De oorlog. 69"" Jaargang. Woensdag 21 Jutii 1916. No. 15170 Het al te goede hart. DétfS öótoant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en. Feestdagen, f Brija per Ew&rtaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franoö gesr post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. 'Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën Voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau btezorgd rijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). - -1 Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel, Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan rijn gratis aan het Bureau ie bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen föt den prijs Yan 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. u' Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. i Zij, die zich' met ingang van 1 Jnli B.a., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. MILITIE. VRIJSTELLING KOSTWINNERSCHAP. De Burgemeester van Schiedam, I maakt bekend, dat door Gedeputeerde Sta ten dezer provincie aan CORNELIS DORSMAN ingeschreven voor de militie, in deze ge meente voor de lichting 1917, op zijn aan vraag voor één jaar vrijstelling van den dienst bij de militie verleend is wegens Kostwinnerschap. Van deze uitspraak kan gedurende tien dagen, te rekenen van, den datum dezer be kendmaking, bij de Koningin in beroep worden gekomen i lo. door den ingeschrevene, wiep de uitspraak geldt, of door zijn Vader, moe der, voogd of curator; 2o. door elk der overige voor de ge meente ingesdkrevoneia' of door rijn va der, moeder, voogd of curator; i 3o. door den Commissaris der Koningin in de provincie. De personen, onder lo. en.' 2o. bedoeld, moeien het verzoekschrift, waarbij' in be roep wordt gekomen, beh'oorlijk met rede nen omkleeden On ter secretarie dezer ge meente, afdeeling Militie, inleveren'. Verzoekschriften niet ingericht of niet ingeleverd op do hierboven aangegeven, wijze, kunnen' geefeS gleVolg hebben, i Schiedam, 21 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GREEK. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; doen te weten dat op Maandag 'den' 26en Juni e.k, aan de huizen^ der ingezetenen de gewone j'aarlijksdhte collecte zal gehou den worden ten behoeve van! het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewaponden diensl in de Nederlanden en noodigen de ingezetenen uiiit, naar Vermogen bij "te dragen, en aboo mede te werken aan de verzorging van Verminkte krijgs lieden en de tegemoetkoming! ia de behoef ten der betrekkingen Vain lien, die in den strqd voor het vaderland gesneuveld zijn. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 21'sten Juni 1916.- Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M. D. HONNERLAGE GRETE, - t De Secretaris, 1 Vt SICKENGA, Roman naar het Duitsch van Marie Diers. 27) i „Ik! moet je spreken," zei Renate „Een minuut maar," „Ja goed," En tot den directeur.: „Ik kom dadelijk na, dokter. Ik vraag een ©ogenblik verlof." Dit was een "soort grap je, dat op kal men, luchtigen toon werd, gezegd. „Ga uwgang," zei de directeur la chend. JOp 't oogenblik is st immers niet drukt1? i ©oh liet Renate zijn kamer binnentre den, Waaruit -hij juist Was gekomen. Hij zWeefde in dat oogenblik, door 't gebeur de ovOrv,allen en van zichzelf losgemaakt sals een dwarrelan.de Veer boven een bran dend vuur. Maar hij1 kon daardoor in 't volgende oogenblik) Weer verzwolgen Wor den.- ,jB(oib,'' ztei Repate, ,als je wilt dan Wil ik "mij met je Verloven. „Je bent zeker bracht hij uit. Het Werd hem kwart Voor da oogen, „Dat is Jmmers Onzin,'' liet hij er op volgen. „Dat meen je immers tóch niet in ernst „Zekter wel," befwfeerde Renate. En met een heel eigenaardig wonderbaar dapper lachje Voegde zij' er bij: „Ik wil het_graag,- fBfoB.',' Hij ziereen; ©ogenblik) niets, maar klem. de z.iiah <aan ejen stoelleuning vast en Kennisgeving. OVERPLAATSING van de Afdeeling B der Gemeente-Secretarie ((Militaire Zaken, Burgerlijke Stand, Bevolking, enz'.j haar het pand NIEUWSTRAAT 26. Burgemeester en Wethouders Van Schie dam; brengen |bij deze ter algemeene kennis dat to rekenen van Maandag 26 Juni a. s. bovengemelde afdeeling zal zijn gevestigd in het pand Nieuwstraat 2 6; dat in verband met die overplaatsing het Bureau in de Schoolstraat op Vrijdag 23- en 'Zaterdag 24 Juni a. s. alleen geopend aal rijn itot het doen van aangiften voor den Burgerlijken §tand, en herinneren er voor zooveel noodig aan, dat die bureaux geopend zijn op werkdagen van des voormiddags 81/2- tot des namid dags 81/2 uur. Schiedam, 21 Ju.nl 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam M. L. HONNERLAGE GESTE, Dt Secretarie, F* SIGKMGA. Aangifte yan leerlingen voor de s openbar© scholen Voor uitgebreid ©ii) meer uitgebneid lager onderwijs. Ouders, voogden of verzorgers, welke leerlingen voor bovengenoemde scholen wepschen aan te geven worden verzocht zich vóór of op 8 Juli as. aan te mel den: Voor School G L'. O. aan de school aan de Huijsmansstraat bij het Hoofd, den heer JL Martens, op Dins dag ties namiddags van 11/23 uur en op Vrijdag des voormiddags van 81/2H1/» uur; 1 Voor School AM. U. L. O, aan het oude Kerkhof, toegankelijk voor jongens en meisjes, aan de school bij het Hoofd, den Heer A. van Slingelandt, op Maandag, Dinsdags Donderdag en Vrij dag des namiddags vian 45 uur; Zij voor wie plaatsing wordt verlangti moeten geboren rijn Vóór 1 Januari 1911,. De cursus aan beide Scholen vangt aan, 1 September rus. 1 De Schoolgeldheffi.ng zal geschieden naar het volgend© tarief: lo. aan de School Voor Uitgebreid La ger Gnderwijs f 15 per leerling per school jaar. Voor hen, die naar het oordeel van Bjurgemeester en Wethouders behoorentot de minvermogenden, bedraagt het School geld £7.50 per leerling per schooljaar. Van on vermogendon wordt geen school geld geheven. 1 2a aan de School voor Meer Uitge breid Lager 'Onderwijs bedraagt het School geld per leerling per -schooljaar: a. bij een belastbaar inkomen van ton hoogsto f1000, £20. wps doodsbleek geworden- Op eens kwgm het hem voor, alsof het stilzwijgen, dat een paar seconden tusschen hen heersch- to, eindeloos lang had geduurd en be dacht hij plotseling met schrik, dat hij n,iet geantwoord had, dat alles weer in duigen, zou kunnen vhllen. Met een stem, die hem bijna begaf en haastig bracht hij uit: „Ik Wil het natuurlij ijk ook, 'd Zal aan mij niet liggen,'' „Aan mij' ook niet'.', zei Renate. „Dan is het dus hij aarzelde, hield even met spiekten op en Voegde eïloeto. met bevende lippen bij: „afgesproken?" „Ja!" zei Renate. 1 Er Was nog altijd iets in hem, dat hem verhinderde het volkomen te geloo- ven. Verwarde gedachten woelden door zijn hoofd. Wjaarom deed" zij dit? Hoe kwjam dit z!oo plotseling? Zij had toch «laar strakis dien anderen brief enj waarom fcVarn zij beta hierheen na? Al les Was zoo verward, dat men er gek van zon Worden, M.aar opeens had 'er ©en Verandering met hem' plaats, een blijdschap maakte zich yan hem meester, die alles omver- rukte, in den grond stampte, een dolle, grenzenlooz© blijdschap, dat alles opeens zoo gekomen Was, als het was. Halfblind van opgewondenheid tastte hij naar haar, greep h,aar hand, wilde iets zeggen en br.acht toch niets over zijn lippen. Elk woord scheen hem te arm, te onbete eke- nend, te geWtopn, „Nato", zei hij! eindelek slechts. Zijn, hdviga ontroering trof haat tot in. b'. bij een belastbaar inkomen van bo ven £1000 tot ten hoogste £1500 £25. c. bij een belastbaar inkomen vanbo ven f 1500 tot ten hoogste f2000 f30. d. hij een belastbaar inkomen Vanbo. Ven £2000 tot ten hoogste f2500 f35. "e. bij een belastbaar inkomen Van ba Ven f2500 tot ten hoogste f3000 f40. f. bij eten belastbaar inkomen van b'o- Ven f3000 tot ten hoogste f3500 f45. g. hij een belastbaar inkomen van ho ven f3500, f50. Voor de Jeeriingten Van de 7e of hoo gtere klassen, tot Welke klassen onver, mogenden kosteloos worden toegelaten wordt punt a. hiervoor gelezen als volgt: a1, bij een belastbaar inkomen van ten hoogste f500, f15. a2 bij een belastbaar inkomen van boven f500 tot ten hoogste f1000 f20. Het belastbaar inkomen Wordt berekend volgens de regeling van de gemeente in komstenbelasting voor het belastingjaar 1916/1917. Voor de leerlingen, niet Kehoorende tot de werkelijke bevolking tier Gemeente, be draagt het schoolgeld per leerling per leerling per schooljaar f50. t Indien van de leerlingen, vallende on der de groepen Vermeld onder 2° sub ad (a1 en' a2 inbegrepen) of van die vtermeld ©ntier 1°, twee of meer uit een giezin gelijktijdig scholen als boven be, doelti bezoeken, dan wordt het school- geld voor ietier van hen tot op 80 pet, verminderd, In gelijk geval heeft voor de leerlin gen niet behoorende tot de werkelijke be volking der Gemeente en voor de groe pen. og vermindering tot op 90 pet, plaats. Als onvemiiogenden boven sub 1° en 22 bedoeld, worden beschouwd zij Wier werkelijk inkomen, dus zonaer aftrek voor levensonderhoud en kinderen -min- der bedraagt dan £5öö. Schiedam, den 21sten Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M* L. HONNERLAGE GRETR» V. SICKENGA, Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorsaken. Burgemeester en Wethouders Van Schie dam; Gezien het verzoek van: 1 1 lo. Dj© N.V, Distilleerderij vaï£ J. J, MELCHERS Wlzl, om vergunning tot het uitbreiden harer glasfabriek aan! de Noortl- vest 7797, kadaster Sectie H, na 747, de ziel. Zij w'as bleek, glimlachte tiU' niet, h!aar mond trilde alsof zij «moeite h,ad niet in schreien u,it te barsten „Kom dan straks bij ons", zei zo, „Ja, Nate. Zoodra ik kan.'*' i TIJFIDE HOOFDSTUK. 1 Nate en (Bjob Waren sinds Vetertien da gen verloofd. De kennissten Waren allen komen gelukwtenschen, er Wjas zooveel lo ven en beweging op do hoekige trap ge-, weest, als deze dat tot dusver nog niet gekend had. Alle schoolvriendinnen van Nato kwamen met groote bouguetten aan zetten. En iedereen verheugd© zich over deze Verloving. Die Was zoo aardig, gaf zooveel rust, was zoo natuurlijk'. Nu Kwam het kleine, afgewerkte ding, van Uien de halvte stad hield, zonder dat zij het wist, toch in goede, geordende omstandigheden* Nu kreeg zij 'een man, die haar op de handen zou dragen.- alle dagen Verwen nen zou en toch Voor haar een groote steun 'zou zijn en een. beschermer. Geen oud Wijf, geen Verliefde geld Een ern-. stige, braVe, knappe kerel. Hünefeld .Verheugde zich ook', Wat heel onbaatz/uchtig van hem was, want hij won er toch niets bij, Verloor er slechts bjj en kreeg het eenzaam. Maar hij liet nieste merken en vbelde heimelijk een soort triomf, (dat hij niets merken liet: jkjjk eens, zoovteel mans benikj 'dan toch nog. Geheel vterloopenri en karakterloos ben ik niet. En nu den raggegraat maar recht jgeh0U)dten, hl zal het Wel eenazuur door Vergroot!ng van het ketelhuis, de ma chinekamer en de smederij, met een stoom machine van 25 P.K., en twee ketels van resp. 51 en 42 M2. verwarmingsoppervlak, drijvjejnde de dynamo, boor-, draai- en schaafbanken, een luehtdrukkamjr, de ven tilatoren' onder de smidse in de smederij en een koUergang in den molen; 2o. F. J. DEN HAAN, om vergunning tot het oprichten van een Wasscherij, ver verij en uitstoomingsinrichting in het pand Lange Nieuwstraat 41, kadaster Sectie L, nos. 1601 en 1845, met een stoommachine van 3 P.K. en een ketel van 4 M2. verwar mingsoppervlak, drijvende een centrifuge; Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doein te weten: 1 dat voormelde verreeken met d© bijlagen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd; j dat op Woensdag den 5 Juli a. s., des voormiddag^ ten llVa ure, ten raali huize gelegenheid zal wonden gegeven om be zwaren tegen het toestaan van die verzoe ken in te brengen en die mondeling tof schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de «ecre- tarie der gemeente, van de schrifturen, dis ter sake mochten rijn ingekomen, ken nis kan worden genomen; en dat Volgens de bestaand© jurisprudentie niet tot henoeip op een beslissing inge- Volge de Hinderwet gerechtigd zjjn zjj, die niet orereeidrfotrnstig art. 7 dier Wet voor bet Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn Verschenen, ten tónde hun be zwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, Waar het behoort den 21 Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Mk U HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, 1 Tt SICKENGA. BUITENLAND Van het Westelijke front Duitsch l'egerhericht. De toestand is over het algemeen! onver anderd. Duitsdhe patroni lie-on Jereemiry gen bij Beuvramges en N ieder-Aspach had den succes. - Onze vliegers bombardec-rden militaire inrichtingen te Bergen bij Duinkerken en Souilly (Z.Wj. van Verdun). Fransch legerberioht Aan dm rechteroever van de Maajsr (Joden do Duitschers in: den loop van Hen nacht drie malm een aanval op de Fransch© stel lingen! ten noordwesten van hoogte 321. Al deze pogingen stieten af op het Fransche mitrailleur- en versperrin gsvuur. In de streek! van' het bosch van Vanx en Van Chapitro was het bombardement zeer hefvig, evenals in den sector Cihattancourt aan den linkeroever. 1 In de Vogezen is een coup, de main, jloor de Duitschers gericht tegen' een! vooruitge- vallen. Want als dat kleine, drommelsch© nest iets mocht meuken v;an terugvallen in' de icrade zonde en vierliederlijldng hij mij', dan' igjeeft rij er zoo waar den hoo ien rommel aan en komt bij mij terug. En dat verhoede God en alle heiligen 1 De dikke dokter had zijn beschermen gel en zijn pleegkind, Wat zij beido Was, juist getaxeerd. Maar precies op de hoog te yan haar kaatsten streek was hij toch nog niet gekomen.. Hij verwonderde zich Wel een heel kjlein beetje over dezé ver loving, die hij absoluut niet vooruit ver moed had, dacht ootid met ©enige onrust aan den opgeblazen luitenant nit (Brei- tendamm, construeerde zich zoo iets van een verloving par dépit maar liet toch de zaak als te onbegrijpelijk weer Vallen en kwam het rechte in 't geheet! niet nabij1. De stiefmoeder 1 Het is een eigenaardig iets voor een onbevredigde, kwalijk nemende vrouW, als zich zoo'n zeventienjarig kind voor haar oogen verlooft. Zonder ©en opwelling van verbeten jaloezie loopt dat niet af. Zij Voelt zich dan plotseling achteruitgezet' en in een zeer onvo'ordeelige positie ge plaatst InWiendig is zjj verbitterd, als zij al die huid© ziet en al die drukte, die er plotesling yan het jonge ding gemaakt wordt en voor 't uiterlijk' moet zij lachen ©n rich gelukkig Voordoen, Het is een hei melijke marteling, die gelukkige, on- bezorgde, Vrije menschen zich nooit kun nen voorstellen.; Dab ,er nog de Bezorgdheid over schoven sappe in de streek van Mittelbach (ten zuiden van Thannj, mislukt Aan de Engelsehe en Belgische fronten beschieting, maar geen infanterie-actie. Engejsch lejgorberichjt. 1 Mrjngevechten en wederkeerige beschie ting in het vak van Loos, waar Wij gis teravond een groot© vijandelijke werkploeg hebben verrast en met ©ommen bestookt en haar talrijke verliezen hebben toege bracht Tan het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Legergroep-von Hindenburg. Bij uitvallen tier Duitsohe afdeelrngen mt het front ton Z. van Smorgon tot voorbij ,Cary* en bij Tanoczyn werden 1 officier en 143 man gevangen genomen, 4 mitrailleurs en 4 rnijnwerptirs buit gemaakt, Eeu Russische tweedekker wend ten W. van Kotoden (Z. van het Narodz-meerj tot landen genoodzaakt en door artillerievuur vermeld. Op de spoorweginrichtingen bij Wilejka werden bommen geworpen. Legergroep-prins Leopold van, Beieren. De vliegeraanvallen op de spoonv egvakken Ljachowitsj".Loenmietsj widen herhaald. Legergroep-v. Linsingen, Krach tige Russische aanvallen tegen de posities van het kanaal ten Z.W. van Logitsjia mis lukten onder ons vuur met zware verliezen. Da voortgezette pogingen van den vijand tegen üe Styr, bij' en ten W. yan (K<>Mri, bleven ponder succes. Bij G rusiatyn is de strijd bijzonder hevig;. Tusschen den straatweg KowelLusk, en de Turya braken onze troepen op verschil lende plaatsen den krachtigen, hij Kisielin zelfs zeer hardnekkigen tegenstand lier Rus sen en drongen zij vechtend verder voort. Ten Z. van Turya werden vijandelijke aan vallen afgeslagen. De Russen zetten hun oprnarseh in de richting Gorochof niet voort i f iS( lU,i Legergroep-von Bothmer. De toe stand is onveranderd. Oostenrijksoh legerbericht In de Boekowina trok de vijand onder gevechten met de O os ten rijks ch -Hong a ar- sche achterhoeden over de Sereth. Tusschen de Proeth en de Dnjester, aan de Strypa en in het gebied van Radziwilof is do dag betrekkelijk rustig verloopen. In met succes bekroonde verdedigende gevechten (ten zuidoosten en ten noordoos ten van Lokatsj in Wplhynië, maakten de O.-H. troepen tot dusverre 1300 krijgsge vangenen en veroverden zij Russisch ge schut. t s In het gebied van Kissalen hebben de aanvallen der bondgenooten goeden voort gang. In hardnekkige gevechten tusschen Sokal en Kolki sloegen dè O.-H. troepen krach tige aanvallen van den vijand af. Bij Gruziatyn, waar de vijand met een talrijke strijdmacht de linie der dappere verdedigers trachtte binnen te dringen, wordt verwoed gestreden. de eigen toekbmsfc. Als Nate's inkomsten wegvielen, dan zag het er in haar huis honden nog schraler uit, want Nate had nooit ook maar do helft opg|egeten yan hetgeen zij verdiende. Mevrouvy Gropiu3 was juist in alle stilte znmerplannetjes beginnen te makten. Een verre nicht van haar woonde te Swtinemünde. Daar kon zij misschien togeeren en dan in vuil© teugen van het bonte, afwisselende strand leven genieten. Nu viel N,ate's verloving als een bliksemstraal midden, in deze plannen. f 1 1 (Blob Beweerde tegen haar, dat hij er niet aan dacht, met - het huwelijk nog een eeuw te wachten. Hij''zat naast haar op de vensterbank, boen hij haar voorreken de, wat do praotijk zou opleveren did hem in de geboorteplaats in Hols te in reeds wachtte en Waarheen hij rijn Nate da delijk als naar een warm nest zou kun nen brengen. Mevrouw, Gropius had hem wel in zijn stralend, onbeschaamd geluk kig gezicht kunnen slaan. Hij vertelde yan de huizen met hoogte spitzo daken, van fijne, stilte, gesloten menschen. daar, (Van den grooten tuin bij zijn ouderlijk huis, waarin Renate naar hartelust romdloopen en 100de wangen krijgen kon, verbelde dat alles ,met dat wonderlijke gemis aan zielkunde van «en Verliefde, die rondom zich slechts lieve irenJsöhen en vriende lijke toehoorders vermoedt,; 1 1 l (Wordt vervoïgdjj, SCHIEDAMSCHE COURANT I De Secretarie,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1