De oorlog. 69** Jaargang. No. Dfmdag 20 Juni 1916. 15169 Het al te goede hart. Dez« courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, f Ergs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen D. 1.25, franco per post £L 1.65. Prijs pea: Week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 14J (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £1. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven lr hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tol den prys van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. r Zij, die zich met ingang van 1 Juli B.S., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, eitvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, 'lat op den 19en Juni 1916 het verzoek van L. VAX PELT, om vergunning tot hot oprichten van een fabriek voor heL snijden, koken en dro gen van vruchten en groenten in het pand, staande Lange Nieuwsifcraat 27, kadaster Sectie L no. 575, met 2 eleotrotmoloren van respectievelijk 10 en 15 P.K., drijvende een exhauster en diverse snijmachines, be nevens een ketel van 11 M.2 Verwarmen gs- oppervlak, voor het koken van groenten, is APGEjWEZJEN, op grond Van vrees Voor hinder van ernsiagen aard. - Sdhïedam, 20 Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M» L. HONNERLAGE GRE.TE, r, D* Secretaris, V. SICKENGA, BUITENLAND Tan het Westelijke front. Diuitsoh leger bericht. Ten, zuiden van de Belgisch-Fransche grens tot aan de Somme wondt de levendige gevedhtsaotie voortgezet Een Fransdte handgranaten aanval bij Chavonne, ten Oos ten van Vailly, werd afgeslagen. Een- Duitsche mijn werd, ter hoogte van de 'Fille Morte in de Argonnen, met succes tot 'ontploffing gebracht In het gebied van de Haas namen de tar- tillerie-beschietingen 'eerst tegen den avond aanmerkelijk in levendigheid toe. Dps nachts bereikten 'zij aan den Hort Hom me, ten Westen daarvan, en in den sector van het hosch Van Thiaumont tot aan het fort Vau.x een 'groote hevigheid. Nog Wordt gemeld, ilat in den nacht van 18 Juni aan het hosch Van Thiaumont een vijandelijke aanval werd afgeslagen. Ver dere aanvalspogingen Werden gisteren door ons Vuur verijdeld. In do gevochten van de laatste dagen Werden hier ongeveer 100 Fransohen gevangen genomen. Herhaalde (nachtelijke aanValspoigingen van den tegenstander met handgranaten in Roman naar het Duitsch van Marie Diem 26) i I 1 'I ,,'Bjob zoi ze ontsteld. „Wat heb jo? Wot heb ik „Je weet Wel, dat ik je liefheb hij wanhopig. „Jij mij ja ach neen g Een geheel© reeks Van voorstellingen scheen door haar gjeest te gaan. Misschien begreep zij nu pas plotseling wat het wil zeggen iemand lief to hebben haar gloeiend gelaat verbleekte. Zij keek Bjob angstig aan. „Wees toch niet treurig", smeekte zij. „Treurig", herhaald© hij bitter. „Mijn leven is verwjoest, dat is 't „Neen, !B|ob! Ach, zeg dat toch niet! Dat m'a® niet zajnl Lieve B|ob jongen Zijn gezicht verwrong zich.- „Troost mij toch niet", barstte hij uit „Dat is itog het ergste. Ik! zie immers nu reeds alles. Alle® is nutteloos. Adieu, Nate. Ik wiensch je overigens natuurlijk geluk, ik iV 1 Hij Wendde zich af, zij zag zijn schou ders schokken. Hg ging naar de deur. ■Zjj Wou hem terugroepen, maar kon niet, Zijn. Verdriet Was zöo iets vrecse- liet Fumin-bosch werden telkens volkomen afgeslagen. Een Engelsche tweedekker werd bij Lens, en een ten Noorden van Atrecht in een, luchtgevecht ten val gebracht; de aviateurs waren dood. Een Fransch vliegtuig werd ten Westen van ide Argonnen neergeschoten. Een Duiisch vliegeskader deal oen aan val op het station en de militaire fabrieks- inrichtingcn van Bacarat en Raon l'Etappc. Fransch legerbericht. Ten Zuiden van de Somme is ©en Duit sch© coup de main in de streek van J-ehors volkomen mislukt. Aan den linkeroever van de Maas bescho ten de Duitschers krachtig de zuidelijke hel ling van den Mort Domme en de streek van Chattancourt. De Fransche artillerie antwoordde overal door spervuur en af doende tegenmaatregelen. Aan den rechteroever werd een onderno men aanval der Duitschers tegen de Fran sche stellingen op de noordelijke hellüng van hoogte 321 afgeslagen in het Fransche vuur. Aan het Belgische en Engelsche front ging de dag kalm voorbij. Engelschlegerberichtj. De Duitsche infanterie is werkeloos ge bleven, de artillerie tamelijk kalm. De bedrijvigheid der vijandelijke lucht strijdkrachten nam gisteren merkbaar toe. Er zijn in 't geheel 27 gevechten in de lucht geleverd. Een vijandelijk toestel is binnen onze linies neergeschoten; de in- zittenden werden gevangen gemaakt. Twee Fokkers en drie andere Duitsche vliegtui gen zijn tot landing gedwongen. Twee En gelsche toestellen zijn in de vijandelijke linies neergeschoten. Yan het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Aan het noordelijk deel van het ooste lijk front geen belangrijke militaire gebeur tenissen. Op het spoorwegzak LjaöbowitsjiUuni- nietsj, waar vele transporten plaats had den, weiden tal van hommen geworpen. Bij de legergroep-v. Linsingen, aan den Styr, ten westen van Kolki, aan den Scihoohod, in de streek van den spoorweg KovelRofno werden Russische aanvallen, gedeeltelijk door met gucoes bekroonde tegenaanvallen, afgeslagen. Ten noordwesten ran Lusk staan onze troepen in een voor ons gunstig'gevecht. Het aantal gevangenen en de buit namen toe. Ten zuidwesten van Lusk deden de Rus sen aanvallen in de richting van Gorochof. Bij het leger-v. Botihmer is de toestand onveranderd. Oostenrijksch legerbericht In het noordelijk gedeelte van de Boe- kowina en in Galicië geen bijzondere ge beurtenissen. Ten noordoosten van Lopuano deed Üe vijand met een groote overmacht een aan val op de Ooslenrijksch-Hongaarsche stel ling. Het 44ste regiment infanterie, onder steund door artillerie, sloeg 3e uit negen gelederen bestaande stormoolonnes af, zon der dal er reserves noodig waren. Een nachtelijke aanval in dezelfde streek mislukte eveneens. lijks, dat zij het niet waagde hem te rtoepela. Toen hij het vertrek had ver laten, zag zij altijd nog hoe zijn schou ders hadden geschokt Haar tanden klapperden. Onwillekeurig keek zij in den brief, dien zij nog al tijd in haar handen hield. Het waren nog dezelfde Woorden, die zich als een fon kelende stroom over haar hadden uitge goten. „Mag ik! u spoedig eens bezoeken? Ik' heb zoo'n .verlangen, ik loop hierrond als een gebroken man. Ik weet niet [vrat er van worden moet, maar ik! moet u zien en spreken. Schrijf my een enkel lief woordje, dat ik! mag komen, en laat mij niet le lang daarop wachten. Zal u dan weer rozen in de armen houden? Ik! kan mij u in 't geheel niet anders voor stellen. V Zij beschouwde de zaligheid van, daar straks nu als een zWare zonde. jBjobls wanhopige Woorden sloegen haar nog als vurige vlamimen in. 't gezicht Mijn leven is verwoest en daarna "het verplet terende: „Je weet immers, dat ik' je lief heb „Jai, ja, hij had het haar immers in dertijd gezegd 1 Wat was dat aan haar voorbijgegaan! Had zij het niet geloofd? Ach, zij had het wel geloofd,- maar er geen acht op geslagen, er geen minuut over nagedacht Nu, nu zag zij plotseling, hoe bet waa T,0, wat was zij slecht, was was zij slecht! Zij hinjg haar eigen wenschen aan Bij Gorochovv en Lokalsehi (ten zuid oosten van Wladimir WoJynsk) sloegen de Ooslenrijksah-Hongaarsche troepen krachti ge Russische tegenaanvallen af. Aan de Boven-Stochod werd terrein ge wonnen. Russisch legerberich.t Aan het front der legers van generaal Broesilof trachtte de vijand door tegen aanvallen den opmarsch der Russen in de richting van Lemberg tegen te houden. In de buurt van het dorp Rogowitschi. ten zuidoosten van het dorp Lokatschi, zes werst ten zuiden van den grooten weg Lusfc-Wladimir Wolynsk, deden de Oostenrijkers nier sterke formaties een aan val op de Russische troepen, drukten een sector van het gevechtsfrènt in en maak ten drie kanonnen buit van een batterij die dapper tot op het laats tegenstand,' l»ood. Toegesnelde versterkingen sloegen den voorwaarts rukkenden vijand terug, ontnamen hem oen der kanonnen en maak ten 300 soldaten en twee mitrailleurs buit. In de buurt van Korynitzy, ten zuid oosten van Svviniuhky, ten zuidoosten van Lokatschi, deed een Russisch regiment een tegenaanval en dreef de aanvallers op de vlucht. Een Russische lichte batterij na derde toen en beschoot de vluchtelingen. De Russen maakten in dit gevecht vier mitrailleurs buit en namen drie officieren en 100 soldaten gevangen. Ten oosten van Gowhof, ten zuiden van Swirüuhky, maakten de Russen^ zich na een hardnekkig gevecht meester van een bosch hij het dorp B|oji£ Zij namen daar 1000 spldaten gevangen en veroverden vier mitrailleurs. In de aanvallen in de grensstreek ten zuiden van Radziwilpf. waar de vijand gebruik maakte van brandende vloeistof- ton, maakten de Russen gisteren 1800 man krijgsgevangen. i De Russen trekken, na Czemowitz te hebben bezet en op verschillende plaat sen over de Proeth te zijn getrokken, op naar de Sereth. Vastgesteld is, dat de Russen, toen de troepen van generaal Letsjiski, hel brug genhoofd Czemowitz bezetten, 49 officie ren en meer dan 1500 soldaten gevan gen ramen en bij de stad Czemowitz 10 kanonnen buitmaakten. Blij de vervolging van den vijand namen zij in het dorp Koet- schoermare 400 soldaten gevangen en ver overden zij twee Zware kanonnen, twee affuiten, een groot aantal munitiewagens en meer dan 1000 wagens met levens middelen en faurnge. IB|ij het dorp Storojynesj namen de Rus sen twee officieren en 85 soldaten ge vangen en viel een mitrailleur in hun ne banden. In bet geheel zijn op 18 de zer ongeveer 3000 man gevangen deno- men. 'Op het station Zutsjka, fen noorden van Czemowitz, maakten de Russen, zich meester van een depót van genie-materiaal. Aan het noorderfront La de boschstreek! en liet |B)ob vertwijfelen f „Neen, als Jrij haar noodig had, als hij haar werkelijk zoo zeer noodig ,had, dan. ging dat andere immers niet." pat was ook misschien, niet zpo innig en groot en diep. Daar werd ze- ker^'geen teven verwoest- Met een plotselinge beweging, alsof haar handen, die zonder haar wil uit- vjoerden, bracht zij den brief bij haar gezicht. „Jij neonnt mij dat toch zéker niet kwalijk, niet Waar? Jij kent mijim- liters nauwelijks Miaar nu vloeiden de tranen toch. Tóen Hiinefeld terugkwam, was zijn deur niet gesloten, maar er was niemand. Hij kon daar vérwjondend over, want hij kon zich anders pp zijn Hein© assistente verlaten, Tjoen hij bij zijn schrijftafel kwam, zag hij, dat daar jiemand gezeten en geschre ven had. Do papieren lagen door elkaar, do onderlegger lag scheef, de pen was nog nat Er is warempel weer een dwaas heid uitgehaald, dacht hij. Zijn slechte vermpederts ten ppzichte Van Nate misleiden, hem zelden, maar ditmaal bleven z© npg bij de werkelijk heid ten achter. Hij verwachtte den een of anderen belachelijken flater maar geen dwaasheid in 't gróót. Renate schoof den brief, dien zij haas tig en met wilde, rechte letters pp de schrijftafel van haar dpbter had neer-ge klad, in de bos en begaf zich, Hiinefeld en diens aanspraken op haar vergetend, en het Dwina-front duurt het artillerie- duel voort CzernpJWïtz door de Russen hernome n. -Over de ontruiming van Czemowitz schrijft Leohhard Adelt in het Iter!. Ta geblatt" het volgende; Zoodra de Russen er in ge-slaag'! na ren uit de langen tijd bevochten boch ton van den Djnester voorwaarts te ko men en over de Okna te dringen, moest de geboete Opstenrijksch Hongaareche front sector tusschen Djnester en Proeth van het Biesserabische front worden terugge trokken. De Zuidelijke vleugel van het leger van generaal Pflanzer-Baltm werd derhalvle uit deze stellingen naar de [Proeth-linie verplaatst Deze opdracht, die een pijnlijk voorteeken was voor de ont ruiming .var. de stad Czemowitz, welke alleen nog door de smalle eilandenrijke Proeth gescheiden was van de aanstor mende Russen, was noodzakelijk, om den ongelukkiger, bewoners van de stad lijd en gelegenheid te geven om te vluchten. De oever van de Proeth werd herhalve Voor en aan weerszijden van Czemowitz. door voldoende sterke achterhoeden be zet. De pogingen der Russen om over de steile bpschhoogten aan den zuide lijken over van de Proeth door de drin gen mislukten door de waakzaamheid der verdedigers, doch de Russische kanonnen waren reeds in het oosten en jn hol noorden zoover genaderd, dal ze de stad bestreken; zij begonnen niet alleen do stellingen aan den oever en het spoorsla tion, doch ook de binnenstad te bombar deeren. Om de stad niet noodeloos aan vplkomen vernietiging prijs te geven werd derhalve last gegeven bot de ontruiming In voortdurende achterhoede gevechten met de intusschen over de Proeth gedrongen Russische afdeelingen trokken oo verdedi gers zich terug op de hoofdmacht van de troepen in de Bpékowina. De mooie, zwaar geteisterde hoofdstad van de Boe- kowina, Waar gedurende den gehcelerrveld- tocht het kanongebulder niet van de lucht geweest is, is derbale opnieuw in ban den der Russen gevallen. Yan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerberi cht. Gisteravond is het uiterst hevige vuur der Italianen tegen onze stellingen tus schen de zeo en Conté dei sei Busi her vat. Een vijandelijke aanval spoging bij Selz is verijdeld. .In hét noordelijke rak dor hoogvlakte van Doberdo is hel tot felle mijn- en hand- granaatgevechten gekomen. Aan het Dolomieten-front is een nach telijke vijandelijke aanval bij Raffredio mislukt. Aan het front tusschen de Brenta en de Astico hebben Onze troepen opnieuw tal rijke aanvallen der Italianen, o. a. een krachtige aanval ten noorden van den Mon te Meletta, afgeslagen. Ten zuiden van BusiboU© is de eerste bergrug veroverd. Drie vijandelijke tegen- naar het ziekenhuis. Dat lag voor de stad op een zandheuvel. Breed en wit, mét twee verdiepingen, nuchter. Zij ween de niet meer, maar het glinsteren der witte, bepleisterde muren in de zon deed haar drpge oogen pijn. Iets nuchters, krampachtigs zat hair in de borst. Zij dacht: „Ik kom den berg immers toch niet pp, ik kan immers niet loopen. Maar zij liep intusschen steeds voort, en kon da,t pok'. Zij kende den weg en het huis vag uit haar Vaders tijd. Het was ook op eens alspf vader naast haar liep. „Heel gped, ouwe deem", aei hij. „Maar nu piet zwak' wprden. Dat is maar gekheid, dat je op eens niet meer kunt loopen. Men mpet alles zoo goed doen als men kan." „Ja Vader", zei Renate, ,ik loop al, Bpem tralala. „Ik ,zal niet zwak zijn. Maar blijf bij me „Och wat zei haar Vader. „Ik! heb' geen tijd. Ik ben imimlers dpod." En met die woorden Was JbiJ Verdwenen en de zpn brandde op den zandiglen weg. B.enate ging de gipote hoofddeur bin- nen. Tpen de koele hall haar omgaf werd zij zWiak en duizelig, en zocht steun te gen den schoorsteenmantel. Voor haar steeg de breed© stoenen trap omhoog, welke na een paar treden, die naar de gangen ge lijkvloers leidden, zich naar boven voort zette. Een zuster Verscheen op de bo venste der treden, kéék naar beneden en aanvallen mislukten. In, deze gevechten zijn meer dan 700 Italianen, waaronder 25 of ficieren, gevangen genomen, en 7 machine geweren en één mijnwerptuig buitgemaakt /tafjaansch legerbericht De slag wordt hardnekkig voortgezet op de hoogvlakte van Sette Communi. Ten zuidwesten van Asiago vermenig vuldigt de vijand zijn aanvalspogingen te gen onze stellingen. Ons offensief ten noordoosten van Asiago wordt met kracht voortgezet. Gisterochtend hebben vijandelijke kol on nes na een verwoed artillerievuur hun aan vallen legen het frontgedeelte tusschen den Monte Magnaboschi en Boscon voortgezet. Telkenmale werden zij met zware verlie zen teruggeworpen. Hierna volgde een. ge weldige vijandelijke beschieting met tal van batterijen van aÜe kaliliers. Niettemin biel den onze troepen onze linie stevig in stand. Ten noorden van de Talie Brenzela beeft de vijand gisteren op verschillende plaat sen onzen druk door tegenaanvallen zoe ken Le verminderen, die echter overal wer den afgeslagen. Onze troepen trekken daar na langzaam maar zeker vooruit. Belangrijker resultaten zijn aan den rech tervleugel bereikt, waar afdeelingen Alpen jagers, die zich de voorafgaand© dagen reels hadden onderscheiden, stormeulei- liand de Cirna Isidore Ivobben genomen, en win 100-ial gevangenen hebban gemaakt en twee machinegeweren "veroverd. Aan liet overige front artilleriegevechten. Ter Zee. In de Oostzee. Het Zwecdsdie blad „Falkenberg Posten"' n ©Alt, dat het Duitsche s.s. ,.Ems", op .weg \an Christian) a. naar Lu beek, gistermorgen !©n Noorden van Falkenberg (aan het Katte gat] 17 ;nijl urt de kust, in den igronl is geboord, waarschijnlijk door een Engel sche duikboot. Een patrouilleerende Zweol- sche torpedoboot kwam toen de duikboot waarschuwen, zich uit de territoriale wate ren te verwijderen. Diverse berichten. De Italiaansohe regeering. De koning van Italië heeft gistermorgen het decreet geteekend, waarbij het nieuwe ministerie wordt samengesteld. Het bestaat uit do volgende leien: Boselli, minister president; Sonnino, buitenlandsdie zaken; Goilosuno, koloniën; Orlando, binnenland- sclie zaken; Saoehi, justitie; Meda, finan ciën; Carcano, schatkist; generaal Momme, oorlog; admiraal Corst, marine; Ruffini, onderwijs; Bonimi, openbare werken; Ar- lotta, zeetransporten en spoorwegen; Rai- neri, landbouw; Denava, nijverheid, handel en arbeid; Fera, posterijen. Verder hebben als minister zonder porte feuille in het kabinet zitting Bissolati, Rian- clie, Conxmandini en Scialöia. De leden ran het ministerie hebben gis teren in handen ran den kotning tien eed afgelegd. De nieuwe minister-president heeft het volgende telegram gericht tot CaÜoma: „Bij de aanvaarding van het minister- presidentschap, breng ik vol vertrouwen, mijn groet aan den e mi men ten aanvoerder, die de Italiaansdhe soldaten, ter overwin ning voert" vpoeg Renate of zij1 zich niet wel ge veelde en naar wien zij toe wilde. Het Was een oudere zuster, die zij kende, maar wier naam haar vpor 't oogen blik was ontschoten. - „Ik wou slechts mijn neef BprekenT, zei Renate. „Maar als het kan, graag spoedig. Het duurt maar één minuut. „Hij is binnen bij den directeur," aei de zuster, „ik kan hem nu niet roepen. Maar kom boven, juffrouw Gropius. De warmt© heeft u zeker van streek gebracht, ik zal wat water voor u halen."- Renate wild© zegigen, dat zij zicli niet onwel gevoelde, maar toen zij de treden, opging, wankelde zij. De zuster kwam haas tig naar beneden, greep haar stevig en flink aan en geleidde haar door de lan ge, koele gang met haar lambrizeeringj van witte tegeltjes naar haar eigen ka mer. Maar toen zij langs een der deu ren gingen, werd die geopend en trad! daar eerst de directeur uit en daarna B|ob Andreas. Toen zij hem zag, kwam Renate da delijk weer volkomen tot bezinning, zij maakte zich van do zustor los en liep op hem toe. Hij meende in het eerst, dat zijn hevig gespannen, verbeelding hem parten speelde. Maar daarop merkte hij toch, dat zij het was. Het Werd plotse ling dood stil in hem en hij dacht.sHet kan mij nu niet schelen, wat er gebeurt het ktan me niet schelen,'-5 i j (Werdf sÈéSdéHf j SCHIEDAMSCHE COURANT. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1