen en 83 kanon nen, 236 machine-geweren en een ontzag lijke hoeveelheid oorlogsmalerieel buit ge maakt. t In het gebied van den rechteroever van de Strypa, ten noorden van Buczacz, ging de vijand tot den aanval over. Hij word echter door ons geconcentreerd vuur ont vangen en stroomde naar zijd loopgra ven terug. In het boschgebied aan het noordelijke front en nan liet Duna-front hevig artil lerievuur in verschillende sectoren. Onze artillerie heeft de vijandelijke loopgraven en werken aan Wet front van Dunaburg en ten zuidwesten van hJot Narodz-meer zwaar beschadigd Oostenrijksch1 legerbericht. 'Aan het Isonzo-front maakten de Ita lianen weer op verschillend© plaatsen, O. a. tegen bet zuidelijke gedeelte van den Moate San Michele en tegen onze stellingen op de hoogten ten noorden van het brugge hoofd van Tolmein aanstalten om op te rukken. Dank zij ons artillerievuur, kwam echter geen aanval tot ontwikkeling. In de Dolomieten is de bedrijviglseid van den vjjand in bet algemeen verminderd. Alleen de Monte San Cadini is af en toe zeer hevig door d© artillerie beschoten. Daarop volgden verscheidene Zwakke- en spoedig afgeslagen aanvallen. Uit het vak van Primolano en tegen ona front ten zuidwesten van Asiago Web ben de Italianen hun voorwaartsche bewe gingen herhaald. Deze zijn weer overal af geslagen. Ualiaansch legerbericht./ De voortdurende en verwoede worsteling bij de stellingen, die langs den zuidelijken rand van de kom van Asiago in ons be- tzit zijn, bewijst, dat de vijand zijn ooi- apro-nkelijk offensief-plan hardnekkig voort zet. Zijn voortdurende volharding bij den aanval toont, dat de gebeurtenissen op het Oostelijke froont de aanralsbedrijvigheid van den vijand aan Wet front van 'ireif- tino niet getemperd hebben. Tot dusver heeft de vijand van dat front geen troe pen weggenomen en in de toekomst zal hij dit nog moeilijker kunnen doen we gens ons krarihlig tegenoffensief, dat gaan de is. Gisteren was tussdEen Etsch en Brenta de artillerie werkzaam. Onze afdeelingen, die aanvielen joegen de vooruitgeschoven posten van den vijand op de vlucht on namen wapens en munitie. Ten zuidwesten van Asiago hernieuw de de vjjand zijn. aanhoudende en verwoede pogingen om een opening in onze linies te maken, in het bijzonder tusschen den Lemerle-berg en den berg Magna Boschi, hij' werd echter telkens met zeer zware ver hezen teruggeslagen. Tusschen de Valle Frenzela en Mareiesina duurde de opmarseh van onze infanterie voort, die echter ver traagd werd door de vijandelijke artillerie en sterke vijandelijke afdeelingen, die ver scholen lagen in het boschachtige terrein ien met tal van machinegeweren uitgerust waren. Uit de laatste tellingen blijkt, dat onze dfappere 'Alpini in het gevecht van den lGden 306 gevangenen, o. w. 7 officieren en 12 machinegeweren, behalve de reeds gemelde batterij kanonnen, genomen heb ben. In het Sugana-dal nieuwe Vorderingen van onze troepen op den linkeroever van de Maso-beek. 1 Tiurksch legerbericht Aan het Irak front heeft een vijandelijk regiment ruiterij op den rechteroever van den Tigris getracht voort te dringen. Door een tegenaanval van een afdeeling der onzen werd het tot den aftocht gedvon gen, met verlies van eenige soldaten en paarden. Onz© afdeelingen hebben Russische rui terij Verjaagd, die bij de dorpen Serpoel en Tsebah, op 25 K.M. ten Oosten van Kasr Sjerin, was opgetreden. Toen de Rus sen uit deze streek moesten terugtrekken, Roman naar het Duitsch van Marie Diers 25) I i l 1 Rebate bad zijn eersten, dien Hünefeld h'aar indertijd had geiten, telkens over gelezen, Elk Woord, elke letter had Waar de. IVat stond daar ook! al niet in! iZij bad dat in het eerst in het gieheel niet beseft. Nu vond zij telkens iets nieuws, dat weer tot allerlei gedachten aanleiding gaf. Zij legde een, heel leven met stor men en ellende in de enkele jrogjel^n. Haar werk ging altijd door, "maar zij deed dat als onder ©en soort (bedWei- minjg. Zij maakte zich echter nog niet schuldig aan Vergeetachtigheid, het instinct en de lange gewoonte verhoedden date Maar Wie haar diep in de oogen keek, moest ier Wef iets opmerken, wat er Vrqe* ^®r niet WAS gefwjeest Niemand wist iets Van QuLstorp's be- steek jaf, De kleine stad had ditmaal, zon derling genoeg, evenmin oogen. als ooren gehad. Slechts bot sohoenmakterskindje brab belde op baar dijoomierige manier Van de glanzend® laarzen Van den fijnen, Vreemden! beer. En Nate hield nu het imeest Van bet meisje van den schoen, maken: Bet IWaaj den eersten JuJi, en een ©Ven 'wlann© dag als in, Juni, toen hij er |w|as BejsföeSS, Skiën Rennte 'e middags naar Hü nefeld ging, kwam Bjoib Andreas baar te gen. Hij groette baar stijf," wilde teerst voprbijgaan, kreeg daarop een klour en trad toen, toch op haar to©. „Kan ik ©en eindje met je meeloopen?" „Ja, gaarne", zei zij, Hij had er lijna reejS weer Berouw van, dat hij haar -daarom had verzocht en toch werkte 't aantrekkelijke, dat zij voor hem had, zoo zoer, aat hij niet weg k'on komen. Hij had zeer om haar geleden. Met het instinct van den wantrou wenden minnaar voelde hij, dat eriemand op den achtergrond was, die haar ge dachten in beslag nam. Hij was de eer ste, die het nieuw» in haar oogen zag, al was ook Hünefeld bij al zijn afge stomptheid van gevoel niet geheel zon der Vermoeden. Het hielp niets of hij zich ook al hon derdmaal Voorhield, dat hij geen reehit had ongelukkig of boos op haar te zijn. Ach, dat rechtmatigde zich het teugelooze, niet te kal moeren, wanhopige hart on danks alle redeneeringen en wil ien aan. Toen kwamen de ergste vijanden voor een spoedig te boven komen de gevaarlijke troostgronden. Och Wat, zij heeft niemand anders. Ikj verbeeld mij alles maar. Dd ben gek, ik zie overal en dan dat met geweld verloochenen en Weglachen van die kleine, kleine en fijne teekenen, die wel is waar gemakkelijk weggelachen kunnen Worden. s „Hjeb j© np- vjeeï bij Hünefeld te doen?? VKteg hiji i t_, „Neen, niet zooveel als anders", ant woordde zij hem en hij hoorde in haar stem Weer een grondtoon van. weemoed en tevens van een zacht zingend geluk', dat misschien alleen, in zijn. verbeelding bestond. Lieve hemel, hij was immers ziek, een zieke dwaas. Hij sprak.' druk tot haar, verteld© van wederwaardigheden in zijn beroep, die hem zelf op dat oogenblik niet interes den. Maar hjj moest haar haar belang stelling, haar toeluisteren afdwingen. Hij sprak luide en in afgebroken zinnen. Zij antwoordde en Wel zeer juist, zeer ga- past. Zij Was dus hier bij hem en niet ergens anders, niet in ©en droomland, niet in beslag genomen door ©en hem onbe kend verlangien. Maar hij raakte toch hex gevoel niet kwijt, dat slechts haar mond, haar instinctmatige gewoonte hem ant woordden en niet haar zid. Deze toestand was ondragelijk'. Naast het geliefde meisje te loopen en haar ver van (zich, te [voelen! Ach waaxjom] Was hij zoo erbarmelijk afhankelijk van haar? Waarom liep hij niet weg en ver gat haar? D© Wereld Was toch groot ge noeg! Een postbode, die hen tegenkwam, groet te reeds van ven» en zei: „Ik heb wat voor u, juffrouw", zocht in zijn tasch en gaf haar een brief. En B|ob, bjjwien toch anders het wantrouwen den blik ver scherpte, was nog zoo dwaas om iet wat dom te lachen om dat „uws" van den goeden mjan* Nu, terwijl zijn ongeluk het toppunt na derde, was hjj plotseling als verstompt, hfj zei nog slechts tegen Renate: „Inte reesante correspondentie En zog toen pas haar als met bloed overgoten gezicht Nu Iging hem langzamerhand een licht op. Het Was bem te moede, alsof uit z(jn hoofd elke druppel bloed naar beneden viel en alsof ©en zware massa op z\jn hart drukte, zoodat het lemauwernool meer kon Hoppen, 't Werd leeg en ijs- Koud in zijn brein. Met een tong, aie als ©en Vreemd instrument in zijn mond op en neer ging, zei hij tegen Renate- „Lees toch, wjat je daar gekregen hebt." „Striate zei zij. Ilij liep werktuigelijk naaast haar ver der. In 'zijn hoofd kwam nu de onzin nige gedacht© op: „Er moet nog ietstus schenbeid© komen 1 Het kan niet zoo zijn, het wordt toch alles anders Hij Iging met haar Hiinefeld's huis bm nen. Zy Vroeg hem nog verbaasd: „Ga je m©e?" „Ja", z©i hiijl Haar gedachten 'Werden zeker te zeer beziggehouden, dan dal zij zich al tezeer verwonderen en er voor interesseeireii kon, wat |hjij bij den gjeminochten collega wilde. Toen zij de korte, steile trap naar de eerst» Verdieping opklommen, sloeg het op de stadsklok vier uur, Ilij telde de vier slagen me© ©n dacht: „Hot is dus juist vier uur.?- D© deur feojvlein; SN gesloten. „Dokter vernielden en verbrandden zij de gewel ven en andere doelen van het graf van Iman Hoessein, dat drie uur ten Zuid oosten van Kasr Sjerin ligt, en verscheur den den Koran en andere heilige boeken, die in dit graf toeken aanwezig waren. De bij Baneh verslagen Russisch© troe pen worden krachtig vervolgd, In destreek ten Noorden van de dorpen Saiiz en Tserdecht werd do vijand verjaagd. Inde- ze gevechten verloor de vijand vijfhon derd man aan dooden en liet hij drie machinegeweren in onz© handen. Engelsch legerberich,t- Generaal Lake, opperbevelhebber van de Engel sche troepen in Mesopotamie, meldt, dat de vijand in den nacht van Vrijdag op Zaterdag een vruchteloozcn aanval heeft gedaan op de Engeïsche loopgraven aan het Sannaijaifront. De beschrijving van een poging tot lan ding, door de Engeïsche op den Noor delijken oever van den Euphraat beproefd, voorkomende in het Turksche communiqué van den 17en is of geheel denkbeeldig of anders een verdraaide lezing van de welgeslaagde strafexpeditie in het Engel sche communiqué van den lGea vermeld. Duikboot- en mrfnenoorlog. Lloyds meldt, dat het Engeïsche stoom schip „Gafsa" ."(groot 3900 ton) in den grond is geboord. 1 Een Reutertelegram uit Marseille meldt het in den grond boxen van het kleine Engeïsche etoonxschiji „Sardinia", (1000 ton) Twintig leden der bemanning zijn gered Engel sche torpedo boot jag©r geZ.cjnken. De Br it sche Admiraliteit maakt bekend: De torpedobootjager „Eden" is heden nacht in het Kanaal tengevolge van een aanvaring gezonken. Van de bemanning werden er 31 gered. Do commandant en twee ander© officieren, wordèn vermist. Veldmaarschalk von. Moltfc©. t Veldmaarschalk vom Moltke, chef van den plaatsvervangendcn staf van het Duitsche leger, is gistermiddag om half twee, bjj ge legenheid van ©en rouwplodhtigheid voor veldmaarschalk von der Goltzl, die in. het gebouw van. den. Rijksdag gehouden weri, aan hartverlamming bezweken. De eoomomische conferentie. De economische conferentie tusschen de Ententelanden, do vorige week le Parijs gehouden, is Zaterdag gesloten. De „Petit Parisien", heeft onderscheidene afgévaai- digden geïnterviewd. I Lord Crew© (Engeland) zeide, dat de maatregelen Waartoe was besloten', do goed keuring zouden verwerven, zooweJ! van de onzijdige landen als die der entente. De vijanden der entente zouden er uit zien, dat het nu •vaststaat, dat de entente voor goed een einde zal maken aan Djuilsok- lands droom ■van ©en ©economische over- heersching. i is er nog niet", zei Renate. Zij haald© een sleutel voor den dag en deed nu zelf open. In de spreekkamer waren d© jaloeziecn neergelaten en daardoor heersch'- te er een groen, schemerachtig licht De ramen stonden naar binnen to© open, „Wil je wachten?" vroeg Renate. „Ja", zei hjj. „Het kan, ook niet lang moer duren?, troostte zij hemt i Daarop scheen z(j hem.' to vergeten. Zij trad op d© schrijftafel toe, nam ©en mes je en sneed het couvert open. Hij Keek er naar. Zij beefde in het geheel niett Wat fweer dè hoop bij hem deed her. leven, datj alle marteling ©n vrees onzin waren geWeest. Nu zei Renate zacht, zoodat het klonk ah een bijna Verloren vogelgeluid in dan vioegen morgen: „0 Het Was ©en zucht in overgroot©, be klemmende zaligheid als tot afwering ge slaakt: „O neen hot is te Veel 1f1 Het Werd den armen jongen bloedrood voor do oogen en toen hjj nu Wat wilde zeggen moest hij eerst ©en groote heesch- heïd en stemVerlamming overwinnen, „Als jij Renate als jij een an- der liefhebt dan, is het uit. Dan heeft het leven slechts nog De volgende Woorden zouden een harts- toch tel ijk snikken zjjn geworden. Hij stond daar met ©pen mond als een gt^yorrgdi dier. Nu kwam Nate uit een, onmetelijk ver oord bij hdm terug, j i COURANT. SC-EEC AlViSC-E

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1